Leidsch Dagblad 'Oudere ligt vaak op verkeerde plek' Grote drukte op Hemelvaartsdag D-Day-kampement Eisenhower ontdekt Senaat: wapenembargo tegen Bosnië opheffen Brussel bedreigt woensdag-gehaktdag Onderuit bij herdenking De Blauwpoortsbrug kan niet meer open GOED NIEUWS Feestelijke dag in Kikkerpolder KOM NU NAAR ARCHEON /facKeoM VRIJDAG 13 ME11994 OPGERICHT 1 MAART 1860 NR. 40463 LOSSE NUMMERS ƒ1,60 Rebellie binnen CD 3 Als Janmaat niet open lijk afstand neemt van racistische uitspraken van collega's, stappen tiental len CD-raadsleden op. Zuid-Afrika 5 In het Zuidafrikaanse kabinet neemt ook Winnie Mandela zitting. Buthelezi wordt minister van binnenlandse zaken. j Verzoening a a Europa moet vol- 11 gens de Raad van Kerken kiezen voor ver zoening, vrede en gerech- tigheid. I Volkskunst a -7 Rijksmuseum voor I Volkenkunde in Lei den toont volkskunst uit de verzameling van een krasse globetrotter. kwaliteits- tenten, - slaapzakken, kleding, - rugzakken, - schoenen Wendlinger nog in levensgevaar na crash Monaco monte carlo De Oostenrijkse coureur Karl Wendlinger verkeerde vanochtend nog steeds in levensgevaar na zijn crash op het circuit van Monaco. De Oostenrijker knalde door onverklaarbare oor zaak direct na de tunnel in de vangrails. Het ongeluk is het derde binnen elf dagen bij de Formule 1. In Italië vonden de coureurs Senna en Ratzenberger de dood. Pagina 19: Er rust een vloek op Formule 1. Commissie-Welschen wil ouderenprobleem aanpakken met thuiszorg HET WOORD IS AAN Rabindranath Tagore Niet het kwaad zelf hebben wij het meest te vrezen, maar de ti rannieke pogingen om het goede te doen zegevieren. VANDAAG Veertig procent van de huidige bewoners van bejaarden oorden en dertig procent van de patiënten in verzor gingstehuizen woont of ligt nu op de verkeerde plek en kan toe met lichtere vormen van zorg. Alleen door er tot het jaar 2015 voor te zorgen dat zij op een plaats terecht komen die beter is toegesneden op hun werkelijke be hoefte aan hulp, kan de ouderenzorg betaalbaar blijven. Dat schrijft de commissie-Welschen in haar rapport over de toekomst van de ouderenzorg dat aanstaande maandag wordt aangeboden aan minister d'Ancona van WVC. Binnenland - Buitenland - Cultuur Programma's - Regio RTV Show den haag gpd Alders vrijwel zeker van hoge VN-post den haag gpd De commissie, die de naam draagt van de Eindhovense bur gemeester R. Welschen, wijst erop dat door de toenemende vergrijzing van de bevolking er de komende jaren meer geld nodig is voor ouderenzorg. Bij ongewijzigd beleid zouden de uitgaven oplopen van 10,8 tot 15,8 miljard gulden. Als echter de voorstellen van de commis sie worden overgenomen, zou den de kosten slechts hoeven te stijgen tot 12,3 miljard en hoeft de capaciteit van bejaardenoor den en verzorgingstehuizen niet te worden uitgebreid. Steekwoord daarbij is 'substi tutie', dat wil zeggen: vervan ging of verplaatsing van zorg. De commissie vindt dat alle be trokken instanties zich „tot het uiterste moeten inspannen om in verzorgingstehuizen alleen nog mensen te laten terechtko men die een 'ernstige' behoefte aan zorg hebben en beslist niet thuis kunnen blijven. In bejaardenoorden zouden alleen nog mensen mogen wor den opgevangen met een 'mati ge' behoefte aan zorg die beslist niet thuis kan worden gereali seerd. Alle overige ouderen zou den aangewezen moeten zijn op een of andere vorm van thuiszorg. In de visie van de commissie zal het bejaardenoord zijn woonfunctie verliezen. Zodra een bewoner weer in staat is naar huis te gaan, zal dat moe ten gebeuren. Omdat het werk in bejaardenoorden en verzor- gingstehuizen zwaarder zal |-|ET WEER worden, zal er gekwalificeerder personeel moeten worden inge- VANDAAG OOK DENKSPORT PACINA9 Het vertrek van demissionair minister Alders van