Leidsch Dagblad •se» Rijbewijs bij veel te snel rijden kwijt 5,25% Kettingbrief Hoogmade tegen HSL Leiden verft pizzapand wit Een surprise van Paul de Leeuw Catastrofe voorkomen Hoofdlijnen paars regeerakkoord klaar 06-0331 GOED NIEUWS isssri VRIJDAG 3 JUNI 1994 M OPGERICHT 1 MAART 1860 Leiden past zijn lik-op-stuk-beleid nu ook letterlijk toe. Het 'ge le' pand van Pizzaline op de hoek van de Hooigracht en de Nieuwstraat is in opdracht van de gemeente opnieuw geschil derd in gebroken wit en de lichtreclame is weggehaald. ,,Dat is ook een vorm van bestuursdwang. Het bedrijf was onwillig en toen hebben we zelf maar schilders opdracht gegeven het pand te verven. De kosten verhalen we op die firma, aldus ambtenaar J.Vellekoop. Het bezorgbedrijf van Italiaanse deegmaaltijden had eind vo rig jaar bij zijn intrek in het monumentale hoekpand de gevels fel geel geschilderd met rode letters en grote TL-bakken met de zelfde kleuren opgehangen. De afdelingen monumentenzorg en openbare werken van de gemeente lieten na enkele klachten over deze 'schreeuwerige' kleurstelling weten actie te ondernemen. De pizzafirma, die fili alen heeft over heel Nederland, zou berispend worden aange schreven, want de beschildering was in strijd met de zogeheten stadsschoonverordening. Pizzaline bleef echter weigeren om het pand in de oude staat terug te brengen. Daarom heeft de ge meente deze week actie ondernomen. „Een soortgelijk geval op de Nieuwe Rijn met een blauw en geel pand heeft vier jaar geduurd. Dit keer zijn we wat sneller te werk gegaan, zegt Vellekoop. Op het hoofdkantoor van Pizzaline in Wezep was niemand voor commentaar bereikbaar. Pagina 13: 'Minerva-huizen ook aangepakt'. China 2 In China leeft de herin nering voort aan de lente van 1989. De roep om meer democratie werd toen ruw gesmoord. Anti-inbraaknet 3Voorongeveer een tientje per maand kun nen particulieren hun wo ning laten aansluiten op een anti-inbraaknet. Noord-Korea 5 De spanning rond Noord-Korea stijgt. De VS vragen de Veiligheids raad economische sancties tegen het land in te stellen. Wereldomroep A a De Nederlandse 11 zending en missie zijn tegen het inkrimpen van het programmapakket van de Wereldomroep. Dans Theater a Het werk van Mon- Z I driaan is het uit gangspunt voor nieuwe choreografieën van het Nederlands Dans Theater. De politie mag in de toekomst het rijbewijs van automo bilisten, die de geldende maximum snelheid met meer dan vijftig kilometer hebben overschreden, ter plekke in vorderen. Is de snelheidsovertreding meer dan zeventig kilometer, dan mag de rechter het rijbewijs onder zich houden totdat de zitting is geweest en vonnis is uitge sproken. Dat kan maanden duren. den haag gpdden achten zij Dit plan hebben de ministers Kosto (justitie) en Maij (verkeer) bij de ministerraad op tafel ge legd. Er is vanmorgen over ge sproken. Bij het sluiten van de ze editie was nog niet bekend of de ministerraad het voorstel had aanvaard. Nu kan de politie het rijbewijs van een snelheidsmaniak niet innemen. Dat kan alleen als de gene die betrapt wordt op te hard rijden, meer dan zeventig kilometer te hard reed. In vrij wel alle gevallen wordt het rij bewijs korte tijd later teruggege- Kosto en Maij vinden de hui dige regeling te slap. Te hard rij- Van Basten niet, Bosman wel met Oranje naar WK r de verkeersveiligheid. Bij de nieuwe regeling blijft overigens het probleem be staan, dat de meeste snelheids overtredingen met radar of ca mera's worden geconstateerd, waarbij de automobilist niet di rect wordt aangehouden door de politie. Het innemen van het rijbewijs kan dan niet, hoog stens als de betrokkene de boe te niet betaalt en de zaak laat voorkomen bij de rechter. Paul de Leeuw dook gisteravond als surprise op aan de vooravond van de Stripdagen Haarlem. Niet in de rol van Bob de Rooy of diens vrouw, maar ge woon als Paul de Leeuw opende hij de expositie van cartoonist schrijver Peter van Straaten in Ga lerie Rumpff. In een aaneenscha kelingvan jeugdherinneringen stak De Leeuw eerst de spot met zichzelf: „Waarom groeide ik op in Lekkerkerk, moest ik toch om zes uur 's ochtends in een busje naar Hendrik Ido Ambacht om te voetballen in E8, was het altijd mistig en kon ik nooit het doel vinden? Waarom werd ik puber en kreeg ik naast puisten ook nog twaalf steenpuisten?" Vervolgens vertelde