Leidsch Dagblad FNV matigt looneisen Kwijt! 9 Verloren! 1755 Hemelse Vrede verstoord Dagje hoogzomer ZEER ZOMERS DE KAST DIE CASSA wonen Van Basten verrast medische wereld Keukens half geld GOED NIEUWS DONDERDAG 2 JUN11994 OPGERICHT 1 MAART 1860 NR. 40479 LOSSE NUMMERS ƒ1,60 I- I- Lubbers 2 Ruud Lubbers maakt van alle beschikbare banen het meeste kans op de post van secretaris-ge neraal van de NAVO. Siliconen 3 Professor Reijnders (UvA) vindt dat het verboden moet worden om siliconen in borsten te implanteren. VN is pispaaltje 3 De VN worden mis bruikt als pispaaltje bij conflicten in de wereld. Geldelijke steun om in te grijpen blijft echter uit. Seizoenprogramma's 7 Het nieuwe seizoen aanbod van de Leidse Schouwburg, LAKtheater en K&O ziet er veelbelo vend uit. I Fusie I >1 O De secretaris van de I O Gereformeerde Bond meent dat nooit is besloten tot een fusie van de Samen op Weg-kerken. Beperking aftrek hypotheken, hogere premies middeninkomens 'Rembrandt- atelier is grote flop' leiden loman leefmans m De federatie van vakbonden FNV vindt dat ze de afgelo pen jaren eigenlijk te hoge looneisen heeft gesteld. De FNV wil in het vervolg een nieuwe methode gebruiken om de zogeheten loonruimte te bepalen. Daarbij wordt meer rekening gehouden met de stijging van de prijzen die de industrie aan de handel doorberekent, en minder met de prijsstijging voor de consument. Amsterdam gpd door onafhankelijke economen. De nieuwe methode laat. al dus De Waal, geen ruimte voor afspraken met het kabinet over loonmatiging. De FNV weigert vierkant om, in ruil voor lasten verlichting, de lonen op bijna nul te zetten. Onlangs riep minister Kok van financiën de 4 peking Een jochie vuurt op het Plein van de Hemelse Vrede zijn pistooltje af, tijdens de Dag van de Kinderen. Op dit plein maakte het Volksbevrijdingsleger vijf jaar geleden met geweld een einde aan de de mocratiseringsbeweging. foto reuter will burgess Dit blijkt uit de discussienota Over inkomen naar werk, die de FNV gisteren heeft gepresen teerd. Volgens CAO-coördinator L. de Waal levert de nieuwe re kenmethode lagere looneisen op dan tot nu toe werden ge steld. Als de nieuwe methode in de afgelopen tien jaar was toe gepast, waren de loonkosten in Nederland nu vijf procent lager geweest. De FNV is de laatste jaren sterk bekritiseerd vanwege haar bepaling van de loonruim te, zowel door werkgevers als vakcentrales hier nog toe op. De FNV ziet er tegelijkertijd van af om via de lonen compensatie te eisen voor lastenstijgingen van overheidswege. De vakcentrale wal dat de aangesloten vakbonden zo veel mogelijk één lijn trekken als het om CAO-eisen gaat. Zo moeten de bonden beloven dat ze alle maal ongeveer dezelfde feitelij ke loonsverhoging afspreken en dat niet de ene branche twee keer zoveel loonsverhoging krijgt als de andere. In sectoren waar het beter gaat, moet de ex tra loonruimte worden vertaald in extra verlofregelingen, winst deling of dergelijke. Niet in klin kende munt, aldus De Waal. De FNV wil een dam opwer pen tegen de voortschrijdende vergroting van de inkomensver schillen. „We willen de denivel- leringstendens stoppen en zelfs licht bijbuigen", aldus FNV-be- stuurder H. Muller. In de dis cussienota pleit de federatie daarom voor beperking van de hypotheekrente-aftrek voor de hoogste inkomens. De hypotheekrente zou voor de inkomenscategorie van on geveer 100.000 gulden en meer niet langer mogen worden afge trokken tegen het belastingta rief van 60 procent. De FNV wil ook de lasten voor de middeninkomens verzwaren. De centrale vindt dat voortaan ook premies volksverzekeringen moeten worden geheven over de zogeheten 50-procentsschijf (het loondeel tussen 44 mille en 86 mille). Tot op heden worden deze premies alleen geheven over de eerste belastingschijf (de 38 procents-schijf). De FNV ziet in vergaande vrij willige loonmatiging de beste manier om de economie te sti muleren, waardoor banen zou den kunnen worden geschapen. Meer werk is volgens de FNV absolute voorwaarde om de so ciale zekerheid op peil te hou den en de inkomensverschillen niet verder te laten oplopen. OESO bepleit verlaging uitkeringen parus hans gertsen correspondent De uitkeringen voor werklozen moeten aanzienlijk worden ver laagd, de minimumlonen moe ten fors omlaag of zelfs afge schaft en ontslagbescherming