Leidsch Dagblad 94 Deel NS'ers staakt nog door 'Ze hebben je niet meer nodig Brazilië verslaat België in BEL: 071-128030 Ter herinnering aan De Gaulle Reeks ongevallen op Lammenschansweg Dief komt onder auto Walenkamp: bewoners Groenoord moeten parkeerterrein bewaken Bouwers bang voor instorten van markt GOED NIEUWS WOENSDAG 15 JUN11994 OPGERICHT 1 MAART 1860 NR. 40490 LOSSE NUMMERS 1,60 Beeldhouwkunst Ongeveer honderd Z I beelden van 50 vooraanstaande Neder landse beeldhouwers zijn tot 4 september te zien in Den Haag Van Utrecht O C Noordwijker Leo- Z 3 nard van Utrecht onderhandelt met de ere divisieclub NEC uit Nijme gen over een contract. Paragnost Hans de Haan: haarlem edwin struis Geen spoor van twijfel klinkt er door in zijn stem. Resoluut voorspelt Hans de Haan het verloop van het komende we reldkampioenschap voetbal. De 38-jarige paragnost is er de laatste dagen speciaal voor gaan zitten. In een eerder sta dium had hij al 'gezien' dat een outsider de finale zal ha len, op 17 juli in de Rose Bowl in Pasadena; de afgelopen week kreeg hij ook correspon derende beelden door. Vol gens De Haan staan straks de Belgen in de finale. Waarin ze het overigens i tegen Brazilië. En Nederland dan? Hoe ver gaat het de 'Advocaat adepten' in de Verenigde Sta ten? Hans de Haan weet het. „Ze halen de halve finale en dan is het over", aldus de Am sterdammer. „Want de tegen stander heet Brazilië. De ande re halve finale gaat tussen Bel gië en Duitsland." De Haan weet waarover hij praat. Voorafgaand aan de Olympische Winterspelen be gin dit jaar in Lillehammer voorspelde hij foutloos de gang van zaken op de korte schaatsafstanden. Dat een Rus de 500 meter zou winnen en dat Dan Jansen pas zou toe slaan op de 1000 meter, De Haan voorzag het. Ook liet hij in opdracht van het Nieuws blad van het Noorden zijn licht schijnen over FC Gronin gen. Het ontslag van trainer Theo Vonk, het net aan ontlo pen van degradatie en de te rugkeer van Erwin Koeman, het kwam allemaal uit. Nu hoopt hij voor één keer in z'n leven dat zijn toekomst scenario de plank misslaat. „Op m'n werk heb ik een pool tje ingevuld waarbij ik Neder land gewoon wereldkampioen laat worden. Nee, ik twijfel niet aan m'n voorspelling, maar het zou toch leuk zijn als Oranje eerste werd. In dat ge val vind ik het niet erg om er eens een keer naast te zitten." Maar 'normaal' gesproken is er dus een glansrol weggelegd voor België. „Ja, en ook ploe gen als Ierland en Noorwegen komen een heel eind. Die zit ten zeker bij de laatste acht. Dus naast België, Duitsland, Brazilië en Nederland. De ove rige twee kwartfinalisten zijn Argentiniëen Spanje." De helderzienden, tarot kaart-leggers, pendelaars, I Tjing-deskundigen en astrolo gen die in onze WK-bijlage van vandaag voorbijtrekken, zijn het over een ding roerend met elkaar eens: Nederland wordt geen wereldkampioen. Alleen het moment waarop de Oranje-klanten hun koffers weer kunnen pakken, verschilt van medium tot medium. Bote Mikkers maakt het het bontst. De pendelaar uit Rijssen heeft een laatste plaats in poule F in petto voor het Nederlands elf tal. „Geloof me maar, Neder land overleeft de eerste ronde niet eens." Anderen zijn wat optimisti scher gestemd over de kansen van Nederland. De meeste 'glazen bol-kijkers' zien het oranje vlaggeschip in de kwartfinale zinken. „Geen twijfel mogelijk", aldus pa ragnost Michael van Olffen. „Ik heb ze naar huis zien gaan tussen 11 en 13 juli." De kwartfinales staan gepland voor 9 en 10 juli. Nog geen abonnee? bayeux» De Franse premier Edouard Balladur heeft gisteren in Bayeux de terugkeer herdacht van generaal Charles de Gaulle, die in 1944 na vier jaar ballingschap weer voet zette in Frankrijk. De Gaulle kwam op 14 juni 1944 op een strand nabij het Normandische Courseulles aan land na het Kanaal te zijn overgestoken aan boord van een Franse torpedobootjager. De generaal ging vervolgens naar Bayeux, de eerste belangrijke stad die door de geallieerden na de invasie werd bevrijd, en maakte het de tijdelijke hoofdstad van het Vrije Frankrijk. Balladur zei in zijn toespraak dat De Gaulle als voorbeeld