Den Bosch geeft inbreker kans zijn leven te beteren Binnenland Consument klaagt vaker over kwaliteit medicijn Oogst asperges dit jaar minder dan verwacht 'Interactief spelen met klimaat Ook in hoger beroep verbod op I verspreiden racistische pamfletten Patiënt uit de kleren voor fysiotherapie aan pols Landmacht bindt de strijd aan met slecht imago Kankerpatiënt wil ton smartegeld 4 VRIJDAG 17 JUNI 1994 5 Treinverkeer uren plat door storing Roosendaal Duizenden treinreizigers zijn gisteren gedupeerd door een stroomstoring op het NS-station in Roosendaal (NB). Het gewone treinverkeer was onmogelijk. Alleen het internatio nale treinverkeer kon nog beperkt in gang worden gehouden door handmatige bediening van seinen en wissels. De strooms toring ontstond rond half negen 's morgens en duurde tot in de middag. De NS zette ruim zestig bussen in. De vertraging voor de reizigers variëerde van twintig minuten tot enkele uren. 'Leven meer waard dan vier jaar' Leeuwarden Tegen een 28-jarige Somalische vluchteling is giste ren voor het gerechtshof in Leeuwarden zeven jaar cel geëist we gens doodslag. Hij heeft op 8 september vorig jaar na een ruzie in een opvangcentrum een 24-jarige landgenoot met een keu kenmes doodgestoken. De Leeuwarder rechtbank veroordeelde verdachte vorig jaar tot vier jaar cel. Dit omdat hij volgens de So malische traditie bij terugkomst in zijn land de familie van het slachtoffer als genoegdoening honderd kamelen moet leveren. Doet hij dit niet, dan wordt hij gedood. Procureur-generaal mr. P. Roelse heeft aan deze traditie geen boodschap en eist in hoger beroep zeven jaar. Volgens hem is een mensenleven meer waard dan vier jaar cel. Uitspraak 30 juni. Werk maakt jongere evenwichtiger Amsterdam De overstap van school naar werk komt de even wichtigheid van jongeren ten goede. longeren die deze overstap hebben gemaakt, zijn minder vaak neurotisch of depressief. Dit blijkt uit onderzoek onder jongeren tussen de 18 en 30 jaar door wetenschappers van de Amsterdamse Vrije Universiteit. Overi gens bleek tevens dat strenge maatregelen als lagere uitkeringen bij werkloze jongeren weinig effect sorteren. Ze solliciteren weliswaar actiever maar komen niet sneller aan een baan, aldus de onderzoekers. Particuliere school op de vingers getikt arnhem Een Arnhemse particuliere school voor MAVO, HAVO en VWO wordt beknot in zijn wettelijke bevoegdheden. Het mi nisterie van Onderwijs wil afhankelijk van een gesprek komende dinsdag met de leiding de opleiding verbieden nog langer zelf schoolonderzoeken af te nemen. Ook is het dan over met het houden van een centraal schriftelijk op de school zelf. Aanlei ding is een reeks onregelmatigheden bij de examens in 1993. De inspectie heeft geconstateerd dat zwakke leerlingen tijdens het landelijk examen hulp hebben gekregen en dat spieken en pra ten oogluikend werd toegestaan. Overlast bezoek Yomanda aan banden tiel» De overlast voor omwonenden van de Evenementenhal in Tiel, waar het medium Yomanda regelmatig optreedt, wordt aan banden gelegd. Het gemeentebestuur van Tiel heeft met de stichting On Line, die de sessies van Yomanda organiseert, afge sproken dat de omgeving van de hal na elk optreden grondig wordt schoongemaakt en dat de parkeeroverlast tot een mini mum wordt beperkt. De stichting heeft beloofd elke keer min stens twaalf parkeerwachters aan de rand van Tiel te posteren om de tienduizenden bezoekers naar parkeerterreinen aan de rand van de stad te dirigeren. Op deze wijze wordt voorkomen dat brandweer en ambulances in geval van nood de wijk niet kunnen bereiken. Gezamenlijk initiatief openbaar ministerie, politie en B. en W. Inbrekers in de gemeente Den Bosch krijgen wellicht binnenkort een nieuwe kans op een 'normaal bestaan'. Justitie, politie en B. en W. van de Noordbrabantse ge meente willen woninginbrekers bij wijze van experiment huisvesting, werk en kwijtschelding van gevangenisstraf en eventuele schulden aanbieden. Het plan, dat nu ter tafel ligt, maakt onderdeel uit van een in tegraal veiligheidsbeleid dat wordt