De Leeuw de reden van zijn komst: zijn leven kreeg pas zin toen hij de cursiefjes en teke ningen van Van Straaten over de alleenstaande vrouw Agnes ont dekte. En vooral haar werkgever Max. „De homoseksueel die zo goed kon koken, die haar verwen de zoals alleen homo's vrouwen kunnen verwennen, zonder een strakke plasser te krijgen en die Agnes het gevoel gaf van: 'ho mo's zijn een geschenkje uit de hemel." In de galerie werd het hardst gelachen door Peter van Straaten èn door een groepje op geschoten buurtkinderen dat al uren had gewacht op de cabare tier-televisiemaker die nog die zelfde avond als Seth over het TV- scherm dartelde. united photos c Marco van Basten gaat niet naar het WK voetbal in de Verenigde Staten. De opengevallen plaats in de selectie van het Neder lands elftal wordt ingenomen door John Bosman van An- derlecht. De Milanees heeft zijn hoofd laten spreken en niet zijn hart. Van Basten heeft gekozen voor zijn werkgever, AC Milan, dat liever niet zag dat zijn ster na een jaar blessureleed naar het WK zou gaan. Voor Bosman, die op zijn va kantie-adres in Marbella het goede nieuws van zijn selectie hoorde, is het de eerste keer dat hij aan het WK deelneemt. Voor het WK in 1990 viel hij op het laatste moment af. Ook voor de eindronde in de Verenigde Sta ten leek de speler van An- derlecht kansloos. Maar door het vertrek van Ruud Gullit en de afzegging van Van Basten werd hij alsnog geselecteerd. Pagina 23: Club verbiedt spits naar WK te gaan. WD laat ministelsel los lelystad Door snel optreden van de brandweer is een catastrofe in een remise van de Midnet-bus- dienst op het industrieterrein Noordersluis in Lely stad voorkomen. Inbrekers hebben vanmorgen vroeg getracht de loods met daarin veertig bussen af te branden, dooreen bus die buiten stond, in brand te steken en tegen de loods aan te rijden. foto anjp den haag gpd De partijleiders Kok (PvdA), Bolkestein (WD) en Van Mierlo (D66) zijn het eens over de hoofdlijnen van een paars re geerakkoord. Er bestaat globaal overeenstemming over de hoogte van de lastenverlichting, de sociale zekerheid en de kop peling tussen lonen en uitkerin gen. De drie onderhandelaars verwachten eind volgende week al een concept-akkoord te kun nen presenteren. De WD houdt niet langer vast aan invoering van een mi nistelsel in de sociale zekerheid. Deze tegemoetkoming aan de PvdA en D66 bespoedigt de komst van een PvdA/D66/WD- kabinet. WD-woordvoerder Linschoten benadrukte gisteren dat het ministelsel (forse verla ging van de uitkeringen) geen doel op zich was, maar een middel om meer banen te scheppen. „Als dat op een an dere manier bereikt kan wor den, zijn wij daar toe bereid." Ook over de koppeling zijn de drie partijleiders het in grote lij nen eens. Kok verklaarde dat ie der jaar bekeken wordt of de uitkeringen de gemiddelde Hoogmade gaat met de kettingbrief de ho- ge-snelheidslijn (HSL) te lijf. Deze lijn voor de flitstrein bedreigt gemeente en regio, maar als het aan de plaatselijke HSL-pro- testgroep ligt, sturen ook ooms en tantes uit Limburg kettingbrieven naar hun ken nissen èn het inspraakpunt. „Want van, iedere belastingbetaler gaat geld naar lijn", zei T. van Wielingen van dc HSL-protestgroep Hoogmade gis teravond tijdens een informatie-avond over de flitslijn. De avond werd gehouden in een bomvolle en zeer strijdbare Schuur aan de plaatselijke Kerkstraat. Burgemeester W. van Beek van Ja- cobswoude, waar Hoogmade onder valt, onthulde demonstratief een bord dat pleit voor een flitstrein (TGV) over bestaand spoor. Aan de muren hingen affiches en spandoeken tegen de nieuwe lijn, plus le vensgrote grafieken die aangaven dat de nieuwe lijn maar een kwartiertje sneller is dan de oude. Tenminste, dat betoogden felle actievoerders. Het Gregoriaanse koor van de katholie ke kerk zong zelfgecomponeerde HSL- protestsongs. Op oud-Hollandse melodie ën als 'Alle man van Neerlands stam',« klonken teksten als: 'Maij, gebruik toch je verstand, je verziekt ons mooie land'. En: 'Kom, burgers, buitenlui, tuinder en boer, 'ze' helpen ons Holland totaal naar z'n Actualiteitenrubiek Nova volgde koor en actievoerders gisteren de hele dag in pol der, dorp en zaal, voor de uitzending van vanavond. Volgens een woordvoerder van Verkeer en Waterstaat jutte de aanwezig heid van de cameraploeg de Hoogmade- naren