Leiden Scriptie zorgt voor conflict Restant van Anna-kliniek gesloten Samensmelting Bona en Agnes Meer wandel-, fiets- en kanoroutes rond Leiden Marepoortsbrug nu bijna klaar ZATERDAG 18 JUNI 1994 Smitsloo A A Menno Smitsloo 11 doet een stapje te rug: ,,lk wil meer tijd be steden aan mijn gezin en aan mijn hobby." Sloop /y gr De monumenten- I 3 commissie van Alkemadè dreigt met op stappen als de monumen tale brandweergarage in Roelofarendsveen wordt gesloopt. leiden Maanden hebben ze in de kou gewerkt, stonden ze met lieslaarsen aan in het ijzige water. Net nu het mooie weer aanbreekt, leggen de vaklieden die de Marepoortsbrug moesten opknapen, de laatste hand aan hun werk. De eeuwenoude brug over de Korte Mare was in de loop der tijd ernstig beschadigd. Sinds de laatste grote onderhoudsbeurt in 1974 waren er zoveel stenen verrot dat de brug niet meer aan een grondi ge reparatie ontkwam. De restauratie liep maanden vertraging op door het slechte weer. De brug zou eerst in december van het vorig jaar weer opengesteld worden voor verkeer, later werd maart als datum aangehouden. Nu pas wordt de laatste hand aan het werk gelegd, foto hielco Megaschool komt tot stand in 1995 leiden hans koenekoop Het Bonaventura College aan de Mariënpoelstraat en het Ag nes College aan de Eijmerspoel- straat smelten in 1995 samen tot één school: het Agnes Bona ventura College. Dat is een rechtstreeks gevolg van de fusie in het katholiek voorgezet on derwijs in Leiden. Voor de eenwording van de twee colleges is gekozen omdat beide scholen zo dicht bij elkaar liggen. Het is dan efficiënter om basisvorming in één onderwijs instelling onder te brengen. De integratie zal geleidelijk vorm krijgen. In 1995 komen alleen de brugklassen aan de beurt. In de jaren daarna ontstaat gelei delijk aan een megaschool van plusminus 1500 leerlingen. „Je kunt dan ook echt wel spreken van één school. Of ei genlijk meer een soort campus. Het Bonaventura zal namelijk in 1995 aan de kant van de Eij- merspoelstraat uitbreiden met tien lokalen en dan scheidt slechts de Van Swietenstraat nog beide gebouwen", vertelt rector Th. A. Pleij van het Bona, tevens directielid van de stich ting katholiek onderwijs in Lei den. Alverna De fusie in het katholiek voort gezet onderwijs vond plaats aan het begin van dit schooljaar. Het Agnes College, het Bona ventura College, De Leidse en de Johannes XXIII MAVO in Roelofarendsveen maken deel uit van de fusieschool. Vanaf het nieuwe schooljaar 1994 draagt de fusieschool een nieu we naam: Alverna. Die naam verwijst naar de Franciscaanse traditie van een aantal deelne mende scholen. Alverna was een bezinningsplaats van Fran- ciscus. „Die naam is bedoeld om de totale school aan te geven. We zullen hem vooral gebruiken in correspondentie met de overhe den. In de dagelijkse praktijk zullen docenten en leerlingen die naam niet zo gauw bezigen, omdat bij de fusie is afgespro ken dat de verschillende vesti gingen hun eigen naam blijven dragen", aldus Pleij. De samensmelting tussen Ag nes en Bona in het Houtkwar tier heeft daarom bijna geen ge volgen voor de andere fusie partners. De dependance van het Bonaventura College aan de Burggravenlaan blijft een zelf- ^ventura College standige vestiging en ook De Leidse houdt de eigen naam. Wel zal de school voor voorbe reidend beroepsonderwijs (VBO) zich gaan specialiseren op de vakgebieden elektronica, bouwtechnieken, administratie en verzorging. Tevens zal De Leidse een gemengde VBO/M AVO opleiding introduceren. Omdat bij het Bona aan de Mariënpoelstraat een nieuwe vleugel wordt