Leidsch Dagblad Miljoenen extra nodig oor politie Arafat roept op tot heilige oorlog Bodem Nieuwe Mare vervuild met olie BEL: 071-128030 Zuid-Holland snel opgeheven Beslag gelegd op Gat van Palace Noordwijk (fpHulshoff GOED NIEUWS ?2 OENSDAG 18 ME11994 OPGERICHT 1 MAART 1860 NR. 40467 LOSSE NUMMERS ƒ1,60 ervormd Pleidooi De gereformeerde I £m kerkhistoricus prof. Jelsma was 'verbijsterd' len hij het 'Hervormd leidooi' las. Rendez vous y| q De keus van Wim I Beeren is op drie I plekken in Leiden te zien. Een confrontatie van twee culturen. ie stuurgroep, onder voorzit- •rschap van oud-mininster /jan Dijk van binnenlandse za- n, heeft in opdracht van de ■weede Kamer de financiële knelpunten in kaart gebracht Jie zich de komende jaren bij He politie kunnen voordoen. Uit jet rapport blijkt dat 17 van de É5 regiokorpsen kampen met ftcn ongedekt tekort op hun be groting. Vier regio's dekken hun exploitatietekort uit de reserves •n vier spelen quitte. De regio Twente voert de lijst lan met een gat op de begro- jng van bijna 8000 gulden per armatieplaats. De regio Leiden Baarentegen heeft het tekort Pijpenkabinet is dakloos leiden roderick de smit Het Leidse Pijpenkabinet is dakloos. De beheerders hebben de huur van het pand aan de Oude Vest per 1 mei opgezegd, omdat ze het plan hadden naar mu seum de Moriaan in Gouda te verhuizen. Maar de di rectie van dat museum zegt niet te zitten wachten op de Leidse pijpencollectie. Om dat er nog geen alternatieve ruimte 'is gevonden om de collectie onder te brengen, zullen de pijpen voorlopig niet voor publiek te bezich tigen zijn. De beheerders van het Pijpenkabinet wilden hun collectie naar Gouda ver huizen om daar een Natio naal Pijpenmuseum te ves tigen in museum de Mori aan. Hiervoor zouden de Goudse en Leidse verzame lingen samengevoegd moe1 ten worden en zou de col lectie keramiek van de Mo riaan moeten verhuizen. De directie van de Moriaan heeft dit voorstel echter af gewezen. Een deel van de collectie van het Pijpenkabinet is nu opgeslagen in een loods, de overige pijpen zijn tentoon gesteld in het buitenland en worden bij terugkomst waarschijnlijk ook opgesla gen. Woordvoerder B. Goes van het Pijpenkabinet hoopt voor het einde van 1995 in een andere ge meente het museum te her openen. Het liefst in Gouda, want dat is toch dè pijpen- stad, zegt Goes. „Als dat niet kan gaan we naar een andere plaats, we blijven in elk geval niet in Leiden." Wassenaarder komt om in brandende auto tekort regio Leiden beperkt Ae politiekorpsen moeten nog dit jaar 76 miljoen gulden /xtra krijgen om tekorten te voorkomen. Bovendien die- jen korpsen die moeten krimpen (veelal op het platte nd) tijdelijk extra geld krijgen om de kosten van boven- illig personeel op te vangen. Dit schrijft de Stuurgroep legionaal Politiebudget in een vanmiddag gepresenteerd derzoeksrapport. kunnen beperken tot 320 gul den per formatieplaats. Om te voorkomen dat bij de verdeling van extra geld korp sen met een groot tekort wor den bevoordeeld boven korpsen die zoveel mogelijk de tering naar de nering hebben gezet, moet ieder korps er per forma tieplaats evenveel bij hebben, vindt de stuurgroep. Het gaat om een bedrag van tweedui zend gulden per formatieplaats, precies het bedrag dat de korp sen nu gemiddeld tekort ko men. De stuusgroep concludeert dat het beleid en het beheer van de korpsen op veel punten ver beterd moet worden. Het ren dement van het besteedbare budget kan omhoog. Zo zitten, mede als gevolg van de reorga nisatie, teveel politiemensen in leidinggevende functies. Ook zijn er nogal wat administratie ve medewerkers die het (hoge re) loon verdienen van de dien der op straat. De Kamer had