Leidsch Dagblad Tegenvaller voor Fokker WITLOF EN KIPPEBOUTEN. BEL: 071-128030 K4 r Dank aan de veteranen en de doden Leidse scholen genomineerd voor landelijke 'bouwprijs" KPN gaat voor 49,75 gulden naar de beurs Warm onthaal Nederlandese bevrijders GOED NIEUWS MAANDAG 6 JUNI 1994 W OPGERICHT 1 MAART 1860 NR. 40482 LOSSE NUMMERS ƒ1,60 t %L Franse bevrijding 2 De Fransen herdenken vandaag geen invasie, maar een ontscheping. Frankrijk bevrijdde name lijk zichzelf, zeggen ze. Amstel Cup A C Déinkajeen goede I tweede helft over leefde Quick Boys de eer- j ste ronde van de strijd om de Amstel Cup. Nog geen abonnee? Order Lufthansa gaat niet door Fokker heeft de strijd om een belangrijke order van Luft hansa City Line verloren. Lufthansa heeft gekozen voor de viermotorige Britse Aerospace Avro RJ 85 in plaats van de Fokker 70. Ondertussen voeren Fokker-moeder Deut sche Aerospace (DASA) en British Aerospace verkennen de gesprekken over samenwerking. Daarbij zou de Brit ten een aandeel in Fokker worden aangeboden. Amsterdam/Berlijn bill Meyer gaan met andere Europese hans hoogenduk Omaha beach De Amerikaanse president Clinton heeft vanmorgen in Normandië de veteranen geroemd, bij de i lange reeks van plechtigheden ter herdenking - vandaag precies vijftig jaar eerste uit van de geallieerde i geleden. Bij Pointe du Hoe, dat het toneel de gedurfdste onderdelen van de invasie, prees Clinton de Amerikaanse Rangers die op 6 juni 1944 de rotsen beklom men. Zij schakelden de Duitse kanonnen uit die de lan- - dingsstranden bestreken. Omaha Beach, een brede strook zand waar Amerikaanse infanteristen en Duitse soldaten vijftig jaar geleden de bloedigste slagen leverden, is vandaag toneel van de be langrijkste gebeurtenis. De Franse president Mitterrand, de enige onder de geal lieerde leiders die aan de Tweede Wereldoorlog heeft mee gedaan, ging de staatshoofden en regeringsleiders voor bij het eren van de doden. Met dank bracht hij de bevrijding van zijn land van de nazi-bezetting in herinnering. Het afgelopen weekeinde had Normandië al een feeste lijke aanloop genomen naar de officiële plechtige herden king. Veteranen en paratroepen sprongen gisteren boven Normandië af. Ongeveer 30.000 veteranen, verwanten, toeristen en oorlogsfanaten overstroomden Sainte-Mere- Eglise om getuige te zijn van de sprongen van de mannen die het dorp op 6 juni 1944 bevrijdden. De 70-jarige Ame rikaanse veteraan Earl Draper raakte bij de landing licht ge wond aan zijn rug, maar terwijl hij in een helikopter op een brancard lag zei hij dat hij een 'prachtige sprong' had ge maakt. Draper had zijn reserveparachute moeten gebrui ken, omdat zijn hoofdparachute dienst weigerde. foto reuter charles plat!au Dat de Lufthansa-order niet doorgaat is een zware tegenval ler voor Fokker. De Britten zou den de Duitsers een uiterst aan trekkelijk aanbod hebben ge daan. De maandelijkse leasing Fokker, zou ver onder de prijs van Fok- Volgens ker liggen. Verder kan Lufthansa de machines direct krijgen, om dat de Britten grote voorraden hebben. Fokker-woordvoerder L. Steijn beschuldigt de Britten van 'prijsdumping'. „Fokker is niet van plan zijn vliegtuigen te gen grote verliezen weg te zet ten." Eerder verloor Fokker de slag om een order voor 25 toe stellen van Air Canada van het Airbusconcem, waarin DASA een belangrijke partner is. DASA overweegt menwerkingsverbanden vliegtuigfabrieken. In gesprek met het Duitse blad Die Welt oppert DASA-topman Schrempp de mogelijkheid dat de Frans-Italiaanse combinatie ATR of British Aerospace eeri minderheidsbelang krijgt in HET WOORD IS AAN Charles B. Fairbanks De laster komt af op een glinste rend doelwit. VANDAAG Binnenland - Buitenland- Cultuur Programma's Regio HET WEER Helikopter brengt bal Woutertje Pieterse en Het Pedo logisch Instituut/De Brug ma ken kans op de Scholenbouw prijs 1994. De twee Leidse scho len zijn met zeven andere geko zen uit in totaal 135 inzendin