gezien moet worden voor het hedendaagse Frankrijk en riep de Fransen op hun verschillen niet zover te laten komen dat ze de nationale solidariteit zouden kunnen ondermijnen. foto reuter jackynaecelen Ondanks principe-akkoord tussen vakbonden en Spoorwegen HET WOORD IS AAN Russell Lynnes Een dame is een vrouw die maakt dat een man zich gedraagt als een heer. VANDAAG Binnenland - Buitenland Cultuur Feiten en meningen Gesprek van de dag - Info RTV Show VANDAAG OOK SMAAK PAGINA 9 HET WEER Bewolkt en koel Overwegend bewolkt en kans op een enkele bui. Minimumtempera tuur omstreeks 10, middagtempe- ratuur ongeveer 16 graden. Wind uit west tot noordwest, matig kracht 3 tot 4. leiden loman leefmans Stapvoets rijden. Dat is het ad vies van de Leidse politie aan automobilisten op de Lammen schansweg. Sinds de recon structie in april is begonnen, 'regent' het ongelukken. Er is sprake van een verdubbeling ten opzichte van de normale si tuatie, wanneer vier rijbanen in plaats van de huidige twee be schikbaar zijn. Tweeënveertig verkeersonge vallen waarvan zes met letsel. Dat is de trieste balans van het eerste halfjaar op de Lammen schansweg tot nu toe. Volgens de politie waren de omleidings borden die de gemeente had aangebracht niet altijd in orde. „Maar ik geef toe, dat is ook moeilijk, want de situatie veran dert met de dag.", aldus politie woordvoerder T. Stuifbergen. Van een .vierbaansweg werd de Lammenschansweg tijdelijk een tweebaansweg. Dat werd duidelijk gemaakt door een woud van borden, pijlen, palen en lint die de wegbeheerder, de gemeente Leiden, had aange bracht. Ondanks aanwijzingen van de politie, gebeurden vanaf dat moment met grote regel maat kleine en grote aanrijdin gen. Stuifbergen kan met een druk op de computer een hele lijst met ongevallen te voor schijn toveren: tien in april, veertien in mei en zes in de maand juni tot nu toe. „Je zou ook kunnen zeggen dat een aantal automoblisten niet echt oplet. Maar het blijft een on- overzichtelijkè situatie, aldus de politie-functionaris. Pagina 13: Ongelukken vooral op oversteekplaatsen. Het treinverkeer is vanmorgen in grote delen van het land niet op gang gekomen. Veel afdelingen van de NS- vakbonden stemden tegen het bereikte CAO-akkoord en weigerden de staking op te geven. Om tien uur was de si tuatie 'kritisch'. Op de actiecentra van de bonden ont brak het overzicht in de heksenketel van elkaar raadple gende en peilende afdelingsvertegenwoordigers. utrecht gpdverlegd. „We zijn met een kluit- In Utrecht werd het station kort na tien uur door de politie ont ruimd, nadat een bom-melding was binnengekomen. De speur tocht leverde echter niet op. Te gen het einde van de ochtend hadden alleen Amsterdam en Roosendaal voor het akkoord gestemd. Zwolle, Nijmegen, Hengelo en Lelystad waren te gen, evenals Rotterdam, waar het akkoord na lange discussies bijna unaniem werd afgewezen. Volgens de leden worden de problemen alleen maar een jaar het riet gestuurd", aldus een van de stakers. In Dordrecht werd het ak koord met 95 van de 100 stem men naar de vuilnisbak verwe zen. In Leeuwarden wezen de stakers de CAO woedend af, na dat was gebleken dat het van nacht bereikte akkoord aan 14 in plaats van 13 Friese conduc teurs en machinisten hun baan zou kosten. Ook in Limburg viel het onderhandelingsresulaat slecht. Amsterdam besloten de sta kers na een uur verhit vergade- In Rotterdam was vanmorgen de stemming zeer grimmig. In tegenstel ling tot enkele andere plaatsen, besloten de NS'ers daar nog niet aan het werk te gaanfoto anp paul stolk ren in de kantine de t beweging te zetten. De meer derheid was voor het CAO-ak- koord, maar wilde de staking pas afbreken zodra het akkoord landelijk zou zijn geaccepteerd. Niettemin werd de eerste trein richting Schiphol om negen uur naar het perron gerangeerd. In Roosendaal stemden de stakers met één stem tegen juist met overweldigend meerderheid voor de nieuwe CAO. De inter nationale trein naar Antwerpen en Brussel vertrok er even na half tien. Vanochtend vroeg bereikten de bonden en de NS-directie na veertien uur onderhandelen een principe-akkoord voor een tweejarige CAO. Ook voor de 472 boventallige machinisten en conducteurs werd een oplos sing gevonden. Er leek uitzicht op een snelle opheffing van de staking, tot bij de ledenraadple gingen bleek dat lang niet ieder een het akkoord voldoende vindt om de staking af te bre ken. Pagina 3: Spoorwegen mogen niet mopperen over akkoord. Een 33-jarige Leidse winkeldief had gisteren niet bepaald zijn dag. 