Leiden College universiteit wil bemiddeling in crisis Klapstuk in nieuwe ruimte beter uit de verf Het grote gelijk brengt Groen Links niet ver Urn Herstel Haagsche Schouwbrug begint MAANDAG 16 MEI 1994 CHEF HENNY VAN EGMOND, 071 -356414, PIV.-CHEF HANS KOENEKOOP, 071-356429 Parkeerdek yi yt Bewoners Swager- I I manweg in Voor schoten maken bezwaar tegen de bouw van een verhoogd parkeerdek bij motel De Gouden Leeuw. Strandpaviljoen Noordwijk onder- I Z zoekt of er stappen kunnen worden onderno men tegen de overname door het Beach Hotel van een strandpaviljoen. Een professionele bemiddelaar moet de vertrouwens breuk tussen college van bestuur van de Leidse universi teit en de universiteitsraad gaan herstellen. Dat schrijft het college tenminste in een brief aan de universiteits raad. De crisis ontstond twee weken geleden toen de uni versiteitsraad aandrong op het vertrek van voorzitter C. Oomen van het college. Aanleiding daarvoor was de wij ze waarop hij de bouwfraude bij de uitbreiding 'Annex' van het Sylviuslaboratorium behandelde. leiden De achterbouw van de voormalige coöperatieve vereniging De Vooruit aan de Korevaarstraat/Oranjeboomstraat valt dezer dagen on der de slopershamer. Het gaat om een pand waar ooit een coöperatieve bakkerij in heeft gezeten. Op deze plaats komen dertien sociale huur woningen voor ouderen. De bouw daarvan zal in het najaar beginnen. Het pand van De Vooruit wordt gerenoveerd: daar zal volgend jaar de woningbouwvereniging Zijl en Vliet haar nieuwe kantoor betrekken. FOTO HOLVAST/MARK LAMERS leiden rudolf kleun De raad bespreekt de brief van avond. Dan komen ook de ver zoeken aan de orde van het uni versiteitsblad Mare en van het Leidsch Dagblad om openbaar making van een vertrouwelijk onderzoeksrapport naar de bouwfraude. In eerste instantie zijn die verzoeken afgewezen. Beide bladen overwegen nu ju ridische stappen. Bij de bouwfraude rond de Annex zijn enige miljoenen gul dens verdwenen. De vroegere directeur bedrijfsvoering van de universiteit is naar aanleiding van de zaak gearresteerd, even als de projectontwikkelaar en de formele uitvoerder van het werk. Het drietal wordt ver dacht van een groot aantal strafbare feiten, waaronder fraude, flessentrekkerij en vals heid in geschrifte. Het college van bestuur reageerde pas in een zeer laat stadium op deze zaak omdat het project hele maal was uitbesteed aan de projectontwikkelaar. De univer siteitsraad heeft uiteindelijk zelf een rapport opgesteld over de gang van zaken. Op grond van dat rapport werd het vertrek van voorzitter Oomen geëist. Het college van bestuur heeft die motie naast zich neer ge legd, ook al omdat het zich ge zamenlijk verantwoordelijk acht. In de brief aan de univer siteitsraad zegt het college nu dat de bouwfraude zaak niet zo zeer de oorzaak is geweest maar de aanleiding om het vertrek van Oomen te eisen. Gewezen wordt daarbij op al langer be staande 'spanningen' tussen raad en college. Om die span ningen op te lossen zou er een 'indringend gesprek' op gang moeten worden gebracht tussen college en raad. Volgens het col lege moet daarbij professionele begeleiding worden ingescha keld. Na afloop van dat gesprek zouden college en raad zich ge zamenlijk moeten beraden op 'wat ons verder te doen staat'. Het college zegt hopen de pro blemen zo in positieve te kun nen ombuigen en wijst daarbij op de schade die de Leidse uni versiteit inmiddels door de af faire heeft opgelopen. Ook het college van decanen - de gezamenlijke voorzitters van de faculteiten - is bezorgd over die schade. Het vreest nog grotere schade als het conflict verder uit de hand loopt. In een brief aan het bestuur