I M Programma's Rtv Drie vrijdagen lang Jackie Kennedy op TV VRIJDAG 17 JUNI 1994 NEDERLAND 1 15.08 Kinderen voor kinderen 14. Muziekprogramma. Herh 16.00 Journaal 16.07 Trekkingsuitslag Banklote- rij 16.17 De meeste stemmen gel den. Programma over conflic ten en ergernissen tussen mensen. Presentatie: Hans Böhm. Herh 17.10 Ambulance. Serie over mensen die te maken hebben gekregen met een ambulance. Herh 17.39 Wakuwaku. Dierenquiz. Presentatie: Rob Fruithof. Herh 18.00 Vervolg Waku waku 18.15 Sesamstraat. Kinderprogramma. Aft.: Luisteren 18.30 Jeugdjournaal 18.40 Klokhuis. Informatief kindermagazi ne. AfICreche-band 18.59 Teevee studio. Een kittig programma over televisie met als gast Paul Witteman. Presenta tie: Rémi v.d. Elzen 19.28 Markant achterland. Serie over evenementen in het land. Afl.: Afrika Festival 20.00 Journaal 20.26 Helden. Programma waarin beken de en onbekende Neder landers hun kleine of gro te held lanceren. Presen tatie: Arno van der Hey- den 21.22 Sporen. Documentaireserie. Afl.: Redders2: Hillsborough. Herh 22.05 Matlock. Amerikaanse misdaadse rie. Afl.: De jachtpartij Wanneer Jack Hamilton tijdens een jachtpartijtje onder verdachte omstan digheden om het leven komt, gaat zijn broer Spencer op zoek naar de waarheid. Kort daarop wordt één van Jacks jachtvrienden doodge schoten en Spencer wordt als eerste verdacht 22.54 Pole to pole. 8-delige reisreportage waarin Michael Palin van de Noordpool naar de Zuidpool reist. Afl.: Medi terraan doolhof. Herh 23.44 Trekkingsuitslag Giroloterij 23.54 Journaal NEDERLAND 2 16.30 16.45 17.03 17.53 17.58 18.00 18.15 18.39 18.47 18.55 19.33 20.05 20.38 22.11 22.38 Peppi en Kokki. Jeugdserie. Afl.: Op het carnavalsbal Bereboot. Poppenserie. Afl.: Piet Pi raat Levkas man. 6-delige Engelse serie. Afl. 4. Paul vindt zijn va der op de boerderij van een Griekse vriend. Hij laat zijn vriendin Sonia hier achteren keert terug om Bert en Nicola Barett te bezoeken in verband met de smokkelaffaire De familie Keuzekamp 2 vandaag Journaal Actualiteiten Sportjournaal Hoofdpunten uit het nieuws gevolgd door het weer Tax free. Nederlandse comedyse rie. Afl. 1: Viva Espana. Dirk en Annie ontmoeten in Spanje het snobisti sche echtbaar Bob en Lin da. Annie merkt dat haar man en Linda elkaar wel erg leuk vinden en pro beert hier wat aan te doen Milieu- en Toerismeprijs. 5-delige serie program ma's waarin de kandida ten voor de milieu- en toe rismeprijs 1994 voorge steld worden. Afl. 5 0, zit dat zo. Magazine rond wiskundi ge puzzels De leukste thuis. Amusementsprogramma rondthuisvideo's Woman named Jackie. 3-delige Amerikaanse mi ni-serie van Larry Peerce. Afl. 1 De Russ Abbot show. Serie met de Engelse ko miek Russ Abott. Afl. 9 Vermist! Amerikaanse serie. Afl.: Nachtmerrie in de metro. Wanneer een metro veron gelukt, is Malcolm bang dat zijn moeder één van de slachtoffers is. Connie wil een surprise-party or ganiseren voor de jarige Ray Late night concert met Julie Miller. Muziekspecial. Herh Journaal Nieuws voor doven en slechtho renden NEDERLAND 3 16.25 16.59 17.30 18.50 19.24 