Leiden 'Dit is een wantoestand' Krakers zien noodzaak van ontruimen niet Kraakpand brandt uit Kinderen bespelen reuze-instrumenten van Favre 'k BOUWPLANNEN? Schadeloos U VRIJDAG 17 JUNI 1994 Ondanks brand in Morsweg TV leiden» erna straatsma j Prompt brak gisteravond brand uit in de kraakpanden aan de Morsweg IV. Dat onheil had juist de hele ochtend centraal gestaan in het kort geding, dat bij de Haagse rechtbank diende. Tijdens de behandeling van het door de gemeente aangespan nen kort geding pleitte advocaat R. Lever voor een snelle ontrui ming. Het complex woningen achter Wernink Beton zou zo brandgevaarlijk zijn dat bewo ning niet langer 'te tolereren' is. De krakers vonden de acute be zorgdheid van de gemeente op merkelijk. Ze zien de noodzaak van de plotselinge haast niet in en willen voorlopig aan de Morsweg blijven wonen. Lever, die namens de ge meente optrad, beriep zich op een recent rapport van de brandweer. Daarin staat dat de huidige brandgevaarlijkheid in en om het krakerscomplex 'on aanvaardbaar' is. Brandweer commandant F. van Oosten lichtte het rapport op verzoek van rechter F.C.H.M. Robbers toe: „Alle ingrediënten zijn aan wezig voor aanzienlijke aantal len slachtoffers. Het wordj er een steeds grotere rotzooi, de boel is volledig ontspoord. Het is volledig onverantwoordelijk dat daar mensen blijven wo nen." Bij de brand van gister avond vielen overigens geen slachtoffers. De gemeente streeft ook naar een snelle ontruiming omdat buurtbewoners klagen over een toegenomen overlast van kra kers. Ze zouden zich door de groep bedreigd voelen. Hen van de kraakpanden wordt gebruikt als verkoopppunt voor hard drugs. Na publicatie van het bewus te brandweerrapport verzocht de gemeente de krakers om de woningen uiterlijk 10 juni te verlaten. Een aantal bewoners heeft daar volgens Van den Bru le gehoor aan gegeven. De ad vocate zei dat het complex mo menteel wordt bewoond door zo'n vijftig tot zestig krakers. Een snelle sloop zou mede nodig zijn om het gebied bouw rijp te maken. De Leidse bouw maatschappij Burgy heeft een oogje laten vallen op het terrein. Ze heeft deze week goedkeuring gekregen van de gemeente om er een kantoor te bouwen. Van den Brule was niet over tuigd van de noodzaak het complex zo snel mogelijk te ontruimen en te slopen. De problemen waarover buurtbe woners spreken, worden vol gens haar niet veroorzaakt door de krakers, maar door de drug dealer in een van de panden. „Daar zijn de krakers niet ver- anwoordelijk voor, maar de po litie. Waarom doet die daar niets aan? Ze weten precies om welk pand het gaat." Bedrijfsleider AH pakt diéf leiden Een 21-jarige afdelingshoofd van de Albert Heijn aan de Kooilaan heeft gistermiddag een dief achtervolgd en vervolgens gegrepen. De man, die in geldnood zat, had zich thuis moed in gedronken en was naar de supermarkt gegaan. Daar nam hij een artikel en ging 'afrekenen'. Op het moment dat de kassa open ging deed hij een greep in de geldla en zette het op een lopen. De bedrijfsleider wist hem echter in het tunneltje onder de Wil lem de Zwijgerlaan in te halen. De dief was een 30-jarige Leide- Leidenaar opgepakt voor ontucht leiden Een 55-jarige Leidenaar die verdacht wordt van het ple gen van ontucht met kinderen van een bevriend gezin is van daag voorgeleid aan de officier van jusitie. De man werd dins dagavond aangehouden, nadat de ouders van de kinderen, een jongen en een meisje, aangifte hadden gedaan. De man begon vijf jaar geleden ontucht te plegen met het jongetje, dat toen 12 jaar oud was. In de beginperiode en het laatste halfjaar betrok hij ook het één jaar jongere zusje in de seksuele spelletjes. De politie sluit niet uit dat de Leidenaar zich ook aan andere kinde ren heeft vergrepen. Dieselolie gestolen