dringen de decanen daarom aan op soort gelijke stappen als het college nu voorstelt. Volgens de deca nen moeten universiteitsraad en college van bestuur in on derling beraad de oorzaken van de verstoorde verhouding on derzoeken om zich vervolgens op een oplossing te bezinnen. Leidse agent met motor verongelukt leiden De Leidse politieagent W. Handgraaf is vorige week bij een motorongeluk in Zwitserland om het leven gekomen. De agent, die ook in Leiden woonde, is 37 jaar oud geworden. Van morgen was er op het politiebureau een herdenking. Handgraaf was in Zwitserland op vakantie. Bejaarde overleden aan verwondingen leiden De 74-jarige Leidenaar die vorige week woensdag met zijn auto tegen een bus botste op de kruising Lammenschans- weg/Tomatenstraat, is dit weekeinde in het Elisabeth-zieken- huis aan de gevolgen van zijn verwondingen overleden. De man, die door een eigen verkeersfout verongelukte, liep ondermeer een gebroken nek en rugletsel op. Envelop met geld van de bar gegrist leiden Een envelop met 5500 gulden inhoud is zaterdagvond ontvreemd uit een restaurant aan de Stationsweg. De eigenaar had de envelop met geld op de bar gelegd om er leveranciers mee te betalen. Toen hij zich even terugtrok in de keuken, is ie mand binnen gekomen die de envelop van de bar heeft gegrist. Meisje zwaar gewond na ongeval leiden Een 9-jarig meisje uit Leiden is zondagavond zwaar ge wond geraakt na een verkeersongeval op de Apollolaan. Het meisje, dat met vriendinnetjes speelde, liep de weg op waar juist een auto passeerde.^De bestuurster, een 72-jarige vrouw uit Lei den, kon het meisje niet ontwijken en reed haar omver. Het meisje is met een zware hersenschuissing en een gebroken been opgenomnen in het Academisch Ziekenhuis. Grote buit bij inbraak leiden Een 50-jarige Leidenaar heeft gisteravond aangifte ge daan van een inbraak in zijn woning aan de 4e Binnenvest- gracht. De man heeft gemeld dat hij 20.000 gulden aan contan ten en 10.000 gulden aan sieraden mist. Voorts is zijn hele wo ning overhoop gehaald. De man heeft de politie verteld dat hij vermoedt wie de dader is. Vorige week donderdag had hij een huissleutel gegeven aan een man die bij hem zou komen inwo nen. De man was echter niet komen opdagen. Speel-o-theek Klapstuk, waar de meest uiteenlopende stukken speelgoed en spelletjes kunnen worden geleend, is er in de nieuwe ruimte in buurtcentrum Dijk 33 aan de Apothekersdijk op vooruit gegaan. Daarover zijn klanten en medewerkers het eens. Zaterdag werd het nieuwe onderkomen officieel in gebruik genomen. Klapstuk was tot voor kort on dergebracht in de soosruimte van de Ark aan de Pieterskerk- choorsteeg. Die wordt ver bouwd, waarna er geen of on voldoende plaats voor Klapstuk overblijft. Klapstuk zou in de Ark verder in het gedrang zijn gekomen door het voornemen nog meer buurtactiviteiten in de soosruimte af te werken. In het nieuwe onderkomen worden alleen kinderactivitei ten gehouden en is er daardoor geen .rookoverlast. Verder heeft de zon vrij spel en kan er wor den beschikt over een binnen plaats met zandbak. Andere voordelen zijn een betere be reikbaarheid met auto en bus. Ook invaliden kunnen via 'de buren' van het Volkshuis bij Klapstuk komen. De verhuizing heeft een ver vroeging met een uur van de uitleentijd op zaterdag tot ge volg: van 10.30 tot 12.30 uur. Verder is Klapstuk op woensdag tussen tien en twaaif uur open en op donderdag tussen drie en vijf uur. Kinderen testen speelgoed uit in het nieuwe onderkomen van speel-o-theek Klapstuk in Dijk 33, het buurtcentrum aan c LWG/Groenen: voorrang voor langzaam verkeer leiden w1m koevoet Voetgangers en fietsers moeten in het