Leidsch Dagblad Zuid-Afrika heeft zwarte president SPERZIEBONEN EN KALKOENSCHNITZEL. 1.99 L75 cn Star Trek in Leiden 9Ik heb ze al eens met hoofddoekjes op gezien9 Frisse wind bij FC Lisse Eerste Nederlanders teruggekeerd uit Jemen Nieuw kabinet Italië kost Berlusconi veel moeite BEL: 071-128030 GOED NIEUWS MAANDAG 9 ME11994 OPGERICHT 1 MAART 1860 NR. 40460 LOSSE NUMMERS ƒ1,60 Haïti Sass Jordan 5 De Amerikaanse presi dent Clinton pakt de junta van Haïti aan. Hij verscherpt de sancties en versoepelt het asielbeleid. Acht Mei Beweging 8 Tienduizend gelovigen woonden afgelopen I I I Jordan gaat in de zaterdag in Zwolle de tien- I studio en op het podium de manifestatie van de als een beest te keer. Acht Mei Beweging bij. j /j Rockzangeres Sass Mandela: 'Dag aangebroken dat we één land, één volk zijn Het eerste multi-raciale parlement van Zuid-Afrika heeft vanmorgen ANC-leider Nelson Mandela gekozen tot president. De eerste zwarte president van het land wordt morgen offcieel beëdigd in Pretoria. De ceremonie wordt bijgewoond door vijfduizend hoogwaardigheidsbekleders, onder wie prins Willem Alexander. kaapstad peter van nuusenburg correspondent Mandeia's ex-vrouw Winnie be hoort niet tot het selecte gezel schap van twaalfhonderd VIP's dat met de nieuwe president de lunch zal gebruiken. Zij moet genoegen nemen met een plaats onder de vierduizend minder prominente genodig den. Mandela riep zijn landgeno ten gisteren op het verleden te vergeten. Hij sprak ongeveer vijfduizend mensen toe tijdens een speciale kerkdienst in het voetbalstadion van Soweto, de zwarte miljoenenstad ten zuid westen van Johannesburg. De dienst was georganiseerd door de Zuidafrikaanse Raad van ker ken om het vreedzame verloop van de eerste democratische verkiezingen te vieren. De plechtigheid werd bijgewoond door vele geestelijken die jaren lang tegen de apartheid hebben De bevolking van Zuid-Afrika heeft meer dan 46 jaar onder een van de gewelddadigste vor men van racistische onderdruk king gezucht en veel mensen kunnen daardoor deze plechtig heid niet bijwonen. Maar de dag waarvoor we hebben ge vochten, is nu aangebroken, al dus Mandela. ,,De dag is aange broken dat mannen en vrou wen, zwarten, kleurlingen, In diërs, blanken, Afrikaans- en Engelstaligen, kunnen zeggen dat we één land, één volk zijn." Zaterdag heeft al in acht van de riegen provincies de wisse ling van de wacht plaatsgevon den die het feinde markeert van bijna 350 jaar blanke overheer sing. In de acht provinciale hoofdsteden werden de provin ciale parlementen geïnstalleerd en de provinciale premiers beë digd. In zeven gevallen ging de belangrijkste regeringspost naar een ANC'er. Alleen in Kaapstad werd een lid van de Nationale Mandela gisteren in Soweto. foto epa De NOS zendt morgen de beë diging van Man dela tot presi dent van Zuid- Afrika recht streeks uit via Nederland 2. De TV-uitzending begint om 10.00 uur en duurt tot 12.45 uur. Partij (NP), oud-minister van politie Kriel, tot premier geko zen. Woensdag vinden deze plechtigheden plaats in KwaZulu/Natal, de tweede pro vincie waar het ANC niet de grootste partij is. Hier wordt de regionale leider van de Zulupar- tij Inkatha, Mdlalose, premier. Intussen is nog steeds niet duidelijk of Inkatha-leider But- helezi in de Regering van Natio nale Eenheid zal dienen. Inka tha heeft recht op drie van de 27 zetels, de NP van de aftredende president De Klerk zes en het ANC achttien. leiden Officieren van Star Fleet, Klingons en Endorians bevolkten zaterdag Nieuw Minerva, in het kader van de miniconferentie over Star Trek. Pagina 7: 'Ik was onmiddellijk verkocht'. foto loekzuijderduin Katholiek Sint Willebrord stemt massaal op CD sint willebrord cees van der laan Janmaat is er nog nooit ge weest. Buitenlanders, drugspui ters en vandalen kennen ze er niet en veel mensen gaan nog elke week ter kerke. Toch stem den de inwoners van het Bra bantse dorp Sint Willebrord (ge meente Rucphen) afgelopen dinsdag