uitgestippeld in overleg met het openbaar ministerie en de politie. De gemeenteraad moet er evenwel nog haar goed keuring aan geven. Inbrekers vertoeven veelal aan de zelfkant van de maat schappij, aldus de eerder aan gehaalde woordvoerder van Den Bosch. Een belangrijk deel De drie partijen denken dat op die wijze de criminele carrière van een aantal Bossche inbre kers een positieve wending kan worden gegeven, aldus een woordvoerder van de gemeente 's Hertogenbosch. De gemeente verwacht dat daardoor het aan tal woninginbraken met wel licht zelfs procent kan worden verminderd. recidiveert na een gevangenis straf ofte wel gaat weer op het boevenpad. Dit omdat werkge vers vaak niet staan te trappelen om ex-criminelen een nieuwe kans te geven. ,,Met het project krijgen criminelen eenmalig de kans om hun hele leven in één klap weer goed op de rails te zetten", aldus de woordvoerder. De gemeente wil de deelne mers een baan in het bedrijfsle ven aanbieden, alsmede een voorwaardelijke sanering van gemaakte schulden. Daarnaast wordt een eventuele veroorde ling in de ijskast gezet en goede gemeubileerde huisvesting aan geboden. Andere aangeboden zaken zijn een medisch onder zoek en opleidingsmogelijkhe- De inbrekers zelf moeten be loven geen overlast in hun om geving te veroorzaken en moe ten proberen op het rechte pad te blijven. „Kortom, ze moeten zich als normale mensen gaan gedragen", aldus de woordvoer der van de gemeente Den Bosch. Doe ze dat niet, dan wordt hun voorkeurspositie on middellijk ongedaan gemaakt. Gaat het een jaar goed, dan volgt amnestie oftewel definitie ve kwijtschelding van gevange nisstraf. Ook worden gemaakte schulden kwijtgescholden en krijgt de inbreker woning. Bijna dertig medicijnen uit de handel Het aantal klachten over me dicijnen is vorig jaar met 11,5 procent gestegen. Een groot deel van de klachten betreft de ondeugdelijkheid van het me dicijn. Vorig jaar zijn zelfs twee medicijnen teruggehaald uit ziekenhuizen, bij artsen en uit ambulances, omdat de bijslui ters onderling waren verwis seld. Dit blijkt uit het jaarverslag van de Inspectie van de Volks gezondheid dat gisteren is uit gebracht. De hoofdinspectie constateerde 47 keer kwali teitsproblemen bij medicijnen. Als gevolg van onderzoek wer den 29 medicijnen uit de han del genomen. Volgens de in spectie is het kennelijk nodig strenger naar de kwaliteit van medicijnen te kijken dan voor heen. Uit een steekproef onder 69 apotheken in Gelderland en Utrecht is verder gebleken dat slechts op één op de drie apo theken voldoende aandacht aan hygiëne besteedt. Ook de etikettering van geneesmidde len schiet vaak te kort. De in specties hebben betere werk voorschriften opgesteld. Daarnaast wordt in het jaar verslag de nadruk gelegd op de noodzaak om aandacht te be steden aan de kwaliteit en de veiligheid van preparaten van menselijke herkomst die voor een geneeskundig doel zijn bestemd. Het gaat onder meer om geprepareerde hersenvlie zen, organen en groeihormo nen die ziektekiemen kunnen overbrengen naar de ontvan ger. De inspectie vindt dat passende regelgeving op dit terrein ontbreekt. grubbenvorst anp Werkvergunning voor 'slechts' 350 Polen de aspergetelers toch rekening houden met uiteindelijk tien procent minder inkomsten. Vergeleken bij 1993 zal, aldus de veiling in Grubbenvorst, de as perge-oogst aan het eind van het seizoen rond 24 juni ruim dertig procent lager zijn. Als oorzaken voor de tegen vallende oogst noemt de vei lingwoordvoerder het te lang aanhoudende natte en koude weer en uitputting van asperge planten. Op grond hiervan hield de veiling al rekening met een slechtere asperge-oogst. De omzet was verleden jaar rond 53 miljoen gulden, dit jaar 46 miljoen gulden. De kiloprijs was vorig jaar gemiddeld zes gulden nu rond de 8,50 gulden. De oogst van asperges is dit sei zoen minder dan aanvankelijk was verwacht. Daardoor is ook de behoefte aan seizoenwerkers kleiner. Ongeveer 2100 aanvan kelijk aangemelde vacatures bleek achteraf veel te veel. Ook het aantal werkvergunningen voor Poolse aspergestekers, dat