Leidsch Dagblad Tjeenk Willink informateur K n vidre Rwanda is doordrenkt met bloed '31ni>kadüW Kanaaltunnel nu ook officieel open Onderzoek in bed naar overlast Schiphol gazelle fietsen ZATERDAG 7 MEI 1994 OPGERICHT 1 MAART 1860 NR. 40459 LOSSE NUMMERS 1,80 Zuid-Afrika 5 ANC krijgt minder dan j tweederde van de stemmen. Mandela is op gelucht over de einduit slag. Overvallen A C Met arrestatie I 3 van drie mannen heeft de politie bijna twin tig overvallen op super markten opgelost. ADO Den Haag A ADO Den Haag is 4. I klinisch dood; de spelersvakbond is zeer pessimistisch over de toe komst van de club. ru5umo» frans v correspondent afrika Vliegen en maden hebben bezit genomen van het rottende vlees. Mensenvlees. De half en reeds he lemaal vergane lijken liggen langs de weg, in deuropeningen, op omgewoelde akkers. Schedels zijn ingeslagen met stenen die er nog naast lig gen. De stank is niet te harden. Huizen zijn verlaten en afgebrand. Auto's liggen op hun kop langs de weg, uitgebrand. Bezittingen van de honderdduizenden vluchtelingen die hier langs zijn getrokken, liggen her en der verspreid. Normaal leven lijkt in Rwanda uitgestorven. Een verhaal over het land kan niet anders begin nen dan met een beschrijving van bloedige tafe relen. Er is geen ontkomen aan. Rwanda is door drenkt met bloed. Het begint al aan de grens. Vanaf de brug die de officiële grensovergang tussen Rwanda en Tanza nia vormt, heb je goed zicht op de rivier Akagera. De snel stromende watermassa is verworden tot een rivier des doods. Pagina 2: Opvang gevluchte Rwandezen race te gen de klok. Pagina 5: De lijken verdwijnen ge ruisloos stroomafwaarts. Van Mierlo eist helderheid van PvdA en WD Eerste-Kamervoorzitter mr. H.D. Tjeenk Wilink (PvdA) is gisteravond door koningin Beatrix benoemd tot informa teur. Hij moet ,,op zeer korte termijn" aftasten welke mo gelijkheden er zijn voor de vorming van „een kabinet dat mag rekenen op een vruchtbare samenwerking met de staten-generaal". Binnen deze opdracht staat het hem vrij om zowel de kansen van een paarse coalitie van PvdA, WD en D66 te onderzoeken als de mogelijke vor ming van andere coalities. Zodra bepaalde partijen blijk hebben gegeven van een positieve gezindheid om samen te werken, kunnen de echte onderhandelingen over een regeerakkoord beginnen. Tweede Kamer vertegenwoor digde partijen had ontvangen, voerde zij gisteravond overleg met Tjeenk Willink en de vice- voorzitter van de Raad van Sta te, mr. W. Scholten. Zowel WD-leider Bolkestein als D66-fractieleider Van Mierlo schoven gisteren in hun advie zen aan de koningin Tjeenk Willink als een soort pre-infor- mateur naar voren. Van Mierlo maakte er geen geheim van dat I Jezus kwam voor cf/bor Jldoee/er- NIEUWE RUN 26 I.EIDEN TEL 071-144288 GRAVEREN IN GLAS i Tjeenk Wil link (,,een man met de nodige afstand") wat hem betreft de basis moeten leggen voor het door D66 zo felbegeerde paarse kabinet. Ook het CDA meent dat eerst de kansen voor een paars kabinet moeten worden verkend. PvdA-leider Kok en Bolkestein spraken zich in hun adviezen niet onomwonden uit over de wenselijkheid van een paarse coalitie. Volgens Kok moet er een kabinet in de steigers wor den gezet „dat kan stoelen op een progressieve basis door deelname van zowel PvdA als D66". Welke derde partij daarbij aanschuift is de PvdA op dit moment officieel nog om het even. Bolkestein meent dat in het nieuwe kabinet in elk geval WD en D66 zitting moeten hebben. Maar de liberalen ach ten ook een combinatie met het CDA mogelijk. Bolkestein, gevraagd of hij het blauwe randje wil