Leidsch Dagblad Nederland schendt de mensenrechten BIC Elke dag een 'nieuw' terras voor Bon Bon Zenuwoorlog rond stier Herman Reorganisatie politie mislukt, zegt planbureau Parijs wil ingrijpen in Rwanda Alders: Onderzoek naar gezondheid rond Schiphol IVS 'Tonnen aan zwart geld bij zaken Hans Anders' GOED NIEUWS r Ja, dat is goed nieuws ~i 28 DONDERDAG 16 JUNI 1994 OPGERICHT 1 MAART 1860 NR. 40491 LOSSE NUMMERS ƒ1,60 Meisje van Yde 3t Q De reconstructie in was i J van het gezicht van het meisje van Yde heeft in het plaatsje grote beroe ring teweeg gebracht. Hij stond wel even raar te kijken toen hij, net terug van zijn drie weekse vakantie in Griekenland, het terras van zijn zaak aan de Noordwijkse boulevard opstap te. Krijg nou wat, dat kan toch niet waar zijn", dacht Peter Hoogeveen hardop en krabde zich eens achter de oren. „Zeg vrouw, kom eens kijken. Die stoeltjes waren toen we weggin gen toch violet en niet blauw. Of word ik nou gek?" Nog geen maand oud zijn de honderd terrasstoelen van res taurant Bon Bon of ze hebben in die korte tijd al een opmerke lijke metamorfose ondergaan. En het veranderingsproces heeft zich op dermate drastische wij ze voltrokken dat het net is alsof het zo hoort, die mooie blauwe kleur. „Hier, aan de onderkant kan je het nog zien", wijst Hoogeveen op wat met een en kele verfstreep nog is overgeble ven van de originele violette huiskleur. „Het is toch niet te geloven." De zenuwoorlog rond de gene tisch gemanipuleerde stier Her man wordt opgevoerd. Aan de ene kant dreigt staatssecretaris Gabor (landbouw) het contract op te zeggen met het Leidse be drijf achter Herman, Gene Pharming, en bestaat de kans dal Economische Zaken minder krediet toekent dan was aange kondigd. Aan de andere kant zinspeelt het bedrijf opnieuw op vertrek uit Nederland als de felle campagnes niet ophouden. Centraal in de discussies staat de samenwerking met voe dingsconcern Nutricia. Samen met Gene Pharming onderzocht dat bedrijf of er verrijkte baby- melk gemaakt kan worden uit melk van genetisch, gemanipu leerde koeien. Volgens Gabor lijkt dat zoeken naar een 'ver vangervan moedermelk' strijdig met de afspraak om met Her man en zijn nakomelingen iets 'bio-medisch' te doen: medicij nen uit de melk winnen of spe- ciale voeding maken. Als het ministerie inderdaad het contract opzegt, mag het Leidse bedrijf niet langer sa menwerken met rijksinstellin gen zoals het instituut voor vee- teeltkundig onderzoek. Boven dien moeten de proeven vol gend jaar opnieuw worden ge toetst door ethici. Als die ethici bepaalde toepassingen afkeu ren, kan dat weer betekenen dat Economische Zaken minder subsidie toekent dat de toege zegde twintig miljoen. Vanmiddag praat de Tweede Kamer opnieuw over Herman. Gene Pharming waarschuwt de Kamerleden de experimenten met Herman niet af te wijzen, want anders zouden die wei eens kunnen worden voortgezet in andere landen. Als boosdoe ner ziet het bedrijf de Dierenbe scherming, die zo fel actie de tegen Herman en de 'gene tisch gemanipuleerde baby- melk' dat Nutricia vorige week de samenwerking met Gene Pharming opzegde. DEN HAAG GPD De reorganisatie van de politie in 25 regionale korpsen zal mis lukken. Dit harde oordeel velt het Sociaal en Cultureel Planbu reau (SGP) in zijn vandaag ver schenen jaarrapport 'Verkenningen 1994'. Ondanks alle materiële verbe teringen en organisatorische veranderingen groeide het aan tal opgehelderde misdrijven veel minder snel dan werd ver wacht. De produktiviteit van het politie-apparaat (de verhouding tussen opgehelderde zaken en de daarvoor gemaakte kosten) is zelfs weer terug op het niveau van 1980. Vandaar dat de onderzoekers voorstellen de reorganisatie van SPEKTAKULAIRE