's Middags werd de man op heterdaad betrapt toen hij probeerde om elektrische appa ratuur te stelen uit een winkel aan de Zoeterwoudseweg in Leiden. Toen hij vervolgens hard de winkel uitrende, kwam hij onder een auto terecht, die op het parkeerterrein reed. Met een gebroken been is de man naar het Diaconessenhuis in Leiden overgebracht. leiden «wim koevoethek vol gaten omheinde parkeerterrein, een ont moetingsplaats van mensen die in duistere zaken handelen. Vanuit het buurtcomité van Groenoord wordt aangedrongen op maatregelen. Ook de SP en de PvdA nemen de berichten uit de wijk serieus en drongen gisteravond tijdens de raadsvergadering eveneens aan op actie. Walenkamp sluit niet uit dat de toezichthouders ook kunnen worden inge zet als parkeerwachters bij grote evenementen in de hallen, zoals popconcerten. Het geld voor de nieuwe banen moet uit de buurtontwikkelingsmaatschappij komen. Daarin participeert de projectontwikkelaar, die de toe komstige plannen voor de Groenoordhallen fi nanciert. CDA-wethouder J. Walenkamp (economische za ken) wil bewoners van Groenoord inschakelen bij het toezicht op het terrein rond de Groenoordhal len. Walenkamp wil deze werkgelegenheid tot stand brengen via de nog op te richten buurtont wikkelingsmaatschappij Groenoord. De wethouder denkt met zijn plan van de nood een deugd te maken. Mede naar aanleiding van de recente schietpartij met een dodelijk slachtof fer is het gebied aan de Willem de Zwijgerlaan in het middelpunt van de belangstelling komen te staan van omwonenden, politie en de Leidse poli tiek. Uit verklaringen van bewoners van Groen oord wordt afgeleid dat het onverlichte, door een Gevaarlijke ontmoeting met schorpioen rotterdam gpd Een 22-jarige bewoner van een pand aan de Wieringerstraat in Rotterdam is zich afgelopen nacht rotgeschrokken toen hij in de badkamer een enorme knal hoorde. Toen hij ging kij ken, stond hij plotseling oog in oog met een vijftien centime ter lange, levensgevaarlijke zwarte Afrikaanse schorpioen. Het dier was via de ventilatie- schacht in de douche terecht gekomen. Personeel van de Dierenambulance heeft het monster met een net gevan gen en naar Diergaarde Blijdorp gebracht. Het is nog een raadsel hoe het dier in de ventilatieschacht terecht is ge komen. Chauffeurs AZL lopen nu achter de bedden aan leiden paul van der kooli Ze voelen zich steeds minder belangrijk worden, de mannen die zieken vervoeren bij het Academisch Ziekenhuis Leiden (AZL). Toen het AZL nog uit losse gebou wen bestond, hadden ze de grote verant woordelijkheid om patiënten precies op tijd van ziekenzaal naar behandelkamer te brengen. Of van de 'ongevallen-poli' naar de kamer. Je kon het eigenlijk zo gek niet bedenken of je had ze nodig. En ze waren er altijd. Met hun ambulance-busjes, walkie- talkies, piepers en schema's die precies aangeven hoe laat ze welke ritjes moeten maken. Nu steeds meer patiënten verhui zen naar de nieuwbouw, rijden ze steeds minder in hun wagens over het uitgestrekte terrein. In plaats daarvan lopen ze, achter bedden aan. Door de lange, lange gangen, verlicht door TL-buizen. In 1995 is het autorijden helemaal afgelo pen: dan is er geen 'oudbouw' meer te vin den. De chauffeurs van nu zijn dan defini tief brancardiers geworden. Mensen dus die 'achter de bedden aanlopen'. Zo'n 25 kilo meter per dag. Tenminste, dat hebben col lega's van het Academisch Medisch Cen trum in Amsterdam uitgerekend. „En dat geldt hier natuurlijk ook", vrezen de zieken- vervoerders in Leiden. Van de ene kant van het gebouw naar de andere is al snel 600 meter, weten ze. En dan de bocht om. En weer terug. Geen wonder dat niemand ziekenver- voerder Kees Hoek ongelijk geeft