Nieuws voor doven en slechtho renden Anders TV kijken III. Afl. 4 Schoolvoetbal 1994 Schooltv-weekjournaal Villa Achterwerk: Een hete zomer. Roman tiek en wetenswaardighe den vanuit een Neder landse streek. Afl. 1: Sus- teren en omgeving Journaal Comedy op 3: Een schone heks (Bewit ched). Amerikaanse co medyserie. Afl.: Double, toil and trouble. Sa- mantha is verdwenen als Darrin wakker wordt. Wanneer blijkt dat zij haar taak als heksenkoningin uitoefent, heeft Darrin er genoeg van Uitzending politieke partij- VVD Lingo. Spelprogramma. Presen tatie: Frangois Boulangé De Indiaan baarde een ne- 20.00 20.25 23.35 23.40 23.41 ger. 3-deligefilmische inter pretatie van de literatuur, van Antilliaanse schrij vers. Afl. 3: Niemand Goedenacht. Het werk van Tip Marugg, de geheime schrijver die, om zijn ano nimiteit te waarborgen, dag en nacht heeft omge wisseld WK-journaal. Reportages rondom het WK voetbal Opening WK. Rechtstreeks verslag van de openingsceremonie van het WK Voetbal vanuit Chicago Duitsland-Bolivia. Rechtstreeks verslag van de openingswedstrijd van het WK voetbal 1994 Nova. Actualiteitenrubriek. Pre sentatie: Paul Witteman Journaal Trekking dagelijkse lotto American summer. Documentaireserie over de Amerikaanse muziek cultuur. Afl.: Willie Nelson - The bigsix-o Spanje-Zuid-Korea. Rechtstreeks verslag van deze WK voetbal-wed strijd RTL4 15.10 15.40 16.30 17.20 18.00 18.15 18.30 19.00 19.30 19.50 20.00 Rad van fortuin. Spelprogramma. Herh Santa Barbara. Amerikaanse soap The Oprah Winfrey show. Amerikaanse talkshow. Herh Wie ben ik? Spelprogramma. Herh Zes uur nieuws Ooggetuige. Reportages. Herh Rad van fortuin. Spelprogramma. Herh Full house. Amerikaanse comedyserie Half acht nieuws Weer The bold the beautiful. Amerikaanse soap Miniplaybackshow. Showprogramma. Kinde ren imiteren de volgende artiesten: Maywood, Dolly Parton en Tineke Schou ten, Kenan Dogulu, Beau ty and the Beast, Lee To wers en Bart de Graaft Rescue 911. Amerikaanse gedramati seerde documentaireserie Where I live. Amerikaanse comedyserie Nieuws en weer David Letterman. Amerikaanse talkshow The seven faces of Dr. Lao. Amerikaanse speelfilm uit 1964 van Geobge Pal. Met: Tony Randall, Barba ra Eden, Arthur O'Con- nell, John Ericson, Noah Beery e.a. Het reizende circus van Dr. Lao doet een klein wildwest stadje 01.45 Nachtprogramma RTL5 21.25 21.30 22.00 22.30 C.O.P.S. Cartoon Vervolg C.O.P.S Paradise Beach. Australische serie. Roy re- al iseerty zich dat Loretta nog steeds verliefd op hem is, maar Loretta zegt dat de relatie achter de rug is. Lisa is geschokt als ze hoort dat ze onvrucht baar is. Nick kan geen paard voor Robyns ver jaardag kopen Happy days. Amerikaanse comedy. Jo- anie wil graag deel uitma ken van een meidenclub en begint te roken. Fonzie grijptin MacGyver. Amerikaanse politieserie. MacGyver krijgt een enor me klap op zijn hoofd. Als hij ontwaakt blijkt hij zich in de zevende eeuw te be vinden. Hij gaat daar op zoek naar zijn achter grond en bevrijdt een mooie vrouw, die in han den is gevallen van een kwaadwillende koningin Denktank. Quiz