duidelijk op. Actievoerder Van Wieringen noemde dat onzin. Volgens hem was Hoogmade drie jaar geleden al fel gekant tegen de HSL: „Toen kwamen 1.200 bezwaarschrif ten uit onze koker". Nu verwacht hij met zijn ketting-brievenactie het tienvoudige te halen. „We geven ons hier niet gewonnen", riep hij gisteravond uit, zich in één adem afzettend tegen de 'gelikte, volledig gere gisseerde HSL-show'. Pagina 17: Hoogmade woest over toren hoge HSL. loonstijging kunnen volgen. Dat is een voortzetting van het CD- A/PvdA-beleid. Kok, Bolkestein en Van Mierlo zijn het eens over een lastenver lichting van negen miljard gul den in de komende vier jaar. Twee miljard daarvan is al door het huidige kabinet voor 1995 vrijgemaakt. De drie partijlei ders verschillen nog van me ning over de bezuinigingen die voor de lastenverlichting nodig zijn. In het akkoord zal voor on geveer 20 miljard gulden aan bezuinigingen worden opgeno men, behalve voor lastenver lichting bedoeld voor de finan ciering van nieuw beleid, de te rugdringing van het financie ringstekort en het opvangen van nu al bekende of te ne tegenvallers. Gestolen Leids kunstwerk terugbezorgd Het kunstwerk dat het afgelo pen weekeinde werd gestolen uit het centrum voor beeldende kunst aan de Hooglandse Kerk- gracht in Leiden is terug. Het beeldje van een zittende clown voor een schildersezel met doek, een werk van kunstenaar R. Janse met een waarde van 15.000 gulden, werd vanmorgen gevonden in een plastic zak voor de deur van het centrum. VERONICA ZOMERTRUUK BEZOEKT WINKELCENTRUM WINKELHOF TE LEIDERDORP OP ZATERDAG 4 JUNI A S tussen 13.00 en 15.30 uur!! Presentatoren ALBERT WEST en BART B.O.O.S. DE GRAAFF presenteren een tintelfrisse zomershow met diverse prijzenspelletjes en optredens van BONNIE ST. CLAIRE en de Nederlandse groep LADY'S D.C. HET WOORD IS AAN Horatius Help uw buurmans brand blussen, al was het maar uit eigen belang. VANDAAG Binnenland - Buitenland Cultuur Economie/Beurs Familieberichten Feiten en meningen Gesprek van de dag - Info Programm, Randstad - Regio RTV Show VANDAAG OOK DENKSPORT PAGINA 24 HET WEER Verwachting tot morgenavond Opnieuw buien In de ochtend enkele opklaringen. In de middag en avond overwe gend veel bewolking en enkele buien, later mogelijk met onweer. Middagtemperatuur ongeveer 17 graden. Zuidwestenwind, matig, kracht 4, aan de kust en op het IJs- selmeer krachtig, 6, later op de dag toenemend tot hard, wind kracht 7. Illegale handel sperma dreigt Door een tekort aan zaaddono ren kan een illegaal zaadcircuit ontstaan, waarbij het aangebo den sperma niet is gecontro leerd op AIDS en besmettelijke geelzucht. Dit zegt J. de Bruyn, hoofd van de spermabank in het Academisch Ziekenhuis Lei den (AZL) en voorzitter van de Nederlands Belgische Vereni ging voor Kunstmatige Insemi natie. In het AZL wordt dertig procent minder kunstmatige in seminaties uitgevoerd als gevolg van het tekort aan donoren. Nieuwe donoren melden zich nog nauwelijks aan, omdat een wetsvoorstel hen niet langer anonimiteit kan garanderen. In sommige ziekenhuizen is het aantal inseminaties daardoor noodgedwongen met meer dan de helft teruggebracht of zijn af delingen gesloten. Het AZL be handelt nog wel, maar kan geen zaad meer leveren aan kleinere ziekenhuizen die zelf geen sper mabank hebben. In het wetsvoorstel wordt ge regeld dat kinderen die via kunstmatige inseminatie zijn verwekt, vanaf hun zestiende jaar het recht krijgen te achter halen wie hun biologische vader is. De wet is nog steeds in be handeling bij de Tweede Ka mer, maar het weerhoudt veel mannen er nu al van zich als donor te melden. De Bruyn voorspelt dat veel mensen naar België zullen uit wijken waar anonimiteit van de donor wel gegarandeerd is. „Mensen met een kinderwens doen veel en België is niet ver." Vast en Zeker een hoge rente. Vaste Termijn Deposito looptijd 2 jaar. Wanneer u nu minimaal f 1.000,- vastzet voor een periode van 2 jaar ontvangt u 5,25 per jaar. Kom langs of bel gratis VSB'BANK Daar kom je verder m NIEUWB ABONNEES ONTVANGEN DE KRANT DE EERSTE 2 WEKEN GRATIS. Na de eerste 2 weken j betaal Ik mijn abonnement: Per maand automatisch I 29,30) J Per kwartaal Q via acceptgiro 85,55) I automatisch 84,55) Nr. bank/giro: 2300 VB Leiden d|b Of bel 071-128030

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1