Leidsch Dagblad Van Thijn: Vertrek 'pijnlijk' mm Waarheid De Bijbel Kabinet loopt leeg 'Grootschalige bouw Leiden uitgesloten' Vanmiddag bij Eigen Huis en Tuin op RTL 4. AFG-DEMONSTR/tflt Speciale prijs aanbieding H0UTWERF (F5 KEÜKENS Nepprins leefde als een vorst in Leiden Nazi-jager Brilman 'kan niets' met Kipp Gijzelaars Jemen vrij GOED NIEUWS [ATERDAG 28 ME11994 iftreden -1A A Collegevoorzitter I 4 mr. C. Oomen van ie Leidse universiteit pie- tert er niet over om af te reden. OPGERICHT 1 MAART 1860 NR. 40475 LOSSE NUMMERS ƒ1, Streptokok A s- Doodsangst heerst I voorde streptokok. Een blaasontsteking is ech ter gevaarlijk aldus een bacterioloog. Negen bewindslieden voortijdig weg DEN HAAG GPD Het kabinet Lubbers-Kok is langzaam maar zeker aan het leeglopen. Met het vertrek van de ministers Hirsch Ballin en Van Thijn zijn er maar liefst negen bewindslieden voor het einde van de rit vertrokken. Het ziet er zelfs naar uit dat daar nog vier kabinetsleden bij komen voor deze regering de laatste ademtocht uitblaast. In november 1990, een jaar na het aantreden van het CDA-PvdA-kabinet, trad een minister onvrijwillig af. Braks (CDA) viel over de visfraude. Daarna trad minister Van den Broek (ook CDA) van buiten landse zaken af. Hij werd lid van de Europese Commissie. Staatssecretaris Ter Veld (soci ale zaken) moest het veld mi men vanwege 'communicatie problemen' met de eigen PvdA-fractie. De voor haar in de plaats gekomen In 't Veld hield het een week vol. Toen hield de 'bijklussende hoogle raar' de eer aan zichzelf, ook omdat zijn eigen minister hem niet steunde in de kritiek op zijn functioneren als zeer ac tief professor. Een paar maanden later, in juni 1993, werd staatssecreta ris baron Van Voorst tot Voorst gouveneur van Limburg wor den. Triester was het verlies van minister Dales (binnen landse zaken) die begin dit jaar aan een hartaanval over leed. Na de gemeenteraads verkiezingen was het tenslotte de moegestreden staatssecre taris Simons van volksgezond heid die weer terug keerde als wethouder in Rotterdam. Aan de leegloop leek een einde te komen, maar de IRT-affaire gooide roet in het eten. Daarbij blijft het echter niet. Als er voor 16 juli geen nieuw kabinet is (en gezien het tem po van de paarse formatie lijkt het daar sterk op) verliest Lub bers opnieuw drie krachten van het eerste uur. De minis ters Maij-Weggen (CDA) en d'Ancona en staatssecretaris Dankert (beiden PvdA) wor den dan lid van het Europese Parlement en mogen dan niet tegelijkertijd minister blijven. Milieuminister Alders (ook PvdA) blijft zo lang mogelijk zitten, maar popelt om een topfunctie bij de milieuorgani satie van de VN in Genève in te nemen. Als de formatie lang duurt blijft hij natuurlijk ook niet eeuwig op de witte rook wachten. Tenslotte is er nog minister Andriessen. Die wordt komende week aan de tand gevoeld over een bijbaan bij een papierfabriek. Die heeft hij alvast geaccepteerd met het oog op zijn naderende ver trek uit de politiek. JAN KUYS/PAUL VAN DER KOOY [Leiden kan grootschalige nieuwbouwprojecten voor lan- gere tijd vergeten. Volgens de- I» missionair minister Alders van VROM (volkshuisvesting, ruim telijke ordening en milieu) komt de stad niet in aanmerkingvoor extra woningbouwsubsidies. Bouwen rond Leiden past niet in het bestaande beleid. Voor Leidse woningzoekenden zijn 5000 huizen gereserveerd in de Minister Alders over huizentekort in regio bouwplannen van de regio Den Haag. Alders zegt dit in een in terview met deze krant. Pas op de langere termijn, waarbij Alders denkt aan een periode van ongeveer 15 jaar, is er wellicht te praten over bou wen, op het vliegveld Valken burg. Vooralsnog is het ministe rie van defensie niet bereid