The look. Britse documentairereeks over de modewereld Weer Half tien nieuws Sport California. Amerikaanse film uit 1977 van Michele Lupo. Met: Giuliano Gemma, Raimund Harmstof, Mi guel Bose, Paola Bose, William Berger e.a. Film in het kader van dethe- maweek Bestemming Amerika i Low blow. Amerikaanse actiefilm uit 1986 van Frank Harris. Met: Leo Fong, Cameron Mitchell, Troy Danhue, Diane Stevenett, Akosua Busiae.a. i Every little crook and Nan ny. Amerikaanse speelfilm uit 1972 van Cy Howard. Met: Lynn Redgrave, Vic tor Mature, Paul Sand, Philip Graves, Dom De- Luisee.a. I Hei elei, kuck elei aktuell. Luxemburgs programma IKON wil meer samenwerking op eerste net HILVERSUM GPD De IKON wil de komende jaren op televisie de' samenwerking met de partners op het eerste net (AVRO, KRO, NCRV en HOS) intensiveren zonder de zelfstandigheid en eigen identi teit te verliezen. De IKON noemt de huidige samenwer king zinvol en werkbaar. Dit staat in Context en Ge- dachtengoed, het beleidsplan van de IKON voor de komende jaren. Elke twee jaar brengt de oecumenische omroep een nieuwe beleidsnota uit, waarin keuzes en overwegingen rond de programmering op een rijtje staan. Tevens wordt in de nota teruggeblikt op de voorafgaan de jaren. Context en Gedach- tengoed werd gistermiddag offi cieel gepresenteerd door IKON- voorzitter S. Noorda. Het IKON-standpunt over het Nederlandse omroepbestel is eenvoudig, zo meldt de nota: tegen staatsomroep, tegen mo nopoliepositie van commerciële omroepen. Voor instandhou ding van omroepen op basis van verenigingen en genoot schappen van burgers. Dat is nodig om vrijheid van menings uiting en -vorming te garande ren. De financiering van dit pu blieke bestel moet eerder ge zocht worden in verhoging van kijk- en luistergeld dan in meer reclame-inkomsten, zo meent de IKON. Pluriformiteit in omroepland mag niet aangetast worden. „Hoe ondoorzichtiger de we reld, des te belangrijker is het dat de selectie van nieuws, opi nies, interpretaties, waarden, perspectieven en verwachtin gen niet in handen ligt van slechts enkele aanbieders." De IKON is dan ook zeer gelukkig met de inspanningen die minis ter d'Ancona de afgelopen jaren heeft gedaan om de Mediawet aan te passen en daarmee het publieke bestel voorlopig veilig te stellen. De samenwerking met de ker kelijke opdrachtgevers van de IKON, voor wie de beleidsnota in eerste instantie gemaakt is, zou volgens voorzitter Noorda wat intensiever mogen zijn. „We willen meer dan program ma's maken en uitzenden." HILVERSUM GPD De onlangs overleden Jackie Kennedy Onassis heeft wereld wijd nog immer een grote scha re bewonderaars. De TROS zal de Nederlandse fans dan ook zeker een plezier doen met de driedelige mini-serie A woman named Jackie over het veelbe wogen leven van de voormalige first lady (echtgenote van de Amerikaanse president) In A woman named Jackie wordt de als Jacqueline Bouvier geboren Jackie geschetst als een vrouw die, achter de beeldscho ne fagade die ze aan de buiten wereld toont, op haar eigen ma nier haar leven wil leiden. Ze werd in 1929 geboren