gebouwd, komt het oude deel van het schoolge bouw, dat vroeger een klooster was, vrij. Pleij: „In dat gedeelte wordt nu nog les gegeven, maar het is er eigenlijk niet geschikt voor. Straks komen er alle cen trale diensten van de fusie school, zoals het financieel be heer, personeelszaken en on derwijsvoorzieningen. De Johannes XXIII MAVO in Roelofarendsveen behoudt haar eigen MAVO-opleiding, maar wordt komend schooljaar uitge breid met de onderbouw VWO en HAVO. Na twee jaar moeten de leerlingen dan de overstap maken naar het Agnes Bona- Huis verhuren? Balk ope deu Home Rentals nt de juiste ren voor u! na 071 -12 00 06 NVM Doezastraat 21, Leiden een grootheid als Harry. Dat het bekend is in Lisse dat je raadslid bent, dat is tot daar aan toe. Maar je gaat niet naar Sassenheim om daar even hardop te roepen dat je raadslid bent. Harry zelfheeft daar trouwens schijt aan. Laatst las ik in De Telegraaf dat ook daar de nieuwe functie van Harry bekend was geworden. Hij had in Amsterdam een bioscoop afge huurd om de film Schindler's List te bekijken. De biscoop werd overigens niet alleen gevuld met het grote ego van Harry, neen, ook vrinden uit de show- en artiestenwereld waren present. En in De Telegraaf werd plechtig gesproken over dat evenement: Harry Mens, makelaar en raadslid! stond er. Als dat geen deuren opent! Niet dus. Ik vind het vlagver toon van Harry onvoldoende en ik acht het mijn taak om het ka liber en de kleur van Harry flink op te krikken. Ik heb mijn con- jj tacten met het Koninklijk Huis voor Harry te bepleiten, ge- echt kan pronken in binnen- en MT-* {M buitenland. Hare Majesteit weten dat zij tijdens een uitge- breide ceremoniele plechtig- heid Harry met een ferme, hori- zontale zwaardslag van 180 gra- den definitief in hogere sferen X zal brengen. Hij kan dan eeuwig met zijn hoofd in de wolken lo pen. Kraakpanden Morsweg ontruimd Unicefloop brengt 90 mille op leiden Het stadje Juigalpa in Nicaragua Ran uitkijken naar een gift van 90.000 gulden. Dat geld hebben ongeveer 1500 leerlin gen van basisscholen uit Leiden, Oegstgeest, Leiderdorp, Voor schoten en Zoeterwoude bij elkaar gelopen in de gesponsorde Unicefloop. Het geld wordt gebruikt om in Juigalpa scholing van de grond te krijgen. De Unicefloop, elk jaar georganiseerd door de rotaryclubs in de Leidse regio, werd onlangs gehouden bij voetbalvereniging Lugdunum. Leerlingen liepen hun rondjes door de Leidse Hout. Ate Flapper directeur Leids welzijn leiden Ate Flapper is benoemd tot directeur van de Leidse wel zijnsorganisatie, die op 1 januari van het volgend jaar ontstaat uit een fusie van het Sociaal-Kultureel Werk in Leiden (SKIL), de stichting Welzijn en de Leidse Vrijwilligerscentrale. Voor Flap per, die sociologie studeerde in Leiden, is het zijn vierde functie als directeur. Eerder bekleedde hij dezelfde functie bij de vereni ging Nederlandse Bejaardenoorden, de stichting Matrix en de stichting Buurtwerk Oost en Zuid Amsterdam. Hij was ook een aantal jaren statenlid voor Groen Links in de provincie Zuid- Holland. Het aantal wandel-, fiets- en kanoroutes in en om Leiden wordt dit jaar verder vergroot. Ten noorden van Leiden en rondom Roelofarends veen komen wandelroutes en ook voor het Groene Hart worden wandelingen beschreven. Den Haag en Leiden worden met wandelroutes en kanoroutes 'verbonden'. De nieuwe recreatiepaden maken deel uit van het provinciale Groene (en blauwe) Netwerk. Vóór 1996 wil de provincie 600 kilometer pro vinciale wandel- en kanoroutes gerealiseerd hebben. Langs de route moeten bezoekerscen tra, verhuurbedrijven en