zijn van een progressief kabinet, reageerde met de opmerking: „Dat woord is heel suggestief en van ondui delijke inhoud". Van Mierlo ver weet Kok het klimaat voor de vorming van een paars kabinet te bederven door het woord 'progressief te gebruiken. „Dat is een versleten politiek term', aldus Van Mierlo. „Het kabinet dat ik nastreef moet geen pro gressieve, maar een paarse basis hebben". Van Mierlo verklaarde zijn advies om niet een partijgenoot, maar een vooraanstaande PvdA'er het voortouw bij de for matie te geven uit „tactische overwegingenHij zei er niet bij dat Tjeenk Willink bekend staat als een voorstander van een paarse coalitie. In de visie van Van Mierlo zijn PvdA en WD wel verplicht een serieuze poging tot vorming van een paarse coalitie te onderne men als de senaatsvoorzitter zo'n kabinet haalbaar en wen selijk acht. Als het aan Van Mierlo ligt zetten vervolgens drie vooraanstaande 'paarse fans' van de beoogde deelne mers zich aan het echte werk: het bereiken van programmati sche overeenstemming. Voor het eerst in zijn geschie denis besloot het CDA dat het niet meteen aan de vorming van een nieuw kabinet wil deel nemen. Wijzend op het verlies van twintig zetels voor zijn par tij, zei Brinkman na afloop van zijn ontmoeting met de konin gin in Paleis Noordeinde dat het CDA „nu bescheidenheid past". Om die reden ook moet eerst gewerkt aan de vorming van een kabinet zonder CDA. Pas als dat mislukt, willen de christen democraten aan de formatieta fel plaats nemen. Calais De Kanaaltunnel betekent een belangrijke versterking van de eenheid binnen Europa. „Wat Frankrijk en Groot-Brittannië hebben bereikt, heeft ook gevolgen voor de rest van Europa. Londen wordt verbonden met Brussel en later met Amsterdam en Keulen. De Kanaaltunnel (chunnel) zal in Europa de solidariteit bevor deren." Dat betoogde de Franse president Francois Mitterrand gisteren toen hij samen met de Britse koningin Elisabeth II de Kanaaltunnel officiéél in gebruik nam. Achter hen een onderdeel van de gigantische boor machine die tijdens de bouw werd gebruikt. Zie verder pagina 5: Is dat nou alles? Eerste trein door de tunnel is te laat. foto Rtr jacky naegelen Formatie begon in café Scheltema. Tjeenk Willink bedachtzame Pietje Precies. Letterlijke tekst adviezen aan koningin. IBM PC compleet290, Compaq 286 499,- Tulip 286 met naald printer820,- IBM 386 notebook ....1799,- Philips 286 met VGA kleur en HP Deskjet 5201550,- r.T4 .iJ^i Mi I *;TffiT51 OVERRUN 1 TEL: 071-224E 12315 KA LEIDEN Akkoord over kabinet in Italië naoorlogse Italiaanse kabinet maandag bekend worden ge maakt, nadat de leider van For- za Italia met president Oscar Luigi Scalfaro heeft gesproken. De onderhandelingen werden bemoeilijkt doordat de leider van Lega Nord, Umberto Bossi, het belangrijke ministerie van binnenlandse zaken opeiste. Welke oplossing daarvoor is ge vonden, deelde Tajani niet mee. Silvio Berlusconi, de leider van Forza Italia, heeft gisteren met de neo-fascistische Allcanza Nazionale en de federalistische Lega Nord overeenstemming bereikt over de vorming van een kabinet. Berlusconi's woordvoerder, Antonio Tajani, deelde gister avond laat mee dat de namen van de ministers van het 53ste tfmf "ha^ Huidige rijksnonnen zeggen volgens H. Kamphuisen niets Mededeling voor onze adverteerders In verband met HEMELVAARTSDAG zijn onze kantoren op donderdag 12 mei gesloten. Voor het plaatsen van advertenties in de edities van vrij dag 13 mei en zaterdag 14 mei zijn de sluitingstij den als volgt: Vrijdag 13 mei: Autorubriek Sleutels woensdag 11 mei 10.00 