leiden Een 45-jarige vrachtwagenchauffeur uit Leiden kwam gisteren op een wel heel vervelende manier tot de ontdekking, dat er dieselolie uit zijn tank was gestolen. De man kwam op de A4 richting Den Haag zonder brandstof te staan. Bij het starten van de motor was hem die ochtend wel opgevallen, dat de brandstofmeter nog maar nauwelijks uitsloeg. Maar'omdat hij een dag eerder 150 liter diesel had getankt dacht de man dat de meter kapot was. Op de vluchtstrook van de A4 ontdekte hij, dat zijn tankdop verdwenen was. a Romeins weekje 1 Het archeologisch I themapark Archeon in Alphen organiseert zo merkampen waar een weekje op z'n 'Romeins' kan worden geleefd. De brandgevaarlijkheid is, zo stelde Van den Brule, de afgelo pen periode niet toegenomen. Tijdens de zomermaanden is er volgens haar eerder sprake van een kleiner risico, omdat er niet wordt gestookt. ,,De krakers zijn lange tijd .gedoogd, waarom moeten ze nu ineens weg?" De bouwplannen nopen ook niet tot haast, zei de advocate, want het bestemmingsplan voor het terrein moet nog vast gesteld worden. Burgy moet bo vendien nog een bouwplan in dienen, waaraan de gemeente raad vervolgens zijn goedkeu ring moet geven. Ook zijn er nog steeds plannen voor de bouw van een nieuwe Leidse Beton Centrale op het bedrij venterrein bij Wernink Beton. „Het is dus helemaal niet zo duidelijk wat daar allemaal gaat gebeuren," aldus Van den Bru le. Vanwege de tegenstrijdige verhalen van beide partijen over het leefklimaat in en om het krakerscomplex, nodigde Van den Brule de rechter zelf pools hoogte te komen nemen. Met de mogelijkheid van zo'n be zoek in het achterhoofd kondig de Robbers aan uitspraak te doen over twee weken, op 30 juni. Dan is er eventueel tijd voor een bezoek aan Leiden. „Trouwens, heeft die straat de naam 'Morsweg' gekregen voor of na de komst van de krakers?" Eis: jaar voor insluipingen in studenténhuizen den haag/leiden persbureau cerberus „Een hopeloos geval." Zo karak teriseerde officier van justitie mr. M. Renckens gisteren bij de rechtbank in Den Haag de 33-jarige Leidenaar, die 11 in sluipingen in Leidse studenten huizen heeft bekend. De aan drugs verslaafde man, die tijdens de rechtszitting niet verscheen, verschafte zich met een smoesje de toegang tot de panden. Eenmaal binnen had hij vrij spel, omdat de studen tenkamers meestal niet op slot Hij stal vooral cd's. Toen hij een aantal ervan wilde verko pen bij een Leidse cd-winkel, schreef men zijn naam op, waarop de politie hem op het spoor kwam. De officier van justitie eiste een jaar gevangenisstraf en ver goeding van de zevenhonderd gulden schade, waarom een van de bestolen studentes tijdens de rechtszaak vroeg. De uitspraak is over twee weken. Terwijl krakers moedeloos naar de uitgebrande zolder kijken, staat een sloper te springen. „Dat wordt slopen. Dat wordt slopen", neuriet hij. Het is don derdagavond, half tien. De brandweer heeft het sein 'brand meester' gegeven, maar de boodschap is onverbiddelijk: krakers mogen - de woning Morsweg 314 alleen nog even in om hun spullen te halen. Daarna wordt het kraakpand dichtgespijkerd, net als de twee huurwoningen, 's Middags had de gemeente in een kort geding nog aangegeven dat de kraak panden in het gebied tussen dr. Lelylaan, spoorbaan en Rijn zo brandgevaarlijk zijn, dat ze snel tegen de vlakte moeten. Dat ér zo snel zou moeten worden ingegrepen, had ook de sloper niet verwacht. Voor de zekerheid heeft hij constant een pieper op zak: „Zodra mensen eruit trekken, komen wij langs." Agenten die over de Haagweg reden zagen tegen acht uur 's avonds rookwolken uit het dak van het huis komen. Een bewoner van een van die huurpanden stapt strijdbaar op een brandweerman af. Waarom wilde de brandweer niet aange ven