Leidsch Dagblad 94 Uitstel ingreep WAO Bestuur universiteit worstelt nog met besluit over ontslag Swingend debuut van Nigeria 3Eenjongeremagniet Meteropnemers mogen luiken niet openen 20! Dood derde imam herdacht Wethouder ouderenbeleid ook directeur verpleeghuis BEL: 071-128030 GOED NIEUWS WOENSDAG 22 JUNI 1994 OPGERICHT 1 MAART 1860 NR. 40496 LOSSE NUMMERS ƒ1,60 Jonge delinquent 0% DALLAS ANP Ze denken allemaal wereldkam pioen te kunnen worden. Vol gens Clemens Westerho'f hèt grote nadeel van de Nigeriaanse voetballers. Voorlopig zal de Nederlandse bondscoach van de Afrikaanse kampioen het be twistbare idee niet uit de ge dachten van zijn spelers kun nen praten. Nigeria maakte een swingend WK-debuut. Bulgarije, voor de vierde keer aanwezig op een eindronde en daarin nog nooit een wedstrijd gewonnen, werd in Dallas door oogstrelend aan vallend voetbal en doeltreffende Afrikaanse spitsen met 3-0 op geblazen. Westerhof beweert al jaren in Nigeria een onuitputtelijke bron van talenten onder zich te heb ben. Die zijn inmiddels, door de opleiding bij Europese clubs, gerijpt tot echte voetballers. „We zijn naar de Verenigde Sta ten gekomen om aan te tonen, dat Nigeria capabel genoeg is op een eindronde uit te komen. Dat is gelukt", sprak Westerhof na de opzienbarende zege. MEER WK-NIEUWS 23: Nieuwe operatie dreigt voor Van Bas ten. 23: Oranje moet tien keer beter. 24: De progressie van Henryk Larsson. 24: Bosman beschouwt België. 24: WK-overzicht. 24: WK op TV. 25: Spanje heeft smaak te pakken. 25: Maradona draagt steentje bij aan Ar gentijns succes. Hoge Raad: hulp EWR in actie tegen asbest zelfdoding mag den haag gpd I Voor hulp bij zelfdoding w.ordt j geen onderscheid meer ge maakt tussen lichamelijk en psychisch lijden. Artsen mogen i mensen die in ondraaglijke psy- chische nood verkeren, straffe loos helpen om "een einde te maken aan hun leven. „Hier mee wordt eindelijk een punt gezet achter het het idee dat li chamelijk leed ondraaglijker zou zijn dan psychische nood", aldus advocaat mr. E. Sutorius. De advocaat reageeert hier mee op het baanbrekende ar rest van de Hoge Raad. Het ging hier om de zaak van de Haar lemse psychiater B. Chabot, een cliënt van Sutorius. Chabot hielp eind 1991 een vijftigjarige vrouw een milde dood sterven, omdat zij na een zeèr ongeluk kig leven niet meer verder wil- leiden «aad rietveld Pagina 2: Terechte nadruk op zorgvuldigheid. De meteropnemers van de energie- en watervoorziening Rijnland (EWR) hebben op dracht gekregen deksels van putten waarvan zij vermoeden dat er asbest in is verwerkt niet meer te openen. In veel huizen is asbest verwerkt in het deksel van de put waar de watermeter in zit. De EWR heeft er in ge sprekken met woningbouwver enigingen op aangedrongen putdeksels met asbest te ver vangen. De socialistische partij (SP) stelde over het probleem schriftelijke vragen aan burge meester en wethouders van Lei den. Voor bewoners zijn de deksels volgens EWR-woordvoerder J. in één cel worden j_ zet met een doorgewinter de crimineel. Dat vindt een kamermeerderheid. Franse interventie 7 De Rwandese rebellen eisen dat de VN hun militairen terugtrekken als Frankrijk troepen mag stu ren naar Rwanda. Draai |9 Het lijkt erop dat de Leidse kunstenaar Frans de Wit, bevrijd van dogma's, pas nu zijn draai echt heeft gevonden. Herrie Flitstrein maakt met 280 kilometer per uur door Haarlemmermeer niet meer herrie volgens