Leidsch Dagblad Studie wijze mannen naar crisis RUL Normandië wacht nieuwe invasie Belastingdienst veilt fruit in Leiden Industriebond tekent Heineken-CAO toch Ziekenhuis opent centrum voor slaappatiënten Informateurs vrijwel eens over begroting GOED NIEUWS l/OENSDAG 1 JUN11994 OPGERICHT 1 MAART 1860 NR. 40478 LOSSE NUMMERS 1,60 Eigen Huis komt net contract /erbouwingen 1 .AERSFOORT GPD )e Vereniging Eigen Huis wil en einde maken aan de vaak aachteloze situatie waarin con- umenten verzeild raken bij erbouwingen. Volgens de ver- niging is het moeilijk duidelij- e afspraken te maken met aan- iemers over kwesties als de luur van de verbouwing, de nanier van oplevering en wijze an betaling. Daarom heeft Ei- ,en Huis vandaag een stan- laardcontract gepresenteerd. Jit een oproep van Eigen Huis an haar leden blijkt dat er bij larticuliere verbouwingen heel vat wordt afgerammeld. Vaak indt geen oplevering plaats, odat zelden een lijst van gebre- en wordt opgesteld die de aan- lemer nog moet verhelpen. John Major 2 De Britse premier Ma jor, die vele Britten boos maakte met zijn uit spraken over bedelaars, bedelt zelf om stemmen. Rwanda 3 De VN schorten hun hulp aan Rwanda op nadat een VN-soldaat in de hoofdstad Kigali werd Niet overtuigd yi q George Carey is niet I overtuigd van de argumenten die de paus heeft om vrouwen van het priesterambt uitte sluiten. Overschrijvingen O Q van verras_ 27 singen was het ver trek van Edwin Otte van Quick Boys naar zondag vierdeklasser DIO. PARIJS» HANSGERTSEN CORRESPONDENT Eén ding staat al maanden vast: de vijftigste herdenking van D- Day op 5 en 6 juni wordt een mega-spektakel. Een halve eeuw na de grootste gecombi neerde militaire operatie aller tijden staat Normandië een nieuwe invasie te wachten. De Franse autoriteiten laten niets aan het toeval over. Om de veiligheid van de vijftien staats hoofden en regeringsleiders, tientallen ministers, ambassa deurs, generaals en tal van an dere hoge gasten te garanderen, IDEN» RUDOLF KLEUN iROLINE VAN OVERBEEKE e commissie bestaat uit dr. ir. ii. Quené, voorzitter van de jciaal Economische Raad ER), en mr. M. van Wolferen, 1 van de Raad van State. De immissie moet binnen twee eken rapport uitbrengen en Iviseren over maatregelen om crisis op te lossen. Zowel het illege van bestuur als de voor tter van de onderzoekscom- issie van de universiteitsraad, de Jong, hebben verheugd ireageerd. Volgens het college •eft het tot nu toe ontbroken in een 'stevig gesprek' tussen liversiteitsraad en bestuur, -let gaat om meer zaken dan bouw van de Annex waar- jor deze situatie is ontstaan, ie zijn tot nu toe niet ter spra- gekomen. Ongetwijfeld komt lar nu verandering in", aldus :n woordvoerder. De Jong zegt de aangezochte Iviseurs zeer hoog te achten, 'ij'zullen zich ■zeer zeker onaf- inkelijk opstellen." Hij laat erigens blijken weinig te zien gesprekken over andere za- :n dan de afhandeling van de luwaffaire die tot de crisis idde. „Als verschillende pro- eemstellingen door elkaar Kunstwerk met ode kat moet /eg uit museum' DEN «JAN RIJSDAM e Dierenbescherming Leiden :eft de directeur van het mu- um De Lakenhal, H. Bolten, vraagd een kunstwerk van :rend Strik uit het museum te rwijderen. Een dode kat die n zijn staart is opgehangen is iderdeel van het kunstwerk, erenbesqherming vindt de orstelling onsmakelijk en een rm van dierenmishandeling, op z'n minst daartoe aanzet- a. Volgens Bolten heeft het werk n Strik helemaal niets met erenmishandeling te maken, tnders hadden we het niet in 4 museum tentoongesteld. Ik ;n dus ook niet van plan het instwerk weg te halen. Bolten vindt dat