VERBOUWINGSOPRUIMING BIJ CASBA WONEN! Smartegeld 5 Uit het 'smartegeld- handboek' van de ANWB blijkt dat de Neder landse rechter vaker claims om smartegeld honoreert. Even later kan de kleurrijke restaurateur er de humor wel van inzien. „Misschien zijn ze volgende week wel rood", op pert een ober. „Dan hou ik ze", repliceert de baas onmiddellijk. „Elke maand spontaan een an der kleurtje is natuurlijk ook een stijl. Dat houdt de zaak fris en jong." Omdat de realiteit wel anders zal zijn, is intussen een fax uit gegaan naar de Italiaanse leve rancier van het exclusieve ter- rasmeubilair. „Want ze zijn splinternieuw en kosten wel driehonderd gulden stuk", re kent Hoogeveen voor. „Even snel opgeteld staat hier buiten voor dertig ruggies aan handel." De in voetbalkringen gekende Hoogeveen hij is sponsor van Katwijk, UVS en het strandtoer- nooi heeft geen idee wat de oorzaak is van deze abrupte kleuromslag. „Nee, absoluut niet. Heeft de zon hier nog een beetje geschenen de afgelopen tijd, zoals bij ons daar in Grie kenland? Of zou de regen soms de oorzaak zijn. Het maakt me Alarm in Macedonië 7 Troepenbewegingen van het Joegoslavische leger'hebben gisteren tot alarm in Macedonië ge leid. Lakenhal A O stedelijk Museum I JS De Lakenhal loopt door nieuwe subsidierege ling beeldende kunst tien duizenden guldens mis. BVD-regels moeten ingrijpend op de helling Peter Hoogeveen kwam terug rasstoeltjes. Blauwe ditmaal. trouwens niet uit waar het komt, als ik maar andere st< len krijg. En ditmaal graag het kleurbestendige soort. Want dit pik ik natuurlijk niet." Nederland moet de wettelijke regels rond de Binnenland se Veiligheidsdienst ingrijpend veranderen. De BVD heeft te veel vrijheid, terwijl burgers te weinig controlemoge lijkheden hebben op het doen en laten van de dienst. Ne derland schendt daardoor het Europees verdrag tot be scherming van de rechten van de mens. boek, dat vermoedelijk afkom stig was van een bij Noorwegen gezonken Russische onderzee boot. Inmiddels is het logboek verdwenen en stelde de BVD een onderzoek in naar Valke nier. Wijlen minister Dales van binnenlandse zaken noemde dat onderzoek later een vergis sing. De tweede zaak betreft de Nijmegenaar H. van Baggum, vroeger actief in de anti-kern energiebeweging. Hij zegt dat de BVD een dossier over hem heeft en wil dat zien. Valkenier en Van Baggum werden echter geconfronteerd met het stan daard-antwoord dat de BVD in Dit heeft de Afdeling bestuurs rechtspraak van de Raad van State vanmorgen vastgesteld. De Afdeling sluit zich aan bij eerdere uitspraken van de Eu ropese Commissie voor de rechten van de mens en het Eu ropese Hof voor de rechten, van de mens. Dat gebeurt in twee zaken van Nederlandse burgers, die inzage eisen in bij de BVD aanwezige stukken. Zo wil de Haarlemmer H. Val kenier documenten zien met betrekking tot een op het strand in Den Helder gevonden log- actuele zaken zelfs maar weigert te zeggen of er een dossier over iemand is. Daardoor zou de vei ligheid van de staat in gevaar komen. De BVD wist zich tot vandaag gesteund door een uitspraak van de Afdeling rechtspraak van de Raad van State uit november 1992. Die bepaalde dat de Wet openbaarheid van bestuur (WOB) niet van toepassing was, omdat in het geval van per soonsgegevens de Wet op de in lichtingen- en veiligheidsdien sten (WIV) voorgaat. Sinds vanmorgen is aan deze situatie een radicaal einde ge komen. De Afdeling bestuurs rechtspraak stelt vast dat de WIV aan alle kanten rammelt. Zo is niet geregeld onder welke omstandigheden inlichtingen mogen worden verzameld en evenmin 'welke middelen de BVD daartoe mag bezigen. KIGALI/TUNIS R-DPA de politie gedeeltelijk terug te draaien. Zij geloven