I ambtenaren. De onderhandelaars over een paars kabinet hebben defi nitief besloten af te zien van een nieuwe ingreep in de WAO. De huidige wetgeving krijgt een jaar de tijd om zich te bewijzen. Als blijkt dat door die wet het aantal ar beidsongeschikten onvoldoende daalt of eerder bepaalde bezuinigingen in de WAO niet worden gehaald, zal het nieuwe kabinet nadere maatregelen nemen. Welke dat zijn houdt de fractieleiders nog verdeeld. den haag gpd-anp In april is het aantal werkne mers met een arbeidsonge schiktheidsuitkering (AAW of WAO) afgenomen van 792.000 tot 786.000 (gerekend in volledi ge uitkeringsjaren). Dat maakte de Sociale Verzekeringsraad (SVR) vandaag bekend. De ge tallen van de SVR stroken met de cijfers van de arbeidsonge schiktheidsfondsen, die gisteren naar buiten werden gebracht. De SVR schrijft de daling toe aan een geleidelijke verminde ring van het aantal nieuwe WAO'ers. Directeur onderzoek dr. P. Hermans van de SVR te kent aan dat in de nieuwe cij fers nog niet het effect is begre pen van de lopende herkeurin gen van WAO'ers. Hij taxeert dit op een daling van 70.000 tot 100.000 arbeidsongeschikten met een uitkering. De onderhandelaars over een paars kabinet hebben inmiddels ook vastgesteld dat voor elk mi nisterie jaarlijks een bezuini gingsbedrag wordt bepaald. Hoe de betrokken minister dat invult, is een afweging bij iedere Miljoenennota. Deze 'taakstel lingen' moeten eerder door Bol-' kestein als 'te zacht' bestempel de bezuinigingen, hard maken. Paars wil verder het gebruik van de WW beperken volgens eerder bekendgemaakte ingre pen in de uitkering en het ver hogen van het aantal weken dat gewerkt moet zijn voordat recht op de uitkering ontstaat. De fractiespecialisten willen daarnaast de bijstandsuitkering voor alleenstaanden verlagen. Deze maatregel levert circa 400 miljoen gulden op. Andere voorstellen van de specialisten behelzen een verdere bezuini ging op de kinderbijslag en het loslaten van de koppeling van sommige uitkeringen aan de lo nen. Rashidi Jekini (midden) vertoeft in hogere sferen na het tweede Nigeri aanse doelpunt. foto reuter De Nederlander werd vijfjaar geleden als bondscoach aange steld, stuitte op veel problemen en nog meer kritiek. Van spelers en nog gevaarlijker van ei genzinnige bobo's. De eerste kwalificatie voor het WK in de Nigeriaanse geschiedenis en het binnenhalen van de Afrikaanse titel hielden hem aan de macht. Met de uit alle Europese windstreken gerecruteerde spe lers bewees Westerhof dat zijn formatie inderdaad tot ccn van de grote smaakmakers van het toernooi in de Verenigde Staten kan uitgroeien. Het gebrek aan ervaring van spelen op een mondiaal toernooi wordt ruim schoots gecompenseerd door de aanwezigheid van grote indi viduele klasse. van der Erf niet erg gevaarlijk. „Die openen zo'n deksel hoog uit één of twee keer per jaar." Maar voor meteropnemers zijn de putdeksels een risicofactor van betekenis. Zij openen elke dag, de hele dag door, van die deksels." „Wij hebben onze meterop nemers gewaarschuwd, dat zij tot een risicogroep gaan beho ren als ze die luiken openen", zegt Van der Erf. De opnemers hebben het advies gekregen, het waterverbruik maar te schatten als zij vermoeden dat er asbest in het deksel zit. Asbestdeeltjes kunnen beschadigingen van de longen en zelfs kanker veroor zaken. De EWR is in gesprek met de woningbouwverenigingen over de gevaarlijke putdeksels. Parti