Leidsch Dagblad Voortbestaan MCG wankelt VANGEN! Dode en gewonde na schietpartij op parkeerterrein Groenoordhallen Derde vulling straks voor rekening patiënt Weer overval postkantoor Diamantplein Zware aardbeving treft Bolivia 9.95 'Ik stem voor de toekomst, voor de kleinkinderen GOED NIEUWS DONDERDAG 9 JUN11994 OPGERICHT 1 MAART 1860 NR. 40485 LOSSE NUMMERS 1,60 Tandartsen komen in actie tegen tarieven „Uw derde vulling van dit jaar alweer? Dat wordi dan bijbetalen", zegt de tandarts te gen de ziekenfondspatiënt. .Anders kom ik niet uit met mijn budget en moet ik nieuwe patiënten weigeren." Zulke ge sprekken kunnen op korte termijn worden verwacht bij de 280 tandartsen in de regio Rijnland (Bollenstreek, regio Leiden en re gio Alphen). Alleen door mensen te belonen die ap pels snoepen en hun tanden poetsen, denken de tandartsen te kunnen voorko men dat ze hun praktijkdeu sluiten voor nieuwelingen. Immers, rijk heeft bepaald dat de tandartsen alle behandelingen bij elkaar een vas drag krijgen. Dus: als ze meer zieken fondspatiënten behandelen, krijgen ze per 'verrichting' minder geld. Op een persconferentie in het Leidse Holiday Inn openden de regionale tand artsen, gesteund door de Consumenten bond en zorgverzekeraar Zorg en Zeker heid, gistermiddag de aanval op dat be leid. Ze voelen zich gestraft voor het feil dat ze meer mensen in de tandartsstoel hebben gelokt. Zorg en Zekerheid is bang dat een betaalbare tandarts straks niet meer voor iedereen is weggelegd. En de Consumentenbond vreest dat tandartsen hun motivatie verliezen. Alleen over de oplossing van de proble men verschilden ze gisteren een beetje van mening. Zo zette algemeen-directeur R.H.M. Hendriks van Zorg en Zekerheid vraagtekens bij het plan om mensen te straffen als ze meer vullingen nodig heb ben dan gemiddeld. ,,Het is altijd een moeilijke discussie of je een koppeling kunt leggen tussen gedrag en behande ling. En wat doe je bijvoorbeeld met men sen die zich op het voetbalveld in elkaar laten schoppen?", vroeg hij zich af. De drie partijen moeten dan ook nog flink overleggen voor er een plan op tafel ligt dat de tandheelkundige zorg 'rechtvaardig en ethisch verdeelt.' Zodra dat gelukt is, willen ze de politiek 'bewerken'. Rollenspel 7 Een aantal Spaanse studenten wordt ervan verdacht bij een macaber rollenspel een man te heb ben vermoord. Beraad 9B en W van Leiden be raden zich over maat regelen omtrent de orga nisatie van het Centrum Beeldende Kunst. Parochie-archieven yi q De gebundelde in- I O ventarissen van vier Leidse parochie-archieven geven een beeld van een 'rijk rooms leven'. AUTOVERHUUR PRANGERS verhuurt luxe en bestelauto's va ƒ35 ex. per dag 071 -89 40 40 HET WOORD IS AAN LEIDEN AAD RIETVELD Een gewapende man heeft van morgen om half tien bij een overval op het postkantoor in het Leidse winkelcentrum Dia mantplein een vermoedelijk kleine hoeveelheid geld buitge maakt. De man vluchtte op de fiets. Personeel van een nabijge legen slijterij zette de achtervol ging in, maar kreeg de overval ler niet te pakken. Het was de tweede keer dit jaar dat het postkantoor aan het Diamant plein werd overvallen. Op 6 ja nuari werd bij een gewapende overval zo'n tienduizend gulden buitgemaakt. Het publiek in het winkelcen trum was hevig geschrokken. „Ie zou er houden", zei een van de getui gen. ,,Ik durf daar niet ïr naar binnen." De overvaller liep rustig het postkantoor uit, rr zette het op een lopen ti mensen hem in de gaten kre gen. Zijn fiets stond tegen e lantaarnpaal bij de uitgang het winkelcentrum. Comtesse Diane Ik sterf liever van vermoeidheid dan van verveling. VANDAAG Binnenland- Buitenland Cultuur IVF straks verboden in Leidse privé-kliniek Het voortbestaan van het Medisch Centrum voor Ge boorteregeling (MCG) aan het Rapenburg in Leiden wan kelt. Het ministerie van WVC wil een artikel in de Wet op de Ziekenhuisvoorzieningen zodanig aanpassen, dat MCG geen reageerbuisbevruchtingen meer mag doen. Minister D'Ancona heeft daartoe een reparatiewet in el kaar gespijkerd waarvan WVC verwacht dat de Raad van State die nog voor de zomer goedkeurt. De inspecteur voor de volksgezondheid heeft