Leidsch Dagblad Ministers vallen over IRT-affaire Oude waterput in Burcht blijkt 'dump-plaats' voor zakkenrollers Vaticaan erkent schuld jodenhaat CBS: Opmerkelijk herstel industrie Vanessa mag niet overdekt zwemmen AUTO-HEEMSKERK GOED NIEUWS DONDERDAG 26 MEI 1994 OPGERICHT 1 MAART 1860 NR. 40473 LOSSE NUMMERS ƒ1,60 Zwart geld 3 Het wisselen van be dragen boven 1.000 gulden buiten banken of erkende wisselkantoren moet worden verboden. j Dag van de Muziek 9 Tuba blazen, een mars lopen, twirlen. Op de Nationale Dag van de Mu ziek barst het van de acti- viteiten in de regio. I Afscheid Bar y| Q Meteen eucharis- I O tieviering neemt oud-bisschop R.Ph. Bar zondag afscheid van het bisdom Rotterdam. II DEN HAAG GPD De industrie in ons land vertoont op dit moment een opmerkelijk herstel. Volgens het CBS (Cen traal Bureau voor de Statistiek) werd er in maart ruim twee procent meer geproduceerd dan in fe bruari, toen er al een procent meer industriële produktie te noteren viel. Vooral de chemie- en de voedings- en genotmiddelenindustrie draai den goed. In de metaalindustrie is de daling van de produktie tot staan gebracht. Het produktieniveau van de industrie ligt vol gens de rekenmeesters van het CBS in het eerste kwartaal van dit jaar een fractie hoger dan in de zelfde periode van 1993. Dat betekent dat er voor het eerst sinds het derde kwartaal van 1992 weer sprake is van groei. Die is vooralsnog uiterst be scheiden: 0,2 procent. In 1993 daalde het produk tieniveau met anderhalve procent. Het CBS-in- dexcijfer van de industriële produktie staat nu op het hoogste punt sinds juli 1992. De chemie boekte in het eerste kwartaal een plus van twee procent in de produktie. Dat is vooral te danken aan de basisindustrie want de chemische eindproduktenindustrie laat een da ling zien. De voeding- en genotmiddelenindustrie vertoont aan de andere kant juist weer een stij ging van een procent. Zware criminaliteit uit handen van Hirsch Ballin en Van Thijn De ministers Hirsch Ballin van justitie en Van Thijn van binnenlandse zaken mogen zich niet meer bezighouden met de interregionale rechercheteams (IRT's). De Twee de Kamer heeft vannacht een motie van WD, D66 en Groen Links aangenomen, waarin staat dat de beide be windslieden ernstig tekort geschoten zijn in de afronding van delRT-zaak. yASSENAAR GPD Platenmagnaat Hans Breukhoven en echtgenote Vanessa moeten van burgemeester en wethouders van Wassenaar de overkapping van hun privé-zwembad slopen. En snel. Het fraaie bouwsel in de achtertuin is zonder vergunning bij villa 'De Breuckhoove' aangebouwd en dus illegaal. Ofschoon het zwembad (oppervlak te: 150 vierkante meter) vanaf de Backershagenlaan nog niet met een verrekijker voor een Wassenaarder te zien is, moet de familie Breukhoven van het Wassenaars college de baantjes lekker ge zond weer in de open lucht trekken. Toch geen pretje in dit nare klimaat, zeker niet voor Vanessa. Deze bekende inwoonster moet 'op medische indicatie dagelijks zwemmen in water van hoge temperatuur', zo liet de boss van het Free Record Shops-imperi um aan zijn 'plaaggeesten' weten. Maar Vanessa's nood staat, volgens B en W, niet in verhouding tot de 'overtreding van een enorme omvang'. Overigens heeft de bekende Wassenaarse familie het zwem bad, toen het nog niet overdekt was, in '88 ook al zonder bouw vergunning laten bouwen. Omdat de Breukhovens toen nog niet wisten dat voor zoiets als een privé-zwembad een vergunning nodig was, werd deze toen achteraf verleend. Juist daarom wordt een paar villa's verder het plotseling krachtdadig optreden van het Wassenaars college 'kinderachtig' genoemd. Breukhoven zegt trouwens van alle directe maar ook indirecte buren schriftelijke verklaringen te kunnen overleggen. „Dat ze geen enkel bezwaar tegen de overkapping hebben. Eén van de buren heeft indertijd zelfs op een overkapping van het