Leidsch Dagblad Formatie gericht op paarse coalitie >k Dief brengt wapen Hannie Schaft anoniem terug naar café 'Ik heb niets te verbergen' BIC 1 Europeanen geëvacueerd uit Jemen Een boeket voor moeder en een passende hypotheek KOM NU NAAR ARCHEON 'Ze stonden te zwaaien op het Museumplein Breede; GOED NIEUWS 32 VRIJDAG 6 MEI1994 OPGERICHT 1 MAART 1860 NR 40458 LOSSE NUMMERS 1,60 HAARLEM JOHN Hef wapen van Hannie Schaft is terecht. Het FN-pistool van de verzetsheldin is gister avond door de Haarlemse politie opgehaald bij het café Van den Heuvel aan het Spaarne, waar het vorige week vrijdag was gestolen. Dankzij navraag van de uitbater van deze kroeg onder zijn stamgasten, werd dit sym bool van Haarlems verzet anoniem afgele verd. Het pistool van de Haarlemse verzetshel din werd vrijdag gestolen, toen de 61-jarige beheerder van sociëteit Kraakman, het hoofdkwartier van het voormalig verzet, het café bezocht. Hij had het pistool meegeno men voor een fotoreportage en was na afloop het café binnengegaan. Toen hij weer wilde weggaan, bemerkte hij dat het wapen weg was. Even daarvoor had hij het wapen in het café 'aan een bekende' laten zien. Behalvè in café Van den Heuvel aan het Spaarne was de beheerder van sociëteit Kraakman diezelfde middag ook bij café De Uiver aan de Riviervischmarkt geweest. Hij stormde naar binnen en zag de Haarlemse schrijver Louis Ferron zitten een man die zijn fascinatie voor oorlogsmateriaal nooit onder stoelen of banken steekt. Uit de plastic tas haalde de beheerder de spullen voor de fotoreportage in het Enschedéhuis: de NSB- pet van de foute Haarlemse burgemeester S. Plekker, de handboeien van Marinus van der Lubbe de Leidenaar die door de nazi's ter dood werd gebracht wegens zijn vermeende aandeel in de brand in het Rijksdaggebouw te Berlijn en het pistool van Hannie Schaft. Ferron wist niet wat hij zag toen de beheer der 'grappenderwijs' ook het wapen op een andere caféboezoeker richtte. Wie vrijdagmiddag het wapen heeft gesto len en uiteindelijk gisteren heeft terugge bracht, is nog onduidelijk. Het onderzoek van de politie heeft tot op heden niet meer opge leverd dan veel verhalen en enkele aanhou dingen die op niets zijn uitgelopen. Vanoch tend is nogmaals de 61-jarige beheerder op het politiebureau ontboden voor een ge sprek. De politie wil vooi^opig niet meer kwijt dan dat er 'meer aan vast zat dan alleen een bezoekje aan het café' en dat de 61-jarige be heerder niet als verdachte wordt beschouwd. De Bond van Illegale Werkers in Haarlem is 'waanzinnig opgelucht' dat dit emotioneel beladen pistool weer terecht is. Uit het hele land zijn de afgelopen dagen woedende en verdrietige reacties binnen gekomen van ex- verzetsmensen. Vooral de beheerder van so ciëteit Kraakman moest het ontgelden. Ook de Bond van Illegale Werkers heeft hem een flinke veeg uit de pan gegeven. Wat voor maatregelen er tegen de beheer der van Kraakman worden genomen is on duidelijk. „Maar er gaat zeker iets gebeuren", zegt vice-voorzitter B. Thöne. „Verzetsmen sen zijn mensen met een opvliegend karak ter. Het is daarom ook te begrijpen dat de be heerder er van langs heeft gekregen. Wij zijn een kwetsbare, oudere, groep en door zo'n diefstal worden we weer geconfronteerd met vreselijke herinneringen uit verleden." Brinkman: D66 moet voortouw nemen De