het vliegveld af te stoten. Ook elders in de regio ziet Alders geen bouwmogelijkheden, zij het dat hij bouwen in de Bollenstreek niet op voorhand uitsluit. Het Groene Hart blijft, wat de be windsman betreft, onaangetast. Pratend over het tracé van de Hogesnelheidslijn eist Alders een snelle beslissing van de ge meenten Alkemade en Ja- cobswoude over hun voorkeur voor het traject bij Rijpwetering. De gemeenten moeten kiezen uit een traject dichter bij de huizen van Rijpwetering en Nieuwe Wetering of een traject verder de landschappelijk waar devolle polder in. De gemeen ten nemen liever nog geen be sluit, omdat zij eerst wallen we ten of het gekozen HSL-tracé definitief wordt. Alders weigert echter nog langer te wachten en wil onmiddellijk het antwoord van de gemeenten weten. Al ders: „Dit gaat om een hoofd keuze en die moet je nü ma ken." Zie Zaterdags Bijvoegsel 'Vroeger heb ik geen seconde gedacht dat ik ooit nog bioloog zou worden', aldus Midas Dekkers. Het uitgebrande huis is afgebroken, maar de angst in Solingen is gebleven. Julie Blik fotografeerde in India en vond de mensen er helemaal niet zielig. Na twintig jaar ballingschap keerde Aleksandr Solzjenitsyn gisteren weer terug in de schoot van Moedertje Rusland. Denkwijzer over geluk en het lichaam. Het Engelse Beachy Head heeft een dodelijke aantrekkingskracht op zelfmoordenaars. Onze Taal over het aandeel. ROfVLOER NATUROfVLOEREN' Uw Kurkspeciaalzaak Klokpoort 53 Leiden (Hoek Langegracht) Tel. 071 - 22 61 38 Het heeft er alle schijn van dat iedereen minister Van Thijn de rug heeft toegekeerd. Zelfs een radio-interview moet hij helemaal alleen afwerken... Ft In politiek-Den Haag is gelaten gereageerd op het aftreden van de ministers Hirsch Ballin (CDA, justitie) en Van Thijn (PvdA, binnenlandse zaken). Hun stap werd als 'be grijpelijk' en 'onvermijdelijk' afgedaan na het kamerdebat over de IRT-zaak. Hirsch Ballin wordt opgevolgd door zijn PvdA-staatssecretaris Kosto. Mevrouw De Graaff- Nauta, CDA-staatssecretaris op Binnenlandse zaken, neenït de stoel van Van Thijn in. Lubbers neemt Arubaanse en Antilliaanse zaken over. De staatssecretariaten blijven onbezet. DEN HAAG GPD WD-leider Bolkestein noemde het 'verstandig' dat beide mi nisters zijn vertrokken. Zijn par tijgenoot Dijkstal noemde hun stap 'onvermijdelijk'. CDA-lei- der Brinkman zei het vertrek van partijgenoot Hirsch Ballin te betreuren maar het ook te begrijpen. In CDA-kring wordt het juist geacht dat PvdA'er Van Thijn het voorbeeld van zijn CDA-collega volgde. PvdA-leider'Kok vond het op stappen van partijgenoot Van Thijn „niet per se nodig", Hij legt zich er echter bij neer. Op het vertrek van Hirsch Ballin had Kok geen commentaar. De PvdA-fractie liet in een verkla ring weten het besluit van beide ministers te respecteren. Het af treden van Van Thijn werd als „een gevoelig verlies" omschre ven. PvdA-voorzitter Rottenberg zei dat Van Thijn volgens hem in de toekomst zo weer minister kan worden. Voor Hirsch Ballin achtte hij dat veel moeilijker. D66-leider Van Mierlo noem de het opstappen van Van Thijn 'begrijpelijk' en 'verstandig'. Zijn partijgenoot Kohnstamm vond de stap van Hirsch Ballin 'onvermijdelijk'. Groen Links- 1QQ4 van INDUKTIEKOOKPLAAr induktiekookplaat bij aanschaf op 28 mei 1994,. Lammenschansweg 130 Leiden Tel. 071 - 76 93 45 LEIDEN HANS KOENEKOOP Minstens vijf Leidenaars zijn de afgelopen maanden opgelicht door een Engelse jongeman, die zich uitgaf als Christian von Hohenzollern. Hij zou een achterkleinzoon zijn van Wilhelm II, de Duitse keizer die in 1918 naar Nederland vluchtte. Onder de gedupeerden zijn een Leidse assurantie-adviseur, een huisbaas en een auto verhuurbedrijf. De nepprins heeft