gezegd dat de kliniek nog voor de zomer dichtgaat. gen over het reparatiewetje. Hierin wordt bepaald, dat parti culiere klinieken, zoals MCG, voortaan een vergunning nodig hebben voor ondermeer rea geerbuisbevruchting en nierdia- lyse, In april oordeelde het Haagse gerechtshof dat de medische verrichtingen in MCG en ande re particuliere klinieken, zoals onder meer reageerbuisbe vruchting, niet vielen onder de Wet Ziekenhuisvoorzieningen. Daardoor konden privé-klinie- ken ongecontroleerd dit werk blijven doen. Een meerderheid in de Tweede Kamer en voor malig staatssecretaris Simons Hoewel directeur W. Beekhui zen van MCG verwacht dat de maatregel op korte termijn niet tot sluiting van de-kliniek leidt, voorziet hij wel dal hij ten koste zal gaan van arbeidsplaatsen. Hij geeft toe dat er een belang rijke bron van inkomsten weg valt als het centrum geen rea geerbuisbevruchtingen meer mag toepassen. Volgens Beek huizen komen er zeker over gangsregelingen voordat de rea geerbuisbevruchting in privé- klinieken definitief wordt verbo den. De ministerraad praat mor- namen zich voor dit 'gat in de wet' snel te repareren. Met voortvarendheid is sinds dien gewerkt aan het reparatie wetje. Door een aantal medi sche verrichtingen onder de wet Ziekenhuisvoorziening te bren gen, kan de minister in de toe komst zelf bepalen welke ver richting waar en onder welke voorwaarden mag worden uit gevoerd. Voor de PvdA kan de wetswij ziging niet snel genoeg van kracht worden. Woordvoerder Tineke Netelenbos is het 'er zeer mee eens' en heeft enkele maanden geleden na de uit spraak van de rechter al gepleit voor het dichten van de gaten in de wet. Netelenbos vindt het vergunningstelsel een uitste kende manier om het uitvoeren van medische verrichtingen te reguleren. De WD aarzelt nog. Op zich wil woordvoerder Margreet Kamp een aantal verrichtingen wel onder het vergunningstelsel brengen, maar de liberale vreest daardoor particuliere initiatie ven in de medische wereld om zeep te helpen. Enorme schok in heel Amerika te voelen A PAZ ANP/Rtr/DPA Een zware aardbeving heeft gis teravond het noorden van Boli via getroffen. De beving had volgens meetgevens van het KNMI in De Bilt een kracht van 7,8 op de schaal van Richter en werd tot in Canada gevoeld. Hoofd afdeling Seismologie van Nieuwe staking bij NS lijkt onvermijdelijk Pe Nederlandse Spoorwegen en de vakbonden zijn vanmorgen met elkaar om de tafel gegaan in een laatste poging de ar- beidsrust te herstellen. Lukt dat niet, dan zal het treinverkeer maandag hoogstwaarschijnlijk opnieuw stil liggen, deze keer met de officiële steun van de bonden. Gisteren lag hel treinverkeer in de Randstad na wilde acties van machinisten en conduc teurs tot twaalf uur 's middags stil. Gistermiddag bleek NS-di- recteur Hammer bereid het aantal zogenoemde overcom- pleetverklaringen voor dit jaar te verlagen van in totaal 472 naar 300: 250 conducteurs (was oorspronkelijk 360) en 50 ma chinisten (was 112). Het restant van de 470 banen die moeten verdwijnen, kan dan in een later stadium worden ingeyuld. De Vervoersbond FNV ziet daar niets in. De Vervoersbond CNV en spoorwegvakbond FSV braken het overleg met NS gis termorgen al af. Pagina 3: Nederland is moeilijk helemaal plat te krijgen. het KNMI, H. Haak, sprak van een 'gigantische beving'. „De meters zijn zo ver uitgeslagen dat ik me rot schrok toen ik vanmorgen keek." Het epicentrum lag 320 kilo meter ten noorden van de hoofdstad La Paz. De beving deed zich volgens seismologen in Amerika zo'n 640 kilometer onder het aardoppervlak voor, waardoor de schade relatief be perkt bleef. Er zijn vooralsnog geen slachtoffers gemeld uit het dunbevolkte gebied. Over vrijwel geheel het Ame rikaanse continent werd de be ving gevoeld. Paniek brak met name uit in La Paz en de Chi leense havenstad Arica, dichtbij het epicentrum. Een paar uur na de beving werd het zuiden van Mexico op geschrikt door een aardschok met een kracht van 5,6 op de schaal van Richter. Ook hier werden vanochtend nog geen slachtoffers gemeld. De aardbevingen komen twee dagen na een schok in Colom bia, die modderlawines veroor zaakte waarin tussen de 