kabinetsformatie zal zich in eerste instantie gaan richten op de mogelijkheden voor een paarse coalitie. CDA-leider Brinkman, die vandaag als eerste fractievoor zitter zijn opwachting maakte bij konigin Beatrix, heeft haar geadviseerd dat D66 het voortouw moet nemen in de kabinetsformatie. D66-leider Van Mierlo zei gisteren al dat hij koningin Beatrix vandaag zal adviseren de kan sen voor een PvdA/D66/WD-kabinet te laten onderzoe ken. D66-fractie. Tijdens de verkie zingscampagne heeft D66 de voorkeur voor een paarse coali tie steeds benadrukt. Als die niet mogelijk blijkt, sluit D66 een kabinet met CDA en PvdA zeker niet uit. „Wij werpen geen blokkades op", benadrukte Van Mierlo, al voelt hij er niets voor om in een kabinet met CDA en WD te stappen. Van Mierlo wilde geen uit spraken doen over de strategie die hij koningin Beatrix zal voorleggen. „Eén of twee infor mateurs, alles is denkbaar." PvdA-leider Kok zinspeelde gis teren al op een dergelijk duo-in- FNV-voorzitter Stekelenburg i gisteren tijdens een toe spraak op Bevrijdingsdag een paarse coalitie vierkant af om dat hij vreest dat die de sociale zekerheid verder zal aantasten en dan komen ze ons tegen'. Een kabinet van CDA, PvdA en D66 acht hij waarschijnlijker. De formatie van een paarse coalitie „is een buitengewoon moeilijke weg, een gevoelige operatie vol haken en ogen", al- dus Van Mierlo gistermiddag na j afloop van het eerste beraad van de nieuwe, verdubbelde Frankrijk zet zijn vierduizend sterke troepenmacht in Djibouti in om Europeanen die Jemen verblijven te evacu- en. De eerste dertien Neder landers verlaten vandaag het zuiden van Jemen op een van de Franse oorlogsschepen die Aden aandoet. De rest van de ongeveer 150 Nederlanders blijft nog in Jemen achter, om dat ze volgens het ministerie van buitenlandse zaken in Den, Haag 'redelijk veilig' zijn. In Jemen zijn gisteren de on geregeldheden veranderd in een burgeroorlog tussen het in 1990 samengevoegde noorden en marxistische zuiden. In zeven van de zeventien Jemenitische provincies wordt inmiddels he vig gevochten. In de hoofdstad Sana klonken gisteren luchtaf weergeschut en explosies. Vlieg tuigen uit het zuiden hebben posities van noordelijke troepen en luchthavens in het noorden aangevallen. Daarbij zouden vijf toestellen zijn neergehaald. Ook uit de zuidelijke stad Aden en omstreken worden ge vechten gemeld, ofschoon zui delijke leiders hebben gezegd dat de noordelijke brigades zich' er vrijwel direct na het opleven van de vijandelijkheden, woens dag, hebben overgegeven. Noordelijke troepen en krijgers van stammen in de buurt vielen vorige week al zuidelijke briga des gelegerd in het noorden Pagina 7: Jemenitische e heid balanceert op rand afgrond. formateurschap, waarvoor PvdA en D66 de kandidaten zouden moeten leveren. Van Mierlo ontkende met Kok of WD-lei- der Bolkstein afspraken te heb ben gemaakt over de adviezen aan de koningin. Van Mierlo noemde het ver trek van Groen Links-lijsttrekker Brouwer „heel sneu voor die partij". Uit het oogpunt van po litieke zuiverheid is het echter een goede stap, meent Van Mierlo. Brouwer kondigde daags na de verkiezingen waar bij Groen Links tegen de ver wachtingen in één zetel verloor haar vertrek aan. Van Mierlo bestreed dat CDA-lijstrekker Brinkman niet zuiver zou han delen omdat deze