één van de ken van kunst is, mensen akker te schudden. „Dat is ecies wat Berend Strik met jn werk beoogt. Het kunstwerk nat over macht en onmacht, e kunstenaar heeft de kat ge- »zen als middel om tot men- n door te dringen. Daar is hij ima in geslaagd." Het werk zet in de ogen van ilten niet aan tot dierenmis- indeling. „Het zet aan tot na- ;nken." wordt een ongekend aantal blikken agenten opengetrokken. Liefst zevenduizend gendar mes waken twee dagen lang over de veiligheid van de dui zenden genodigden, de 45.000 veteranen en de naar verwach ting ruim 100.000 toeschouwers tijdens de reeks officiële plech tigheden (25 stuks) rond de Normandische stranden. Ruim negenduizend militairen wor den ingezet voor logistieke on dersteuning. De Franse autori teiten zijn van plan niet alleen te land, maar ook ter zee en in de lucht alles onder controle te houden. Het luchtruim boven Normandië zal, behalve voor de zeventig helikopters die hoge gasten af- en aanvliegen, voor iedereen verboden zijn. Een Awacs-radarvliegtuig en tien helikopters zullen perma nent boven Normandië vliegen om het luchtruim te controle ren, terwijl twee met raketten bewapende Mirage-jachtvlieg- tuigen korte metten zullen ma ken met eventuele indringers. De Franse marine dient ervoor te zorgen dat er ook van zeezij de geen gevaar komt. Los van de zestig marineschepen die meedoen aan de ceremonies, zal de marine veertien patrouil leschepen inzetten om de zones voor de stranden in de gaten te houden. Tot de hoge gasten van de Franse president Mitterrand be horen onder anderen de Ameri kaanse president Bill Clinton, de koninginen Elisabeth en Beatrix, de koningen van België en Noorwegen, de president van Polen, de Tsjechische Re publiek en Slowakije, en de pre miers van Groot-Brittannië, Australië, Canada, Nieuw-Zee- land en Griekenland. Koningin Beatrix woont op 5 juni om 15.00 uur een Neder landse ceremonie bij in het Overal in Normandië zijn huizen en openbare gebouwen versierd met de vlaggen van de 'bevrijders': Groot-Brittannië, Canada, de Verenigde Staten en Frankrijk. foto hans van weel plaatsje Pont Audemer, zo'n ternationale herdenking vindt's VANDAAG zestig kilometer ten noordwes ten van Caen. Daar kwam in au gustus 1944 de Nederlandse Prinses Irenebrigade voor het eerst in actie tijdens gevechten om de brug over de Risle. De zesde juni, D-Day, is voor al gereserveerd voor internatio nale herdenkingen. Dè grote in- middags om 14.30 uur plaats op het strand van Omaha Beach. Daarbij zullen naast duizenden veteranen alle staatshoofden en regeringsleiders aanwezig zijn. Leidsch Dagblad blikt vandaag in een bijlage van zes pagina's uitgebreid terug op D-Day. taatssecretaris Cohen grijpt in en onafhankelijke commissie van 'wijze mannen' gaat e bestuurscrisis aan de Rijksuniversiteit Leiden (RUL) nderzoeken. Staatssecretaris Cohen heeft daartoe beslo- ;n omdat hij het 'onaanvaardbaar' acht dat de RUL on- estuurbaar dreigt te worden. De universiteitsraad heeft laandagavond het vertrouwen in collegevoorzitter mr. Oomen opgezegd en hem bij de minister voorgedra- an voor ontslag. gaan lopen, levert dat chaos op." De grootste fractie in de raad, de Progressieve Partij, reageert terughoudend. Dr. R. Kooi: „Het lijkt mij heel moeilijk om uit de ze bestuurscrisis te komen. Wij hebben het vertrouwen in de heer Oomen opgezegd en dat is niet voor niks. Niet alles kan met praten worden opgelost. Maar dat Cohen deze zaak seri eus neemt en serieus wil onder zoeken, vind ik verstandig. Dfr crisis is het gevolg van de problemen bij de uitbreiding van het Sylvius-laboratorium van dé universiteit. Dat