volkshuis vesting, ruimtelijke ordening en milieu uit de vaderlandse poli tiek is voor 99 procent zeker. Al ders, wiens terugkeer als minis ter in een volgend kabinet door PvdA-leider Kok niet wordt toe gejuicht, bespreekt maandag in New York zijn overstap naar de UNEP, de VN-organisatie voor milieu en ontwikkeling. Het is vrijwel zeker dat Alders directeur wordt van de Europe se vestiging van UNEP (United Nations Environmental Pro gram). Het Zwitserse Genève zal de nieuwe werkplaats voor Al ders worden. washington ap De Amerikaanse Senaat heeft gisteren twee voorstellen aangenomen waarin president Clinton gevraagd wordt het wapenembargo tegen Bosnië op te heffen. In het eerste voorstel, ingediend door de Democraten, wordt Clinton gevraagd met de bondgeno ten overleg te voeren over de opheffing van het embargo via de Verenigde Naties. Het tweede voorstel, door de Republikei nen ingediend, is harder en draagt Clinton op eenzijdig het wapenembargo op te hef fen. Beide voorstellen werden met 50 tegen 49 stemmen aangenomen. De voorstellen moeten nog worden goedgekeurd door het Huis van Afgevaardigden en de president zelf. Clinton heeft al eerder laten weten het embargo niet te willen opheffen zonder in stemming door de VN. Clinton kan alleen gedwongen worden de voorstellen van de Senaat uit te voeren indien deze met een tweederde meerderheid zouden zijn aange nomen. Het wapenembargo tegen het voor malige Joegoslavië werd in 1991 door de VN ingesteld. In de praktijk werd vooral de moslimregering in Bosnië benadeeld omdat het slecht uitgeruste leger geen wapens kon importeren om zich te verdedigen tegen vooral de Serviërs, wier leger steunde op het wapenarsenaal van het voormalige Joego slavië. Tegenstanders van een eenzijdige ophef fing menen dat hierdoor de burgeroorlog in Bosnië alleen maar verergerd zal worden. De Franse minister van buitenlandse zaken Alain Juppe, op het ogenblik op bezoek in Washington, reageerde met de opmerking dat het opheffen van het wapenembargo „de slechtst mogelijke oplossing" is. Pagina 5: VN-waarnemer gedood bij mor tieraanval Sarajevo. Zuid-Holland lijdt miljoenenverlies den haag monica wesseung De provincie Zuid-Holland stevent' af op miljoenenver lies. Voor 1995 wordt een te kort op de begroting van 5,4 miljoen gulden voorzien en dat loopt op tot 8,5 miljoen gulden in 1998. De tekorten zijn vooral het gevolg van een te ruim uitgaven- partroon, maar ook de kor tingen van het rijk doen een duit in het zakje. Een en an der blijkt uit de meerjarenra ming van de provincie. Het verwachte tekort voor 1995 wordt weggewerkt met de kaasschaafmethode (alle diensten moeten wat inleve ren) en door flink te bezuini gen op de post wegbeheer. Bovendien wordt een spaar pot voor onvoorziene uitga ven als 'vulmiddel' voor het begrotingsgat gebruikt. Voor het groeiend tekort voor de jaren ema, wordt nog geen oplossing gegeven. duin- en bollenstreek wim wegman/ad van kaam Het mooie weer heeft gisteren geleid tot een enorme drukte op en naar het strand. De Noord- wijkse politie spreekt van een 'gigantische toeloop'. Door het grote aantal zonaanbidders stond het verkeer in de beide kustplaatsen in de Duin- en Bollenstreek 's middags op ver scheidene plaatsen een tijdlang vast. Behalve dat, heeft de druk te op Hemelvaartsdag in Kat wijk en Noordwijk nauwelijks tot problemen geleid. De grote publiekstrekkers in de regio, zoals De Keukenhof en Duinrell, waren zeer tevreden over de belangstelling op He melvaartsdag. Drukker dan vo rig jaar, klonk het eenstemmig. De Keukenhof trok gisteren 25.000 bezoekers. „Met moge lijk nog een paar mooie dagen voor de boeg en met het pinker- sterweekeinde als afsluiting ho pen we het totaal van vorig jaar te passeren. Toen kwamen er 860.000 mensen binnen. Nu, met Hemelvaartsdag