zwembad aangedrongen". Wei nig Wassenaarders zijn trouwens bekend met het feit dat Hans en Vanessa Breukhoven, behalve hun kinderen, ook de pupillen van het kindertehuis De Sonnenburgh gratis in het privé-zwem bad laten zwemmen. Dat laatste gebaar noemen B en W sympa thiek, 'maar kan een overtreding van een dergelijke omvang toch niet rechtvaardigen'. Burgemeester P.H. Schoute en zijn drie wethouders houden gewoon voet bij stuk en hebben de gemeen teraad inmiddels verzocht om hun college daarin te steunen. DEN HAAG«ANP Van de 120 aanwezige parle mentariërs stemden 61 voor en 59 tegen. Dertig kamerleden waren afwezig. Vóór waren be halve de genoemde partijen het Algemeen Ouderen Verbond (AOV), de Centrumdemocraten, de SGP en de Socialistische Par tij (SP). PvdA, CDA, RPF en GPV gaven geen steun aan de motie. De kameruitspraak betekent dat het volgende kabinet beslui ten moet nemen over de toe komst van de speciale politie teams die worden ingezet tegen de georganiseerde misdaad. De gisteren eerder aangekondigde maatregelen van de ministers met betrekking tot de IRT's gaan voorlopig de ijskast in. Hirsch Ballin zei verrast te zijn dat hij de meerderheid van de volksvertegenwoordiging niet had kunnen overtuigen van zijn goede bedoelingen. Hij wil de gevolgen voor zijn positie morgen in de ministerraad aan de orde stellen. Volgens hem kan het niet zo zijn dat de poli tie de zware criminaliteit nu maar even met rust moet laten. Van Thijn reageerde laconie ker: hij had het debat voor geen goud willen missen. Wel be schouwde hij de opstelling van de Kamer als een 'symbolische afstraffing'. Behalve het CDA waren alle fracties uiterst kritisch over de conclusies die de beide be windslieden hebben getrokken uit de functioneringsgesprekken met de vier hoofdrolspelers uit het IRT-drama. De Amsterdam se hoofdcommissaris Nordholt en zijn commissaris Van Ries- sen, alsmede procureur-gene raal Van Randwijck en hoofdof ficier van justitie Vrakking mo gen op hun post blijven zitten. Van Thijn wilde Nordholt be lasten met de verantwoordelijk heid voor het Amsterdamse res tant van het vorig jaar ontbon den IRT van Noord-Holland en Utrecht. Van Riessen had hij daarvan willen ontlasten. De PvdA-minister noemde dat in het debat 'uiterst pijnlijke maar onvermijdelijke maatregelen' Hirsch Ballin had het plan om Van Randwijck van de overblijf selen van het IRT een uitge dund rechercheursteam voor de hoofdstad en het Gooi en een ander voor Noord-Holland af te halen. Hij wilde de procu reur-generaal van Den Bosch, mr. R. Gonsalves, de eindver antwoordelijkheid geven over alle zes IRT's in het land. Voor Vrakking had de minister geen maatregelen bedacht. De Kamer was bepaald niet onder de indruk van deze 'straf fen'. Dijkstal van de WD noem de het optreden van beide mi nisters 'gewoon een zooitje'. De PvdA stelde zich aanvankelijk ook hard op in het debat, maar steunde de motie uiteindelijk niet. De fractie was intern ver deeld, waarop partijleider Kok druk uitoefende opdat de neu zen toch in een richting zouden wijzen: minister Van Thijn mocht niet afgebrand worden. Het CDA steunde de beide be windslieden van meet af aan door dik en dun. Pagina 2: IRT-zaak steeds bi zarder. Pagina 3: 'IRT-zaak klucht voor moddergooiers'. Deze week VERBOUWINGSUITVERKOOP gebruikte auto's in ons filiaal te R0EL0FARENDSVEEN. Grote keuze in iedere prijsklasse. Vrijdag koopavond. LEIDEN AD VAN KAAM Alkemadelaan 1 Tel. 01713-2866 'EL AVIV AD BLOEMENDAAL iORRESPONDENT Iet Vaticaan staat op het punt 'erantwoordelijkheid te aan- 'aarden voor anti-semitisme loor de eeuwen heen. In een looi joodse leiders als sensationeel' bestempeld ont- verp-document erkennen kerk- eiders, voor het eerst in de ge- ichiedenis, dat er een verband )estaat tussen 'de lang verkon- ligde leer van verachting voor iet jodendom' en 'het wrede inti-semitisme in de