Leidsch Dagblad Voorzitter Oomen weg bij universiteit Grote monden, kleine oogjes Taument hoopt nu op plaats in basis 'Gonsalves moet eer aan zichzelf houden' GOED NIEUWS Voetbal goede zaak voor Energiebedrijf 'INSDAG 21 JUNI 1994 OPGERICHT 1 MAART 1860 NR. 40495 LOSSE NUMMERS ƒ1,60 WASHINGTON GPD laston Taument deed zijn ogen ht, plantte zijn voorhoofd te en de bal en zweefde weg op en wolk van gelukzaligheid. Normaal ben ik vrij nuchter, laar nu had ik het even niet leer. Ik dacht op dat moment elemaal aan niets, in een roes inde ik naar de hoek waar de ïpporters stonden om hen te edanken voor hun steun. Als je n zo'n belangrijke wedstrijd de i winnende goal maakt, is de ont- i ading zo groot. Zo iets is een lroom die uitkomt. Ik kon het ïaast niet geloven." )ok een uur na de wedstrijd 'ertoefde de Feyenoorder nog n de zevende hemel. Hij ratelde in een stuk door over de tref- r, zijn treffer, waarmee hij mdi-Arabië op de knieën had MEER WK-NIEUWS 17: Oranje-hysterie loopt deukje op 18: Supporters ver overen Washing ton 18: Italianen blijven positief 18: WK-overzicht 18: WK op tv 19: Romario brengt Brazilianen in ex tase gekregen. De maandagnacht van de twintigste juni was zijn nacht. „Frank de Boer gaf de voorzet, Ronald ging de lucht in met de keeper. Beiden misten de bal en ik kon hem in een leeg doel koppen. Even dacht ik nog aan buitenspel, want ik wist niet precies hoe ik ervoor stond, maar toen ik de scheidsrechter naar het midden zag wijzen, wist ik dat het goed zat." Na bijna een uur kwam Tau ment Overmars aflossen. Ter wijl de Ajacied zijn Saudische tegenstander maar niet voorbij kon komen, gaf de Feyenoorder zijn opponent wel voortdurend het nakijken. Taument: „Advo caat zei tegen me: ik wil niet dat je de bal terugspeelt of breed legt. Het geeft niet als je hem een keer kwijtraakt, maar je moet acties gaan maken. Dat ben ik daarom maar gaan doen. Gaston Taument kan zijn geluk niet op na zijn winnende treffer tegen Saudi-Arabië. Advocaat geeft me ook vertrou wen. Het was trouwens niet ge makkelijk om er langs te ko men, want ze gaven steeds dub bele rugdekking." Taument zei 'uiteraard' te ho pen tegen België vanaf de eerste minuut te mogen opdraven. „Als dat niet zo is, hoop ik dat ik weer mag invallen en dan zal ik weer mijn uiterste best doen, want die basisplaats zal ik krij gen. Waarom de ploeg met mij beter ging draaien? Dat weet ik niet en ik wil eigenlijk liever ook geen vergelijking maken met Mare Overmars. Daar houd ik niet zo van." Maar diep in zijn hart, zo liet Taument weten, re kent hij er al een 'beetje' op Overmars uit het elftal te heb ben verdrongen. „De kans dat ik speel is denk ik groot, want ik heb vanavond toch wel wat neergezet." Overmars wekte de indruk er al min of meer van uit te gaan dat hij uit het elftal verdwijnt. Hij liep na afloop rond met een ge zicht als een oorwurm en wilde niemand te woord gestaan. Iroename aantal rBC-gevallen IENEVE Rtr-UPI n landen van de voormalige iovjetunie en andere delen van 'ost-Europa is een grote stij- g te zien van het aantal sterf- jevallen als gevolg van tubercu lose (TBC). Volgens een rapport 'an de Wereldgezondheidsor- ;anisatie WHO heeft de toena- ne te maken met de ineenstor ing van het communistische lysteem en de door de staat ge organiseerde gezondheidszorg, n deze regio. De WHO meldde dat vorig laar in de voormalige Oostblok- anden 29.000 mensen aan TBC :ijn overleden. Daarmee