culiere huiseigenaren worden aangeschreven als bij hen een deksel met asbest wordt aange troffen. „Wij proberen te berei ken dat er iets aan wordt ge daan", zegt Van der Erf. De actie van de EWR moet er ook toe leiden, dat zware put deksels Worden vervangen door lichtere exemplaren. Want het keer op keer optillen van zware deksels leidt bij de meteropne mers tot slijtage van de rug. SP'er Cor Vergeer werd door bewoners van de Ringkade gea larmeerd over het asbestpro- bleem. Leidenaar steelt modewinkel leeg leiden marietakroft Een 21-jarige Leidenaar. die 584 kledingstukken uit de mode zaak van M en S aan de Haar lemmerstraat stal, moet ander half jaar de cel in als het aan de officier van justitie bij de recht bank in Den Haag ligt. Hij pleegde die diefstal op 5 april. Ook zou hij op 8 april vijf leren jassen bij Express Leder BV hebben gestolen en hebben ge probeerd in te breken in Leidse snackbars en restaurants. De verdachte, die in decem ber was vrijgekomen na een jaar celstraf, legde gisteren een ge deeltelijke bekentenis af. „Ik heb problemen. Ik heb geen on derdak en zit niet op school. Ik heb niets te doen en dan ga ik drinken." De rechter doet over twee we ken uitspraak. leiden rudolf kleun De leden van het college van bestuur van de Rijksuniversiteit Leiden hadden vanmorgen nog geen besluit genomen over hun aanblijven of ontslag. Staatsse cretaris J. Cohen van onderwijs heeft eergisteren collegevoorzit ter C. Oomen gevraagd ontslag {e nemen. Aangenomen mag worden dat Oomen gevolg geeft aan dat verzoek. Tegelijk heeft Cohen echter ook een dringend beroep gedaan op de andere twee leden J. Waldus en rec tor magnificus L. Leertouwer aan te blijven. De drie bestuurders van de universiteit hebben zich de af gelopen maanden steeds op het standpunt gesteld dat het colle ge 'een en ondeelbaar' is. Met andere woorden: als een lid van het bestuur tot ontslag wordt gedwongen, dan volgen de an deren hem daarin. De afgelopen twee dagen is intensief overleg gevoerd of de twee leden van het college gevolg moeten ge ven aan het verzoek van de staatssecretaris. Rector magnifi cus L. Leertouwer, vertegen woordiger van het college van dekanen (de hoofden van de fa culteiten) heeft daarbij ook die achterban geraadpleegd. Er wordt binnen de universiteit re kening mee gehouden dat uit eindelijk Leertouwer het veld ruimt, maar dat de door het mi nisterie benoemde Waldus zal Groen Links Katwijk denkt aan belangenverstrengeling Tijdelijk bih* Albi Totaal pak 2 kilo 13.29 Albi Totaal navulpak 2 kilo T3t49 12.79 Robijn Intensief pak 1.8 kilo T4rTT 13.99 katwijk roza van der veer 6 95 of 3 50 retour via bank ol giro. Lands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten. W I ls er sprake van ongewenste belangenverstrengeling als de wethouder H. van Mierlo van ouderenbeleid te vens directeur is van het verzorgingshuis De Wilbert? Die vraag heeft de fractie van Groen Links in de ge meenteraad van Katwijk voorgelegd aan de minister van binnenlandse zaken. Raadslid T. Janssens heeft de minister ingeschakeld omdat hij op herhaalde vragen in de Katwijkse raad over de dubbelfunctie geen be vredigend antwoord krijgt. In de brief aan de minister wijst Groen Links er op dat Van Mierlo als wethouder verantwoordelijk is voor het ouderenbeleid. En als directeur van de Stichting Bejaardenzorg Katwijk De Wilbert heeft hij geregeld overleg met de gemeente. Groen Links verwijst