om het onder zoek gevraagd naar aanleiding van het vorig jaar verschenen rapport Zicht op Politiekosten, dat in opdracht van de politie chefs en de korpsbeheerders was gemaakt. Dat rapport bere kende een tekort op lange ter mijn van zo'n vierhonderd mil joen gulden. leiden Hoe ernstig de bodemverontreiniging aan de Nieuwe Mare is, weet de gemeente Leiden nog niet. Maar de vette oliekringen die grondwerkers gisteren aan troffen, zijn verontrustend. Onmiddellijk is een onder zoeksbureau ingeschakeld om de vervuiling te meten. En de werklui moesten uit voorzorg dikke blauwe gifwerende overalls aan en gasmaskers op. Aan de Nieuwe Rijn was een aannemersbedrijf juist be gonnen met het vernieuwen van de waterleiding. Dat kar wei gebeurt in opdracht van de Energie- en Watervoorzie ning Rijnland (EWR). Bij het graven van een sleuf is de olie ontdekt. „Eerst roken ze het. Later was het ook te zien. Zo op het oog ligt er oude olie", zegt milieuambte naar A. van den Berg. „Dat moet haast wel, want we we ten niet hoe die olie daar terecht is gekomen. Volgens een buurtbewoner heeft er in het verleden een garagebedrijf gezeten. Ik heb dat nog niet kunnen achterhalen." Van den Berg kan ook de gevolgen van de aangetroffen bodemverontreiniging nog niet overzien. In het ergste ge val moet de grond worden afgegraven. „We zetten haast achter deze klus. Binnen twee dagen hoop ik zekerheid te hebben." foto hielco kuipers [Nog geen abonnee? HET WOORD IS AAN Een grafschrift Ik heb nu een haven gevonden; hoop en fortuin, vaarwel! Niets heb ik meer met u te maken; fopt nu anderen! VANDAAG PAGINA'S Binnenland- Buitenland Cultuur I Feiten en meningen - Gesprek van de dag - Info RTV Show - VANDAAG OOK SMAAK PAGINA 21 HET WEER Een enkele bui Het weer van vandaag en gisteren zet ook de komende dagen door. Het ene moment overheersen wolkenvelden en valt er een enke le bui, het andere moment schijnt de zon. Langs de kust wordt het 's middags 15 graden; in het binnen land ligt de middagtemperatuur iets hoger. Wind zwak tot matig, uit noordelijke richting. Dit weer beeld lijkt aan te houden tot aan de Pinksterdagen. Een 46-jarige inwoner van Was senaar is vannacht om het leven gekomen toen zijn auto op de Rijksstraatweg in brand vloog. De bestuurder kon niet tijdig uit de wagen worden gered. De man raakte rond één uur door nog onbekende oorzaak de macht over het stuur kwijt, reed tegen een lichtmast, sloeg over de kop en kwam in de berm tot stilstand. Daar vloog de wagen in brand. Medewerkers van de Ur- sulakliniek hebben nog gepro beerd het slachtoffer uit de brandende auto te halen, maar tevergeefs. Uiteindelijk heeft de Wassenaarse brandweer het vuur geblust. Het slachtoffer was toen al overleden. Twee redders hadden rook in geademd en moesten, evenals een politieagent, in een zieken huis worden behandeld. Vol gens getuigen reed de man, een in Wassenaar wonende Japan ner, met hoge snelheid over de Rijksstraatweg in de richting Leiden. Daardoor verloor hij de macht over zijn BMW. DASA spreekt over nieuw vliegtuig FASA münchen bill meyer Deutsche Aerospace voert ver kennende besprekingen met het Franse Aérospatiale en Bri tish Aerospace over de bouw van een nieuw vliegtuig met 110 stoelen. Deze FASA (Future Ad vanced Small Airliner) komt mogelijk al in het jaar 2001 op de markt. Dat zegt DASA-direc- teur Hartmut Mehdorn in een interview met het blad Flight International Een woordvoerder van DASA ontkent echter tegenover deze krant dat er al sprake zou zijn van een besluit over de ontwik keling en in produktie nemen vaff de FASA. Wel geeft hij toe dat DASA opnieuw een stap heeft gezet in de richting van de ontwikkeling van een nieuw vliegtuig. Een toestel dat in de plaats moet komen van dfe Fok ker 100-familie. Binnen enkele jaren fusie met Noord-Holland den haag richard mooyman De dagen van de provincie Zuid-Holland zijn geteld. Gede puteerde Staten van Noord- en Zuid-Holland willen beide pro vincies binnen enkele jaren sa menvoegen tot de provincie Holland. Dat is de uitkomst van een overleg dat de dagelijks be stuurders gisteren in Sassen- heim hebben gehouden. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland besloten vorige maand al te streven naar één provincie Holland. Hun colle ga's in Zuid-Holland reageer den toen afhoudend, maar heb ben zich nu ook uitgesproken voor een samengaan tussen de twee provincies. De fusie is ingegeven door de vorming van de nieuwe stads provincies Amsterdam en Rot terdam. Ook het stadsgewest Haaglanden (regio Den Haag) krijgt mogelijk de status van stadsprovincie. De uitgeklede provincies Noord- en Zuid-Hol land dienen volgens beide colle ges 'in het belang van het be stuurlijk evenwicht' te fuseren tot één provincie Holland, die zich zal uitstrekken van Texel tot Goeree-Overflakkee. De pre cieze begrenzing van de langge- Hulshoff zet de trend in HrAND*A6UBE*>$v PASTOE HÜLSTA CASTELIJN TEAM BY WELLIS te kust en te keur op elke maat! anders denken over wanden rekte nieuwe provincie staat overigens nog niet vast. Een woordvoerder van de provincie Zuid-Holland vindt het te vroeg om te speculeren over de nieuwe provinciehoofd stad. „Haarlem heeft een pro vinciehuis. Maar zolang de stadsprovincie Haaglanden nog niet is gevormd, is er in Den Haag ook een provinciehuis. Dit soort dingen is nog niet beke ken. Er ligt nu alleen een inten tieverklaring tot een fusie." De conclusies van de twee colleges zullen volgende maand aan de afzonderlijke Staten worden voorgelegd. Provinciale Staten van Noord-Holland heb ben al eerder duidelijk gemaakt een fusie te willen. Staatssecre taris De Graaff-Nauta (binnen landse zaken) is gisteren offi cieel van de plannen op de hoogte gesteld. Rabin: vredesovereenkomst geschonden jeruzalem ap Een opgenomen speech van PLO-leider Arafat, waarin hij zou oproepen tot het voeren van een heilige oorlog om Jeru zalem te bevrijden, kan een be dreiging vormen voor het vre desproces tussen Israël en de PLO. De Israëlische premier Rabin verklaarde gisteren dat Arafat hiermee de op 4 mei in Cairo getekende vredesovereenkomst tussen de PLO en Israël schendt, waarmee de autono mie voor de Gazastrook en Jeri cho een feit werd. De bandopname van Arafats toespraak, gehouden op 10 mei in een moskee in Johannesburg, werd door de Israëlische radio uitgezonden. De radio beweer de de opname te hebben gekre gen van de joodse gemeen schap in Zuid-Afrika. „U moet begrijpen dat onze hoofdstrijd niet gaat om hoe veel we van ze kunnen loskrij gen hier en daar. Onze hoofd strijd is Jeruzalem", zo sprak Arafat. Hij voegde eraan toe dat Israël beloofd heeft Jeruzalem ter discussie te stellen over drie jaar, wanneer de onderhande lingen beginnen over een per manente vredesregeling. „U moet komen om te vechten en een heilige oorlog te beginnen om Jeruzalem te bevrijden. Dat is erg belangrijk", aldus Arafat. De reactie van Rabin: „Als ik hieruit moet opmaken dat hij oproept tot een heilige oorlog dan is dat een grove schending van zijn eigen belofte in een brief die hij mij schreef en te kende en die leidde tot de we derzijdse erkenning van Israël en de PLO." Ook zei Rabin:Als dat inder daad zijn oproep is, dan zal het de voortgang van het proces tussen ons en de Palestijnen ter discussie stellen. We zullen niet in staat zijn een schending te accepteren van de PLO-belofte waarin geweld en terreur