250 en 350 mensen om het leven kwa men. Aan de berging van slacht offers wordt nog gewerkt. Volgens Haak doet een zware aarbeving zich hooguit eens in de twee -jaar voor. De door het KNMI verkregen meetgevens worden internationaal ver spreid. In De Bilt sloegen de meters meer dan een uur uit, maar in het gebied zelf was de beving veel korter. „De trillin gen reizen met verschillende snelheden door de aardkorst en worden door ons niet allemaal tegelijk gemeten", aldus Haak. Hij vreest dat er nog naschok ken zullen vólgen. Grip FOL.uall Rugbybal ["American football"! en twee vanghandschoenen met uiterst i r\ qc krachtig klitmateriaal 2935" lZ.jJ Aanbiedingen gelden t/m zaterdag 11 juni a.s. 's Lands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten. VANDAAG OOK WEG EN WIEL PAGINA 23 llll Politie-agenten en rechercheurs bekijken de auto LEIDEN «HENNYV Een man, wiens identiteit de politie nog niet bekend wil ma ken. is afgelopen nacht dood aangetroffen in een auto op het parkeerterrein achter de Groen oordhallen in Leiden. Hij was met meerdere schoten in zijn hoofd om het leven gebracht lag op z'n buik tweede man, Voorschotenaar, schotwond in het bovenbeen aangetroffen elders op het par- Een 31-jarige keerterrein. Bij hem vond de politie ook twee vuurwapens. Hij is aangehouden omdat de politie hem verdenkt vart be trokkenheid bij de schietpartij. De toedracht van de schietpartij is nog onduidelijk. Tegen kwart voor een belde een 32-jarige Engelsman, woon achtig in de Leidse Merenwijk, op naar de politie. Hij liep over het terrein van de Groenoord hallen naar zijn huis toen hij de gewonde Voorschotenaar hoor de kermen. De man lag aan de kant van de Floris Versterlaan (bij de voormalige vuilverbran ding) en riep om hulp. De Lei- denaar rende naar een nog ver lichte woning aan de Jan Lie- vensstraat en belde daar de po litie. De agenten troffen op zo'n 150 meter afstand een kleine auto aan met daarin het lijk. De gewonde werd overgebracht naar het Academisch Zieken huis Leiden en kon na behan deling naar het bureau worden vervoerd. De politie kon de man Nu twee super-zomerspelletjes voor buiten, in het bos, op het strand en op de camping. Merk: Scatch. Oftewel: de enige echte. Van uitstekende kwaliteit en goed voor vele uren gezonde lichaamsbeweging en speelplezier. Nu voor wel héél weinig geld Zo'n voordeel laat je niet schieten, dat vang je. Super Grip ball Bal en 2 vangschotels met uiterst krachtig klitmateriaal s -2435" Opkomst voor Europese verkiezingen in Leiden bedroevend laag LEIDEN. CEESV Europa houdt uitverkoop van zijn politieke idealen. Maar de mensen liggen niet voor de deur. Zeker niet bij het stem bureau in de Stevenshof, nabij winkelcentrum Stevensbloem. De Europese verkiezingen le ven niet echt. De paar vroege vogels die komen opdagen, doen dat schoorvoetend, alsof stemmen een subversieve ac tiviteit is. laap van Schoonderwoerd den Bezemer, lid van het stembureau, is er klaar voor. Maar een erg hoge opkomst verwacht hij niet. „Ik heb voor het eerst de krant meegeno men. En die zal ik, denk ik, rustig kunnen uitlezen. Maar daarom niet getreurd, hoor. Ik vind dit leuk. Ik ben geïnteres seerd in het hele circus erom heen en daarom doe ik dit." Het stembureau is gevestigd in een buurthuis met crèche. Aan de bar zitten op dit vroege ochtenduur» al enkele mensen koffie te drinken. De bardame heeft het met een onvervalste Leidse tongval over haar kap sel, dal als het langer is, altijd zo gaat 'karullen'. „Vrouwën moeten aan de macht ko men", zegt ze. „Vrouwen zijn veel beter in organiseren. Moet je maar eens een week van huis af zijn, dan wordt het gelijk een zooitje." De mensen die komen stemmen, leggen er de nadruk op dat ze stemrecht hebben gekregen en dat ze daar dan ook gebruik van moeten ma ken. Maar het echte vuur ont breekt. Ook bij oud-brand weerman I. Immink. Hij heeft zijn twijfels over de kandida ten. „Ik stem voor de toe komst. voor de kleinkinderen. Maar ik twijfel aan de daad kracht van het Europese parle ment. Moet je kijken naar het voormalige Joegoslavië. Dan is het toch gewoon een slappe hap." Joke Hesselink. ook lid van het