is in leze landen een einde*gekomen de geleidelijke daling van iet aantal TBC-gevallen in de ifgelopen veertig jaar. De VN- fganisatie schat dat sinds 1989 in Oost-Europa-circa vijf mil joen mensen met TBC zijn be smet. Tuberculose komt vooral Voor in grote steden. De stijging is het grootst in Armenië, Mol davië, Turkmenistan, Letland, Kirgizië, Litouwen en Roeme-: nië. Ook in ons land is sprake van een toename van het aantal TBC-gevallen. Dertig bezoekers van een café uit het Friese War- worden deze week onder zocht op besmetting met de ziekte. Dit gebeurt nadat vorige week bij de eigenaar van het ca fé open tuberculose is geconsta teerd. Vorige maand werden in Sneek onder winkelpersoneel en aanverwanten zestien geval len van TBC-besmetting ont dekt. B Pagina 5: TBC woekert in Sibe rië bijna ongehinderd voort. g Beatles maken _T V-opnamen The Beatles zijn weer terug. De drie overgebleven leden van de band Paul McCartney, Geor ge Harrison en Ringo Starr hebben voor het eerst sinds het uiteenvallen van de groep in 1970 samen opnamen gemaakt in een studio in Londen. Naar nu bekend gemaakt is, gebeur de dat drie weken geleden in het diepste geheim. Platenmaatschappijen staan in de rij om het trio een con tract aan te bieden. Voorlopig zijn alleen de instrumentale ge deelten van de nieuwe songs opgenomen onder productio nele leiding van Betales-produ- cer George Martin. De nieuwe muziek zal onderdeel uitmaken van een televisiedocumentaire die volgend jaar uitgezonden zal worden. Apple, de produc tiemaatschappij van de Beatles, heeft archiefmateriaal voor het project bijeengezocht. Ministerie grijpt met harde hand in LEIDEN RUDOLF KLEUN Staatssecretaris J. Cohen van onderwijs heeft met harde hand ingegrepen in de bestuurscrisis aan de Rijksuniver siteit in Leiden. Voorzitter C. Oomen van het college van bestuur is gevraagd op te stappen, de universiteitsraad raakt zijn beslissende bevoegdheden kwijt en mag de ko mende tijd alleen nog adviseren over bestuurskwesties. ten de conclusies van een on derzoekscommissie onder voor zitterschap van Th. Quené, in het dagelijks leven voorzitter van de Sociaal Economische Raad. Die commissie was ge vraagd een advies uit te bren gen over de crisis die was ont staan nadat de universiteitsraad vorige maand het vertrouwen opzegde in bestuursvoorzitter Oomen. De commissie komt nu tot de conclusie dat er binnen brede kring in de universiteit geen vertrouwen meer is in Oomen. Maar dat geldt niet voor de twee andere leden van het college, J. Waldus en rector magnificus L. Leertouwer. Zij verbonden eer der hun lot aan dat van Oomen. Cohen heeft hen nu dringend gewaagd te blijven. Zij hebben, In plaats daarvan komt er een raad van toezicht die de be stuurlijke gang van zaken con troleert. De leden van die raad worden evenals een tijdelijke bestuursvoorzitter op zeer korte termijn door Cohen be noemd. De maatregelen heb ben een tijdelijk karakter, maar Cohen wilde gisteren echter geen termijn aangeven. „Het gaat er om de verhoudingen zo snel mogelijk te normaliseren., Hoe lang dat duurt valt moeilijk te bepalen, maar het zal zeker enkele maanden vergen." Hoe wel de universiteit onder toe zicht komt van een externe raad ontkent Cohen dat de instelling onder curatele wordt gesteld. Cohen volgt met zijn beslui- net als Oomen, laten weten dat ze zich beraden over wat ze doen. Vanmorgen was er nog steeds geen duidelijkheid over