hoe de bewoners hun pan den brandveiliger konden ma ken? Ze hadden daar nog zo om gevraagd nadat een 'algemeen' rapport in maart aangaf dat de panden brandonveilig waren, "zonder dat daar precies in stond wat er zo onveilig was." En driftig wijst ze op wat goede trappen in de huizen. Ijzeren staven Hoewel brandweer en politie pas vandaag een onderzoek in stelden naar de oorzaak, weten ze bijna zeker dat de brand is aangestoken. Tegenstanders, die bouwplannen hebben op de plek? Nee, de politie heeft het over mensen die kort voor de brand langskwamen met ijzeren staven. Wie er in het uitgebrande pand woonde, dicht tegen de dr. Lelylaan aan, wordt de poli tie niet duidelijk. De spullen die er lagen, waren van mensen die er „de nacht doorbrachten en niet in het pand waren tijdens de brand." En die komen met slaapzakken naar buiten en wat huisraad in zakken van de Di- gros. Als een brandweerman een hennepplantje naar buiten brengt, lachen omstanders veel betekenend. „Wat hebben ze hier ook te zoekenklinkt het, terwijl het internationale kra kersgezelschap een paar huizen verderop trekt. RIJONTZEGGING - Omdat door zijn tember 1991 op de A4 bij Leiderdorp ei te en drie anderen gewond raakten, i bank in Den Haag tegen een 22-jarige ontzegging geëist van zes maanden, ee een boete van 1000 gulden. De inoplettendheid op 6 sep- man dodelijk verongeluk- donderdag voor de recht- ïwoner van Almere een rij - voorwaardelijke celstraf en kwam met vier vrienden uit Bloeddonors woedend over lange wachttijden Leidse Bloedbank Vervolg van voorpagina De schrik sloeg hem gistermorgen om het hart. Maar liefst vijftien morrende en klagende wachtenden vóór hem in de wachtruimte van de Leidse Bloedbank in het Academisch Ziekenhuis Leiden. En, zo leerde hij bij na vraag, het kon nog wel eens anderhalf uur kunnen duren voordat hij aan de beurt was. Dat pikte de Leidse bloed donor A. Korevaar niet: na een kort gesprek met het afde lingshoofd, vertrok hij stand te pede naar huis. De Bloed bank moest het zonder zijn bloed stellen. En Korevaar was die ochtend niet de enige die boos wegliep. leiden caroline v vervolg De wachttijden bij de Bloed bank Leiden zijn de laatste we ken enorm opgelopen: tijdens piekuren moeten donors soms wel anderhalf uur wachten voordat zij bloed kunnen geven. Bloeddonor Korevaar is woe dend. Hij vreest dat veel donors in de Leidsë^regio hun vrijwilli ge bloedafgifte zullen staken als de wachttijden niet tot normale proporties worden terugge bracht. „Dit de wantoestand. Ik stond gisteren opeens oog in oog met een groep lang wachtende en mop perende donors, mensen liepen boos weg. Zoiets had ik nog nooit meegemaakt. Ik sprak een vrouw met een zeldzame en Een kakofonie van geluiden stijgt deze week op gezette tij den op uit buurthuis De Mirt- Honken aan de Leidse Drift straat. Alsof er een compleet philharmonisch orkest staat in te spelen, zo 'vol' klinkt het. Niets is echter minder waar. De uitermate ongestructureerde muziek wordt gemaakt door kinderen. De instrumenten, die ze be spelen, zijn bijzonder. Zo is er een keybord, waarvan de toet sen zo groot zijn, dat het instru ment alleen bespeeld kan wor den door er op te lopen. En de 'stenen' in de 'krokodillenvijver' produceren het liedje 'altijd is Kortjakje ziek', wanneer iemand er over heen loopt. Het reuzenkeybord en de kro kodillenvijver maken onderdeel uit van de expositie Muzikale Tuin, een vinding van de Franse pianist en muziekleraar Etienne Favre. Zijn instrumenten heb ben inmiddels op tal van plaat sen in tal van landen de plaatse lijke jeugd vermaakt. De wijk- groep sociale vernieuwing Lei- den-Noord haalde deze week de Muzikale Tuin naar het buurt huis en nodigde de basisscho len in de wijk uit om beurtelings groepen te