als doch ter van een rijke, maar losban dige vader en een ambitieuze moeder. De kleine Jackie moet dan ook al vroeg haar uiterste best doen om aan de verwach ting die haar ouders van haar hebben, te voldoen. Eigenzinnig en intelligent als ze is vertrekt ze naar Washington, om daar met vallen en opstaan het vak van journalist te leren. Daar ontmoet ze de onweerstaanbare jonge senator John F. Kennedy. Niet veel later trekt Jackie, als vrouw van de 35ste president van de Verenigde Staten, in het Witte Huis. A woman named Jackie is een goed voorbeeld van de biografi sche verfilmingen waar Amerika patent op lijkt te hebben. De aankleding is tot in de puntjes verzorgd en de acteurs zijn ge cast op hun uiterlijke overeen komsten met de historische fi guren die zij vertolken. Jackie wordt gespeeld door de Ierse actrice Roma Downey, afkom stig van het beroemde Ierse Na tional Theatre. Andere rollen worden ingevuld door William Devane en Wendy Hughes, als de ouders van Jackie, en Step hen Collins, die John F. Kenne dy gestalte geeft. Helaas moet er in relatief kor te tijd een heel leven worden doorgewerkt, zodat de teksten hier en daar zijn teruggebracht tot een verzameling one-liners van een hoog Succes-Agenda gehalte. Maar hoewel de serie wat oubollig aandoet, is het be kijken ervan een must voor alle Jackie-fans. A woman named Jackie, wordt op drie opeenvolgende vrij dagavonden uitgezonden op Nederland 2. Eerder gepro grammeerde speelfilms komen daardoor te vervallen. named Jackie, van avond 20.38 uur, vrijdag 24 ju ni 22.15 uur en 1 juli 21.53 uur, Nederland 2.) Homo-omroep in oprichting AMSTERDAM GPD Een publieke omroep ger richt op homo-seksuele kij kers. Als het aan freelance journalist Jhim Lamoree ligt, zal zo'n omroep er bin nen een jaar zijn. Lamoree, ondermeer medewerker van het weekblad HP/De Tijd, is samen met een aan tal collega-journalisten een actie gestart om voor 1 ok tober zoveel mogelijk 'tien tjesleden' te verzamelen. Via advertenties in de Gay krant, en later 'wellicht' in landelijke dagbladen hoopt hij voldoende belangstel ling te wekken. Als hij 60.000 tientjesle den heeft geworven, wil hij bij het Commissariaat voor de Media een aanvraag voor zendtijd van de om roep GTV indienen. Daar moet hij kunnen aantonen dat homoseksuelen een maatschappelijke stroming vertegenwoordigen, maar volgens Lamoree „is dat niet zo moeilijk". Lhamoree vindt dat ho moseksualiteit bij de gewo ne omroepen niet serieus wordt belicht of teveel in de probleemsfeer (AIDS) wordt getrokken. GTV gaat, als het van de grond komt, nieuws programma's brengen 'vanuit een roze invals hoek', documentaires, een satirisch programma en een soapserie. FILMS OP TV VRIJDAG Bronco Billy (1980-USA) Film van Clint Eastwood, waarin hij ook de hoofdrol speelt als zedenprekende kindervriend. Film die Eastwood maakte voor een bre der publiek. Verder o.a. met: Sondra BBC 2 20.00 L'Homme a l'lmperméable (1956-F) Een musicus probeert alle sporen van zijn contact met een verleidelijke zangeres uit te wissen als hij haar dood aantreft. Komedie van Julien