overnachtingsmoge lijkheden komen. Achterliggende gedachte is het platteland beter toegankelijk maken voor rustige vormen van recreatie. Nog dit jaar wordt een nieuwe wandelroute ten noorden van Leiden in gebruik genomen. Deze moet, samen met de bestaande Wijde Aar- oute en een nieuwe route rondom Roelo farendsveen een wandelnetwerkje in het Kager- plassengebied gaan vomren. Overigens is de provincie niet erg te spreken over de medewer king van bewoners en grondeigenaren in het Kagerplassengebied. Het verlenen van overpad stuit bij hen op grote bezwaren. Stedelingen die willen wandelen, moeten vaak een flink eind door de stad ploeteren voor 'het leuke wandelen begint'. Daarom wordt door de provincie nu bekeken of er in de bin nensteden aanlooproutes naar de recreatieve wandelingen kunnen worden uitgezet. Ook de mogelijkheden voor kanoën binnen Zuid-Holland worden flink uitgebreid. Het Blau we Netwerk (zo heet het provinciaal waterrecre- atieplan) moet zeven vaarroutes gaan omvatten. Er is een doorgaande route van Dordrecht naar Amsterdam (voor staande grote masten), de Kleine Staande Mastenroute ontsluit het Groene Hart en de Hollandse stedenroute legt onder meer aan in Alphen aan den Rijn. Overal langs en in de Blauwe-netwerkroutes worden de knelpunten voor de pleziervaart op gelost. Er komen dus meer aanleg- en wacht- plaatsen, brandstofinnamepunten en zo moge lijk wordt de doorvaardiepte vergroot. Net als in het Groene Netwerk staan ook in het Blauwe Netwerk landschap en natuur cen traal. De provincie wil, onder meer door de aan leg van milieuservicepunten langs de routes de kwaliteit van het water verbeteren en versprei ding van afval tegengaan. Het bestuur van de Leidse faculteit Sociale Wetenschap pen is 'hoogst ongelukkig' met de gang van zaken rond de omstreden scriptie van de Leidse student P. Bootsma. Hoogleraar politieke wetenschappen G.A. Irwin maakte onlangs in een ingezonden brief in deze krant openbaar dat de student voor zijn werkstuk over wantoestanden bij het Oegstgeester gemeentebestuur een onvoldoende had gekregen. Volgens het faculteitsbestuur mogen universi taire medewerkers geen cijfers van studenten openbaar maken als dit de privacy van de betrokkene schendt. Donderdag komt de kwestie aan de orde in een bestuurs vergadering van de faculteit. leiden caroline van overbeeke Een paar maanden geleden stapte de Leidse student naar 'het Leidsch Dagblad met zijn derdejaars scriptie over de werkwijze van het voorlaatste college van burgemeester en wethouders van Oegstgeest. Hij deed dit op voorstel van een raadslid. Uit zijn werkstuk bleek dat sommige bestuurders hun werk niet goed deden en zich nogal arrogant opstelden. Burgemeester en wethouders probeerden de scriptie met de hen onwelgevallige informatie uit alle macht uit de krant te houden. Op de student werd zoveel druk uitgeoefend dat hij zijn werkstuk uiteindelijk introk. Het Leidsch Dagblad publiceer de toch. De student leverde een nieu we versie van zijn scriptie bij zijn docente in, zo liet professor Irwin op 3 juni in zijn ingezon den brief weten. „Wegens de kwaliteit van het werkstuk en vooral wegens het niet voldoen aan ethische normen die voor wetenschappelijk onderzoek gelden, is de heer Bootsma voor deze cursus een onvoldoende gegeven", aldus Irwin, tevens voorzitter van Volgens een universiteits woordvoerder zijn cijfers van tentamens en scripties van stu denten in principe niet open baar. „De faculteit Sociale We tenschappen hangt wel naam lijsten met cijfers op, maar dat betekent niet dat een hoogle raar met deze gegevens zó in de