laten experimente ren met muziek. Gistermiddag was vrijgehouden voor kinderen uit de buurt die buiten hun school om wilden spelen. Tomik, een jongetje van ba sisschool De Singel is enthou siast over het pad door de vij ver. „Je loopt er overheen en er komt muziek uit", zegt hij. De Muzikale Tuin bevalt hem en zeer gewilde bloedgroep, AB ne gatief. Zij kon niet langer wach ten omdat zij een eigen zaak heeft. Ik vind het schandalig en onacceptabel dat bloeddonors in Leiden zó worden behandeld: zij worden gewoon weggejaagd. Op die manier raakt de Bloed bank een flink aantal bloeddo norskwijt." Korevaar was die ochtend stipt om 9.15 uur present bij de balie van de Bloedbank, in de verwachting binnen een half uur weer buiten te staan. Onge veer twee keer per jaar geeft hij in Leiden een halve liter bloed af voor 'de goede zaak'. En dat doet hij nu alweer acht jaar lang zonder problemen. „Ze zouden de rode loper voor ons moeten uitleggen. Er is immers nog steeds een tekort aan donors en bloedprodukten. Zelf heb ik een bloedgroep die minder vaak voorkomt en waar grote behoefte aan is. Bloed ge ven is geen lolletje, mensen die dat doen zijn écht gemotiveerd. Je moet donors dan ook niet te genwerken, maar juist maxi maal klantvriendelijk zijn. En ze dus niet eindeloos laten wach ten. Tref desnoods een tijdelijk voorziening, een paar extra schotten tussen de wanden, zo dat je meer mensen tegelijk kunt helpen." Korevaar keerde gisteren later op de ochtend nog een keer te rug naar de Leidse Bloedbank in het AZL. De wachtruimte was op dat moment nagenoeg leeg. „Ik ben mijn bloed nu gelukkig kwijt. Het personeel vertelde me dat het de ene keer heel druk is en dan weer heel stil. Ik vind dat de directie snel iets aan die ver velende situatie moet doen." R. Zeeman, directeur-beheerder van de Bloedbank, erkent dat de wachttijden in Leiden de laatste tijd veel te lang zijn. Volgens hem moet een derde keurings ruimte uitkomst bieden. „We hebben die ruimte aangevraagd bij het AZL maar het zal nog wel enkele weken duren voordat we dat kamertje krijgen." „Daarnaast denk ik dat do nors al snel het gevoel hebben dat ze langere tijd wachten om dat het voortraject nu langer is. Het duurt langer voordat je in het keuringskamertje wordt ge roepen. Het doornemen van de vragenlijst kost wel zo'n acht minuten extra. Bovendien loopt ons nieuwe geautomatiseerde oproepsysteem nog niet ge smeerd. Daardoor ontstaan hele rare pieken en dalen in het do noraanbod. Soms zitten er veel donors en soms zit er niemand. We proberen dat te verbeteren. De laatste tijd hebben we ook meer donors opgeroepen om dat er sprake was van een tekort aan bloedprodukten. Vanaf 1 juli gaan we twee middagen langer open: dat scheelt hope lijk ook in de wachttijd." OP NAAR VAN DER PLOEG! Het vertrouwde adres voor: RAMEN EN DEUREN. WAND- EN PLAFONDBEKLEDING SCHUIFPUIEN SERRES. ETC. Voor nieuwbouw en renovatie. Uitgevoerd in onverwoestbaar kunststof van het kwaliteitsmerk deceuninck Onderhoudsarm, leverbaar in diverse kleuren, volledig Kom gewoon eens alles op uw gemak bekijken. We geven u graag uitgebreid advies. KUNSTSTOF OM OP TE BOUWEN. «a ni nc^_ ®ds rbvcu deceuninck S Kinderen bespelen in buurthuis De Mirt/Honken reuzenmuziekinstrumenten. zijn klasgenoten bijzonder goed. „Als we nu in de klas had den gezeten, hadden we spef- linglessen gehad", zeggen ze. „Alleen de laatste drie kwartier hadden we dan iets leuks mo gen doen." Maarten Witkam, die vanuit de onderwijswinkel muziek geeft op De Singel en de Noor derkring, is zichtbaar vermoeid. Voortdurend moet hij plec trums uit klankkasten vissen en uitkijken dat de kinderen niet al te enthousiast en hardhandig met de instrumenten omgaan. „Ik heb het wel gehad", zegt hij. „De groep is