a Universiteitsraad eist vertrek van Oomen Leidsch Dagblad uilen we ze uit waaien? Banenwissel van bewindslieden cost staat geld Eigen bijdrage voor medicijnen van de baan GOED NIEUWS lorecabond wil zwarte ijst knoeiende bedrijven Twee jaar huisarrest door HSL OPGERICHT 1 MAART 1860 NR. 40477 LOSSE NUMMERS ƒ1,60 Benjamin Franklin Volwassenen hebben evengoed hun speelgoed als kinderen; het verschil zit meestal in de prijs. VANDAAG Binnenland - Buitenland HET WEER Verwachting van het KNMI tot morgenavond Veel zon Vrij zonnig. In de avond in het zui den een kleine kans op onweer. Minimumtemperatuur rond 9 gra den, middagtemperatuurvan 20 graden op de Waddeneilanden tot 25 in het zuiden. Zwakke veran derlijke wind, kracht 3 of minder. Chauffeur verdacht van babymoord DENDERMONDE GPD Een 26-jarige vrachtwagen chauffeur uit Doetinchem wordt in België vastgehouden op verdenking van babymoord. De man meldde donderdag nacht de Belgische politie dat hij een kinderlijkje had gevon den in Sint-Gillis-Waals, een plaatsje enkele kilometers ten oosten van Antwerpen. Volgens hem werd het pasgeboren jon getje daar achtergelaten door een vrouw die hij een lift had gegeven. Zowel de dienstdoende agen ten als de rechter-commissaris twijfelden aan het verhaal van de Doetinchemmer, die daarop werd aangehouden. De raadka mer van de rechtbank in Den- dermonde besluit vandaag of de man in voorarrest blijft. De Belgische justitie is giste ren een zoektocht begonnen naar de lifster. LeidschDagbla< Mviaahvinln nnviMiii' '■"-'-rr NIEUWE ABONNEES ONTVANGEN DE KRANT DE EERSTE 2 WEKEN GRATIS. r Ja, dat is goed nieuws Dus neem ik i nu een abonnement, i I J Naam: Voorletters:m/v I Adres: I I Postcode: I Plaats: Tel: (I.v.m. controle bezorging) Na de eerste 2 weken I betaal ik mijn abonnement: Per maand automatisch I (ƒ29,30) J Per kwartaal via acceptgiro 85,55) I Q automatisch 84,55) J Nr. bank/giro: I I Handtekening: Of bel 071-128030 maandag t/m vrijdag let aftreden van de ministers lirsch Ballin en Van Thijn, als- nede de promotie van de taatssecretarissen Kosto en De Iraaff-Nauta tot minister kost staat ongeveer 350.000 gul len aan wachtgeld. Berekenin- en van deze krant hebben dat lit ge wezen. Minister Van Thijn heeft op lasis van zijn ministerschap echt op twee jaar wachtgeld, 'ijn ministerssalaris van (bruto) ".340 gulden per jaar is daar- lij uitgangspunt. In het eerste lar krijgt Van Thijn 80 procent an zijn oude salaris en in het eede jaar 70 procent, op oorwaarde uiteraard dat hij an nog steeds geen werk zou ebben. Over twee jaar gere end is dat 305.010 gulden. In- ien Van Thijn in een volgend abinet weer minister wordt, topt het wachtgeld op de da im dat hij opnieuw wordt be- digd. Oud-minister Hirsch Ballin eeft ook recht op wachtgeld. jdnjlat kan, gezien zijn langere laat van dienst, uitlopen tot zes lar. In het eerste en tweede lar gelden dezelfde percenta is als bij Van Thijn en in de ier jaar daarna daalt de uitke- ng naar 60 procent van het ude ministerssalaris. Over zes i= ar gemeten heeft Hirsch Ballin erhalve recht op 793.026 gul- en aan wachtgeld. De oud-minister is echter ge- Szen als CDA-kamerlid. Het T/aris dat hij als kamerlid ont- ingt, 128.500 gulden per jaar, ordt daarom van zijn wacht- Vaitld afgetrokken. Over zes jaar imeten blijft er dan 49.466 ilden over ten laste van de hatkist. Staatssecretaris De Graaff- Nauta zou na ontbinding van het huidige kabinet als ex- staatssecretaris recht hebben gehad op zes jaar wachtgeld. Een staatssecretaris verdient momenteel bruto 190.656 gul den per jaar. Over zes jaar zou haar wachtgeld daarom neerko men op 743.560 gulden. Nu De Graaff-Nauta echter gepromo veerd is tot minister, zal haar wachtgeld straks stijgen tot 793.026 gulden over zes jaar. Dat is 49.466 gulden meer. Maar in dit geval heeft de Staatskas toch nog een klein meevallertje: De Graaff-Nauta wordt op 22 mei volgend jaar 65 jaar. Gebruikelijk is dat dan het wachtgeld ophoudt. Daarom hoeft alleen het eerste jaar van het verschil in wachtgeld tussen en minister en staatssecretaris