de positie van het college van bestuur. Leden van de universi teitsraad gaan na of ze in be roep kunnen gaan tegen de in perking van hun bevoegdheden. Aanleiding voor de bestuurs crisis is de fraude die zich af speelde bij de bouw van de 'An nex', een uitbreiding van het Sylviuslaboratorium van de uni versiteit. Die zaak liep uit op een compleet bouwschandaal waarbij door een louche pro jectontwikkelaar en zijn hand langer vermoedelijk ongeveer vijf miljoen gulden is verdui sterd. Daarvan zou vier ton aan steekpenningen zijn betaald aan de voormalige directeur be drijfsvoering van de universiteit. De bouw werd vorig jaar januari al stilgelegd toen de aannemer niet meer werd betaald. Pagina 7: Hele bestuur mik punt kritiek commissie. Koersen gaan in Amsterdam verder omlaag AMSTERDAM ANP Op de Amsterdamse effec tenbeurs zijn de obligatie- koersen vanmorgen bij opening verder gedaald. Het ging er echter niet zo heftig aan toe als gisteren. De gemiddelde verliezen voor de staatsleningen lie pen in het eerste half uur van de handel uiteen van 0,05 tot 0,35 punt. De aandelenmarkt, die een half uur later om half tien opende, zette, een piepklein winstje al spoe dig om in een verlies van 2,30 punt voor de AEX-in- dex. Daarbij traden voor de hoofdfondsen verliezen op die varieerden van rond 1 gulden tot 3,80 gulden voor VNU. Hoewel de koersbewe- gingen heel wat rustiger waren dan gisteren bleef de algehele trend negatief. Londen gaf eenzelfde ont wikkeling te zien. Pagina 6: Grootste duike ling van het jaar. Criminoloog professor C. Rüter: DEN HAAG GPD Oranje-supporters maken tropenjaren LEIDEN CEES VAN HOORE Ochtendgloren in Rijnsburg. Het dorp ligt nog bewusteloos na de eerste wed strijd van Oranje. Maar in de kantine van bloemenveiling Flora zijn de mannen met de groene vingers en de groene bankbiljetten de match al aan het analy seren. De beste stuurlui staan natuurlijk weer aan wal. Kleine oogjes, grote mon den. Marco, die broodjes met ham en fri candeau op een plateau rangschikt, heeft gekeken, ja. Natuurlijk moest hij, net als zovelen hier, vanochtend om zes uur be ginnen, maar toch heeft hij gekeken. De wedstrijd viel hem een beetje tegen. Mooi strak schot alleen van Jonk, maar voor de rest kon het elftal tegen Saudi- Arabië zijn vorm nog niet goed vinden. „Voor Oranje wil hij wel vróeg op staan", zegt een fris gekamde man bij de kassa. „Maar voor de kerk loopt-ie niet zo hard!" Onverstoorbaar gaat hij verder met zijn werk. Er is op dit vroege uur op de veiling al de bevolking van een klein dorp binnen. Een stelletje bloemenrijders zit in de dampende koffie te blazen. Gekeken? „Nee, hoor", zegt een snor. „We werken vandaag twintig uur, dus dan denk je toch niet dat we tijd hebben om naar het voetbal te kijken. Er zijn misschien rij ders die wel kijken, maar dat vind ik on verantwoord." Aan een tafeltje bij een raam dat uit zicht biedt op honderden kratten met bloemen zit een man in een suède jasje. Prototype van de vlotte jongen op mid delbare leeftijd. „Ja, natuurlijk heb ik ge keken", blaft hij. „Ik vond het eerste op treden niet best. Maar ja, die Advocaat heeft vroeger zelf niet kunnen voetballen en dan kun je het anderen toch ook niet voordoen. Hij heeft enkel kunnen schof felen. Weet je wat er beurde toen-ie bij Den Haag voetbalde? Toen stuurden ze hem een rekening voor ploegen en eggen en die werd meteen betaald." „En als je nou die Brian Roy