gen. De winnaar, die op 22 jun wordt bekendgemaakt, ont vangt 20.000 gulden en een kunstwerk van Petra Boolman uit Haarlem. Voor de eervolle vermeldingen is een bedrag van vijfduizend gulden beschikbaar. De Scholenbouwprijs is een door het ministerie van onder wijs ingestelde prijs voor Inbrekers slaan reuzeslag bij Buijze Pers schoolgebouwen. De prijs bete kent een erkenning voor een ar chitectonisch ontwerp of voor de gang van zaken bij nieuw- of verbouw, uitbreiding dan wel renovatie^ Vanaf 1992 wordt de prijs één keer in de twee jaar uitgereikt. De onderscheiding is bestemd voor schoolbesturen die volgens het ministerie 'als risicodrager en initiatiefnemer een belangrijke stem hebben in uiterlijk en gebruikswaarde van schoolgebouwen'. De eerste keer, in 1992, was de Scholenbouwprijs gericht op het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. Dit jaar is de wedstrijd gehouden onder schoolbesturen van het basis- en speciaal-onderwijs. Deelna me was mogelijk voor scholen die in de periode 1990 tot en met 1993 het gebouw voor min stens een half miljoen gulden hebben verbouwd of uitgebreid. De bouwkundige aanpassin gen van de negen nu genomi neerde scholen zijn opgenomen in een speciaal boek. Tevens is een tentoonstelling ingericht over de negen projecten. De prijsuitreiking is op woensdag 22 juni om drie uur 's middags in het ministerie van onderwijs in Zoetermeer. AMSTERDAM GPD Bij de Noordwijkse huis-aan- huisbladuitgeverij Buijze Pers is afgelopen weekeinde voor on geveer 100.000 gulden aan ap paratuur gestolen. Uit het be drijfspand aan de Boekersloot- laan verdwenen achttien gloed nieuwe PC's plus een aantal faxen en printers. Ook werd met een snijbrander de kluis ge opend, maar daarin zat niets van waarde. Om de buit te ver voeren, namen de dieven een ook bestelbusje mee. De diefstal is in de nacht van vrijdag op zaterdag gepleegd. Directeur L. Buijze: „De nieuwe apparatuur stond er nog maar een paar weken. Bovendien werd er de afgelopen dagen juist gewerkt aan uitbreiding van onze rotatiepers, zodat het niet raar was dat er op een on gebruikelijk tijdstip het bedrijf aanwezig1 Het aandeel Koninklijke PTT Nederland (KPN) is vanaf van daag te koop voor 49,75 gulden per stuk. Dat maakten de minis ters Kok (financiën) en Maij (verkeer en waterstaat) vanoch tend in Amsterdam bekend. In financiële kringen wordt gezegd dat het aandeel voor deze prijs goed te verkopen is. Voor particuliere beleggers die een korting krijgen van vijf procent ligt de prijs van een KPN-aandeel bijna 2,50 gulden lager. Als zij het maximum aan tal aandelen met korting 75 stuks toegewezen krijgen, dan is een voordeel van 186 gul den te behalen. Minister Kok toonde zich vanochtend zeer ingenomen met deze prijs. Het levert de schatkist bijna 6,9 miljard gul den op, een kwart miljard meer dan wanneer KPN voor 48 gul den per aandeel zou zijn ver kocht. Dat was een prijs die veel beleggers zeer wel denkbaar vonden. De meevaller kan vol gens hem goed worden gebruikt voor grote overheidsinvesterin gen als de Betuwelijn. Effectenbanken noemden de prijs van een KPN-aandeel van morgen in een eerste reactie weinig verrassend. Er was ver wacht dat de introductieprijs net onder de psychologische grens van 50 gulden zou liggen. Zo kan het aandeel van volgen de week op de beurs doorgroei en naar boven de 50 gulden. Slechts de 75 cent wekte bij de effectenhuizen enige verbazing. „Een kruider\iersprijs", aldus een analist van FDA, dat werkt voor de ING-bank. noordwuk» Een helikopter brengt de pupil van de week, Jan Aandewi SJC, waar zaterdagmiddag de thuisclub met 6-0 verloor van het Nederlands elftal. Oorspronkelijk zou de bal worden gedropt door de nieuwste heli van de luchtmacht, die ook ingeschakeld zou worden bij de opening van het badseizoen. De machine bleek echter defect. Dankzij bemiddeling van oud-voorzitter van SJC en oud marineman Bert van Kesteren kon een andere helikopter