dat een korpsomvang van tweehonderd tot driehonderd 'arbeidsjaren' ..de meest optimale is. Van de nieuwe politieregio's verwacht het SCP weinig. Zij lijken te veel op de oude, relatief onproduk- tieve en bureaucratische grote korpsen. Het jaarrapport van het SCP bevestigt de bevindingen die onlangs ook al uit rapporten van de Rekenkamer en de com- missie-Donner naar voren kwa men, namelijk dat politie, justi tie en de rechterlijke macht in Nederland onvoldoende func tioneren en de stijgende crimi naliteit steeds minder het hoofd kunnen bieden. DEN HAAG «JAN KUYS HAAGS REDACTEUR Uitvoerig onderzoek moet op heldering geven over gezond heidsrisico's als gevolg van het vliegverkeer rond Schiphol. Het kabinet heeft het Rijks Instituut voor Milieuhygiëne (RIVM) op dracht gegeven zo'n meerjarig onderzoek voor te bereiden en Dit schrijft minister Alders van milieu in antwoord op schriftelijke vragen van het ka merlid Rosenmöller (Groen- Links). Volgens Alders is het uiteenlopen van de resultaten van eerdere onderzoeken door het RIVM en een aantal GGD's in de regio Schiphol te wijten aan verschillende onderzoeks methoden. Het GGD-onderzoek conclu deerde een toename van het .aantal luchtwegaandoeningen in de regio rond de luchthaven. Het RIVM-onderzoek kwam daarentegen tot de conclusie dat van een hoger risico voor de gezondheid rond Schiphol geen sprake was. Alders vindt de door de GGD gelegde koppeling tus sen luchtwegaandoeningen en luchtverontreiniging niet bewe zen. Met andere factoren die luchtwegaandoeningen veroor zaken (roken en allergenen) is in het GGD-onderzoek geen re kening gehouden. Om meer inzicht te krijgen in de relatie tussen luchtkwaliteit en luchtwegaandoeningen, zal het onderzoek zich richten op stankhinder en luchtwegaan doeningen, het analyseren van huisartsen- en apotheekgege- vens, de luchtkwaliteit en venti latie in geïsoleerde woningen en de mate van blootstelling aan luchtverontreiniging in de regio. De nu bekende gegevens zijn volgens Alders onvoldoende aanleiding om de besluitvor ming over de uitbreidingsplan nen van Schiphol uit te stellen. nnü A BIGÊÊÊ Zie Pagina 27 ma van deze krant. BOSS 071-2 14421 Big Boss leiden lussen Gfoenoordhallen en vioducl GROTE MERKEN, KLEINE PRIJZEN. VANAF NU IS EEN GROOT DEEL VAN DE TOONAANGEVENDE DAMESMODE - MERKEN STERK IN PRIJS VERLAAGD. de Bijenkorf ARTHUR MAANDAG Rond de brillen- een ernstig conflict ontstaan. Hans Anders beschuldigt Hirsch Optiek BV, de exploitant van de vier zaken, van ernstige malver saties. De afgelopen jaren zou den er tonnen aan zwart geld zijn omgegaan. Dit bleek gisteren tijdens een kort geding voor de president van de Haarlemse rechtbank. Hans Anders eiste daar dat Hirsch wordt gedwongen de vier zaken (in Hoofddorp, Lisse en twee jn Haarlem) onmiddel lijk te verlaten. Er zou aan het imago van het brillenconcern zeer ernstige schade worden toegebracht. Hirsch Optiek ontkent de be schuldigingen echter met kiacht. Hans Anders zou zich via gegoochel met cijfers van een lastige onderneemster wil len ontdoen. Hirsch heeft in middels zelf de fiscus op de hoogte gesteld van de door Hans Anders geuite beschuldi gingen. Wat voor weer is het in Ame rika als het Nederlands elftal straks het veld op moet? Het KNMI denkt voetballiefheb bers een plezier te doen door een 06-nummer te openen met weersinformatie over de plaatsen waar de WK-wed- strijden worden gespeeld. Het afluisteren van de voorspellingen op nummer 06-9775 kost vijftig cent per minuut. De telefoonlijn met informatie over plaatsen als Orlando, Washington en San Francisco blijft tijdens het hele toernooi beschikbaar. Katwijk fr Zaterdag-amateur- Ti, 3 kampioen Katwijk begint de strijd om de