Duvivier met Fer- nandel en Bernard Blier. BRTN 1 21.05 met GuilianoGemma. Een v voortvluchtige maakt jacht op een pre miejager die zijn vriend om zeep gehol pen heeft. RTL 5 22.30 Der Schrei der Eule 1987-D) Man be gluurt vrouw, zij onthaald hem, tegen de zin van haar man, liefdevol. Bijzonder saaie misdaadfilm van Tom Toelle met Matthias Habich en Birgit Doll. Duitsland 2 22.45 Foul Play 1978-USA) Goldie Hawn raakt betrokken in een duivels complot om de Paus te vermoorden. Vlotte kome die van Collin Higging met verder o.a. Chevy Chase en Dudley Moore. BBC 1 23.20 Love and Death 1974-USA) Grootse veldslagen worden afgewisseld met pure slapstick in de komedie van Woody Al len waarin de Russische literatuur het zwaar te verduren krijgt. Met: Diane Ke- aton en Lloyd Battista. Duitsland 1 23.45 7 Faces of Dr. Lao (1964-USA) Tony Randall als Chinese circus-artiest die door zijn sociale bewogenheid erg ge liefd raakt in een Amerikaans dorp. Re gie van deze komedie is van George Pal. RTL 4 24.00 Low Blow 1986-USA) Waardeloze ac tiefilm van Frank Harris over een miljo nair die zijn dochter tracht te redden uit de handen van een sekte. Met: Leo Fong en Cameron Mitchell. RTL 5 00.15 The Erotic Adventures of Zorro (1972- USA/D) De gemaskerde wreker Zorro blijkt ook s'nachts avonturen te beleven. Hier en daar laat hij zijn vermomming vallen. Regie: Robert Freeman. Met: RTL Television 00.30 Nanny (1972-USA) i Cy Howard met Victore Mature als mafia-baas wiens zoontje ontvoerd wordt. Mature, wat on dergewaardeerd in de jaren '40, blijkt sch talent te RTL 5 01.50 Gator (1976-USA) Typische trage jaren zeventig actiefilm. Burt Reynolds (die de film ook regisseerde) als de man die uit de bak komt en vrijwel direct ge chanteerd wordt door een ex-collega. 01.55 SELECTIE I I"** 'A Woman named Jackie', Ameri kaanse tv-film over het leven van Jacqueline Kennedy, met in de hoofdrollen Roma Downey en Stephen Collins. (Nederland 2, 20.38 uur) VRIJDAG Markant achterland Reportage van het Afrika Festival dat op 4 en 5 juni werd gehouden in het openluchttheather in Hertme, Overijssel. Zo was er op de za terdagavond behalve een gezelschap uit Gambia, een groep Afrikaanse voormali ge mijnwerkers te zien. Inmiddels zijn de leden omgeschoold tot buschauffeur en.vormen ze bovendien een zanggroep. Dit jaar zijn ze voor het eerst in Europa voor een korte tournee, 's Zondags wa ren er theatergroepen te zien uit Ethio pië, Ghana, Congo Brazzaville en Tanza nia, terwijl het publiek buiten het park een heuse Afrikaanse markt kon bezoe ken. In 'Markant achterland' een im pressie van dit festival. Nederland 1 19.28 The Look In deze documentaireserie wordt de wirwar van licenties ontrafelt, wordt de mystiek van het ontwerpen be licht, wordt over de stijl van kleding ge sproken, wordt het materiaal dat wordt gebruikt bekeken en wordt de link be sproken tussen de modewereld, de me dia, de geldschieters en de consument. In deze eerste aflevering zijn onder meer beelden te zien van de laatste chaoti sche uren vlak voor een modeshow van Jean Paul Gaultier, Vivienne