stembureau, heeft eens van een kennis gehoord dat het zo leuk was om in het stembureau te zitten. Op de vraag wat die Europese verkie zingen nu precies voorstellen, antwoordt ze gedecideerd: „O. daar weet ik helemaal niets van. En dat is eigenlijk ook niet zo gek. want je weet hele maal niet wat het programma is. Een beetje tasten in het duister dus. Ik weet dus wel waar ik op stem, maar niet wat de doelstellingen zijn." De kiezers die hun biljet in de gleuf laten verdwijnen, zijn betrokken en eigenlijk ook weer niet. Dat is zo'n beetje de conclusie. „Raad van Europa", zegt een man met een pet op. „Raad van Elf zal je bedoelen! Wat heeft Nederland nu in'de melk te brokkelen? Dat is net zoiets als: Zoetermeer waar schuwt China." Om negen uur zijn er in het stemlokaal pas zo'n 28 stem mers komen opdagen. Bij de landelijke verkiezingen was de opkomst omstreeks die tijd al drie keer zo hoog. Aan de bar zit een blonde jongeman met snor. die nog een uurtje of acht bedenktijd wil voor hij gaat stemmen. Maar stemmen gaat hij zeker. „Ik zie het t wel Bepaalde dingen moeten eens aangetrokken worden. Geen broekriem, hoor, maar bepaal de beleidsvormen. Die volks verhuizingen en dergelijke. Dat kunnen ze wel eens een beetje aan banden leggen. Ach, het zijn natuurlijk neven functies. Voor een paar tonne tjes per jaar. Dat is lekker eten, dat wil ik ook wel." De Stompwijkse kaasboer, die met zijn kar voor het stem bureau staat, gaat niet stem men. Geen tijd. Kom, kom, je kunt toch even stemmen uit het vuistje. FOTO HIELCO KUIPERS echter niet verhoren omdat hij in shocktoestand en kennelijke staat verkeerde. Hij is inmiddels wel verdacht. Het technisch on derzoek ter plaatse heeft tot in de vroege morgen geduurd. De auto met het slachtoffer is over gebracht naar bureau voor ver der onderzoek. Op het lichaam zal later vandaag sectie worden verricht. Schiphol denkt aan investeren in buitenland SCHIPHOL. RICHARD Serie over buurthuis Het welzijnswerk in Lei den krijgt steeds minder geld toegeschoven. En daar dreigen de buurthui zen de dupe van te wor den. Vandaag begint het Leidsch Dagblad op de pa gina Leiden een serie over het buurthuis, door velen nog altijd beschouwd als opvang voor eerste hulp bij sociale problemen. Het eerste artikel gaat over buurthuis Morschwijk aan de Topaaslaan. HET WEER Verwachting van het KNMI tot morgenavond Buien Wisselend bew'olkt en af en toe een bui. Minimumtemperatuur rond 8 graden, middagtempera- tuur ongeveer 14 graden. Matige, aan de kust en op het IJsselmeer krachtige noordwestenwind, kracht 4 tot 6. De luchthaven Schiphol over weegt te investeren in buiten landse luchthavens als in Ne derland niet verder kan worden uitgebreid. Dat zei president-di recteur H. Smits van Schiphol gisteren tijdens een werkbezoek van Pieter van Vollenhoven aan de luchthaven. Als Schiphol geen toestem ming krijgt voor de aanleg van een vijfde baan, zal de KLM zich de vraag moeten stellen of niet elders in Europa een tweede thuisbasis moet worden ont wikkeld, aldus Smits. „En dat geldt ook voor ons." Schiphol zal volgens Smits so wieso gaan bekijken of uitbrei ding in het buitenland wenselijk is. De luchthaven moet waar schijnlijk al binnen vijf jaar be sluiten of hij verder wil groeien dan het afgesproken maximum van veertig miljoen passagiers, zei Smits. „Ik sluit niet uit dat we ooit gaan investeren in een buiten landse luchthaven", aldus de president-directeur. „We heb ben daarvoor geen concrete plannen, maar het is wel een optie." Voor een verdere groei van het aantal passagiers zal Schiphol in eerste instantie kij ken naar het vliegveld Lelystad, waar door de aanleg van een nieuwe baan tien a vijftien mil joen passagiers extra kunnen worden vervoerd. Leidsch Dagblad NIEUWE ABONNEES ONTVANGEN DE KRANT DE EERSTE 2 WEKEN GRATIS. i Ja, dat is goed nieuws Dus neem ik nu een abonnement. Voorletters: Adres: Tel:. (I.y.m. controle bezorging) Na de eerste 2 weken betaal Ik mijn abonnement: Per maand automatisch l29,30) Per kwartaal via acceptgiro 85,55) automatisch 84,55) Nr. bank/giro: L Of bel 071-128030 712141 400114

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1