wèl blijft zit ten, terwijl het CDA twintig ze tels verloor. „Ik maak niet zo snel dat soort moraliserende opmerkingen." Pagina 5: Zilveren kabinetsfor matie kan lang gaan duren. Rijen dik schuifelden de inwoners van Oegstgeest langs de kraampjes. FOTO DICK HOGEWONING VOOR EEN SPECTACULAIRE DAG I HET LEVENDE VERLEDE Oog in oog met een levensechte T-i Een wandeling door de prehistorie, mid deleeuwen of de Romeinse tijd. Vooreen spectaculaire dag in het levende verledeh ga je naar ARCH EON, want in ARCHEON komt het verleden wel héél dichtbij. Hoe eenzijdiger het aanbod, hoe meer publiek er op afkomt. Deze ongeschreven braderiewet gaat in Oegstgeest zeker op. De gisteren gehouden jaarmarkt in de De Kempenaerstraat en di recte omgeving, bestond voor een groot deel uit een aaneen schakeling van kraampjes eet waren en magazijnrestanten. Toch trok het 'evenement' en kele tienduizenden bezoekers. „Houdt u van kip? Let dan op de volgende speciale aanbie ding. Heeft u al wat voor moe derdag? Wacht dacht u van een mooi boeket? Zoekt u een pas sende hypotheek? Let dan op de stand van... Onophoudelijk ra telen reclameboodschappen uit de luidsprekers. Korting, aan bieding of uitverkoop, de win keliers moeten van hun restan ten af en waar hebben ze daar voor een betere gelegenheid dan op de jaarmarkt? Voor de jongste schooljeugd was er wel degelijk sprake van een feestje. Clowns onderhiel den de kleintjes, die zich verder konden vermaken in een springkussenkasteel. Een enor me kindervrijmarkt in de Dui venvoordestraat maakte de dag al snel tot een onvergetelijke. Op een podium was er nog de mogelijkheid tot karaoke en op de noodterrasjes kon de hoc- keyjazz van een bigband wor den aangehoord. Met duizen- Katwijker vrijgesproken van drugsmokkel terra-cotta potten met bloemen en planten geven uw tuin en balkon 'n zomer lang een feestelijk moederdag gezicht! ze staan klaar bij: bloemendaal b.v. hoogmadeseweg leiderdorp - rijksstraatweg KATWIJK MONICA WESSELING Joost Aertse is weer thuis. De 27-jarige Katwijker heeft een jaar lang in Engeland in de ge vangenis gezeten op verdenking van drugsmokkel. Dinsdag werd hij vrijgesproken door de jury- van de Londense rechtbank Old Bailey en een paar uur later stond hij op het vliegveld Zes tienhoven. Twintig kilo lichter, kale plekken op het hoofd en oververmoeid van de spannin gen. In de bloemenwagen waar mee Aertse, samen met een Rijnsburgse collega, een dik jaar geleden naar Harwich overstak, werd dertig kilo heroïne met een straatwaarde van twaalf miljoen gulden aangetroffen. Wegens vermeend vluchtgevaar werd het tweetal vastgezet in Belmarsfi, de zwaarst bewaakte gevangenis van Engeland. Daar zaten ze „temidden van IRA-le- den, moordenaars en verkrach ters". Aertse: „Overal liepen ge wapende mannen met honden en overal hingen eten was er verschrikkelijk. Ik was nog nooit ziek geweest, maar daar kreeg ik het aan mijn endeldarm." Aertse is thuis, zijn vriend zit nog vast. Maandag begint het proces tegen de Rijnsburger. De Katwijker wil zijn verhaal graag kwijt: „Ik heb niets te verber gen. Dat moet Katwijk weten. Ik heb niets gedaan." Pagina 19: 'Ik ben een jaar lang door de hel gegaan'. Export Award 1993 voor uitgeverij Brill De Leidse uitgeverij E.J. Brill krijgt de Export Award 1993, een prestigieuze prijs van het ministerie