Leidse verkeer voorrang krijgen op auto's. Daarvoor pleit Leiden Weer Gezellig/De Groe nen in een reactie op het colle geprogramma, dat morgen avond wordt behandeld in de raad. Volgens raadslid Margje Vlas veld moeten burgemeester en wethouders veel meer werk ma ken van hun fietsbeleid. Het ge bruik van de fiets in de stad dient met radicale maatregelen te worden gestimuleerd. LWG- De Groenen denkt aan de uit breiding van stallingsmogelijk heden voor fietsen, desnoods ten koste van de voorraad par keerplaatsen. De partij pleit verder voor een harder optreden van de dienst parkeerbeheer tegen 'asociaal' parkeergedrag. Vlasveld wil au tomobilisten die hun voertuig op trottoirs en fietspaden ach terlaten de oorlog verklaren, dat wil zeggen: eerder wegslepen en hogere boetes's. LWG/De Groe nen wil dat het college niet al leen langdurig werklozen aan werk helpt maar ook dat vrijwil ligers worden beloond voor hun inspanningen. Vlasveld denkt aan het verstrekken van een OV-jaarkaart. Verder dringt de fractie andermaal aan op een 'vliegverbod boven Leiden' en op de naleving van de verplich ting van basisscholen het vak verzorging te onderrichten. Dat is belangrijk om de 'stereotype taakverdeling tussen geslachten te doorbreken'. Fractievoorzitter Rianne Peeters verdedigt deelname college leiden wim koevoet i.' Rijksweg 11-west wordt niet aangelegd. Ook de kans op de parkeergarage aan de Boom- t markt, voor bezoekers van Sleu telhof, binnenstad en Stadsge- hoorzaal, is nihil. Rianne Peet- ers, fractievoorzitter van Groen Links is daar zó zeker van dat ze absoluut niet inziet waarom ou! haar partij niet in het college van burgemeester en wethou- ag ders kan stappen. In het collegeprogramma, dat morgenavond met enige vertra ging wordt behandeld in de ge- thl meenteraad, heeft de nieuwe wethoudersploeg afgesproken rijksweg 11-west 'niet onmoge lijk' te maken. Terwijl in een t eerder verschenen toekomst- ie plan voor Leiden de weg nog als hartewens is opgenomen. Peeters ziet hierin geen ge vaar. „Om te beginnen gaat het 4 rijk over die weg. Verder is het tracé al in 1956 vastgesteld en nog altijd ligt-ie er niet. Als it rijksweg 11-west doorgaat dan do is dat pas na 2000 en het colle- I geprogramma beslaat de perio- de 1994-1998. Vóór die tijd is er geen geld voor. De kans op het zoveelste uitstel acht ik groot. Al j was het alleen maar omdat de "i- provincie de weg niet in haar ,",n, plannen heeft opgenomen. Ik vraag me af waar we het nu nog j overhebben." Over een principe dat met in stemming van Groen Links in een woordenspel is verborgen. De andere collegepartijen drin gen aan op de aanleg van een weg, waartegen Groen Links al tijd heeft geageerd, recentelijk nog in verkiezingsprogramma en -campagne. Peeters: „Voor de voorstan ders is de aanleg een minder hard principe dan voor de te genstanders. PvdA en CDA heb ben er tijdens de collegevor ming geen hard punt van ge maakt. Daarvoor wilden ze ons er te graag bij hebben." Boommarkt Ook de kwestie Boommarkt-ga- rage is in het collegeprogramma goed verstopt. Afgesproken is dat er een onderzoek komt naar de meest geschikte plek voor een garage in het westelijk deel van centrum. Daarmee lijkt de stoom van de ketel voor Groen Links, maar zowel PvdA-wet- houder T. van Rij als CDA-wet- houder J. Walenkamp hebben al herhaaldelijk te kennen gegeven dat uit dat onderzoek vrijwel onmogelijk een betere locatie dan de Boommarkt kan rollen. Wat nu als die twëe gelijk krij gen? Haalt Peeters dan Groen Links-wethouder Jan Laurier alsnog uit het college? komt. Wij vinden de Boom markt een slechte plek omdat met een garage in het autovrije deel van het centrum