via een kort geding door de Limburgse Land- en Tuinbouw- bond (LLTB) werd afgedwon gen, bleef mede hierdoor be perkt tot circa 350. Dat is giste ren meegedeeld door de LLTB en van de groenteveiling in Grubbenvorst. Ondanks lagere personeels kosten en een hogere gemiddel de opbrengst per kilo, moeten Belg haalt bakzeil bij gerechtshof Den Haag De Belg Siegfried Verbeke moet stoppen met het verspreiden van racistische pamfletten waarin de vernietiging van jo den in de Tweede Wereldoorlog wordt ontkend. Het gerechtshof in Den Haag heeft gisteren in hoger beroep het verbod van de president van rechtbank in Den REVISIONISTISCHE BIBLIOTHEEK De Anne Frank Stichting, het Landelijk Bureau Racismebe strijding (LBR) en het Centrum Informatie en Documentatie Is raël (CIDI) hadden om dit ver bod gevraagd. Verbeke ging echter tegen de uitspraak van de rechtbank in hoger beroep. Onder de naam Vrij Histo risch Onderzoek verkoopt Ver beke zogenoemde revisionis tische literatuur en stelt hij pamfletten op met titels als 'Amerikaanse deskundige ver nietigt de gaskamerlegende'. Deze pamfletten heeft hij onder meer verspreid in Amsterdam en Almere onder mensen met typisch joodse achternamen als Polak en Cohen. Ook aan de re dactie van deze krant heeft hij meermalen materiaal gestuurd, waarin de toedracht van de jo- denvernietiging wordt betwij feld. Verbeke en zijn advocaat lie ten bij de uitspraak van gisteren verstek gaan. De drie aanklagers en hun advocaat noemden de bekrachtiging van het eerdere vonnis van de Haagse recht bank 'een overwinning' en een eerste stap naar een internatio nale aanpak van grensover schrijdend racisme.. Het gerechtshof hield zich gisteren nadrukkelijk buiten de discussie over de ontkenning van de miljoenenmoord. „Het hof vindt het niet zijn taak his- HET LEUCHTER RAPPORT de eerste technisch-chemische expertise vaD de gaskamers in de KZ Auschwitz. Birkenau en Maidanek. met een woord vooraf door David Irving Vrij Historisch Onderzoek Plannen voor woningbouw in geluidswallen In geluidswallen kunnen wel licht op grote schaal woningen worden gebouwd. De gemeente Valburg in Gelderland zoekt naar een locatie voor een proef project. Het plan is ingediend bij het gemeentebestuur door architectenbureau Stienstra in Eist. Geluidswallen langs auto snelwegen zouden volgens het bureau commercieel geëxploi teerd kunnen worden door de combinatie met woningbouw. Op zich is het nu financieel am per te betalen om kilometers lange geluidswallen langs snel wegen aan te leggen. Wanneer de wallen niet worden aange legd, mag echter alleen ge bouwd worden op vijfhonderd meter aan weerskanten van de snelweg. Als in de geluidswallen wo ningen komen, wordt geld ge spaard op het aankopen en aanvoeren van grond voor de wallen. Volgens de architecten is het mogelijk de woningen zo te construeren dat de bewoners geen last hebben van het geluid van langsrazende auto's. De isolatie geschiedt door Eco-gras op het dak aan te leggen. den haag Interactief met het klimaat spelen en oplossingen aandragen voor klimatologi sche problemen. Dat kan op een gisteren in Den Haag geopende 'reizende' tentoonstelling van Greenpeace over klimaatverandering. De openingshandeling werd verricht door voorzit ter W. Deetman van de Tweede Kamer. De tentoonstelling behandelt de oorzaken van kli maatverandering en de gevolgen daarvan als er geen maatregelen worden genomen. Ook worden alternatieve energie-mogelijkheden behandeld. De mobiele expo-ruimte van Greenpeace krijgt z'n energie van 32 zonnepa nelen. De tentoonstelling zal gedurende negen maanden door Nederland reizen en gaat daar na naar het buitenland. In maart 1995 wordt de toer beëindigd tijdens de Klimaat-top van de Verenigde Naties in Berlijn. foto cpd cees zorn arnhem gpd Vrouwelijke patiënten met een tenniselleboog, polsfractuur of pijnlijke hiel moesten in de praktijk van een 49-jarige fysio therapeut in Veenendaal stee vast voor een groot deel uit de kleren. De therapie bestond ver volgens uit nek- en rugmassage en eindigde veelal in een mas sage van