Westwood, Karl Lagerfeld en Gianni Versace. RTL 5 20.30 Woman named Jackie Driedelige Ameri kaanse mini-serie van Larry Peerce. Met: Roma Downey, William Devane, Stephen Collins e.a. Aflevering 1: Serie over het leven van Jacqueline Kennedy- Onassis. Eerst als Amerika's First Lady en later als de vrouw van de Griekse ty coon Onassis heeft de aantrekkelijke en intelligente Jackie altijd haar eigen le ven proberen te leiden. Nederland 2 20.38 Sporen Op 15 april 1989, kort voor het begin van de wedstrijd Nottingham For rest-Liverpool, arriveert een grote groep supporters bij het stadion. Hoewel de fans te laat zijn, laat de politie hen toch binnen. Op de toch al overvolle sta-tri- bune breekt paniek uit. In het gedrang bezwijken vele, merendeels jonge, sup porters. Onder de 95 doden zijn de twee dochters van Trevor en Jenny Hicks. Beide ouders zijn geïnterviewd voor 'Sporen'. Trevor was een van de redders die machteloos moesten toezien dat er weinig meer te redden was. Nederland 1 21.22 American Summer: Willie Nelson - The big six-0 Een avond vol optredens met vrien den en gasten van de 60-jarige Willie Nelson met songs die hij zelf heeft ge schreven of door hem populair zijn ge worden. Willie Nelson groeide op in Ab bott, Texas, waar hij in de jaren vijftig zo'n zeven jaar discjockey was bij ver schillende radiostadions en 's avolnds met zijn band optrad in clubs. In de 60- er jaren vertrekt hij naar Nashvill om daar zijn droom te I Nederland 3 23.41 BRTN 1 17.55 Tik tak, animatieserie. 18.00 Journaal. 18.10The bold and the beau tiful, serie. 18.30 Butterfly Island, serie. 18.55 Samsonclip. 19.00 Hélène et les gargons, serie. 19.30 Journaal, sport en weerbericht. 20.00 Neighbours, serie. 20.25 Vlaanderen Vakantieland, toeris tisch magazine. 21.05 L'homme l'im- perméable, komedie. 22.55 Vandaag e sport. 23.20 Tropical h rie 00.10 Coda. 00.11 BRTN 2 20.00 WK Voetbal: Voorbeschouwingen. 20.30 WK Voetbal: Openingsceremonie in Chicago. Rechtstreeks verslag. 21.05 WK Voetbal: Duitsland-Bolivia. Recht streeks verslag. 23.05 De stadions, re portage. 23.55 Autosport. Samenvatting Grand Prix van Canada. 00.10 Einde. 01.25 WK Voetbal: Spanje-Zuid-Korea. Rechtstreeks verslag. 03.30 Einde'. DUITSLAND 1 15.00Tagesschau. 15.03 AR D-Sport ex tra. Met paardesport 17.00 Tagesschau. 17.10 Brisant, boulevard magazine. 17.40 Reg. informatie. 17.50 Tagesschau-Telegramm. 17.51 Einde. 17.55 Kojak - Einsatz in Manhattan, se rie. 18.00 Vervolg Kojak. 18.50 Tagesschau-Telegramm. 18.51 Einde. 18.55 Die Dinos, serie. 19.25 WM extra, WK-magazine. 19.57 Progr.-overz. 20.00 Tagesschau. 20.15 WM live, rechtstreeks verslag. 20.44 Tagesthe- men-Telegramm. 20.45 WK voetbal: Duitsland-Bolivia. Rechtstreeks verslag. 23.15 Tagesthemen. 23.45 Love and de ath, speelfilm. 01.10Tagesschau. 01.20 WK voetbal: Spanje-Zuid Korea. Recht streeks verslag. 03.30 Zuschauen - Ent spannen - Nachdenken. 03.35 Einde. DUITSLAND 2 18.00 Freunde fürs Leben, serie. 19.00 Heute. 19.20 Weerbericht. 19.25 Corne lius hilft, serie. 20.15 Der Alte, mis daadserie. 