nu hij met de VUT gaat op zijn 61ste. Toch geeft het ook te denken. De Rijnsburger is namelijk dè ziekenvervoerder. Altijd klaar voor een praatje en een grapje. Met doktoren, ver pleegkundigen en patiënten. En vol mede leven. Als een patiënt pijn heeft, weet hij dat. Dat hoeft geen dokter hem te vertellen. Klagen over het ziekenhuis wil hij niet. Maar als doktoren hem tijdens zijn ritjes vragen waarom hij eind deze maand weg gaat, zegt hij: „Ik raak mijn autootje kwijt hè." „Ze hebben je niet echt meer nodig", vinden ook zijn collega's. Natuurlijk, ze beseffen best dat dat rijden over het uitgestrekte terrein ook nadelen heeft. Want als ze in de vrieskou patiënten moeten vervoeren, is dat voor die zieken heus niet altijd een pretje. De verwarming van de aangeklede camper mag dan nog zo loeien: als de laadklep opengaat voor een brancard, is het binnen niet veel dan buiten. En wat te denken van met een shock? Die begrepen er niets van dat ze het ziekenhuis weer uit moesten. Maar voor de vervoerders is het even slik ken. En we mogen best weten dat er traan schuilt achter hun glimlach. Pagina 19: 'Zo, dat v i ritje'. Bij verdere stijging van rente een herhaling van de crash na het topjaar 1977. Toen stortte, aangezet door de oliecrises en snel stijgende rentes, de huizen markt in. Twee financiële factoren heb ben de weg vrijgemaakt naar de prijspiek van het moment: de lage rentestand en de souplesse waarmee banken hypotheken verstrekken. „Vanzelfsprekend werkt dat door in de huizenprij zen", aldus de NVB. Het schaar se huizenaanbod van dit mo ment wordt vooral veroorzaakt door het achterblijven van de nieuwbouw bij de bevolkings groei. De NVB verwacht dat het nog slechter zal worden. Voorzitter M. Sedelaar van de afdeling van NVM-makelaars in de regio Leiden verwacht dat de woningmarkt in de Randstad zich enigszins stabiliseert. „De koopprijzen zullen minder snel stijgen dan het afgelopen jaar", zegt Sedelaar, „maar van een daling zal geen sprake zijn." Dat komt omdat er een groot tekort aan huizen is in het hart van de Randstad. Van een afgenomen interesse in met name de duur dere woningen is in deze regio ook geen sprake. Ook een rentestijging zal de grote vraag naar koopwoningen volgens Sedelaar niet doen af nemen. „Vaak blijkt dat als de rente stijgt, de vraag naar wo ningen op korte termijn zelfs toeneemt. Daarnaast, je moet niet vergeten dat zelfs na een lichte stijging, de huidige ren testand nog steeds erg aantrek kelijk is." Het aanbod van koopwoningen wordt weliswaar steeds krapper, maar de gemiddelde prijs zal vanaf volgend jaar iets dalen, meent de Nederlandse Vereni ging van Bouwondernemers (NVB). Toch waarschuwt deze organisatie om de rente met ar gusogen te volgen. Stijgt die tot boven de 9 procent (nu bijna 8 procent), dan zou de woning markt in elkaar kunnen storten zoals na het topjaar 1977. In de gisteren verschenen 'Thermometer van de Neder landse koopwoningenmarkt' signaleert de NVB dat de prijzen in de categorie boven vier ton al eind 1993, voor het eerst in ze ventien jaar, onder druk zijn ko men staan doordat ze gemid deld langer leeg stonden. Het prijsopdrijvende effect van de woningschaarste wordt volgens de NVB teniet gedaan door de stijgende werkloosheid en de koopkrachtdaling. De gemiddelde huizenprijs is in de eerste vier maanden van 1994 nog onvermoeibaar geste gen met gemiddeld 13 procent in vergelijking met vorig jaar: tot 226.000 gulden per woning. Het aantal huizen waaruit een koper gemiddeld kon kiezen, een belangrijke graadmeter voor de krapte, daalde tot 3,3. Alleen in 1976 en 1977 was het aanbod kleiner en waren de huizen, ontdaan van het infla tie-effect, nog duurder. Niette min is de markt nu zo gespan nen, dat de bouwwereld angsti ge visioenen heeft gekregen van NIEUWE ABONNEES ONTVANGEN DE KRANT DE EERSTE 2 WEKEN GRATIS. Ia, dat is goed nieuws Dus neem ik nu een abonnement. I (I.v.m. controle bezorging) Na de eerste 2 weken I betaal ik mijn abonnement: j Per kwartaal via acceptgiro 85,55) I automatisch 84,55) Of bel 071-128030

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1