neemt, die heeft geen bal aangeraakt. Mijn opa is 105 en als ik die neerzet, maakt-ie nog meer klaar. Als je Brian Roy eruit haalt en je zet die Van Vossen neer, win je met zes, zeven nul. En dan staat er ook nog een oude man uit het bejaardencentrum in de verdediging. Ja toch? Heb je gezien hoe ze die Koeman voorbijgingen? We hebben met vijf man gekeken. Wat la chen? Niks lachen. Huilen! Kostte me nog drie flessen drank en twee kisten bier." Piet Kralt, die zich op dit vroege och tenduur voorbeeldig kwijt van zijp taak als voorlichter: „Of voetbal op dit ogen blik ons beste exportartikel is? Dat moe ten we nog maar afwachten. Ze hebben de eerste wedstrijd gewonnen, maar ze zijn er nog lang niet. Nee, ik heb niet ge keken. Ik vind voetbal leuk maar ik moet wel mijn nachtrust hebben. Al die men sen met die oranje wieldoppen. Ik vind dat de emotionaliteit wel wat mag wor den weggedrukt." In de personeelskantine is de sfeer kat terig. Veel oranje ballonnetjes. Ballonne tjes waaruit de lucht ten dele is ontsnapt, zodat ze een wat rimpelige aanblik bie den. Een jongen met de vegen oranje schmink op zijn gezicht, zit volkomen uitgevloerd aan de koffie. Het woord voetballen komt eruit als 'foebele'. Ja, hij moet nog aan het werk vandaag. Als ze nu straks in Duitsland maar geen brand netels krijgen in plaats van rozen. De dossiers van procureur-ge neraal mr. R.A. Gonsalves van Den Bosch zullen worden ge licht in verband met zijn optre den als controleur in Nieuw- Guinea tussen 1958 en 1960. Minister Kosto van justitie stelt in een brief aan de Tweede Ka mer dat de feiten over Gonsal ves' verleden op zichzelf niet nieuw, zijn, maar dat 'een zuive re beoordeling zorgvuldige be studering vergt'. Kosto praat vandaag met Gonsalves en zal verslag uit brengen aan de Tweede Kamer die opheldering heeft gevraagd. In kringen van politiek Den Haag en bij het Openbaar Mi nisterie wordt verondersteld dat Gonsalves moet aftreden. Niet zozeer vanwege de zaak zelf er zijn geen nieuwe feiten aan het licht gebracht maar om dat een procureur-generaal ie mand van onbesproken gedrag moet zijn. Volgens de bekende criminoloog professor C. Rüter dient Gonsalves de eer aan zich zelf te houden. „Ik zou in zijn plaats aftreden, omdat de hele affaire terugslaat op het Open baar Ministerie (OM) en dat zou je niet moeten willen. De positie van het OM is hier ook in het geding", aldus Rüter. De VPRO zegt dat de feiten die de omroep jongstleden vrij dag publiceerde niet door te genstanders van Gonsalves bin nen politie en justitie zijn gele verd. Het dagboek van de in middels overleden Von Meyen- feldt is door de familie beschik baar gesteld. De VPRO wil niet zeggen wie de programmama kers op het idee heeft gebracht naar het verleden van Gonsal ves te spitten. De weduwe van de twee jaar geleden overleden Von Meyen- feldt meent dat nu eens einde lijk klaarheid in de affaire rond Gonsalves moet komen. Haar man stapte in het begin van de jaren zestig als procureur-gene raal van Nieuw-Guinea op, om dat de daden van Gonsalves niet onder de rechter werden gebracht. „Die zaak heeft 34 jaar in de doofpot gezeten .en dat heeft ons veel moeite ge kost. We moesten er over zwij gen om het belang van het land te dienen. Dat was niet gering, maar het moest van hoger hand. Nu Gonsalves steeds meer macht krijgt, moet maar eens bekend worden dat hij ge woon een moordenaar is", zo heeft weduwe Von Meyenfeldt gisteren