21.15 Die Reportage: Exodus aus Usbekistan. 21.45 Heute-journal. 22.15Aspekte, cultureel magazine. 22.45 Der Schrei der Eule, misdaadfilm. 00.55 Heute. Ol.OOOpernfestival: Ri chard Wagner: Die Walküre. 02.20 Ein- DUITSLAND 3 18.00 NRW - Nachrichten. 18.05 KuK- Klön und Klaaf, gevarieerd magazine. 18.30 Konto, consumentenmagazine. 18.45 Reg. magazine met sport. 19.25 Fensterprogramme der Landesstudios. 19.45 Küsse unterm Regenbogen, nostalgisch muziekprogramma. 20.15 Westpol, reg. politiek magazine. 21.00 West 3 aktuell. 21.15 Lustfaktor 10, spelprogramma. 22.00 B. trifft, talk show 23.00 MusikTriennale '94, mu ziekprogramma. 00.30 Nachrichten. BBC 1 programma. 18.00 Newsround, jeugd journaal. 18.10 Clowning around, jeugd serie. 18.35 Neighbours, soapserie. 19.00 Nieuws en weerbericht. 19.30 Reg. nieuws. 20.00 WK Voetbal: Duits- land-Bolivia. Rechtstreeks verslag. Ver volg op BBC 2. 22.00 Nieuws en weer bericht. 22.30 999, gedramatiseerde reddingsacties. 23.20 Foul play, speel film. 01.15 Cricket. Samenvatting. 01.55 Royal Ascot. Samenvatting. 02.10 Weerbericht. 02.15 Einde. BBC 2 15.20 Sport. 19.30 Gardeners'world, tuiniermagazine 20.00 Bronco Billy, speelfilm. 22.00 WK Voetbal: Duitsland- Bolivia. Rechtstreeks verslag. Vervolg van BBC 1 23.00 BBC Design awards, reportage. Aansl.: Video nation. 23.30 Newsmght, actualiteiten 00.15Golf. 01.10 Weerbericht. 01.15 Danger the atre, misdaadcomedyserie. 01.45 Einde. CNN 17.30 Business Asia. 18.00 NewsHour. 20.00 World business today. 21.00 In ternational hour. 22.4 World sport. 23.00 World business today update. 23.30 Showbiz today. 00.00 The world today. 01.00 Moneyline. 01.30Crossfi re. 02.00 Prime news. 03.00 Larry King live. 05.30 Showbiz today. MTV 16.30 The report. 16.45 At the movies. 17.00 News at night. 17.15 3 from 1. 17.30 Dial MTV. 18.00 Music non-stop. 20.00 Greatest hits. 21.00 Most wanted 22.30 Beavis Butt-head. Tekenfilm. 23.00 The report. 23.15 At the movies. 23.30 News ad night. 23.45 3 from 1 00.00 Onbekend. 01.00 Marijne van der Vlugt. 02.00 Chill out zone. 03.00 Night videos. 08.00 Einde. SUPER CHANNEL 17.30 FT Business today. 18.00 Today, actualiteitenrubriek. 19.00 ITN World news. 19.30 Sport on NBC Super Chan nel. 20.30 Frontal, politiek magazine. 21.30Culture calendar, cultureel maga zine. 22.00 ITN World news. 22.30 The tonight show, talkshow. 23.30 Real per sonal, talkshow. 00.00 FT Business today. 00.20 US Market wrap. 00.30 NBC Nightly news. 01.00 Equal time, actueel discussieprogramma. 01.30 Tal kin' jazz, muziekprogramma. 02.30 Holiday destinations, informatief vakan tiemagazine. 03.00 Rivera live, discus sieprogramma. 04.00 Talkin' jazz, mu ziekprogramma. 05.00 Holiday destina- TV5 16.00 Nieuws. 16.10 Vision 5. 16.25 Des chiffres et des lettres. 16.50 Gour- mandises. 17.05 Une pêche d'enfer. 17.35 Décryptages. 18.05 Questions pour un champion, spelprogramma. 18.30 Nieuws en weerbericht. 18.55 Re vue de presse de Pays Arabes, persover zicht. 19.00 Paris lumières, magazine. 19.30 Belgisch nieuws. 20.00 Strip tea se. 21.00 Nieuws en internationaal t 21.40 Stars 90. 