voor werknemers moet dras tisch worden versoepeld. Dat zijn de belangrijkste aanbeve lingen die de OESO, de econo mische 'denktank' van de 25 rijkste landen, doet in een nog geheim rapport over de werkge, legenheid in de geïndustriali seerde wereld. Het rapport, waaraan twee jaar is gewerkt, zal begin vol gende week tijdens de jaarver gadering in Parijs worden ge presenteerd aan de ministers van economische en sociale za ken van de lidstaten, onder wie de Nederlandse demissionaire ministers Andriessen en De Vries. Het staat vrijwel vast dat de meerderheid van de minis ters de belangrijkste OESO-aan- bevelingen voor het bestrijden van de werkloosheid zal overne men. Over de analyse die de ba sis vormt van het rapport, be staat nauwelijks verschil van mening meer. Echt verrassend is de strek king van het rapport niet. De OESO pleit al jaren voor een verregaande flexibilisering van de arbeidsmarkt, met name in Europa. Het Rembrandt-atelier aan het Kort Galgewater in Leiden wordt waarschijnlijk na de zo mer gesloten. Er kwamen de laatste anderhalf jaar te weinig betalende bezoekers om een beroepskracht in dienst te hou den. De stichting Rembrandt in Beeld onderzoekt op dit mo ment of er een andere locatie te vinden is, waar het atelier met daarin de licht- en diapre sentatie van kunstenaar Martin Grootenboer beter tot zijn recht komt. Alleen groepen die een afspraak maken bij de VW kunnen de komende maanden in het huidige atelier nog een rondleiding krijgen. „Het Rembrandt-atelier is een grote flop. Het is te vaak geslo ten. Toeristen kunnen het niet vinden en dolen bij ons in de gemeenschappelijke tuin rond. En de meesten die het te zien krijgen, zijn zeer teleurgesteld omdat het geen historisch ate lier blijkt te zijn, maar meer een lichtshow", weet een omwo nende, die ijvert voor een ande re functie voor het gebouwtje. De Zuidhollandse gedepu teerde I. Gunter opende in de cember 1991 het atelier, waar van de inrichting grofweg een ton heeft gekost. Het interieur bestaat uit een grote, donkere kamer, die bepaald niet doet denken aan Rembrandt van Rijns werkplaats. Het is meer een impressie daarvan, door Grootenboer aan de hand van duizenden dia's en lichtstralen uitgebeeld. De eerste maanden na de opening kwamen er enkele honderden betalende bezoekers naar de nieuwe attractie in de tot Rembrandtkwartier omge doopte wijk. Maar het bezoe kersaantal nam daarna snel af. Eind vorig jaar werd besloten de deur van het atelier, die dage lijks van tien tot vijf openstond, te sluiten tot dit voorjaar. Een vrijwilliger deed af en toe nog dienst als suppoost. Nu is in middels besloten alleen nog maar groepen toe te laten. scheveningen» Eventjes was het gisteren hoogzomer in Nederland. Voor kinderen langs de kust reden om direct uit school naar het strand te fietsen en even pootje te baden. Onder de pier van Scheveningen waagden de dappersten zich even in het nog koude water van de Noordzee. Ook in Wassenaar, Katwijk en Noordwijk trok het zomerse weer, met temperaturen die opliepen tot soms 25 graden, enkele honderden badga^fen. foto anp herman pieterse Kamervragen over uitspraak topambtenaar Proveste is klaar voor 'n lange warme zomer! Zakelijk, sportief of vakantie? We houden het 'cool', Hoogste tijd voor iets nieuws. Kijk bij Proveste. den haag gpd Tweede-Kamerleden van D66 willen van minister van justitie Kosto uitleg over uitspraken van één van zijn topambtenaren, waarin een verband werd ge legd tussen allochtone jongeren en criminaliteit. Het hoofd van de directie criminaliteitspreven tie, prof. dr. J. van Dijk, zei vori ge week tijdens een conferentie dat er „nu eenmaal een on weerlegbaar verband is tussen de gestegen criminaliteit en de migranten die hier zijn komen wonen". De D66-kamerleden De Graaf en Dittrich willen tevens ophel dering over Van Dijks uitspraak dat er sprake is van „rationeel gedrag" als iemand angst heeft bij het zien van een Marokkaan bij een bushalte. In een inter view dat morgen in deze krant verschijnt, gaat Van Dijk, ook hoogleraar criminologie aan de Leidse universiteit, nader op zijn uitspraken in. Haarlemmerstraat 149 Leiden Tel. 071-121075 3,1 111 vivi NORfïlA Witte schuifdeurkast met 5 jaar garantie. 253x218x67 cm (bxhxd) (meerprijs spiegel f 150.