borsten, billen en soms het geslacht van de pa tiënte. Na een klacht van één van zijn patiënten oordeelde de Commissie van Toezicht, belast met de tuchtrechtspraak voor fysiotherapeuten, dat een der gelijke behandeling 'in hoge mate vernederend en seksueel intimiderend' was. De Commis sie van Toezicht schorste de man voor twee jaar als lid. De therapeut ging daartegen in be roep. Gisteren boog de Arnhemse rechtbank zich over de straf rechtelijke aspecten van de zaak. Volgens officier van justi tie mr. K. Visser verdient de ver dachte naast tuchtrechtelijke sancties ook een onvoorwaar delijke celstraf van zeven maan den. Bovendien vindt hij dat de therapeut 1.500 gulden smarte- geld moet betalen aan één van zijn patiënten. De zaak kwam aan het rollen toen een patiënte op aanraden van hulpverleners in 1992 haar verhaal deed bij de politie. Ze kwam er toen achter dat er al vaker klachten waren ingediend over de behandelmethoden van de verdachte. Een andere vrouw met een hielprobleem viel het op dat zij bij een vervanger van de verdachte niet uit de kleren hoefde. Bovendien waren nu geen speciale nek- en rugmas sages nodig. De verdachte ontkende giste ren verkeerd te zijn geweest. „Ik ga intensief r Dat geef ik toe. Maar daarom ben ik nog geen viezerik", zei hij tegen voorzitter mr. N. Huy- gen van de Arnhemse recht bank voor. Zijn advocaat vroeg vrijspraak omdat de eigen be roepsorganisatie de man al had veroordeeld. Officier mr. Visser stelde daar tegenover dat deze veroordeling de man weliswaar intrekking van het lidmaatschap had opgeleverd, maar dat de schorsing hem niet hoeft te weerhouden om zijn beroep ge woon uit te oefenen. De rechtbank doet op 30 juni uitspraak. n van de publicaties van de Belg Siegfried Verbeke, die hij vorig jaar i deze krant opstuurde. paul koopman torische strijdvragen of psuedo- strijdvragen te beslechten", zo werd gesteld. „Dat is buitengewoon belang rijk", vond CIDI-directeur Naf- taniel. „Want dat is waai' de re visionisten steeds op uit zijn. Op het moment dat je de holo caust ter discussie stelt, ver dwijnt de waarschuwende wer king daarvan voor toekomstig racisme". Zijn advocaat mr. R.A. Kiek wees op het belang van dit arrest voor de toekomst. Vol gens hem is de uitspraak be langrijk om daarmee in de toe komst soortgelijke uitingen van halt toe te roepen. Broer twee jaar geleden gestorven door werken met asbest goor De bouwmaterialenfabrikant Eternit uit het Twentse Goor is door een ex-werknemer voor de rechter gedaagd. De man is 62 jaar en lijdt aan asbestkanker (mesothelioom), een ziekte die hij in het bedrijf zou hebben opgelopen. Hij eist een smarte geld van tenminste 100.000 gul den. Onderhandelingen tussen zijn advocaat en Eternit hebben niets opgeleverd. „Zijn gezond heid gaat achteruit. De man leeft op pijnstillers", zegt advo caat B. Ruers. Omdat de man niet lang meer te leven heeft, heeft hij in sa menspraak met mr. Ruers be sloten een kort geding aan te spannen dat over enkele weken dient in Almelo. De broer van lige Eternit-medewerker, is twee jaar geleden gestorven. Ook hij had mesothelioom en met as besthoudende materialen ge werkt, zegt Ruers. De advocaat beweert dat Eternit in de jaren veertig tot en met zeventig onvoldoende vei ligheidsmaatregelen heeft geno men. De advocaat van het ge wraakte bedrijf, mr. F.J. Rutgers, ontkent dit. Volgens hem heeft het bedrijf alle maatregelen ge nomen die gezien de kennis van dat moment redelijkerwijs ge nomen moesten worden. Eter nit heeft de produktie van as besthoudende materialen overi gens intussen stopgezet. Het bedrijf was bereid de man uit Goor 5.000 gulden te betalen, maar dan moest er een punt achter de zaak worden ge zet. De ex-werknemer wees dit van de hand. Volgens Rutgers had Eternit dit geld er voor over om zo 'procedures en publici teit te vermijden'. Bovendien zou dan de aansprakelijkheid niet aan de orde zijn gekomen. De luchtmacht en de r hebben er weinig problemen mee hun imago als werkgever aan de man (en vrouw) te brengen. De landmacht daar entegen moet alle registers