uur woensdag 11 mei 14.00 uur Gewone advertenties woensdag 11 mei 12.00 uur Familieberichten vrijdag 13 mei 08.00 uur Zaterdag 14 mei Onroerend goed Personeel Sleutels Gewone advertenties Familieberichten woensdag 11 mei 15.30 uur woensdag 11 mei 15.30 uur vrijdag 13 mei 13.00 uur vrijdag 13 mei 12.00 uur vrijdag 13 mei 17.00 uur oegstgeest/schiphol Om te kunnen zien of Schiphol de regio in derdaad uit de slaap houdt, wil slaapdes- kundige H. Kamphuisen een uitgebreid on derzoek gaan doen. De normen die het rijk nu hanteert om de geluidsoverlast aan te geven, zeggen volgens hem niets: „je kunt daar zeker niet uit leren of het hier na de geplande uitbreiding van Schiphol nog leef baar is." En dus wil Kamphuisen, (slaap)professor bij het AZL en milieu-wethouder in Oegst- geest, enkele tientallen streekgenoten in zo mer'en winter een week lang laten slapen èn rondlopen met een walkman-achtig re- cordertje op. Dat zou kunnen betekenen dat de Twee de Kamer deze herfst nog niet kan beslissen over de plannen om Schiphol te laten uit groeien tot een van de grootste luchthavens in Europa, met jaarlijks veertig miljoen pas sagiers. Het apparaatje registreert hoe vaak men sen wakkerschrikken of in een minder die pe en rustgevehde slaap terechtkomen. Overdag meet het of de slechte slapers, in derdaad minder alert zijn en vaker weg dommelen. Omdat het apparaat iedere seconde van het etmaal meet, hoopt Kamphuisen de link met vliegtuiglawaai direct te kunnen leg gen. „Als we dan achteraf onze gegevens naast die van het vliegverkeer leggen, kun je direct zeggen: ah, om drie minuten over twee werden veel mensen wakker omdat er een vliegtuig over vloog." Volgens een Brits onderzoek naar vlieg tuiglawaai, worden omwonenden van vlieg velden eerder wakker van partners, kinde ren en de drang om een plasje te doen, dan van overvliegende vliegtuigen. Zeker na een gewenningsperiode. Kamphuisen vindt het goed om te kijken of dat ook in deze regio opgaat, nu de klachten zo toenemen over verstoorde nachten: „Bovendien is het in de wetenschap altijd goed om onafhankelijk van elkaar opnieuw te meten, het liefst in hele straten." Mocht de link tussen slapeloosheid en Schiphol er inderdaad zijn, dan vindt wet- VANR0YC.S. ADVOCATEN Rapenburg 55, 2311 GH Leiden Tel. (071) 122362 'Bollenkliniek' lijkt kansloos duin- en bollenstreek peter van der hulst De vestiging van een polikliniek van het Leidse Diaconessenhuis in de Duin- en Bollenstreek lijkt van de baan. De directie van het ziekenhuis overweegt de 'raad van toezicht' voor te stellen de polikliniek in Leidert uit te brei den. ,,De kans op een groot schalige polikliniek in de Duin en Bollenstreek is op korte ter mijn zeer klein", zegt directeur patiëntenzorg M.P. Hennink. Hij houdt echter nog een slag om de arm. Naar aanleiding van een onderzoek dat het zieken huis hield naar de spreiding van poliklinische activiteiten, wacht hij nog op reacties van de ge meenten. De kans dat zij alsnog zwaarwegende argumenten aandragen voor de vestiging van een polikliniek in de regio lijkt echter gering. Zo heeft de gemeente Katwijk begrip voor het voorstel van de directie om de huidige 'poli' in Leiden uit te breiden. Saskia Stuiveling genoemd als opvolger Pa tij n den haag monica wesseung Saskia Stuiveling (49) wordt door de PvdA-top naar voren geschoven als opvolger van de commissaris van de koningin in Zuid-Holland, S. Patijn. Stuive ling is vice-president van de Al gemene Rekenkamer. De kandi datuur is door twee leden van provinciale staten bevestigd. De PvdA-kandidate was in he tweede kabinet-Van