van economische za ken. Staatssecretaris Van Rooy reikt de prijs op 18 mei uit aan de voorzitter van de raad van commissarissen, R. de Bok. Uitgeverij Brill, met een 300- jarige geschiedenis, heeft een grote internationale reputatie. Bij geen enkele andere Neder landse uitgeverij is het percen tage buitenlandse auteurs zo hoog. Het bedrijf exporteert zijn boeken en tijdschriften naar 120 landen, verspreid over de hele wereld. Brill is vooral bekend om de publicaties op het gebied van OGQ A BIG m Groenoofdhollen en viaduct Kees van Kooten bestrooit Nederland met literatuur SCHIPHOL* CEESV „Ja, ik heb nu toch een beetje het idee dat ik de vijand heb gebombardeerd. Hoe noemen ze dat ook alweer in oorlogsfilms? Mission accomplished is het niet?" Non chalant haalt Kees van Kooten een hand door zijn grijze haar. Even tevoren heeft de Hollandse hemel erdoor mogen woelen. Triomfantelijk, een 'linke' zonne bril op het hoofd, poseert de schrijver en televisiemaker in de deuropening van de kleine Dakota voor de pers. Samen met enkele bemanningsleden van de Dutch Dakota Association heeft hij net 125.000 strooibiljetten in de vorm van boek-om- slagen uitgeworpen boven de grote steden van Nederland. Strooibiljetten die de vin ders recht geven op een gratis boek van De Bezige Bij. De actie is een initiatief van Van Kooten zelf. „De uitgeverij bestaat vijftig jaar en dit leek me een aardig idee om het te vie ren. Kijk, wat er in die oorlog gebeurde, weet ik nu zo onderhand wel. Daar hoe ven we het niet meer over te hebben; je gaat ook niet dertig keer naar The Sound of Music. Maar ik kan me nog wel goed herinneren dat ik aan het eind van de oor log in Den Haag met mijn vader op het balkon stond en dat de ruiten bij ons «be gonnen te trillen. Opeens hoorden we een enorm geronk in de lucht. Net alsof er een reus begon te snurken. Er werden voedsel pakketten gedropt. Dat beeld heb ik bij deze actie in gedachten gehad. Of er nog mensen zijn geweest die die voedselpak ketten destijds op hun hoofd hebben ge kregen? Dat weet ik niet, nee. Daar zeg je me wat. Straks krijgen wij ook nog schade claims v voorruit jetten." Directeur A. Voster van De Bezige Bij was meteen enthousiast voor het idee van Van Kooten. „Onze uitgeverij is voortge komen uit de illegaliteit. Wij nebben daar nog steeds een grote emotionele binding mee. In ons hart blijven we guerrilleros. En het blijkt nu al dat deze actie enorm is aangeslagen. Van boekhandel Donner in Rotterdam hebben we een fax ontvangen met de tekst: 'Niet te geloven. We hoorden motorgeronk in de lucht en even later stond er een rij van wel dertig voor de boekwinkel.' Oosterse studies en van klassie ke talen, geschiedenis en gods dienst. Jaarlijks geeft het bedrijf meer dan 200 boeken en 30 we tenschappelijke tijdschriften uit. Dit jaar begeeft Brill zich voor het eerst op de weg van de elek tronische media. Er verschijnt een CD-ROM van het overzicht van manuscripten uit de renais- In een eerste reactie zegt ge delegeerd commissaris I. IGst bijzonder trots te zijn op deze onder het bedrijfsleven zo fel begeerde prijs. „Brill is een van de oudste uitgeverijen ter we reld die nog zelfstandig zijn. Wij willen heel graag zelfstandig blijven en niet worden opges lokt door andere bedrijven. Wie het goed doet, valt immers altijd op." MIEN