bouw plan liep uit op een fraudezaak. De universiteit ging op voor spraak van de directeur be drijfsvoering in zee met een louche projectontwikkelaar. Er verdween vervolgens vijf mil joen gulden van de bouwsom, terwijl het project al ruim een jaar stilligt. De projectontwikke laar en zijn compagnon zitten inmiddels ruim een maand in voorarrest. De directeur be drijfsvoering, verdacht van het aannemen van steekpenningen, is onlangs op vrije voeten ge steld. De universiteitsraad zeg de het vertrouwen in Oomen op omdat hij zich te lang afzijdig had gehouden. Man dreigt peuter van zesde etage omlaag te gooien TILBURG «ANP Een 41-jarige inwoner van Til burg heeft gisteren meer dan vijf uur lang 50 tot 75 mensen van hulpverlenenden instanties en honderden toeschouwers beziggehouden. Hij dreigde zijn 2-jarig zoontje van het balkon van zijn flat op de zesde etage te gooien. Op het nippertje kon de door relatieproblemen doorge draaide man, met het kind in de armen, worden overmeesterd. Wel kwam de hond van de man om het leven na een val. ZOETERMEER ANP De Industriebond FNV zal de CAO bij Heineken, waartegen de bond ongeveer een week heeft gestaakt, toch tekenen. Dat is de conclusie van de le denvergaderingen die de FNV- bond de afgelopen tijd heeft ge houden. Het belangrijkste argu ment om toch te tekenen i$ dat de bond niet buiten spel wil staan bij komend overleg met de directie van Heineken over veranderingen in het sociale be leid. De produktie van Heineken- bier in de brouwerijen in Zoe- termeer en Den Bosch heeft eind april ongeveer een week stil gelegen, omdat de Indus triebond FNV zich verzette te gen een CAO-akkoord dat ande re bonden met de directie van de biergigant waren overeenge komen. De staking verliep, toen de rechter bepaalde dat de poortblokkades moesten ver dwijnen. Heineken had een vrije toegang tot de bedrijfster reinen geëist om de daar aan wezige biervoorraden te kun nen inzetten op Koninginnedag. FNV-onderhandelaar Van Duynhoven stelt dat er de ko mende tijd tal van belangrijke kwesties bij Heineken bespro ken gaan worden, zoals het ou derenbeleid (VUT en flexibele pensionering), functieclassifica tie en de ontwikkeling van de werkgelegenheid. „Als wij de CAO niet tekenen zijn wij daar niet bij betrokken en als we te kenen zijn we dat wel", zo ver klaart Van Duynhoven zijn handtekening onder het door hem afgewezen akkoord. Voorbijgangers in de Haarlemmerstraat keken gisteren hun ogen uit. Na enige aarzeling gingen de kistjes fruit en groente snel van de hand tijdens een openbare verkoop door de belastingdienst. foto henk bouwman LEIDEN ERNA STRAATSMA De druiven waren gisteren bij zonder zuur voor de Leidse marktkoopman tegenover de Hartebrugkerk. Al zijn fruit en groente werd tegen weggeefprij- zen verkocht door belasting ambtenaren. Zij grepen in van wege een forse belastingschuld. Het publiek in de Haarlemmer straat keek verbaasd toe, hoe ter plekke een 'openbare verkoop' werd geregeld. En sloeg daarna, na enige aarzeling, grote hoe veelheden zomerkoninkjes en herenboontjes in. Omstreeks kwart voor elf na men ambtenaren van de belas tingdienst de kraam en een bij behorende vrachtwagen in be slag. De eigenaar van de spullen verdween spoorslags, om zijn advocaat te raadplegen. Opspo ringsambtenaren namen ver volgens, onder toezicht van een deurwaarder en politie-agenten, de plaatsen achter de kraam in. Het duurde enkele uren voor de kraam leeg was. Voorbijgangers in de Haar lemmerstraat keken hun ogen uit. Grote borden werden ge plaatst, waarop de belasting dienst de openbare verkoop aankondigde. De kistjes fruit werden