verrekend te worden: 10.147 gulden. Bij Kosto ligt de zaak weer an ders. Ook hij gaat er in wacht geld op vooruit als hij straks buiten het nieuwe kabinet zou vallen. Aangezien Kosto echter ook gekozen is als lid van de Tweede Kamer, moet ook'zijn kamersalaris van dat wachtgeld worden s, afgetrokken. Er blijft dan, over zes jaar gerekend, een nadeel voor de schatkist van 22.026 gulden. Daarbij is nog geen rekening gehouden met de mogelijkheid dat Kosto in een volgend kabinet weer bewinds man wordt. In dat geval ont staat het nadeel niet. In totaal komt het nadeel voor de schatkist uit op 359.199 gulden. Daarvan moeten wel de besparingen worden afgetrok ken nu er op Justitie en Binnen landse Zaken tijdelijk geen staatssecretarissen meer zijn. Per maand scheelt dat 31.766 gulden in salariskosten. Bestuursvoorzitter C. Oomen van de Leidse universiteit zoekt steun bij een tafel tijdens de vergadering waarin zijn vertrek wordt geëist. ii-i 7 FOTO LOEK ZUYDERDUIN Meerderheid voor motie tegen bestuursvoorzitter De Leidse universiteitsraad eist het vertrek van bestuurs voorzitter mr. C. Oomen. Met achttien tegen negen stemmen nam de raad gisteravond een motie van wan trouwen aan. Staatssecretaris Cohen van onderwijs moet nu een besluit nemen over het ontslag van Oomen. restatie van de projectontwikke laar, een compagnon en van de voormalige directeur bedrijfs voering van de universiteit. De laatste, die onder andere wordt verdacht van het aannemen van steekpenningen, is inmiddels op vrije voeten. De universi teitsraad nam op 2 mei al een motie aan waarin Oomen werd gevraagd zijn consequenties te trekken uit de affaire. Die motie legde hij naast zichneer. Oomen is volgens de universiteitsraad bestuurlijk verantwoordelijk voor de affaire. Hem wordt on der andere verweten dat hij te laat ingreep en dat de begelei- CAROLINE VAN OVERBEEKE Dat besluit valt op zijn vroegst na een afkoelingsperiode van dertig dagen. In die tijd wordt nagegaan of het vertrouwen nog kan worden hersteld. Als dat niet het geval is, wordt het besluit op 4 juli door de raad bekrachtigd. Aanleiding voor de motie van wantrouwen is de bouwfraude bij de uitbreiding van het Sylvi- uslaboratorium van de universi teit. Bij die affaire is vermoede lijk ongeveer vijf miljoen gulden verdwenen. Dat leidde tot de ar- ding van het project de bouw ligt al sinds januari 1993 stil onvoldoende was. „Dit is een trieste dag voor de universiteit, de universiteits- raad, het'college van bestuur en mijzelf', was de enige reactie van Oomen, na afloop van de vergadering waarin de emoties soms hoog opliepen. Daarin hield het drie leden tellende college de raad opnieuw voor in deze zaak 'een en ondeelbaar' te zijn. Wegsturen van Oomen betekent in die visie ook het vertrek van rector magnificus L. Leertouwer en het derde colle gelid, J. Waldus. Aan het begin van de verga dering las de bestuursvoorzitter een verklaring voor waarin hij de universiteitsraad, net als twee weken geleden, weer uit nodigde om de zaak onder toe zicht van een bemiddelaar uit te praten. De universiteit zou zo de gelederen kunnen sluiten. Ook herhaalde hij dat het be stuur het slachtoffer was gewor den van 'malafiditeit' en dat er inmiddels een reorganisatie op het Bureau van de Universiteit is ingezet om herhaling te voor komen. Een ruime meerderheid van de raad liet echter al direct blij ken nu niet in gesprek te willen gaan met het college. Voorzitter L. van der Molen van de Pro gressieve Partij, de grootste fractie in de raad: „We hebben geen vertrouwen meer in het bestuurlijk handelen van de voorzitter van het college. Een gesprek zal dat vertrouwen niet herstellen." Kunstwerk gestolen LEIDEN Een kunstwerk ter waarde 15.000 gulden is kort na de ope ning gestolen van een expositie in het Leidse Centrum voor Beeldende Kunst aan de Hoog landse Kerkgracht. Het kunstwerk, een combina tie van een beeld van een clown op een stoel met een schilders ezel met doek, stond op de twee weken geleden geopende ten toonstelling Rendez-vous pro- voqué. Het werk was nog eigen dom