ze voor enkele duizenden guldens benadeeld. De werkelijke naam van de prins luidt ver moedelijk Justin Dennis Kitchen. Hij is op 28 april jongstleden aangehouden door Scotland Yard op verdenking van oplichting door gebruik van valse cheques en creditcards. Het is niet be kend of hij al is berecht. De zogenaamde afstammeling van het keizer lijk huis vestigde zich in februari aan het Noord einde in Leiden. Hij begon daar samen met de 19-jarige Leidse Remco Hoppezak een distribu tiebedrijfje in micro-elektronica. Hij slaagde erin met mooie praatjes zakenlui in te palmen en peuterde miljoenenorders aan geheugenchips los. Hij beweerde eigenaar te zijn van een bedrijf in Hong Kong dat tegen absurd lage prijzen gro te aantallen chips op de markt kon brengen. De nepprins heeft geen cent verdiend aan de orders. Hij kon zich namelijk nergens met een paspoort identificeren. Zijn verhaal dat hij als verbannen prins een diplomatieke status had, vond geen gehoor bij banken. Wel heeft 'Kit chen' alias Von Hohenzollern een aantal men sen, die te goeder trouw met hem in zee is ge gaan, gedupeerd. Zo heeft de Leidse assurantie-adviseur tiental len uren werk gestoken in het regelen van verze keringen zonder ooit arbeidslqon te zien. En de vader van Remco Hoppezak, bij wie het duo enige tijd inwoonde, krijgt nu nog hoge tele foonrekeningen thuis. Tevens betaalde de 'prins' dure hotels met valse cheques en hij huurde luxe auto's op een vals rijbewijs. Een Al- merese zakenman, die door Von Hohenzollern voor 3000 gulden was opgelicht, heeft de nep prins ontmaskerd. Zie Zaterdags Bijvoegsel leider Rosenmöller vond het af treden van beide ministers de enig juiste stap. Elk ander be sluit zou in een martelgang voor beiden zijn uitgemond. Van Thijn, pas vier maanden minister, liet gistermiddag na afloop van het kabinetsberaad weten dat hij aftrad. Dat was zes uur nadat zijn collega Hirsch Ballin die stap bekend had ge maakt. Volgens Van Thijn viel niet uit te leggen waarom hij wèl zou aanblijven nadat zijn collega-politieminister was ver trokken. Het verhaal zou te in gewikkeld worden. „Het sop was de kool niet waard", aldus U2 speelt voor Oranje-fans Enkele leden van de beroemde Ierse popgroep U2 onder wie leadzanger Bono zullen op 24 juni een optreden verzorgen in het Oranje-dorp in Orlando. De groep speelt op de zogehe ten 'Ierse dag'. Behalve Neder landse fans, zijn ook Belgische en Ierse fans welkom. Jack Charlton, de bondscoach van het Ierse voetbalelftal, heeft toe gezegd dat zijn spelers tijdens het concert aanwezig zullen zijn. Verwacht wordt dat Keith Richards van de Rolling Stones ook aanwezig zal zijn. 'The Dutch Orange Village' is een initiatief van vier Neder landse zakenlieden die een groot gebouw in Orlando zullen omtoveren tot een ontmoe tingsplaats van voetbalsuppor ters. De bedoeling is dat dage lijks een spectaculair feestpro gramma in elkaar wordt ge draaid. Volgens Joop Lever, één van de initiatiefnemers, dient 'de verbroedering tussen de supporters centraal te staan'. Gisteren maakte de organisatie het optreden van U2 bekend. Het Oranje-dorp opent de poor ten op donderdag 23 juni. Twee dagen later speelt het Neder lands elftal in Orlando tegen „..c actuele Van Thijn, temeer omdat hij met de kwestie de voortgang van de kabinetsformatie niet verder wilde belemmeren. Volgens Van Thijn was er 'in houdelijk' geen reden om zijn functie neer te leggen. „Ik ben ook niet ten val gebracht", be klemtoonde de PvdA'er. Van Thijn zei zijn vertrek 'pijnlijk' te vinden. „Maar ik ben een pro fessional." Hij sloot een terug keer als minister niet uit. Hirsch Ballin wilde op die mogelijkheid niet ingaan. Hij zei de beschik baarheid voor dat ambt in