geteld, waarna de 'vei lingmeester' zijn stem verhief: „Goedemorgen, de belasting dienst heet u van harte welkom bij deze openbare verkoop." Hij las de spelregels hardop voor en vroeg het publiek een bod uit te brengen op het eerste kistje aardbeien. Dat ging voor een tientje van de hand. De veiling kwam langzaam op gang. Er werd wat onwennig ge boden op de kistjes appelen, kersen en meloenen. Voor een paar grapefruits werd vijf gul den gevraagd; kisten met zo'n zes kilo sinaasappelen brachten een tientje op. Een woordvoerder van de be lastingdienst zegt desgevraagd dat 'iemand het wel erg bont gemaakt moet hebben', willen opsporingsambtenaren spullen in beslag nemen. Meer wil hij niet zeggen, vanwege zijn ge heimhoudingsplicht. DEN HAAG GPD De leiders van PvdA, WD en D66, Kok, Bolkestein en Van Mierlo, gaan door met hun po ging om een paarse coalitie te vormen. Er kan worden afge zien van de tussentijdse rap portage dié de informateurs nog voor het komend weekeinde wilden maken. Deze tussenba lans was bedoeld om uit te ma ken of het zin had door te gaan met de poging PvdA, WD en D66 in een kabinet bijeen te brengen. Nu streven de onderhande laars en de informateurs ernaar eind volgende week duidelijk heid te hebben over het succes vol afronden van hun informa tie-arbeid. „De tussenbalans is aan het verdampen", aldus de woordvoerder van de informa teurs gisteren. „Het proces loopt. Er is beweging en zo lang die er is gaan de informateurs door. Tot er een akkoord is. Of niet, natuurlijk. Het is een teer proces". Kok, Bolkestein en Van Mierlo hebben gisteren vrijwel over eenstemming bereikt over extra bezuinigingen op de rijksbegro ting. Die zullen 6 tot 7 miljard gulden bedragen. Dat bedrag is exclusief een financieel gat van 5 miljard gulden dat het huidige kabinet achterlaat. Vast staat ook dat de drie onderhande laars 2,7 miljard gulden willen besteden aan nieuw beleid en het intensiveren van bestaand kabinetsbeleid. Probleem vormt nog de ver dere reductie van het financie ringstekort. De PvdA wil daar- LEIDEN-DEN HAAG DAPHNE LAMMERS Schilderijtje aan de muur, comfortabel bed. Het ontbreekt de patiënt met slaapstoornissen aan niets in het nieu we slaapcentrum van het Haagse West einde Ziekenhuis. Vanaf 10 juni kan de problecmslaper er terecht. Dan wordt dit initiatief van het Academisch Zie kenhuis Leiden, Westeinde Ziekenhuis en de Haagse ziektekostenverzekeraars officieel geopend. Veel mensen hebben problemen met slapen. Rond vijftien procent van de volwassenen onder de zestig jaar kampt met slaaptekort. Boven deze leeftijd neemt dat percentage toe tot 25-35 pro cent. Omdat het hier gaat om grote aan tallen, vonden de ziekenhuizen een slaapcentrum geen overbodige luxe voor de slechte slapers in deze regio. Men kent vier verschillende soorten slaapproblemen. Slecht slapen 's nachts, overmatig slapen overdag, slaapverstorende gebeurtenissen (bij voorbeeld jet-lag) en stoornissen tijdens de slaap (nachtmerries, slaapwandelen, beenkrampen). „Vroeger schreven huisartsen vrij snel een slaappil voor en stuurden de patiënt weer naar huis. Zij onderkenden het probleem niet. Tegenwoordig is dat an ders en venvijzen huisartsen sneller naar specialisten", aldus Dick van der Meyden, van het Westeinde Ziekenhuis. Het centrum is uitsluitend bedoeld voor patiënten met chronische slaapproble men. Van deze groep hoeft maar een kleifi aantal in het centrum te overnach ten. Na venvijzing van de huisarts moet de patiënt een enquêteformulier invullen. Aan de hand daarvan bekijkt de neuro loog welke behandeling het nuttigst is. Zo kan de patiënt een slaap /waakrecor- der mee naar huis krijgen die het slaap- „Het nadeel van deze methode is dat iemand tweemaal 24 uur elektroden op het lichaam heeft zitten en dus bijvoor beeld niet kan douchen", vertelt Van der Meyden. Een bijkomend probleem is, dat het veertien dagen duurt voordat de resultaten bekend zijn. Een andere manier om de stoornissen te onderzoeken is, dat de patiënt in het slaapcentrum overnacht. Hiervoor heeft het ziekenhuis vier comfortabele units ingericht. In deze kamers wordt de pa tiënt een nacht in de gaten gehouden met camera's. Op deze wijze krijgen de artsen een goed beeld van de proble men. Het gebeurt zelden dat hier nog slaapmiddelen aan te pas komen. Feiten en meningen - Gesprek van de dag - Info Natuur en milieu - Programma's Randstad VANDAAG OOK SCHRIJVENDE LEZERS HET WEER Verwachting van het KNMI tot morgenavond Zomers Zonnig, in de avond in het zuiden van het land kans op onweer. Middagtemperatuur van 20 gra den op de Wadden tot ruim 25 in het zuiden. Wind uit zuid tot zuid oost, zwak tot matig, kracht 3 of minder. ROTTERDAM GEOPEND Formatie paarse coalitie sluipt verder voor geen extra geld vrijmaken. De VVD wil het tekort met nog eens 2,4 miljard gulden verla gen. D66 zit zelfs op een extra verlaging van 3 miljard gulden. Dat men het op zich eens is over de bedragen betekent nog niet dat er een akkoord is over het noodzakelijke beleid. De drie partijleiders zijn het nog niets eens over de vraag op wel ke posten extra bezuinigd moet worden en op welke terreinen juist meer geld uitgetrokken moet worden. Daarnaast liggen er nog steeds problemen op het terrein van de sociale zekerheid. De WD wil daarin voor 10,6 mil jard gulden snijden. D66 zit op een bedrag van 6,8 miljard gul den, de PvdA vindt 2,9 miljard gulden genoeg. Een extra com plicatie is het feit dat zaken als de bijstand, kinderbijslag en in dividuele huursubsidie formeel onder de rijksbegroting vallen terwijl iedereen dit opvat als on derdelen van de sociale zeker heid. De onderhandelaars bezien de mogelijkheid om miljarden in de sociale zekerheid te be sparen via een andere, veel be drijfsmatiger uitvoeringsorgani satie waar de sociale partners nauwelijks meer invloed zou den hebben. Zo zou mogelijk een, voor de PvdA onaanvaard bare, ingreep in hoogte en duur van uitkeringen voorkomen kunnen worden. Besluiten of akkoorden zijn er op dit punt echter nog niet. 1.495,- f Jencikoya) INTERNATIONAL INTERNATIONAL Kwaliteit, design, voordelig ÏRDAM: Lynbaan 31-33 AMSTER DAM-C: Mol steeg 12. hoek Spuistraat 62. DEN HAAG: Denneweg 4. GRONINGEN Oosterstraat 27. LEIDEN-C. Haarlemmerstraai 52a. UTRECHT. Gildenkwartier 173. (Hoog CatharIJne). VLAARDINGEN-C Korte Hoog"- straal 41a. INFORMATIE tel.: 030 - 32 88 69. Leidsch Dagblad ui NIEUWE ABONNEES ONTVANGEN DE KRANT DE EERSTE 2 WEKEN GRATIS. Ia, dat is goed nieuws "I Dus neem ik j nu een abonnement, i 'Politie moet illegaal aan advocaat helpen' DEN HAAG GPD De politie moet een ingesloten illegaal wijzen op zijn recht op een advocaat. Staatssecretaris Kosto (justitie) dient daartoe de wetgeving wijzigen. Dat schrijft de nationale ombudsman Oos- ting in een vanmorgen versche nen rapport. Oosting onderzocht de han delwijze van de Amsterdamse politie bij een Marokkaan die wegens illegaal verblijf in Ne derland was opgepakt. De man ontbeerde in eerste instantie de hulp van een advocaat. (I.v.m. controle Na de eerste 2 weken betaal ik mijn abonnement: Per maand automatisch Cf 29,30) Per kwartaal via acceptgiro 85,55) automatisch 84,55) Nr. bank/giro: Ofbel 071-128030

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1