erbij, zijn we de 800.000 al ruim gepas seerd", aldus een tevreden Eve lien Rietveld van het Lissese bloemenpark. Minstens zo content was ad junct-directeur Schoenmaker van Duinrell. Bij het Wassenaar- se pretpark passeerden onge veer 17.000 bezoekers de kas sa's, al rekende hij daar ook de vele kampeerders onder. „Daar heeft het mooie weer van de af gelopen dagen natuurlijk alles mee van doen. Het vernieuwde Tiki-bad trok uiteraard veel mensen. We zijn speciaal daar om een uur eerder open ge gaan. Waren er toch al zo'n 1.000 mensen binnen." Het zomerse weer heeft geleid tot een grote drukte op veel Ne derlandse wegen. Vooral op de snelwegen naar Zeeland ston den de auto's bumper aan bumper. Het attractiepark Wali- bi in Biddinghuizen kreeg zo veel bezoekers, dat het rond het middaguur de poorten een uur lang moest sluiten. Verwachting van het KNMI tot morgenavond Weinig verandering Zonnig. In het zuiden enkele wol kenvelden Middagtemperatuur van 19 graden in het noorden tot 23 in het zuiden van het land. Wind uit oost tot noordoost, ma tig, kracht 4, aan de kust en op het IJsselmeer af en toe krachtig, 6. Deze week is liet extra gezellig hij Hein Clirispijn den haag gpd Supermarktketens en centrale slagerijen in Nederland zijn een wanhoopsoffensief begonnen tegen nieuwe Europese regels voor gehakt en andere 'vleesbe reidingen' om bacteriële be smetting te voorkomen. Volgens het Produklschap voor Vee en Vlees gaat gehakt, dat nu ge middeld elf gulden per kilo kost, straks minimaal vijtien en maxi maal 25 gulden per kilo kosten. Nederlanders zijn de grootste gehakteters in de Europese Unie. Van de veertig kilo vlees per hoofd van de bevolking die de Nederlanders per jaar eten, is tien kilo gehakt in alle soorten en vormen. De nieuwe Europese regels vèrbieden het om vanaf 1 janu ari 1996 gehakt te maken in centrale slagerijen en vervol gens te distribueren over filialen en supermarkten. Het zou erop neerkomen dat elke supermarkt of filiaalbedrijf zijn^ eigen ge haktmolen moet installeren of een peperduur controle-sys teem opzetten tegen bacteriële besmetting. Daardoor wordt volgens het Produktschap gehakt minimaal 4,90 gulden en maximaal 10,90 gulden per kilo duurder. Een ki lo half-om-half zou dan op ge middeld 16,50 gulden komen, een kilo rundergehakt op tegen de 25 gulden. valkenburg/leiden Tijdens een herdenkingsbijeenkomst op de erebegraafplaats in Valkenburg werd de warmte een soldaat gis termiddag te veel. Nadat de flauwgevallen militair, onder de bezorgde blikken van burgemees ter C. Sinke en zijn vrouw, over eind was geholpen, werd hij naar dorpshuis De Terp gebracht om op adem te komen. Valkenburg herdacht degenen die in de mei dagen van 1940 stierven in de strijd in Katwijk en Valkenburg en op de vliegvelden Ypenburg en Valkenburg. Eerder die ochtend waren de oud-strijders en belangstellenden in een plechtige stoet langs het het oorlogsmonument aan de Haagsche Schouwweg in Leiden getrokken, dat herinnert aan de slag om de brug over de Rijn in mei 1940. Daar herdachten ze de 51 jonge dienstplichtige militairen van het 22ste Depot Bataljon, die tijdens de gevechten bij de brug leiden dorith ligtvoet zijn gesneuveld. De Haagsche Schouwbrug was in de meidagen van 1940 tijdens de 'Slag om de Residentie' ingenomen door Duit se paratroepen. Het 22ste Depot Bataljon wist de brug te herove ren, maar leed daarbij grote verlie zen fotodick hogewoning De Blauwpoortsbrug in Leiden kan niet meer open. Door een technisch mankement blijft de brug hermetisch gesloten voor het scheepvaartverkeer. Kleine boten kunnen nog wel onder de brug doorvaren, maar grotere schepen kunnen via deze brug de passantenhaven aan de Beestenmarkt niet meer berei ken. Hoe lang het gaat duren voordat het mankement is ver holpen, is