krant mag komen. Het facul teitsbestuur vindt dat deze zaak op een andere manier afgehan deld had moeten worden door Irwin." Professor Irwin was gister middag niet bereikbaar voor commentaar. Op last van de gemeente zijn gistermiddag twee kraakpanden aan het eind van de Morsweg ontruimd. De twee huizen, aan weerszijden van het perceel waar donderdagavond brand uitbrak, waren naar het oordeel van de brandweer te brandge vaarlijk. Het huis op de hoek is direct na de ontruiming ge sloopt. De krakers verlieten de pan den zonder enige vorm van pro test. De aanwezige politieagen ten konden dan ook rustig toe kijken hoe de bewoners hun spulletjes naar buiten droegen. Na de ontruiming zijn de bezit tingen tijdelijk opgeslagen in een magazijn van de gemeente reiniging. De rechtmatige eige naars kunnen hun spullen ech ter op elk moment ophalen. Donderdag had de gemeente juist een kort geding aange spannen bij de Haagse recht bank tegen de krakers van Morsch IV omdat de woningen te brandgevaarlijk zouden zijn. Een eerder rapport van de brandweer zou dat hebben uit gewezen. De krakers zagen de noodzaak van vertrek echter Over de oorzaak van de brand waarbij geen slachtoffers vielen, kon de politie gisteren nog geen mededelingen doen. Het onder zoek van de technische recher che is nog in volle gang. Plannen voor vestiging orthopedische supermarkt in Leiden We doen geen recht aan de groten der aarde. Onze kleine Hollandse koopmansmentaliteit is: doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Wie zijn kop boven het maaiveld uit steekt, loopt het risico dat zijn schedel met een zeis van zijn romp wordt gescheiden. Zelf vind ik dat we sommige men sen met zo'n houding te kort doen. Neem nou onze nationale trots Harry Mens. Ik ken geen an dere streekgenoot die zo bekend is. Deze echte Lissenaar is tot grote hoogte geklommen. Hij was bijna op de kandida tenlijst gekomen voor de WD in de Tweede Kamer, en dus bijna kamerlid geworden. Hij gedroeg zich al als minister nog voordat er sprake was van dat hij het bijna zou worden. Hij stond helemaal - dus niet bijna - op de kandidatenlijst voor de Lissese WD voor de gemeenteraadsverkiezingen. Hij was gevraagd als lijstduwer, dat vond-ie leuk, maar te kende een verklaring waarin stond dat hij geen raadslid zou worden. Dat duwen van die lijst lukte evenwel prima, want hij kreeg 482 stemmen, voldoende om in de gemeenteraad te komen. Het volk riep hem en hij werd raadslid. Dat vond hij belangrijker dan de verklaring die hij had getekend om niet in de raad te gaan zitten. Veel geluk heeft Harry in zijn leven trouwens niet.-Dat vind ik heel jammer. Kijk nou maar eens naar de raadsleden waarmee hij in Lisse zit opgescheept. Dat zijn een paar watjes. Ze kunnen niet lezen of schrijven, laat staan bestu ren en politiek bedrijven. Heel terecht heeft raadslid Harry Mens daar tijdens een lezing voor studenten in Enschede flink op afgegeven. Nou vind ik de functie van raadslid veel te bescheiden voor Het laatste overblijfsel van de voormalige Anna-kliniek is gis teren gesloten. Met de verkoop en verhuizing van de orthopedi sche werkplaats en schoenma kerij is een einde gekomen aan de geschiedenis van dit ooit zo vermaarde ziekenhuis. De sloophamer gaat er binnenkort in, om ruimte te maken voor de bouw van woningen in een toe komstig 'Annapark'. Het was nog slechts een klein- restant van 'De Anna' dat giste ren in verhuisdozen werd ver pakt. De spullen van de ortho pedische werkplaats gaan naar het Poortgebouw op het oude AZL-terrein. Het bedrijf is over- fenomen door de Maarssense rma