Westerse vereld'. Katholieken zouden hebben lijgedragen aan de jodenhaat door te doen of er niets aan de land was en het lot van het ver- 'olgde joodse volk te negeren', tfede daardoor is de basis ge- figd voor de Duitse massa- noord op zes miljoen joden in le T weede Wereldoorlog. Verwacht wordt dat de paus ïiteindelijk zijn goedkeuïing zal icchten aan het ontwerp-docu- nent, dat is opgesteld door de Duitse emPoolse bisschoppen conferenties. De tekst is deze veek onthuld, en met instem ming ontvangen, tijdens een bijeenkomst in Israël van de in ter-religieuze commissie van kerkleiders en rabbijnen. Van katholieke kant nam de Vaticaanse Commissie voor Godsdienstige Betrekkingen met het Jodendom aan het overleg deel. De paus beloofde joodse religieuze leiders in 1987 dat er een verklaring over het anti-semitisme zou komen. Hij deed dat na een ontmoeting met de wegens zijn nazi-verle den omstreden Oostenrijkse kanselier Kurt Waldheim. Het ontwerp wordt eerst ter goedkeuring voorgelegd aan de bisschoppen, en later aan de paus, zodat het een officiële verklaring van het Vaticaan kan worden. Een van de joodse leden van de inter-religieuze commissie is rabbijn David Rosen, die vorig jaar namens Israël heeft onder handeld over de wederzijdse er kenning van het Vaticaan en de staat Israël. Hij gaat er zonder meer van uit dat de paus de tekst van het document in grote lijnen zal onderschrijven. De gemeentewerker die onlangs afdaalde in de put van de Burcht moet zich voor even hebben gewaand in het sprook je van Vrouw Holle. Allemaal portemonnees lagen daar op de bodem van die eeuwenoude waterput in het hartje van de stad Leiden. Vast en zeker be stemd voor hem, als beloning voor het volvoeren van zijn taak in die donkere diepte. Want zo ging het toch, in het sprookje dat ooit ontsprong aan het brein van de gebroeders Grimm? Ja, zo ging het ongeveer. Alleen, in werkelijkheid ligt het hier wel even anders. Zonder uitzonde ring waren deze portemonnees namelijk leeg. Of het moest een verdwaald bank- of giropasje zijn dat de struikrovers van de moderne tijd over het hoofd hadden gezien, dan wel bewust hadden genegeerd. „Want we hebben", zegt Maarten Been, „het sterke vermoeden dat het hier gaat om het restant van de buit van zakkenrollers die in de binnenstad actief zijn." Been is teamchef van wijk 1, of tewel de gemeentelijke ambte naar die is belast met de voor zieningen in het centrum van de stad. Uit de bevindingen van zjjn mensen blijkt dat de histo rische vesting niet alleen bij toeristen in trek is, maar ook bij zakkenrollers. Die het fraaie bolwerk uit de twaalfde eeuw in toenemende mate gebruiken als een soort 'dump-plaats' van an dersmans eigendommen. „In de put, maar ook in het groen om de Burcht heen, vinden we portemonnees, portefeuilles en tasjes. Het geld is er altijd uit, de TAW.-":. - wer/nM eaemt .wies»»** »t ■wm.mfiimmm»m.im ■tui iw wm\' (WMM ïgrltl iB mi ïïfiïBSS «Bït WÊfMWWWiMmm. BSÏ1| {KW1HK1 r.mm simmm ssm ehsiiistwiv mm mm *s mum m m\ i« De inmiddels door de gemeente afgedekte waterput van de Burcht die een 'geliefde' dumpplaats bleek te zijn voor gestolen portemonnees. FOTO LOEK ZUYDERDUIN pasjes zitten er in veel gevallen nog in." Daar trekt hij drie conclusies uit. „Bij nasporingen van die pasjes is gebleken dat het hier om diefstal gaat. We konden pasjes traceren via de bank. De eigenaars hadden intussen aan gifte gedaan. Verder hebben de diefstallen plaats in het centrum waar de Burcht weer het mid delpunt van is. Een rustig plekje om je rommel buiten het ge zichtsveld van het publiek on gestoord kwijt te raken. En mis schien mag ik het niet hardop zeggen, maar uit het gegeven dat de dader of daders niet ge ïnteresseerd zijn in die pasjes maar louter in het geld, zou het hier kunnen gaan om junks." „Of om jeugdige personen die in het centrum hun slag hebben geslagen en