van de kunstenaar, R. Scholte. Buurvrouw redt kind uit water OEGSTGEEST Een anderhalf jaar oud kind uit Oegstgeest is gistermiddag door een buurvrouw van de verdrin kingsdood gered. Het kind was al spelend in de sloot aan het Greet Koemanplein terechtge komen. De buurvrouw, die het zag drijven, sprong in het water en zette het al bewusteloze kind op het droge. Na eerste hulp kwam het weer bij. Het kind is overgebracht naar het Acade misch Ziekenhuis in Leiden. KLM ontslaat 139 werknemers SCHIPHOL* BILL MEYER De KLM heeft collectief ontslag aangevraagd voor 139 mede werkers. Het ontslag betreft een groep werknemers van de Tech nische Dienst en KLM ERA He likopters, voor wie interne her plaatsing niet is gelukt. Het is voor het eerst sinds de aankondiging van de bezuini gingsoperatie in 1990/91 dat er bij de KLM gedwongen ontsla gen vallen. Over een paar maanden wordt een tweede ontslagaanvraag ingediend. Verwacht wordt dat het hier om een nog grotere groep gaat. t et uitbannen van zwartwerken de horeca levert volgens jorzichtige schattingen 50.000 it 75.000 'officiële' banen op. at heeft scheidend voorzitter aul Abraas van de Horecabond W vanmorgen gezegd bij het Ingres van zijn bond in Veld- pven. zo Abraas pleitte bij zijn afscheid por een harde aanpak van Klvartwerken in cafés, restau- i do eidenaar krijgt irief met kogel n Leidenaar uit de Opaal raat heeft van anti-CD-activis- n een envelop met een kogel ïtvangen. Bij de kogel zat een ief met de waarschuwing, toral geen lid van de gemeen- raad te worden. De man heet, ït als de nummer drie op de st van de centrumdemocra- n, F. Hoogeveen. Maar hij eft met de extreem-rechtse ïrtij niets te maken. De Leide- lar is danig geschrokken. rants en hotels. Bedrijven die het niet zo nauw nemen met de regels, moeten volgens de Hore cabond FNV op een publieke zwarte lijst terechtkomen. De voorzitter zegt zijn uit spraken te baseren op „voorzichtige en door niemand met goed fatsoen te bestrijden cijfers over zwartwerken in de horeca". Volgens Abraas heeft de bedrijfsvereniging van de ho reca kort geleden al 30 miljoen gulden binnengehaald aan „ten onrechte niet afgedragen socia le verzekeringspremies. U en ik vertalen dat dan netjes in: zwartwerk", aldus de Horeca- bond-voorzitter. Hij noemde het veelvuldig zwartwerken „slecht voor de bedrijfstak en slecht voor het of ficiële personeel. Want de hore ca vraagt om vakbekwaam per soneel, dat meer kan dan een glas onder de tap houden of een bord eten onder je neus du wen". Volgens Abraas lijkt de horeca door zwartwerken, ont duiking van de CAO, toenemen de invloed van de criminaliteit en het werken met illegalen „zo langzamerhand het Sodom en Gomorra van het Nederlands bedrijfsleven te worden". We hebben 'n leuk en handig uitzwaaivlaggetje dat op iedere oruit past. Een gedeelte van de opbrengst mt ten goede aan de voetbal- irt voor gehandicapten. stuk 2.75* ng de voorraad strekt. ands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten. DEN HAAG ANNALAURA MOLDUCCI Patiënten hoeven niet bang te ^ijn dat ze moeten gaan bijbeta len voor medicijnen die onder de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten vallen. Invoering van de eigen bijdrage is voorlo pig van de baan. Dat komt om dat de farmaceutische bedrijven hebben besloten de prijzen van geneesmiddelen vanaf morgen met vijf procent te verlagen voor de duur van twee jaar. Voor de overheid is het aar dig, maar de consument wordt er niet veel wijzer van, zegt G. Voituron van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering van de Pharmacie in Den Haag waarbij alle apo thekers zijn aangesloten. „De meeste patiënten hoeven hun medicijnen nu niet zelf af te re kenen bij de apotheek. De reke ning gaat rechtstreeks naar zie kenfonds of particuliere verze keraar. Op de wat langere ter mijn kan het wel voordelen op leveren. Als de prijzen voor ge neesmiddelen stelselmatig om laag gaan, merkt de patiënt dat natuurlijk uiteindelijk omdat hij minder ziektekostenpremie gaat betalen", aldus Voituron. De prijsverlaging heeft geen