nog onbekend. Het bedieningsmechanisme ging enkele weken geleden stuk toen de Blauwpoortsbrug werd geopend om een schip door te laten. De gemeente heeft direct onderzocht wat er aan de hand is, maar er verder geen rucht baarheid aan gegeven. Het is de eerste keer dat de brug kapot gaat sinds de restauratie ander half jaar geleden. Toen werd de brug die door de jaren heen portsmouth laatste geheimen over D-Day ontdekt: de precieze locatie van het persoonlijke hoofd kwartier van de opperbevelhebber van de geallieerde strijdkrachten, Dwight Eisenho wer, aldus meldt The Independent. Gesprekken met Amerikaanse en Britse ex-militairen en onderzoek van nooit gepu bliceerd materiaal in de archieven van het Amerikaanse leger brachten de militair ge schiedkundige Winston Ramsey op het spoor van het tentenkamp dat als geallieerd hoofdkwartier diende. Uitvergrotingen van vijftig jaar oude zwart-wit luchtfoto's lever den tenslotte het doorslaggevende bewijs. De militair geschiedkundige Ramsey, re dacteur van After The Battle, een tijdschrift over de Tweede Wereldoorlog, trok met een team onderzoekers naar het bewuste bos en trof daar de restanten aan van het hoofd kwartier, waar Eisenhower van 2 tot 12 juni 1944 bivakkeerde. D-Day was op 6 juni. Volgens de archieven had de persoonlijke tent van Eisenhower een betonnen vloer en het team trof de restanten hiervan aan. De diep in het bos verscholen comman dopost bestond uit Eisenhowers kantoor tent. zijn slaaptrailer, een mobiel kantoor met een telefooncentrale, trailers met kaar ten en telexapparatuur, tenten voor Ei senhowers adviseurs, een tent van waaruit het weer in de gaten werd gehouden en tenten voor bewakers en koks. Vanuit dit bos onderhield Eisenhower contact met Washington. Londen, en na 6 juni ook met zijn bevelhebbers in Norman- dië. De Gaulle en Churchill kwamen naar dit bos om de plannen voor de invasie van Europa met Eisenhower te bespreken. was gedegradeerd tot een grote bak roest voor een paar mil joen gulden opgeknapt. Het wegdek werd vervangen en de brug kon, voor het eerst sinds 1980, weer open en dicht. In 1980 was de Blauwpoortsbrug uit veiligheidsoverwegingen ge sloten voor scheepvaartverkeer. De gemeente heeft de afgelo pen weken een onderzoek laten uitvoeren naar de oorzaak van de problemen. Uit dat onder zoek kwam geen duidelijke oor zaak naar voren. „Computerprogramma's zijn doorberekend en ook andere mogelijkheden zijn tegen het licht gehouden, maar waar de fout zit? We weten het niet. We houden het er maar op dat zo'n fout één keer in de zoveel tijd voorkomt", aldus B. Dingjan namens de gemeente Leiden. Pagina 13: 'Die brug hoeft niet zo vaak open' IBM PC compleet290, Compaq 286499,- Tulip286met naald printer820,- Philips 286 met VGA kleur en HP Deskjet 520 1575,- 1 r,'>ï1 ^'*"1 maan en>^£^rB.RS RESTART CÖ1 axel B T W. OP - OP •RRUN 18 2315 KA LEIDEN TEL: 071-224551 FAX: 071 227329 ovërI IxidschtGfc Dagblad NIEUWE ABONNEES ONTVANGEN DE KRANT DE EERSTE 2 WEKEN GRATIS. Ja, dat is goed nieuws Dus neem ik nu een abonnement. Naant Voorletters:____—_____ m/v Per maand automatisch 29.30) Per kwartaal Bvia acceptgiro 85,55) automatisch 84.55) j Of bel 071-128030 leiden Lugdunum-goalie Marcel Uzendoorn rust uit, terwijl Utrecht-doelman Jan Willem van Ede wacht op een strafschop tijdens het LD-Cup-toemooi gisteren bij Lugdunum. Het werd een feestelijke dag in de Kikker polder. Pagina 23 en 25: verslag LD-cup. foto loekzuyderduin VOOR EEN SPECTACULAIRE DAG HET LEVENDE Oog in oog met een levensechte T-rex. Een wandeling door de prehistorie, mid deleeuwen of de Romeinse tijd. Voor een spectaculaire dag in het levende verlcdeh ga je naar ARCHEON,want in ARCHEON komt het verleden wel héél dichtbij.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1