wor den afgezworen." Rabin voegde er verder aan toe dat Israël met de PLO heeft afgesproken de kwestie Jeruza lem zowel voor moslims, jo den als christenen heilig te bespreken wanneer de onder handelingen over een perma nente vredesregeling beginnen. Direct na de uitzending van Arafats toespraak diende de rechtse Nationale Religieuze Partij een motie van wantrou wen in tegen de regering-Rabin. Oppositiepartijen eisten de vrij gave van alle geheime bijlagen bij het autonomie-akkoord met de PLO. Rabin ontkent dat er geheime regelingen zijn getrof fen. Pagina 7: Israël is weg uit Ga- Een vriendje troost de zoon van de gisteren op de Westelijke Jordaan- oever doodgeschoten Raphaël Kolfenberg. Ook een Nederlandse vrouw kwam om het leven toen Palestijnen de auto waarin de slachtoffers za ten onder vuur namen. De dochter van de Nederlandse raakte levensge- vaarlijk gewond. foto reuter havakuk levison noordwuk paul de vlieger P. Tschin, de voormalige huur der van het leegstaande Hotel Noordwijk, heeft beslag laten leggen op het Gat van Palace in Noordwijk. Al eerder gebeurde dat met Hotel Noördwijk aan de Parallelboulevard en Maison Meier aan De Grent. Volgen Tschins advocaat, A.Th. Brink, is op 'het Gat' be slag gelegd om meer zekerheid te hebben dat er geld voor scha devergoeding kan worden ver haald op Northside Invest ments. Met deze BV van zaken man R. van de Putte, die eige naar is van het betreffende on roerend goed, is Tschin in een juridisch conflict verwikkeld. De ex-hotelier eist 1,8 miljoen gulden schadevergoeding van Northside, omdat hij in de zo mer van 1990 na een kort ge ding tegen zijn zin uit zijn vol- Zes Katwijkers verdacht van drughandel katwu k wim wegman Bij een grootscheepse politie actie zijn gisteren en maandag zes Katwijkers en een inwoner van Tollenbeek gearresteerd op verdenking van handel in hard drugs. De meeste verdachten vijf Katwijkse mannen en een Katwijkse vrouw zijn maan dag aangehouden bij invallen in vier woningen en twee opslag ruimten in Katwijk en in een woning in Den Haag. De zeven de verdachte, een 29-jarige Tol- lenbekenaar, werd gistermiddag gearresteerd op het Noordwijk- se politiebureau, waar hij zich op verzoek van de politie meld de. Er worden nog meer aan houdingen verwacht. Bij huiszoekingen in de wo ningen heeft de politie ruim één kilo cocaïne, vijf gram heroïne en drie vuurwapens in beslag genomen. De straatwaarde van 'de drugs schat de politie op on geveer een ton. De politie denkt met de arres taties ook een overval op een drugdealer, in januari van dit jaar in Katwijk, te hebben opge lost. Aan de aanhoudingen ging een acht weken durend onder zoek vooraf van de recherche in de Bollenstreek. Dat werd be gonnen nadat de politie tips binnenkreeg over een geregelde handel in heroïne en cocaïne in deze regio. geboekte hotel werd gezet. Het Hof en de Hoge Raad oordeel den later dat deze uitzetting ten onrechte was. Het beslag houdt onder meer in dat het Gat van Palace dat overigens deze week na ruim twee jaar weer is voorzien van tegels niet kan worden ver kocht door de eigenaar. Mocht de rechter Tschins eis om scha devergoeding toewijzen, dan kan hij in het uiterste geval het stuk grond verkopen om zo het geëiste schadebedrag veilig te stellen. Lekisch Dagblad Mrlill ïïüllifaaBftaÜiifai NIEUWE ABONNEES ONTVANGEN DE KRANT DE EERSTE 2 WEKEN GRATIS. Ja, dat is goed nieuws Dus neem ik nu een abonnement. I Tel: I (Lv.m. controle bezorging) Na de eerste 2 weken I betaal ik mijn abonnement: Per maand automatisch i 29,30) Per kwartaal via acceptgiro 85,55) I automatisch 84,55) Nr. bank/giro: Of bel 071-128030

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1