Fransen, die deel uit maakt van holdingmaatschap pij ACF in Amsterdam. De schoenmakerij is al een tijdje geleden vertrokken, na de ver koop aan de firma Hansen. Het ziekenhuisgedeelte van Anna, opgericht in 1929, is in 1977 verdwenen. Imko Hartendorp, filiaalhou der van Anna Leiden, betreurt het dat 'De Anna' definitief is verdwenen. „De Anna-kliniek was ooit een begrip in Neder land. het was het eerste ortho pedische ziekenhuis. Maar we mochten de naam niet meene men. Dat wilde de stichting, die het bedrijf heeft verkocht aan Fransen, niet. We gaan nu ver der onder de naam 'Welzorg Orthopedie'." De Anna is de afgelopen twin tig jaar langzaam kleiner gewor den. De klinische afdelingen werden 1 januari 1977 overge heveld naar het Academisch Ziekenhuis Leiden (AZL). De kliniek in de Vogelwijk werd snel afgebroken; ip de bijgebou wen bleven de schoenmakerij en de werkplaats over. Maar ook daar ging het allengs min der goed mee. Vanwege de slechte economische vooruit zichten besloot de eigenaar, de stichting Anna, anderhalf jaar geleden tot verkoop. Harten- dorp: „Toen hebben we ander half jaar in spanning gezeten, met de gedachte: houden we onze baan of gaan we failliet. Uiteindelijk werden we overge nomen door de firma Fransen." Niet bij iedereen werd de me dedeling over de overname en thousiast ontvangen. Bij een re organisatie van het orthope disch bedrijf, dat ook vestigin gen heeft in Amersfoort, Em- men, Den Haag en Zoetermeer, verdwenen in februari 1993 al 20 van de 60 arbeidsplaatsten. In Leiden blijven nu, na ver koop aan Fransen en Hansen, in totaal 9 medewerkers over. „Tien jaar geleden werkten hier nog 60 mensen", aldus Harten dorp. Bijna alle produktiemedewer- kers van Anna - vernoemd naar de secretaris van de Vereeniging voor Misvormden, Anna Elisa beth Groll - zijn overgeplaatst naar andere vestigingen. „Voor sommigen was die overplaat sing1 een crime. Medewerkers die hier twintig tot dertig jaar hadden gewerkt moesten in eens weg. Maar ze hadden geen keuze: verhuizen of hun baan verliezen." Een verhuizer rijdt de laatste 'kunstbenen' weg. Gisteren kwam er een einde aan het bestaan van de vermaar de Anna-kliniek aan de Leidse Mezenstraat. foto henk bouwman Na de overname en het ver trek van een groot deel van het Leidse personeel, had de over gebleven groep weinig vertrou wen in de toekomst. „Je ziet in heel Nederland dat het niet goed gaat met de orthopedische bedrijven. Ziektekostenverzeke raars drukken de prijzen van bijvoorbeeld prothesen, omdat ze sinds kort geboden zijn aan budgetten. Daardoor wordt on ze winstmarge kleiner. Na de overname was men eerst scep tisch over de toekomst, maar nu ziet het er toch wel goed uit." Hartendorp vindt het een groot voordeel dat de werk plaats wordt gehuisvest pal naast het Academisch Zieken huis. „We werkten altijd nog nauw samén met de artsen die vroeger in de Anna-kliniek heb ben gewerkt, maar door de ver- huzing naar het AZL-terrein ko men we ook weer bij elkaar te zitten. Dat is het leuke van deze verhuizing." Ook de uitbreidingsplannen die ACF heeft stemmen Harten dorp hoopvol. „Er zijn plannen voor de vestiging van een ortho pedische supermarkt in Leiden. In Amsterdam is er al een en ACF wil er meerdere openen in heel Nederland, dat zijn dus winkels waar je met je karretje doorheen kunt rijden en waar je de gekste dingen kunt kopen. Alles op het gebied van ortho pedie." Een plaats voor de vestiging van zo'n siipermarkt heeft ACF overigens nog niet op het oog. „Er zijn nog geen concrete plannen."

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 11