Agt staats secretaris van binnenlandse za ken, had zitting in de Eerste Ka mer en was nauw betrokken bij het parlementair onderzoek naar het Rijn-Schelde-Verolme debacle. Stuiveling vervult naast haar werk een groot aantal be stuursfuncties. Enkele jaren ge leden werd haar naam ook ge noemd als commissaris in Noord-Holland. Die vacature werd vervuld door Van Ke- menade. Niet alleen de PvdA aast op de opvolging van Patijn. D66 en WD, beide als grote winnaar uit de verkiezingsstrijd gekomen, claimen de post evenzo. houder Kamphuisen maatregelen zoals an dere of hogere aanvliegroutes 'redelijk'. Im mers, wie 's nachts slecht slaapt, functio neert overdag minder. „Je kunt je moeilijker concentreren en hebt eerder stress. Milieu vervuiling door vliegverkeer valt veel min der op." Toch wil de klinisch-neurofysio- loog ook die milieuvervuiling laten meten, heeft hij samen met andere milieuwethou ders in zijn reactie op de uitbreidingsplan nen gezet. De Oegstgeestenaar wil het onderzoek verrichten in maanden dat mensen met open en dichte ramen slapen. Bij jonge en oude mensen, vrouwen en mannen, soms zelfs in hetzelfde bed. In straten waar veel wordt geklaagd en in stillere buurten. Hij kan het onderzoek zelf verrichten, maar an deren mogen het ook doen: „Het kost al leen een flinke duit. Plus minus 2.000 gul den per per persoon per dag, is mijn erva ring." Zaterdags Bijvoegsel: Het recht om met een open raam te slapen. Het kan guur zijn op IJsland, maar het land van vis, lava en ijsblokjes is een waar paradijs. Zingen vindt hij leuker dan acteren. Het liefst zou Hans Boskamp nog een keer Tevje zijn. Dwangarbeiders in Duitse dienst werden na hun thuiskomst doodgezwegen. Onze Taal over Nederlandse les in Roemenië. In Dachau zag W.L. Brugsma het 'rattengevecht om de laatste hulpbronnen' voor het eerst. Denkwijzer over verbittering door de opvoeding. Huisman Tweewielers Levendaal 80 Leiden tel.:071-131515 HET WOORD IS AAN Louis Paul Boon Ik geloof niets meer, maar ik heb veel liefgekregen. VANDAAG Binnenland - Buitenland Cultuur Familieberichten Feiten en meningen Gesprek van de dag - Info Religie - Sport VANDAAG OOK TOERISME PAGINA 25 HET WEER Verwachting van het KNMI Vandaag warm Wolkenvelden, in de loop van de dag van het zuiden uit perioden met zon. In de avond kans op een regen- of onweersbui. Middag- temperatuur van 18 graden op de Waddeneilanden tot 25 graden plaatselijk in Limburg Zuidoosten wind, matig, kracht 3 4. De vooruitzichten tot en met woensdag: morgen nog enkele buien, daarna overwegend droog en nu en dan zon. Middagtempe- ratuur 14 graden, later iets hoger Olieprijs flink aan het stijgen De olieprijzen zijn flink aan het stijgen. Gisteren kwam in Lon den de notering van Noordzee- olie (Brent Blend) uit op 16,70 dollar per vat van 159 liter. Dat is 90 dollarcent meer dan don derdag. Het is voor het eerst in vijf maanden dat de olieprijs boven de 16 dollar per vat zit. De oliemarkt is tamelijk ner veus door de mogelijkheid dat de olie uit lemen wegvalt door de gevechten daar. Gisteren werd nog wel gemeld dat het la den van olie gewoon doorgaat. Vrijdag moesten op de Noordzee wegens problemen twee produktieplatforms wor den gesloten. Al met al bestaat de kans dat de aanvoer van olie op korte termijn kleiner wordt en dat drijft de prijzen op. ALS BEDRIJF KUN JE ALLE KANTEN UIT IN Europalaan Alphen aan den Rijn Zie pagina 3 8 GLAS EN SPIEGELS heeft de grootste Spiegelkollektiel Volmolengracht 4 2312 PH leiden (NL) Telefoon: 071 - 21 80 55

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1