alle be oogde effecten van de autoluwe binnenstad teniet worden ge daan. De PvdA zegt wel dat ze voor is maar heeft in een motie harde voorwaarden gesteld waaraan nooit kan worden vol daan. Ze wil niet dat er gemeen schapsgeld in wordt gestopt, ze eist dat de garage geheel aan het zicht wordt onttrokken en dat er evenveel parkeerplaatsen op straat moeten worden opge heven als er in de garage ko men. Wij zeggen tenminste ge woon'nee'." Peeters vervolgt: ,,D66 zit in deze kwestie op de wip maar kan onmogelijk voor de garage zijn en tegelijkertijd pleiten voor een busloze Breestraat. Uitlaat gassen zijn uitlaatgassen. Kortom, het is juist CDA-wet- houder Walenkamp die er zo'n beetje alleen voor staat. Hij voelt in deze kwestie meer druk dan wij." Mensen die vinden dat Groen Links zich toch harder had moeten opstellen, zegt Peeters, vergeten dat haar partij niet al leen radicaal is, maar ook be stuurlijke verantwoording heeft. „Met 'nee' roepen haal je het grote gelijk wel binnen, maar bereik je niet dat er dingen ver anderen. Dat geldt ook voor de polderdiscussie. We zijn niet Operatie kost zeven miljoen Rianne Peeters: „We zijn groen èn links en kunnen daarom niet altijd voor het milieu kiezen." FOTO HOLVAST/MARK LAMERS per definitie tegen bebouwing om te wonen." dat Groen Links als enige fractie van alle polders. We zijn groen Peeters is trots op de samen- een allochtoon raadslid levert, èn links en kunnen daarom niet stelling van haar nieuwe vijf- tonen volgens haar aan dat het altijd voor het milieu kiezen, koppige fractie, waarvan een met principes wel goed zit bij Het gaat ook om de duizenden meerderheid vrouw is - uniek in Groen Links, woningzoekenden en het recht de Leidse raad. Dat en het feit leiden loman leefmans Het herstel van de Haagsche Schouwbrug tussen Stevenshof en Haagse Schouwweg is van daag begonnen. De sloop van de oude brugdelen en de aanleg van de nieuwe ophaalbrug duurt naar verwachting een jaar. De kosten van de hele ope ratie bedragen zeven miljoen gulden, waarvan de provincie acht ton betaalt. Voor het verkeer betekenen de werkzaamheden dat ook (brom)fietsers niet langer het water van de Oude Rijn bij de Haagse Schouw kunnen over steken. Die moeten gebruik ma ken van de Stevensbrug (bus- brug) nabij de Gandhistraat. De houten oversteek voor fietsers en voetgangers wordt wegge haald en komt niet meer terug. De nieuwe, brede brug bevat ook rijstroken voor langzaam verkeer. Mededelingen over verkeersomleidingen worden via de tv-krant bekend gemaakt. Intrillen Een van de eerste werkzaamhe den zal het 'intrillen' van een damwand zijn en het heien van de fundering. Omwonenden kunnen eventuele schade aan hun huizen als gevolg daarvan bij de gemeente Leiden melden. De oude brug werd begin 1992 plotseling afgesloten nadat een onderzoek had uitgewezen dat met name de bovenbouw in zeer slechte staat verkeerde en de brug zelf ook niet veilig meer was. De afsluiting leverde diver se problemen op voor het auto verkeer van en naar de Stevens- hof en Valkenburg. Het pro bleem werd verminderd door het openstellen van de busbrug voor alle verkeer en later het versneld openstellen van de tunnel onder het spoor nabij de Vink. Op afstand Nu, na twee jaar afsluiting, wordt een begin gemaakt met het herstel. De nieuwe, moder ne constructie is ontworpen door architect Maarten Struijs en doet sterk denken aan de brug bij de Zijlpoort. De bedie ning van de nieuwe brug zal met camera's op afstand wor den geregeld vanaf het gemeen telijk bedieningscentrum op de Schrijversbrug op de hoek van de Lage Rijndijk en de Zijlsingel.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 9