massaal op de CD. In Rucphen gingen 9,1 procent van de stemmen naar de partij van Janmaat het hoogste percentage van Nederland. De ze stemmen kwamen vooral uit Sint Willebrord (negenduizend Drie spelërs van de A-§electie van FC Lisse hebben te horen gekregen dat er volgend seizoen geen plaats meer voor ze is in de hoofdmacht. De nieuwe trai ner Mark Wotte hecht veel be lang aan een goede doorstro ming: hij wil jonge, talentvolle spelers uit 'eigen kweek' een kans geven. Met als gevolg dat Keith Masefield, Carlo de Keizer en Leon Hoep is aangeraden een andere club te zoeken. Met Pieter de Braai wordt deze week gesproken. Wotte heeft het huidige FC Lisse vijf competitiewedstrijden bekeken. Met de zaterdagcom missie van de club heeft hij ver volgens overleg gevoerd over de spelers die volgens hem vol gend seizoen geen deel meer moeten uitmaken van de basis elf. De 37-jarige Masefield is in de ogen van Wotte te oud, Hoep en De Keizer hebben 'te weinig meerwaarde' voor het elftal. „Zij komen bovendien niet uit Lis se." Voor de positie van mid denvelder De Braai heeft Wotte een jeugdtalent van FC Lisse op het oog. „De Braai moet zelf een conclusie trekken", aldus de nieuwe trainer. Wotte verwacht dat de selec tie op nog meer plaatsen wij zigt. Zo doen sterke geruchten de ronde dat Robert Vermin met trainer Ruud Bröring mee gaat naar Noordwijk. Met spelers van andere clubs inwoners), waar 13,6 procent van de stemgerechtigden het vakje van de CD rood kleurden. Een reportage uit een dorp waar in de jaren dertig en veertig nooit een stem op de NSB werd uitgebracht. „Kijk, daar gaat er weer zo een", zegt de uitbaatster van 't Ouwe Café in Sint Willebrord, wijzend naar een eenzame Marokkaan op een fiets, ,,'k Heb ze al eens met hoofddoekjes op gezien. Daar zijn ze bang voor hier in het dorp." De mannen rond het biljart, flesje Skol in de hand, knildcen instemmend. Turken doden 53 Koerden DIYARBAKIR AP Turkse veiligheidstroepen heb ben in twee dagen van gevech ten met de separatistische Koer dische Arbeiderspartij (PKK) in het zuidoosten van Turkije in totaal 53 guerrillastrijders ge dood. Bij de gevechten werden ook drie soldaten gedood. De gevechten begonnen za terdag en vonden verspreid over heel Zuidoost-Turkije plaats. De rebellen vechten sinds 1984 in Zuidoost-Turkije voor Kurdi- sche autonomie. Bij die strijd zijn in totaal meer dan 12.000 mensen om het leven gekomen. „Iedereen moet voor z'n eigen weten of-ie op de CD stemt. Daar heeft niemand wat mee te maken." Het ldokgelui van de majestu euze Sint Willebrordkerk, een kopie van het godshuis in Lour- des, verwaait over het dorp. Het is de dag voor Moederdag en de kerk stroomt vol. Moeders ma ken de dienst uit in de Wille- brordse gezinnen. „De mannen werken en de vrouwen poetsen en betalen de rekeningen", zeg gen ze op 't Heike, zoals St. Wil lebrord in de volksmond heet. De preek gaat over naastenlief de en de belangrijke rol van de moeder in het gezin. Geen woord over het hoge aantal stemmen op de CD en begrip voor de vreemdeling. De pastoor leest een eindelo ze rij namen voor van mensen die moeten worden herdacht. Aan overledenen worden in Willebrord op Moederdag en Al lerzielen nog decennia lang missen opgedragen. Dan ligt het kerkhof vol met bloemen. Pagina 2: 'Op wie stem jij? Ik op Janmaat'. Sperziebonen, 500 gram Vijf maal kon Fred Bloem (rechts) zaterdag juichend over het veld vliegen. De Noordwijk-speler leek even weggelopen uit een jongensboek: als invaller scoorde hij alle doelpunten voor zijn ploeg. Door de winst op Volendam is Noordwijk nog niet veilig, maar de zaterdageersteklasser heeft alles wel in eigen hand. foto loek zuyderduin die bij FC Lisse willen komen ming. In het verleden had Lisse spelen, zijn wel gesprekken ge- wel eens veel spelers van buiten voerd. Maar daarmee heeft in de selectie. Dat willen we niet meer: we willen geen vreemde lingenlegioen." Wotte benadrukt dat de afval lers niet is gezegd dat ze bij Lis