de toekomst, nu niet te willen uit stralen. Premier Lubbers gaf te ken nen nog een poging te hebben willen doen om Van Thijn te be houden. Hij was van plan de Kamer via een brief te vragen wat de aangenomen motie voor Van Thijn moest betekenen. Een daarop volgend kamerde bat had dan duidelijkheid moe ten brengen. Van Thijn en PvdA-leider Kok ontkenden bei den van Lubbers' plan op de hoogte te zijn geweest. Lubbers sprak over een 'bizarre en 'dramatische' dag voor zijn kabinet. Hij voelde zich beschadigd, want „als je ministers verliest wordt je altijd beschadigd." Het derde kabi- net-Lubbers heeft sinds het aantreden in november 1989 negen van de 24 leden zien ver trekken. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat in een de missionaire status twee be windslieden opstappen en twee zittende staatssecretarissen hen opvolgen. Pagina 2: Den Haag rouwt niet om vertrek van de 'andere' Van Thijn. Hirsch Ballin toont ruggegraat, Van Thijn niet. Hirsch Ballin 'draagt' Van Thijn kabinet uit. DEN HAAG ANP Mr. P. Brilman, speciaal belast met de vervolging van Neder landse oorlogsmisdadigers, komt niet in actie nu de verblijf plaats van de nazi Abraham Kipp in Argentinië bekend is. De advocaat-generaal bij het gerechtshof in Amsterdam 'kan er niks mee', zo vertelde hij gis teren. Al drie keer heeft Brilman de Argentijnse autoriteiten om uit levering gevraagd van de 77-ja- rige Kipp. Evenveel keren kreeg DEN HAAG ANP De twee Nederlandse gijzelaars in Jemen zijn gisteravond vrij gelaten. De TNO-medewerkers G. Jeurissen en J. van der Gun werden sinds eind maart vast gehouden in de bergen ten noorden van de Noordjemeniti- sche hoofdstad Sana. De twee verkeren volgens een woordvoerder van het ministe rie van buitenlandse zaken in Deze week VERBOUWINGSUITVERKOOP gebruikte auto's in ons filiaal te ROELOFARENDSVEEN. Grote keuze in iedere prijsklasse. Vrijdag koopavond. staat °P Or roe HET WOORD IS AAN Elie Wiesel Niet haat is de tegenhanger van liefde, maar onverschilligheid. VANDAAG Binnenland - Buitenland Cultuur Familieberichten Feiten en meningen Gesprek van de dag Info Religie Spprt- VANDAAG OOK TOERISME PAGINA 27 HET WEER Verwachting van het KNMI voor zaterdagopgemaakt vrijdag om 18.00 uur: Vrij koud Perioden met zon en droog. Mid- dagtemperatuur ongeveer 15 gra den. Zwakke tot matige noordelij ke wind, rond kracht 3. Rhema Evangelische Gemeente Zondag 10 uur, Hazebos- laan, hoek Kennedylaan. Oegstgeest hij nul op het rekest. Volgens de Argentijnse wet zijn de misda den van Kipp verjaard. De nazi wordt als SS'er ver antwoordelijk geacht voor de dood van diverse mensen. Hij is daarvoor tot levenslang veroor deeld. In 1949 vluchtte hij naar Argentinië. „Hij kan toch niet uitgeleverd worden. Het is be hoorlijk frustrerend", aldus Bril man. „De situatie is al jaren zo. Alleen als hij zich op Neder landse bodem waagt, ligt de zaak anders." een goede lichamelijke conditie. Ze zijn vanmorgen op de Ne derlandse ambassade in Sana aangekomen. De vrijlating van de twee Ne derlanders konjt negen dagen na die van W. Elderhorst. De drie TNO'ers werkten voor hun ontvoering aan een waterpro ject voor de Jemenitische rege ring. Met dit project wil de rege ring de de drinkwatervoorzie ning in Sana veiligstellen. Lcidsch^' Dagblad NIEUWE ABONNEES ONTVANGEN DE KRANT DE EERSTE 2 WEKEN GRATIS. Ja, dat is goed nieuws Dus neem ik nu een abonnement. Voorletters:. Adres: Tel: (l.v.m. controle bezorging) Per kwartaal via acceptgiro 85,55) automatisch 84,55) Deze bon io een envelop, zonder postzegel J sturen naar Letdsch Dagblad, i I Abonnee-service. Antwoordnr. 10050. j 2300 VB Leiden c nfhpj 07t-i zftnan

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1