onder meer naar medewerking van de gemeente aan bouw plannen van De Wilbert. De partij vraagt de minister ook een uitspraak over het feit dat Van Mierlo fulltime wethouder is. maar daarnaast dertig uur per week werkt in De Wilbert. T. Janssens: „Als wij de regels hierover lezen, denken wij dat deze situatie gewoon niet kan. Omdat we op vra gen in de raad geen antwoord krijgen, laten we de kwestie nu toetsen." Volgens Van Mierlo is er geen sprake van belangen verstrengeling. Hij wijst er op dat alle beslissingen over De Wilbert via ambtenaren, college, commissies en raad lopen. „Ik vraag mij af of ik als directeur van De Wilbert meer invloed heb dan een voorzitter van een andere club. Een commissie'of raad neemt zelf standig een beslissing. Er valt echt niets onderhands te regelen, zoals nu de suggestie wordt gewekt." De wethouder wijst er voorts op dat talloze beslissingen over De Wilbert niet door de gemeente Katwijk wor den genomen. „Alle kwesties over de volksgezondheid of de capaciteit van De Wilbert zijn zaken van provin cie en rijk." Van Mierlo meent ook dat hij voldoende tijd aan zijn wethouderschap besteedt. „Ik vervul deze functie al vier jaar en er zijn nooit op- of aanmerkingen ge maakt. Iedereen wist ook dat deze combinatie be stond en er is helemaal niets stiekems aan." De wet houder is dan ook niet bang voor het antwoord van de minister. „Ik vind het alleen vervelend dat de sugges tie wordt gewekt bij iemand die de situatie niet kent, dat er hier iets niet deugt." Nog geen abonnee HET WOORD IS AAN Jan Schepens Ballet: gelegenheid voor armen en benen om ook eens te spreken. VANDAAG Binnenland- Buitenland Cultuur Feiten en meningen - Gesprek van de dag - Info RTV Show Sport VANDAAG OOK SMAAK PAGINA 11 HET WEER Verwachting van het KNMI tot morgenavond Perioden met zon Wolkenvelden, overdag ook perio den met zon. Droog. Minimum temperatuuromstreeks 12 graden, middagtemperatuur ongeveer 20. Noordwestenwind, matig, rond kracht 4, in de loop van de dag af nemend. SUMMER SALE KORTINGEN TOT 70% Jencikoya) INTERNATIONAL Kwaliteit, design, voordelig AMSTERDAM-C: Molsteeg 12, hoek Spuistraat. AMSTERDAM: Gelderlandplein 46. ARNHEM EINDHOVEN-C Rechtestraat GRONINGEN Karachi. Moslims fn de Pakistaanse havenstad Karachi herdachten gisteren de martelaarsdood van de derde imam, Hussein, kleinzoon van de pro feet Mohammed. De imam overleed veertien eeuwen geleden in een gevecht, hetgeen wordt gesymboliseerd door de steekvlam. foto reuter aanblijven. Staatssecretaris Cohen greep, maandag in bij de universiteit naar aanleiding van de al maan den slepende Annex-affaire, het bouwschandaal rond de uitbrei ding van het Sylviuslaboratori- um. Dat leidde tot het opzeggen van het vertrouwen in het be stuur door de universiteitsraad. Op grond van het advies van een onderzoekscommissie on der voorzitterschap van SER- voorzitter Th. Quené heeft Co- hen Oomen gevraagd te ver trekken, de universiteitsraad zijn beslissingsbevoegdheden ontnomen en aangekondigd tij delijk een raad van toezicht te benoemen voor de universiteit. KRANT DE EERSTE 2 WEKEN GRATIS. Ja, dat is goed nieuws Dus neem ik nu een abonnement. Tel: (l.vjn. controle bezorging) Na de eerste 2 weken I betaal ik mijn abonnement: j Per maand automatisch j 29,30) Per kwartaal via acceptgiro 85.55) I automatisch 84,55) Nr. bank/giro: Of bel 071-128030

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1