opentrekken om personeel te werven. Nu de dienstplicht wordt afgeschaft, wordt het nog een hele hijs om jaarlijks zo'n zesduizend jongeren te strikken voor een job in een pantserwagen of schut tersputje. De landmacht zit met een pro bleem. Het onlangs gehouden onderzoek van de soldatenvak- bond AVNM over de verveling in diensttijd staat, vriendelijk gezegd, op gespannen voet met het dynamische, avontuurlijke leven dat de landmacht jonge ren in zijn wervingscampagne aanbiedt. De landmacht jaagt met de spotjes, elf regionale 'banen-in- focentra' (de eerste opende de ze week zijn deuren in Am- hem), scholenbezoek en banen- markten op jongeren tussen de 16 en 26 jaar die straks vrijwillig voor twee tot vier jaar moeten tekenen. De vraag is: lukt het om voldoende jongeren te wer ven voor een baan bij de land macht als straks in 1998 de op komstplicht is afgeschaft? De commissie-Meijer, die in 1992 de regering adviseerde een einde te maken aan de dienst plicht, had er een hard hoofd in. De commissie rekende voor dat de landmacht vanaf 1998 jaar lijks zo'n 5.500 jongeren voor een tijdelijke baan moet zien te strikken als de opkomstplicht wordt afgeschaft. Gezien de strenge selectie (ongeveer een op de twintig sollicitanten wordt opgenomen), de in om vang afnemende doelgroep (jongeren met een afgeronde la gere technische opleiding of MAVO) en de geringe aantrek kingskracht van de landmacht zou dat maar ten dele lukken. De landmacht is inmiddels, ge zien de positieve resultaten bij de werving voor de luchtmobie le brigade, gematigd optimis tisch. De vraag is alleen, aldus de directeur T. de Kruijf van het Instituut Defensie Leergangen, of ook voldoende jongeren ge ïnteresseerd zijn in een baan met minder glamour en actie: bij de pantser-infanteriebrigade bijvoorbeeld. De Kruijf kwam daarom met het voorstel de wervingscampagne van land-, luchtmacht en marine samen te Het is de vraag of werken bij de landmacht zo dynamisch is als de spot jes in de bioscopen jongeren willen doen geloven. foto archief voegen. Schout-bij-nacht J. van Aalst van de marine wilde daar niets van weten. „We moeten dat niet doen. Met zijn allen in een winkel gaan zitten met drie toonbanken, zo werkt dat niet. Men gaat niet bij de krijgsmacht louter om in een uniform te lo pen. Als je piloot wilt worden, ga je ook niet bij Van Gend en Loos solliciteren. Ik besteed mijn geld liever aan het profile ren van mijn eigen organisatie." Tijdens een discussiebijeen komst onlangs in Delft werd pijnlijk duidelijk dat de marine, de luchtmacht en de landmacht in dezelfde vijver vissen. De ma rine, die per jaar slechts dui zend jongeren met een tijdelijk contract hoeft te werven, heeft weinig problemen. Het bedrijf heeft een prima imago, aldus Van Aalst. De luchtmacht moet jaarlijks acht- tot negenhonderd jonge ren zien te 'strikken'. Generaal- majoor C. van Hammond, di recteur personeelszaken van de luchtmacht, maakt zich echter geen zorgen. „De bedrijfscul tuur die bij de luchtmacht heerst, spreekt veel jongeren aan. Het is een mengeling van de actiebereidheid van de land macht met de relativerende hu- De landmacht heeft het veel moeilijker. De nieuwe luchtmo biele brigade is een lokkertje, geeft kolonel L. Timmermans van de afdeling personeelsvoor ziening landmacht toe. Maar de andere landmacht-onderdelen worden wat minder makkelijk aan de man/vrouw gebracht. Het antwoord van Timmer mans: jongeren al vanaf hun 12de jaar wijzen op de land macht als'potentiële werkgever, zorgen voor opleidings-certifi- caten die ook in het 'burgerle ven' bruikbaar zijn en bemidde ling bij het vinden van een baan na het einde van de diensttijd. „Elke kazerne krijgt een educa tief studiecentrum en als het nodig is bieden we een rijoplei ding aan", zo kondigt Timmer- Zoomers van de landmacht valt hem bij: „De mensen komen er bij ons beter uit dan dat ze er in zijn gegaan. Wij staan voor de taak dat de komende drie jaar aan te tonen. Als het lukt, moet het mogelijk zijn per jaar 5.500 te

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 5