eigenlijk te groot en bovendien is het hier warm. Nadeel vind ik ook dat alle inJ strumenten in één zaal staan opgesteld. De kinderen horen Vinding Toch vindt hij het al met al een aardige expositie. „Er staan hele leuke instrumenten bij", zegt hij. „Zo'n keybord bijvoorbeeld, vind ik echt een vinding. Som mige kinderen proberen er echt liedjes op te spelen, anderen FOTO HENK BOUWMAN gaan er gewoon bovenop lig gen. Dan komt er wel een vals geluid uit, maar dat maakt niet uit." Even later is hij zelf aan het spelen met een aantal op eén bord vastgezette luchtpompen. Iedere pomp maakt een ander geluid. „Dit is toch wel kanp be dacht", verzucht de muziekle- De klant heeft altijd gelijk. Be halve bij de Nederlandse Spoorwegen in Leiden. Hoeveel getuigen ik gisterochtend ook opriep, de lokettiste was niet van haar standpunt af te bren gen. U krijgt van mij een ver goeding voor drie dagen. "Dat klinkt wel aardig, zo bracht ik daar als maandkaarthouder tegenin, maar ik heb vierda gen niet met de trein kunnen reizen. Dan is het toch logisch dat daarmee ook bij het scha deloos stellen rekening wordt gehouden. Om mijn argumenten kracht bij te zetten, liet ik achtereen volgens radio, televisie, Tele tekst, wat ochtendbladen en, niet in de laatste plaats, de di rectie van NS opdraven. Ge steund door al die bronnen waaruit ik kon citeren, dacht ik ijzersterk te staan. „Ik heb duidelijk gehoord en gelezen dat ik het geld terug zou krij gen voor alle dagen waarop ik niet met de trein heb kunnen reizen. Dat zijn er dus vier. Af gelopen maandag, dinsdagen woensdag en vorige week woensdag toen wild werd ge staakt. Ik had het netzo goed in het Chinees, Antarctisch of Fries kunnen zeggen. Het maakte geen enkele indruk. Het kwart je viel niet, mijn guldens voor Waren de reizigers op het Leidse NS-station gister avond zeer tevreden over het schadeloosstellen van de treinloze dagen, 's Och tends was de sfeer nog grimmig. de vierde dag nog minder. „Er is een maximum van drie da gen. Telt die wilde actie van vorige week dan niet mee? „Ja, maar dat maakt niet uit. Het blijft drie dagen. Of vorige week woensdagen dan maan dag en dinsdag, of de drie da gen van deze week. Daar sta je dan. Om 6.42 uur, terwijl je trein om 6.47 uur ver trekt. Hulp inroepen van ande re lokettisten zou ook geen en kelezin hebben gehad. Afgelo pen vrijdag meldde ik me bij het belendende luik met een verzoek dat financieel gezien veel overzichtelijker was: een schadeloosstelling voor het niet rijden van de trein op de wilde stakingsdag. „Daar doen wij niet aan mee." Waaraan niet, vroeg ik quasi- naïef „Aan dat uitbetalen.O, maar elders wèl. Het bewijs had ik van mede-passagiers ge kregen. De lokettiste bleek ecli ter een autoritaire voetbal scheidsrechter in NS-kleren: ik beslis en wat u ook zegt, dat maakt niets uit. Omdat ik me gistermorgen re aliseerde, dat kennelijk sprake was van team-discipline, te kende ik uiteindelijk maar kwitantie 4 van de Decentrale klach tenafhandeli ng, af gif te- punt Leiden. Lekker zat het me echter niet. Daarom nam ik me tussen de rails voor om toch nog maar even een belletje te plegen met Klantenservice van NS in Utrecht. „U heeft recht op een compen satie voor vier dagen.Dan ben ik door de 'Leidse Spoorwegen dus belazerd, merkte ik zo tac tisch mogelijk op. Niet tactisch genoeg dus. De reactie was kennelijk zo heftig dat de an dere kant van de lijn even be denktijd vroeg. „Ikzal het nog even navragen. "Roversflitste het intussen door mijn hoofd. Als ze niet kunnen bezuinigen op het personeel, doen ze het maar op de reizigers. „Bent u daar nog? Het klopt wat u zegt. We regelen het wel voor u, stuurt u alles maar op.Ook de lokettisten?

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 13