landstitel zaterdag met een thuiswedstrijd tegen Stevo. |- Geen krant ontvangen? BCI 071-143241 DCL. 071-128030 HET WOORD IS AAN Sir William Osier i de eerste medische taken er voor te zorgen dat de mensen geen medicijnen meer slikken. Een VANDAAG Binnenland- Buitenland Cultuur Economie/Beurs- Familieberichten- Feiten en meninge Info VANDAAG OOK WEG EN WIEL PAGINA 9 HET WEER Morgen droog Vannacht bewolkt en in het zuiden mogelijk nog wat regen of motre gen. Minimumtemperatuur om streeks 9 graden. Overdag droog en vooral in de middag nu en dan zon. Middagtemperatuur onge veer 18 graden. Wind westelijk, zwak tot matig, rond kracht 3. UFO boven Lisse Frankrijk is bereid militair in te grijpen om het bloedbad in Rwanda te stoppen. Dat zei gis teren de Franse minister van buitenlandse zaken, Juppé. Frankrijk zou „relatiefsnel" wil len ingrijpen als de wapenstil stand onder leiding van de Or ganisatie van Afrikaanse Een heid (OAE) geen effect heeft. Voorlopig lijkt dat bestand van weinig waarde. Gisteren en van ochtend werd in de Rwandese hoofdstad Kigali weer fel ge vochten tussen regeringstroe pen en rebellen van de Tutsi- minderheid. President Mitterrand en pre mier Balladur hebben gisteren al overlegd over een mogelijke interventie, aldus Juppé. Kort daarvoor heerste er op de OAE- top in Tunis nog optimisme over Rwanda omdat een wa penstilstand voor dat land was bewerkstelligd. Het akkoord werd gesloten tussen de door Zaïre geholpen Rwandese Hutu-regering en het door Uganda gesteunde Rwandees Patriottisch Front (FPR), dat vooral bestaat uit Tutsi's. Omdat de strijd na een korte pauze echter weer fel is opge laaid, was het de bedoeling van middag opnieuw te onderhan delen over een bestand. De goede bedoelingen wer den gisteren al meteen over schaduwd toen bekend werd dat tientallen jeugdige Tutsi's het leven hebben gelaten tij dens een nieuwe slachtpartij. Ongeveer zestig jongens werden dinsdag door Hutu-milities in groepen uit een kerk gehaald en elders omgebracht. Enkele jon gens ontsnapten aan de slach ting en berichtten over het lot van hun leeftijdsgenoten. Pagina 7: OAE-top beperkt KNMI komt met 06-weerbericht voor Oranje DEN HAAG GPD LISSE CONNY SMITS Twintig mensen zeggen deze week getuige te zijn geweest van een onbekend vliegend voorwerp (UFO) in het lucht ruim van Lisse, ter hoogte van de tennisvereniging aan de Van Lyndenweg. De politie heeft hun waarneming doorge- jgeven aan 'De Koepel', het overkoepelend orgaan van sterrenwachten. Deze toonde zich geïnteresseerd. De getuigen zagen rond half tien dinsdagavond een vreemd object dat vloog op een hoogte van ongeveer zestig meter. Het object zou hebben bestaan uit drie schijven, die een aantal malen van donker- naar fel rood opgloeiden. Het geheel had volgens de getuigen een afmeting van vier tot zes meter en produceerde geen geluid. Lcidsch v 'jt. Dagblad >1 ivlttilllHilJbHtfy-WliYiTn NIEUWE ABONNEES ONTVANGEN DE KRANT DE EERSTE 2 WEKEN GRATIS. Dus neem ik i nu een abonnement, i I Voorletters: I Adres: I I Postcode: I Plaats: Tel:. I (I.v.m. controle bezorging) Na de eerste 2 weken I betaal ik mijn abonnement: Q Per maand automatisch I (ƒ29,30) j Per kwartaal via acceptgiro 85,55) I automatisch 84,55) Nr. bank/giro: Of bel 071-128030 Casba Wonen verbouwt en breidt uit. U profiteert van superhoge kortingen. Kom snel kijken! Twee knaapjes uit Rwanda slepen plastic tanks naar Benaco in Tanzania, het grootste vluchtelingenkamp ter wereld. Daar komen per dag duizend tot tweeduizend mensen aan die huis en haard hebben verlaten om te ontsnappen aan het geweld in Rwanda. Tienduizenden zijn nog onderweg naar Benaco. foto anp

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1