DOBBELSTEEN SPEELT MET WINKELENDE MOEDERS DE MOEDERDAG-SPELSHOW IN WINKELCENTRUM WINKELHOF TE LEIDERDORPII ZATERDAG 7 MEI presenteert Mien Dobbelsteen met haar "Milieuwagen" het MOEDERDAG-spel "Hoger/Lager". Moeders kunnen meedingen naar mooie prijzen en uiteraard rekenen op een geurig presentje van de winkeliers. WINKEMF LEIDERDORP HET WOORD IS AAN Elisabeth van Peer Er breekt zoveel schoons bij het spreken. VANDAAG Binnenland - Buitenland Cultuur Feiten en meningen Gesprek van de dag - Info Programma's Randstad Regio RTV Show Sport VANDAAG OOK VRIJE TIJD PAGINA 11 HET WEER Verwachting van het KNMI tot morgenavond Warm Vannacht bewolkt en kans op re gen of motregen. Minimumtem peratuur 9 graden. Overdag perio den met zon, in de middag en avond meer bewolking en enkele regen of onweersbuien. Middag- temperatuur 21 graden. Wind zui delijk. zwak tot matig. den tegelijk sleepten de Oegst- geestenaren zich langs de aan biedingen. Kennissen werden vriendelijk gegroet, terwijl de hete poffertjes of de broodjes paling staande werden veror berd. „Het is weer bomvol en het weer, de sfeer en de handel is goed. Volgend jaar vieren we vijftig jaar bevrijding en dan wordt het allemaal nog groter, aldus F. Opdam, voorzitter van de winkeliersvereniging. Keukenhof mogelijk ook in herfst open De nationale bloemententoon stelling Keukenhof in Lisse opent in de toekomst mogelijk ook in het najaar haar deuren. Naast de voorjaarsexpositie van half maart tot en met half mei, gaan de gedachten van de di rectie uit naar een tentoonstel ling van najaarsbloemen in een vier weken durende periode van september tot oktober. De plan nen bevinden zich nog in een vroegtijdig stadium. Voordat er een definitieve beslissing valt, wil Keukenhof met belangheb benden overleggen. „Het ligt ér maar net aan wat het vak wil", aldus Keukenhof-directeur H. Koster. De grote bloementuin in Lisse moet nu nog in twee maanden tijd de inkomsten veilig stellen. Jaarlijks passeren in die periode tegen de 900.000 bezoekers de kassa's. Halverwege mei gaat de Keukenhof voor tien maanden dicht. Een periode die nodig is om de tuin gereed te maken voor een nieuw seizoen. Met de openstelling in het najaar kan Keukenhof extra inkomsten ver garen. De verlenging van het zomerseizoen is ook voor de horeca en hotels gunstig. „Er zijn geluiden uit de toeristische sector dat er in Nederland in het najaar weinig activiteiten zijn", zegt Koster. Kroegen moeten betalen voor WK-beelden HAARLEM «JOHN SCHOORL Cafés die hun klanten beelden van het WK-voetbal willen voor schotelen, moeten daarvoor de NOS betalen. In opdracht van de NOS controleert het bedrijf Videma kroegen of ze geen voetbalbeelden tonen, zo meldt het vakblad Missets Horeca. Be drijven tot vijftig zitplaatsen moeten voor alle wedstrijden 237 gulden betalen; bij meer stoelen gaat dat bedrag omhoog tot 427 gulden. Horeca Neder land roept kroegbazen $op om geen dubbeltje te betalen. LeidsfJi Dagblad NIEUWE ABONNEES ONTVANGEN DE KRANT DE EERSTE 2 WEKEN GRATIS. |a, dal is goed nieuws Dus neem ik nu een abonnement. Cl.v.m. controle bezorging) Na de eerste 2 weken betaal Ik mijn abonnement: Per maand automatisch (ƒ29.30) Per kwartaal via acceptgiro 85,55) automatisch 84,55) Nr. bank/giro: Of bel 071-128030

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1