23.10 San- richt. 00.50 Kiosk. 01.00 Kaléidoscope. 01.30 Décryptages. 02.00 La chance 02.35 Temps présent. RTL TELEVISION Married with children, comedyserie. 18.00 The bold and the beautiful, soap serie. 18.30 Explosiv-Telegramm, bou- schlechte Zeiten, fami 20.15 Die Heimatmelodie - Sommerfes- tival '94, volksmuziekprogramma. 21.15 Zum Stanglwirt, comedyserie. 21.40 Untereiner Decke, comedyserie 22.10 SK-15, misdaadmagazine 23.10 RTL- D RTL RADI01 leder heel uur nieuws. 16.05 Welinge lichte kringen. 17.07 TROS Aktua. 19.04Talkradio: De kamer van Sèlberg. 20.04 God zij met ons. 22.04 W K. Voet bal '94 23.07 Met het oog op morgen. 00.04-07.00 TROS Nachtwacht. RADIO 2 leder heel uur nieuws. 14.04 Het paleis. 17.04 Fileradio. 18.04 Alle mensen. 19.04Club Veronica trend. 20.04 De avond vap het sentiment, met om 20.04 RADIO 3 Jederheel uur nieuws. 15.04 The magie friends. 17.04 Rinkeldekinkel. 18.04 De Avondspits. 19.04 Spoor 7. 20.04 Pa perclip magazine. 21.04 Villa 65. 00.04 RADIO 4 16.00 De Nederlanden: Clavecimst Bob vanAsperen. 17.00 Operette. 18.04 Ró- zsa: Symfonie in drie delen. 18.45 Ca- valli: Requiem. 19.25 Mozart: Klarinet kwintet KV 581. 20.02 Avondconcert: DE Matinee. Radio Filharm. Ork. en Groot Omroepkoor met mezzo-sopraan en bariton. 21.35 Muz. voor piano. 22.00 Schubert: strijkkwintet. 23.00 Muz. van deze eeuw: Russiche mystiek. 00.00-01.00 Vier na middernacht. RADIO 5 leder heel uurt/m 17.00 nieuws 15.02 Opium. 17.10 Radio UIT. 17.50 GPV 18.02 Religieus programma in twee ta len 18.02 Arabisch programma 18.30 Tprks programma 19.00 Waar waren we ook alweer? 19.15 Nieuws en act. in het Turks. 19.50 Nieuws en act. in het Marokkaans en Berbers. 20.40 Nieuws en act. in het Chinees. 21.00 Licht en uitzicht. 21.39 EO-Metterdaad hulpver lening. 21.40 Boeken wijzer. 22.00 Zicht op Israël. 22.20 De psalmen. 22.40Theologische verkenningen OPGAVE KRUISWOORDRAADSEL Horizontaal: 1. sortering; 5. defect; 9. knaag dier; 10. op de manier van; 11. maanstand; 13. behendigheid; 15. meervoud (Lat. afk.); 16. be zittelijk vnw.; 18. aanwijzend vnw.; 19. ambacht; 20. staat; 22. lofrede; 24. Aziatisch land; 26. destijds; 27. Noorse god heid; 29. het nastreven Van idea len; 31. glansverf; 33. pas; 36. ar; 38. oud kaartspel; 40. rivier in Frankrijk; 41. jongensnaam; 42. lofdicht; 44. verhoogde toon; 45. radon; 46. duidelijk; 48. greenwichtijd; 49. Spaanse uit roep; 50. electrisch geladen deeltje; 52. eenjarig dier; 53. pus. Verticaal: 1. nederzetting; 2. als aan om mezijde (Lat. afk.); 3. buidel; 4. muziekstuk; 5. afgescheiden be volkingsgroep; 6. zangstem; 7. familielid; 8. elke keer; 12. gie rigaard; 14. achter; 15. schild knaap; 17. maatstaf; 19. vroe ger; 21. voorzetsel; 23. leger- rang; 25. leer van Mohammed; 27. vis; 28. boom; 30. godin v.d. Syriërs; 32. onderwijzer; 34. be derfwerende verfstof; 35. nacht spiegel; 36. selenium; 37. schat tig; 39. afnemer; 40. reeks; 43. lidwoord; 46. Engels bier; 47. voorzetsel; 49. deel van de bij bel; 51. deel van de bijbel. TV MORGEN

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 11