worden ingezet. De wedstrijdbal ging naafloop naar de hoogste bieder, die er tienduizend gulden voor betaalde. Het geld wordt gebruikt voor de organisatie van een voetbaltoernooi voor gehandicapten. De wedstrijd verliep zonder problemen. Bondscoach Dick Advocaat ontdekte geen nieuwe zorgenkindjes, SJC weerde zich kranig, de penningmeester kon tevreden zijn en de politie hoefde niet in actie komen. „Het was druk, er was veel verkeer, maar er zijn geen toestanden geweest", aldus een woordvoerder. De wedstrijd werd bezocht door een kleine negenduizend toeschouwers. foto henk bouwman Angst voor kattenmoordenaars in Katwijk katwuk/sassenheim wim wegman In Katwijk en Sassenheim zijn vermoedelijk kat tenmoordenaars actief. Na berichten in Leidsch Dagblad over een Leidse poezendoder, meldde een bewoonster van de Commandeurslaan in Katwijk de politie dat de afgelopen vier jaar zes van haar katten onder verdachte omstandighe den het leven hebben gelaten. Ook van een ande re buurtbewoonster zijn de afgelopen paar jaar enkele dieren op een merkwaardige storven. Ook een bewoonster van de Kerklaan in Sas senheim vreest dat haar huisdier in handen is ge vallen van een kattenhater. De vrouw is het beest je sinds 29 mei kwijt. Bij navraag in de buurt bleek nog een flink aantal andere katten vermist. Bovendien zijn de laatste dagen al twee dieren dood gevonden. De politie houdt de zaak in de gaten. Witlof, 500 gram Cri Kippebouten, 6 stuks ca. 1600 gram Aanbiedingen gelden t/m zaterdag 11 juni 's Lands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten. Prinse Irenebrigade als helden ontvangen in Pont-Audemer pont-audemer hans gertsen correspondent „Dit is hartverwarmend. Ik had er al lang naar uitgezien, maar niet verwacht dat het zo aangrijpend zou zijn. Dit is een van de mooiste dagen van mijn leven." Jon Cnos- sen, een 76-jarige Amerikaan van Neder landse origine, heeft tranen in zijn ogen. Bijna vijftig jaar nadat hij op 26 augustus 1944 met zijn'kameraden van de Prinses- Irenebrigade het Normandische stadje Pont-Audemer bevrijdde, was hij er even te rug. En net als toen werden de mannen van de Prinses-Irenebrigade gisteren als helden onthaald. Iets minder uitbundig als in 1944. „Ik her inner me nog goed dat er toen een Frans man op me afkwam die me als een idioot begon te kussen. Ik vond het verschrikkel- lijk. Gelukkig begonnen er toen een paar achtergebleven Duitsers te schieten, waarna die vent zich uit de voeten maakte. Ik ook trouwens", zo vertelt Cnossen met een gro te grijns. Uitbundig gekust werd er gisteren niet, geapplaudisseerd des te meer. Vijftig veteranen van de Nederlandse ma rine en een groep van enkele tientallen Limburgse verzetsstrijders die gistermiddag in het kielzog van de Irenebrigade door Pont-Audemer trokken, deelden in de feest vreugde en de eer. Waarna de goeddeels Nederlandse parade werd afgesloten met een optocht van een honderdtal jeeps, mo toren en ander nog perfect rijdend mate rieel uit de Tweede Wereldoorlog van de vereniging Keep them Rolling. De bevolking van het nog geen tiendui zend inwoners tellende stadje was massaal uitgelopen om de Nederlandse veteranen i hen een warm onthaal te bieden. „Het toch onze bevrijders. Dit zijn we a< verplicht", aldus een geestdriftige ster van Pont-Audemer. De parade werd afgenomen door konin gin Beatrix, in het gezelschap van de Franse premier Balladur en zijn demissionaire Ne derlandse collega Lubbers. Een beetje stram, maar strak in het gelid, paraderen de veteranen langs de hoge gasten op de ere tribune. Menigeen zichtbaar ontroerd. „Ik ben van huis uit niet zo koningsgezind, maar dit deed me toch wel wat", bekent ve teraan Arie van der Waal uit Zoetermeer na gfloop in de feesttent achter het stadhuis. „Het is toch mede aan de aanwezigheid van de koningin te danken dat de Irenebrigade vijftig jaar na de oorlog opnieuw zo in de schijnwerpers is geplaatst." Fokker-woordvoer der Steijn is