se weg moeten. „Er is alleen ge zegd dat ze volgend seizoen geen deel meer uitmaken van de A-selectie. In het tweede zit ten veel jonge jongens. Als er voor hen daarom ook geen plaats is in het tweede, kunnen ze misschien beter naar een an dere club gaan. Maar of ze dat Wotte bij de beoordeling v huidige selectie geen rekening gehouden, zegt hij. „Waar het vooral om gaat, is dat een aantal jonge talenten uit de eigen club zich aandient. Ik ben niet alleen trainer van het eerste elftal, maar ook jeugdcoördinator en verantwoordelijk voor de tech nische zaken. Dat betekent dat ik niet alleen zo hoog rpogelijk wil eindigen met het eerste, maar ook let op de doorstro- doen, moeten ze zelf beslissen." Leon Hoep is teleurgesteld: „Ik ben inmiddels 32 jaar. Een stapje terug is daarom logisch. Hoewel ik er nog best voor had willen gaan. Dan maar het tweede dacht ik. Daar voetbal len immers een stel goede vrienden van mij. Het bestuur wil in het tweede team echter een paar echte FC Lisse-jongens gaan opstellen. Daar is natuur lijk ook wel wat voor te zeggen, maar ik blijf het een vreemde gang van zaken vinden." 'Val Zuidjemenitische stad Aden op handen SANA Rtr-ANP Franse, Duitse en Italiaanse transportvlieg tuigen zijn gisteren begonnen met de eva cuatie van buitenlanders uit de Jemeniti- sche hoofdstad Sana. De eerste Nederlan ders zijn inmiddels al teruggekeerd. De rest volgt vandaag. De Nederlanders die gisteren op Schiphol arriveerden, waren door een Frans marine schip uit Aden naar Djibouti overgebracht. De rest wordt in twee groepen een van 52 en een van 60 man met toestellen van de Duitse Bundeswehr naar Djibouti ver voerd. De Nederlandse regering stuurt een toestel om hen daar weer op te halen. De evacuatie verliep halsoverkop. De Ne derlanders hoorden enkele uren voor het vertrek dat zij zouden worden opgehaald door een Frans marineschip. Ze mochten per persoon maximaal tien kilo bagage meenemen. Over de drie gegijzelde TNO-medewer- kers in Jemen is nog niets bekend. Het ziet er echter naar uit dat zij voorlopig niet vrij zullen komen. Een van de onderhandelaars zei gisteravond geen enkele vooruitgang te hebben geboekt. Het is niet bekend wat de gijzelnemers in ruil voor de vrijlating eisen. Een bedrag van 50.000 gulden is door hen geweigerd. De oorlog tussen Noord- en Zuid-Jemen heeft zich dit weekeinde definitief naar het zuiden verplaatst. Noordjemenitische strijdkrachten hebben inmiddels de buiten wijken van de havenstad Aden, hoofdstad van het voormalige Zuid-Jemen, bereikt. De noordelijke opmars begon nadat de derde brigade na felle gevechten bij de grensplaats Abian door de zuidelijke linies brak. De derde brigade voegde zich daama bij de Amaliqa-brigade, die in het kader van de troepenuitwisseling tussen noord en zuid al in het zuiden was gelegerd. De (noordelijke) Jemenitische president Ali Abdelah Saleh heeft zaterdag een voor stel van de Arabische Liga voor het zenden van troepen afgewezen. In een rede voor het parlement zei hij iedere bemiddeling te zullen weigeren waarvan het doel het zen den van vredestroepen is. De regering in het noordelijke Sana ver wacht dat Aden binnenkort in handen komt van de noordelijke troepen. Onafhankelijke waarnemers, die zich baseren op satelliet- beelden, melden echter dat het noordelijke offensief tot staan lijkt te zijn gebracht. Geslaagde noodlanding op limonade ARCHANGELSK AP Dankzij de limonadevoor- raad aan boord heeft een vliegtuig van de Russische maatschappij Aeroflot za terdag een geslaagde nood landing gemaakt. De Toepolev-134 was met 55 passagiers en zeven be manningsleden op weg van Moskou naar de noordelijke stad Archangelsk. Bij het in zetten van de landing klapte een deel van het landingsge stel niet uit, omdat het hy draulische systeem nage noeg geen vloeistof meer bevatte. Terwijl het vliegtuig boven Archangelsk circelde, goot de bemanning de limo nade in het hydraulisch sys teem. Daarop klapte nog slechts een deel