effect op geneesmiddelen zoals hoestdranken en neusdruppels, die al eerder uit de AWBZ zijn gehaald en nu zelf door de con sument moeten worden be taald. „Dat blijft gewoon zo", al dus Voituron. Staatssecretaris Van Rooy van economische zaken heeft giste ren uiteindelijk de weg vrij ge maakt voor een prijsverlaging van de medicijnen. De Com missie Economische Mededin ging heeft de farmaceutische bedrijven niet langer verboden onderlinge prijsafspraken te maken. De farmacie beslooten daarop de prijzen van pillen en poeders meteen met vijf pro cent te verlagen. Dat levert een besparing in de gezondheids zorg op van tweehonderd mil joen per jaar. De verlaging is een stap op Weg naar de beheersing van de kosten in de gezondheidszorg. Twee jaar geleden werd het ge neesmiddelenvergoedingssys teem (GVS) ingevoerd om de kosten in de hand te houden. Voor bepaalde groepen van de zelfde medicijnen werd een ge middelde prijs vastgesteld. Na deel daarvan was dat nieuwe medicijnen waarvan er maar een was, zoals het migraine- middel Imigran, helemaal niet meer werd vergoed omdat er geen vergelijkbaar middel was en extreem duur werden. Spaarregelingen ,rsj De Staat loopt moge- J lijk een miljard gulden lan belastinginkomsten nis door de grote animo /oorbedrijfssparen. Gevangenen vrij 5 Israël heeft opnieuw honderden Palestijnse gevangenen vrijgelaten. Vrouwelijke priester A De paus heeft giste- I U ren het priester schap voor vrouwen in de Rooms-Katholieke Kerk definitief uitgesloten. Voorlichtingsavond over nieuwe nota flitstrein Terwijl binnen in de grote zaal van Het Anker de voorlichtingsavond over de flitstrein na drie ënhalf uur nog lang niet afgelopen is, staan een paar Hazerswoudenaren bij de kaarten in de hal te praten. „Ik raak bij elkaar twaalf bunder kwijt door die trein. En de achttien bunder die ik dan overhoud is te klein om mijn bedrijf op uit te oefenen", klaagt een melkveehouder uit buurtschap De Bent. „Ik heb al twee jaar huis arrest. Ik was van plan mijn huis te verkopen, maar het is op dit moment onverkoopbaar. Dat duurt nog zeker een jaar of vijf", weet een be woner van het Westeinde. „Iedereen begrijpt dat u niet blij bent met de HSL in uw omgeving", begint de onafhankelijk voorzitter om half acht de voorlichtingsavond. Hij legt de driehonderd aanwezigen uit, dat het vanavond niet de bedoeling is om eens flink in discussie te gaan of om emotionele getuigenis sen af te leggen. Het gaat er vanavond om, dat zo veel mogelijk mensen antwoord krijgen op de viagen waarmee ze worstelen, „zodat zo goed mogelijk gebruik kunt maken van de in spraak". Die inspraak is bijzonder zinvol, is vervol gens de belangrijkste boodschap van de lande lijke projectleider N. van Hout. Vergelijk de nieuwe HSL-nota maar eens met de oude. Drie jaar geleden werd het Groene Hart nog gewoon dwars doorsneden met hoge dijken en een brug over de Oude Rijn. Nu ligt de lijn veel meer aan dé rand van de binnentuin van de Randstad, loopt over lagere dijkjes en door tun- nelbakken en gaat zelfs in een tunnel onder de Oude Rijn door. Het zijn volgens Van Hout alle maal aanpassingen die een direct gevolg zijn van de vernietigende kritiek op de vorige nota. Het is duidelijk dat de heren van de project groep HSL inmiddels hun huiswerk heel wat beter hebben gedaan. Niet één van de wagen- stellers weet het panel het ook maar een mo ment moeilijk te maken. De trein zal in Benthuizen heel wat kinderen uit hun slaap halen, suggeert iemand. Het wordt niet ontkend van achter de tafel. „Maar ontwaakreacties zijn wel degelijk een belangrijk aspect bij de bepaling van de geluidhinder." En hoe zit het met de aantasting van het stiltege- bied ten westen van Hazerswoude-Dorp? Tsja, dat is inderdaad heel vervelend. „Maar dat is meegenomen in de afweging tussen de ver schillendevarianten." Pagina 13: 'Je praat natuurlijk tegen een muur'. Bomvol was het gisteravond in Het Anker in Ha- zerswoude Rijndijk. Tegenstanders van de Hoge Snelheidslijn gebruikten elke plek als zitplaats.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1