het feit dat DASA partners zoekt geen nieuws. „De samenwerking tussen Fok ker en DASA was de eerste stap op de weg naar een compleet nieuwe Europese vliegtuigin dustrie. Een industrie die sa menwerkt en niet elkaar naar het leven staat. Op dit ogenblik zijn in Europa teveel aanbieders van vliegtuigen. Bij de ontwik keling van een nieuwe generatie toestellen moeten wij wel de handen ineenslaan om het op te kunnen nemen tegen de con currentie uit de Verenigde Sta ten en het Verre Oosten." Steijn meent dat de eventuele deelname van British Aerospace in Fokker, en mogelijk ook van het Italiaanse Alenia en het Franse Aerospatiale, gezien moet worden als een lange-ter- mijnstrategie. Op lopende pro jecten zal de samenwerking weinig invloed hebben. Steijn benadrukt dat Fokker in de con tracten met DASA de leidende rol heeft bedongen bij de ont wikkeling, verkoop en produktie van regionale straalverkeers- vliegtuigen. Ook nieuwe part ners zullen zich moeten schik ken naar deze rol van Fokker. Rik Smits niet in NBA-finale new york rtr Indiana Pacers heeft naast de fi nale van het Amerikaanse prof basketbal gegrepen. De zevende en laatste playoffwan de Eastern Conference tegen de New York Knicks ging afgelopen nacht verloren: 90-94. De Knicks spe len vanaf woensdag tegen Houston Rockets in de NBA-fi- nale. Grote man bij de Knicks was Patrick Ewing met 24 punten, 22 rebounds, 7 assists en 5 blocks. De Nederlander Rik Smits maakte 12 punten voor Indiana Pacers. New York Knicks bereikte de finale voor het eerst in 21 jaar. In 1973 werd in vijf duels van Los Ange les Lakers gewonnen. Ewing besliste de gelijkop- gaande strijd persoonlijk. Met nog driekwart minuut te spelen boog hij de achterstand van 89- 90 om in een voorsprong met een dunk. „We zijn niet door de Knicks verslagen, maar door een geweldenaar: Patrick Ewing", stelde Pacers-coach Brown." Vrijdagnacht hadden de Pa cers de kans in Indianapolis de dit buitenkansje niet te verzilve ren. Door een 91-98 zege sleep te New York er een beslissende zevende wedstrijd uit. Drie mensen omgekomen door auto-ongeluk otterlo anp Verwachting van het KNMI tot morgenavond Nogal bewolkt In het zuiden af en toe zon, overi gens veel bewolking en vooral in de avond enkele regen- en on weersbuien. Minimumtempera tuur omstreeks 12 graden, mid- dagtemperatuur van 15 graden op de waddeneilanden tot 23 in Lim burg. Zwakke tot matige westen wind, rond kracht 3. Pagina's over Europese verkiezingen De inwoners van de twaalf lid staten van de Europese Unie gaan op 9 of 12 juni naar de stembus om een nieuw Euro pees Parlement te kiezen. Van af vandaag besteedt Leidsch Dagblad daaraan uitgebreid aandacht. Wat doet het Euro parlement eigenlijk? Wie zitten er in en hoe gaan ze te werk? Welk belang hebben deze ver kiezingen en waar wringt de schoen? Verder interviews met demissionair minister Hedy d'Ancona (PvdA) en haar CDA- collega Hanja Maij-Weggen. Beiden verruilen de Haagse politiek voor de Europese. Wat verwachten zij van hun nieuwe baan? Ten slotte aandacht voor de opkomst van extreem rechts in de parlementaire ge lederen. Volgende week maan dag volgt de uitslag van de ver kiezingen. Leidsch Dagblad NIEUWE ABONNEES ONTVANGEN DE KRANT DE EERSTE 2 WEKEN GRATIS. T Ja, dat is goed nieuws Dus neem ik i nu een abonnement, i Tel:. I (l.v.m. controle bezorging) Na de eerste 2 weken I betaal Ik mijn abonnement: Per maand automatisch I 29,30) Per kwartaal via acceptgiro 85,55) I automatisch 84,55) j Nr. bank/giro:. Twee broers uit Ede (26 en 27 jaar) en een 21-jarige vrouw, eveneens uit Ede, zijn vanmor gen in alle vroegte om het leven - gekomen door een auto-onge luk op de Apeldoornseweg in Otterlo. De drie waren vermoe delijk op slag dood, aldus een woordvoerder van de regiopoli tie Gelderland-midden. Waar schijnlijk is de auto met hoge snelheid tegen een boom gere den. Of bel 071-128030

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1