-) Leverbaar in diverse breedte- en hoogtematen. eindhoven gpd De Italiaanse professor Picolini, die Marco van Basten sinds vo rig jaar begeleidt, zegt enorm versteld te staan van het snelle genezingsproces van zijn pa tiënt. Evenals de medische staf van Oranje had hij een dergelij ke voorspoedige revalidatie niet verwacht. Gisteren onthulde hij dat Marco van Basten de lei ding van AC Milan enkele we ken geleden de zekerheid heeft gegeven dat hij weer op topni veau zal kunnen voetballen. Picolini vertelde in Gazzetta dello Sport: „We hadden nooit .verwacht dat hij na alle ellénde van de afgelopen anderhalf jaar plotseling zo'n grote vooruit gang zou boeken. Wat er de af gelopen weken is gebeurd, is bijna onwerkelijk. Ik heb veel met hem gelopen, daarbij is de trainingsduur voortdurend op gevoerd en is gebleken dat zijn enkel volledig belast kan wor den." KNVB-Dokter Frits Kessel zal morgen als blijkt dat het licht op groen gaat voor Ameri ka direct in contact treden met de clubarts van AC Milan, dokter Tavana, om te verne men wat er wel en wat er niet met het beruchte gewricht van de Oranje-spits mag worden De laatste keer dat Kessel de enkel zelf heeft bekeken is heel lang geleden. „Ik heb er geen bemoeienis mee gehad, niet willen hebben ook. Over die enkel van Van Basten is al zo veel oorlog gevoerd. Ik heb Marco wel een paar keer ge sproken. Ik wilde bewust con tact houden. Zijn vrouw heb ik ook een paar keer aan de lijn gehad. Maandenlang was het enige dat zij doorgaf dat hij pijn, pijn en nog eens pijn had." Door die pijn kon Van Basten niet meer normaal functione ren. Kessel: „Het enige dat hem restte was optimistisch te blij ven. Net zo lang totdat er wel uitzicht op een terugkeer als profvoetballer in de top zou ko men. Dat moment lijkt nu aan gebroken té zijn. Hij is voor het eerst pijnvrij, kan zonder klach ten trainen. Vorige maand was dat nog niet het geval. Na de wedstrijd AC Milan-Porto zei dokter Tavana nog dat hij zijn twijfels had. Maar Van Basten heeft de hele medische staf ver rast. Hij kan alles weer doen." De bondsarts van de KNVB denkt er niet aan om Van Bas ten af te keuren. „Ha, ha, dat zou de wereld voor de derde keer deze week op zijn kop zet ten. Nee, hoor. Als AC Milan toestemming geeft, houdt niets de terugkeer van Van Basten nog tegen." Als uw portefeuille is verdwenen, kunt u met één tele foontje naar de Postbank Support Service alles laten blokkeren. Dus èl uw passen en al uw creditcards. Bel voor de folder gratis 06-0400. POSTBANK Als uw portefeuille is verdwenen, kunt u met één tele foontje naar de Postbank Support Service alles laten blokkeren. Dus al uw passen en al uw creditcards. Bel voor de folder gratis 06-0400. POSTBANK HET WOORD IS AAN Senryu Als wij een nachtegaal prachtig horen zingen, willen wij hem uit ontroering in een kooi zetten. VANDAAG Binnenland Buitenland- Cultuur Programma's15 Randstad23 Regio17,19,20,21 Religie - Sport weg en wiel HET WEER Verwachting van het KNMI tot morgenavond Enkele buien Half tot zwaar bewolkt, enkele re gen- of onweersbuien, mogelijk met zware windstoten. Middag- temperatuur ongeveer 18 graden. Wind zuidwest, matig, aan de kust vrij krachtig of krachtig, 5 a 6. GROOT AANTAL Hans Verkerk Keukens heeft deze week een te gekke actie! Wij hebben deze week een speciale actie met ons keu- kenmerk "KROON" die wij voor de helft van de door de leverancier aanbevolen adviesprijs aanbieden. Buiten deze half geld actie hebben wij ook diversen andere mer ken keukens en ook appara ten die wij deze week tegen ongelofelijke stuntprijzen aan bieden. Neem gerust uw offertes mee en wij garande ren u echt de allerlaagste prijs. Kom snel écht geld verdienen! TER AAR WESTKANAALWEG 100 - 01722-4441 STOBBEWEG 19 - 01722-5882 INDUSTRIETERREIN BOVENLAND ALPHEN AID RIJN GOUWESTRAAT 60a - 01720-76672 NIEUW-VENNEP HOOFDWEG 1300 - 02526-72082 BIGÈËI "'I'!1»* SBOss~tnsr Big Boss Leiden lussen Groenoordhaüen en viaduct Lcidsch v* Dagblad NIEUWE ABONNEES ONTVANGEN DE KRANT DE EERSTE 2 WEKEN GRATIS. Ja, dat is goed nieuws Dus neem ik nu een abonnement. I Voorletters: Adres:_ Tel:. I.v.m. controle bezorging) Na de eerste 2 weken betaal ik mijn abonnement: Per maand automatisch 29,30) Per kwartaal via acceptgiro 85,55) automatisch 84,55) Nr. bank/giro: Of bel 071-128030

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1