tegenover het NOS- joumaal verklaard. Volgens het energiebedrijf Rijn land hebben vannacht bijna 120.000 mensen in de regio's Leiden, Alphen en Duin- en Bollenstreek naar de voetbal wedstrijd van het Nederlands elftal gekeken. Tussen een uur en half vier was het elektrici teitsverbruik bijna 20 procent hoger dan normaal. Opmerke lijk was ook de piek in het wa terverbruik (30 procent meer) in de rust van de wedstrijd toen veel kijkers de WC bezochten. Ook na het laatste fluitsignaal was een enorme piek in het wa terverbruik te zien. Het energie bedrijf is overigens niet blij met deze pieken. „Dat vergroot de kans op storingen, 's Nachts kunnen wel dit wel aan maar overdag zouden we het onmo gelijk kunnen bijsloffen", aldus een woordvoerder. De wedstrijd tussen Oranje en Saudi-Arabië heeft, vooral voor de niet-kijkers, vanmorgen gun stig uitgepakt. Er stonden in heel Nederland maar twee files HET WOORD IS AAN Jiddische levenswijsheid Beter één oude vriend dan twee VANDAAG Binnenland - Buitenland- Cultuur Religie8 Sport17 t/m 20 VANDAAG OOK NATUUR EN MILIEU PAGINA 21 HET WEER Verwachting van het KNMI tot morgenavond Later zonnig Veel bewolking en vooral in het noorden eerst nog af en toe regen. In de loop van de dag vooral in het westen nu en dan zon. Minimum temperatuuromstreeks 13, mid- dagtemperatuur 19 graden. Wind uit zuidwest tot west, matig tot vrij krachtig, 4 of 5, aan de kust en op het IJsselmeer krachtig of hard, 6 tot 7. In de loop van de delijk afnemend. Man komt om bij ongeval in Alphen ALPHEN AAN DEN RUN Een onbekende man is van nacht om het leven gekomen bij een ongeluk op de Kortsteekter- weg in Alphen aan den Rijn. Hij reed met zijn auto tegen de pij ler van een brug. Hoe het een zijdige ongeluk is gebeurd, kon de politie vanmorgen niet ver tellen. De wagen is over de kop geslagen en in de sloot langs de weg gegleden. Rond zeven uur vanmorgen werd de auto ont dekt. Een kraanwagen heeft het voertuig met daarin het stoffe lijk overschot van het slachtof fer uit de sloot getakeld. Leidsch CC Dagblad AtvlMl ---in-- NIEUWE ABONNEES en die waren te wijten aan een ongeval. Normaal staat er in de ochtendspits op het Nederland se wegennet, dik 80 kilometer file. De verkeerspolitie in Drie bergen/Zeist schatte gisteren al in dat het 'iets minder druk zou zijn'. „Maar pen dergelijk effect hadden we niet verwacht. Ne derland lijkt massaal een vrije dag te hebben opgenomen", al dus politievoorlichter R. van Rees vanmorgen. Het duel is massaal via de te levisie gevolgd. De uitzending had een kijkdichtheid van 20,4 procent. Dat wil zeggen dat de wedstrijd is bekeken door 2,8 miljoen televisiekijkers. Een op de tien kinderen tussen zes en twaalf jaar heeft meegekeken. Het aantal van 2,8 miljoen is een record voor nachtelijke sportuitzendingen. Op 20 febru ari 1988 werd de 1500 meter tij dens de Olympische Winterspe len in Calgary gevolgd door 1,7 miljoen kijkers. Die zagen des tijds de afgang van Hein Ver geer. ONTVANGEN DE KRANT DE EERSTE 2 WEKEN GRATIS. Ja, dat is goed nieuws Dus neem ik nu een abonnement. i Tel: j (l.v.m. controle bezorging) Na de eerste 2 weken I betaal ik mijn abonnement: j Per maand automatisch I 29,30) J Per kwartaal via acceptgiro 85.55) I automatisch 84,55) Nr. bank/giro: J sturen naar; Leidsch Dagblad. I Abonnee-service, Antwoordnr. 10050 2300 VB Leiden Of bei 071-128030

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1