de overbodige ver pakking droppen op zo'n mooi afgesloten en soms donker deel van de stad dat de Burcht kan zijn", vult politievoorlichter Ton Stuifbergen volledigheidshalve nog aan. Het monument, zo verzekert hij, heeft de aandacht van de hermandad die op de hoogte is van de problematiek. „Maar het is praktisch niet mo gelijk om het terrein 24 uur per dag in de gaten te houden voor iets wat in een fractie van een seconde zijn beslag krijgt", zegt hij tevens. Wijkagenten houden intussen wél een oogje in het zeil, mede omdat de Burcht en omgeving ook nog een favoriete pleister plaats blijkt te zijn voor groepen allochtone jongeren die soms voor de nodige overlast zorgen. De put is intussen door de ge meente afgedekt met gaaswerk. Bij Vrouw Holle valt voorlopig niets meer te halen. Geen krant ontvangen? nri 071-143241 DEL. 071-128030 HET WOORD IS AAN Edwige Feuillère Het leven is net een spiegel: lach ertegen en het is aardig, kijk er kwaad naar en het wordt drei gend. VANDAAG Binnenland - Buitenland Cultuur Religie - Sport HET WEER Weersverwachting van het KNMI tot morgenavond Droog Wolkenvelden en droog. Mini mumtemperatuur 5 graden. Mid- dagtemperatuur ongeveer 15 gra den Wind uit noord tot noordwest matig, kracht 3 tot 4, aan de kust af en toe vrij krachtig, 5. Kamervragen over bijbaan Andriessen DEN HAAG GPD Boeing bindt strijd aan met Fokker AMSTERDAM BILL MEYER De Amerikaanse vliegtuigbou wer Boeing overweegt zich op de markt voor kleine straalver- keersvliegtuigen te begeven. Tot nu toe liet Boeing deze markt grotendeels over aan zijn con currenten. Boeing onderzoekt, samen met de Japanners en Chinezen, de behoefte bij de luchtvaart maatschappijen aan een vlieg tuig met 70 tot 100 stoelen. Fok ker beweegt zich juist met de Fokker 100 en Fokker 70 op de ze markt. Boeing, 's werelds grootste vliegtuigbouwer, zou een geduchte concurrent van Fokker zijn. Fokker reageert vrij laconiek op de nieuwe dreiging. Volgens woordvoerder Steijn zal Fokker zich pas zorgen gaan maken als daadwerkelijk tot de produktie van het nieuwe vliegtuig wordt besloten. „Op dit ogenblik heeft Boeing op ons een enorme ach terstand." Daarentegen zei topman Jür- gen Schrempp van DASA nog vorige week dat de concurrentie Fokker en DASA kan dwingen zelf een nieuw vliegtuig te ont wikkelen. DASA voert met de Britten en Fransen verkennende gesprekken over de bouw van een opvolger voor de Fokker 100, FASA geheten. Dit vliegtuig staat pas na de eeuwwiseeling op de agenda. Als Boeing inderdaad snel met een geheel nieuw vliegtuig komt, dat bovendien economi scher in gebruik is dan de Fok ker 100, is het niet ondenkbaar dat DASA en Fokker zullen be sluiten de ontwikkeling van de FASA sneller ter hand te nemen. De fracties van WD en D66 in de Tweede Kamer willen dat de demissionaire minister An driessen van economische za ken ten spoedigste opheldering verschaft over de bijbaan die hij er sinds 6 mei op na houdt. Zij hebben hem hierover schriftelij ke vragen gesteld. Gisteren werd bekend dat An driessen drie dagen na de re cente verkiezingen is benoemd tot bestuurslid van een nieuw administratiekantoor dat de aandelen van het papiercon cern KNP Bührmann-Tetterode gaat beheren en uitgeven. Andriessen zou deze (betaal de) nevenfunctie pas daadwer kelijk gaan uitoefenen als hij minister-af is, maar WD en D66 nemen hier geen genoegen mee. Volgens beide fracties is het onaanvaardbaar dat een mi nister nauwe banden met een bepaald bedrijf aanknoopt. Lcidsch Dagblad NIEUWE ABONNEES ONTVANGEN DE KRANT DE EERSTE 2 WEKEN GRATIS. i i Ja, dat is goed nieuws Dus neem ik i nu een abonnement. Tel: I (l.v.m. controle bezorging) Na de eerste 2 weken I betaal ik mijn abonnement: Per maand automatisch 29,30) j Per kwartaal via acceptgiro 85,55) I automatisch 84,55) I j Nr. bank/giro:.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1