van het landingsge stel uit, maar dat was ge noeg voor een geslaagde noodlanding. Het vliegtuig raakte van de landingsbaan, waarbij een vleugel werd beschadigd. Aeroflot heeft de reputatie onveilig te zijn. Vorig jaar verongelukten elf toestellen van de Russische maat schappij, waarbij 221 men sen omkwamen. cn Kalkoenschnitzel, 100 gram <x®®® JZfó Aanbiedingen gelden t/m zaterdag 14 mei 's Lands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten. rome eelco van der linden correspondent Het is verkjezingswinnaar Ber lusconi afgelopen weekeinde niet gelukt een nieuw Italiaans kabinet samen te stellen. Strui kelblok blijft het ministerie van binnenlandse zaken, waarvoor de populaire anti-corruptie- rechter Di Pietro zaterdag be dankte. Eerder had de federalistische Lega Nord het ministerie opge ëist en gedreigd niet aan een kabinet deel te nemen als Ber lusconi zou volharden in zijn weigering. De Lega draaide in het weekeinde bij, nadat haar het ministerie van justitie was beloofd. De leghisti lijken in elk geval te slagen in hun opzet te Mededeling voor onze adverteerders In verband met HEMELVAARTSDAG zijn onze kantoren op donderdag 12 mei gesloten. Voor het plaatsen van advertenties in de edities van vrij dag 13 mei en zaterdag 14 mei zijn de sluitingstij den als volgt: Vrijdag 13 mei: Autorubriek Sleutels Gewone advertenties Familieberichten woensdag 11 mei 10.00 uur woensdag 11 mei 14.00 uur woensdag 11 mei 12.00 uur vrijdag 13 mei 08.00 uur Zaterdag 14 mei; Onroerend goed Personeel Sleutels Gewone advertenties Familieberichten woensdag 11 mei 15.30 uur woensdag 11 mei 15.30 uur vrijdag 13 mei 13.00 uur vrijdag 13 mei 12.00 uur vrijdag 13 mei 17.00 uur Nog geen abonnee HET WOORD IS AAN John Kennedy Grote werkloosheid in een tijd van welvaart is onduldbaar. VANDAAG Binnenland - Buitenland- Cultuur Programma's- Regio RTV Show Sport HET WEER Verwachting van het KNMI tot morgenavond Perioden met zon Vannacht opklaringen, mogelijk een enkele mistbank en minimum temperatuur omstreeks 6 graden. Overdag perioden met zon en droog. Middagtemperatuur onge veer 18 graden. Wind noordoost zwak tot matig, rond kracht 3. Cubaan kaapt eigen vliegtuig De piloot van een Cubaans ver keersvliegtuig heeft gisteren het eigen toestel 'ontvoerd' naar Miami in de Amerikaanse staat Florida. De gezagvoerder Basilio Garcia-Breto was met zestien passagiers en zes beman ningsleden aan boord op weg naar Nassau op de Bahama-ei- landen. Hij heeft bij de Ameri kaanse autoriteiten om politiek asiel gevraagd. Na de landing op het interna tionale vliegveld van Miami kwam het tot een korte vecht partij tussen de piloot en de overige, gezagsgetrouwe, be manningsleden, die door Ame rikaanse functionarissen werd gesust De piloot werd overge dragen aan de Amerikaanse im migratiedienst. De passagiers vijf Bahamanen, vijf Amerika nen, twee Italianen, twee Span jaarden, één Canadees en één Colombiaan konden later op de dag hun reis voortzetten. Leidsch >"X Dagblad voorkomen dat een lid van Ber lusconi's partij Forza Italia de strategische post zal bezetten. Zij vinden dat dit zou leiden tot een te grote machtsconcentra tie. Het Legalid en toekomstig minister van begroting Giancar- lo Pagliarini veroorzaakte in het weekeinde opschudding door te zeggen dat Italië een economi sche sanering nodig heeft zoals uitgevoerd door de Chileense dictator Pinochet. Senator Mi- gone van de ex-communisti sche PDS reageerde direct: „Misschien is Pagliarini verge ten dat het hervormingspro gramma in Chili alleen kon sla gen met een dictatuur. Is dit wat we willen In Italië?" NIEUWE ABONNEES ONTVANGEN DE KRANT DE EERSTE 2 WEKEN GRATIS. Ja, dat is goed r Dus neem i nu een abonnement. I nieuws i nik ïement. i Tel: (I.v.m. controle bezorging) Na de eerste 2 weken betaal Ik mijn abonnement: Per maand automatisch 29.30) Per kwartaal via acceptgiro 85,55) I automatisch 84,55) I Nr. bank/giro:.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1