Leidsch Dagblad FNV weigert ontruiming bij Heineken Provincie staakt verzet tegen HSL De wereld is er beter op geworden Scholieren uit regio Leiden stemmen D66 (D Hulshoff BEL: 071-128030 GOED NIEUWS PvdA kiest voor werk met behoud uitkering Staat uw brievenbus op scherp? 7F fiPFLRDNQE VRNDHRGJM^UlAl^hl.BHNT Burgemeester De Jonge weg uit Sassenheim Keerpunt in de geschiedenis 3ENSDAG 27 APRIL 1994 OPGERICHT 1 MAART 1860 NR. 40450 LOSSE NUMMERS ƒ1,60 Zwarte lijst 9 Peking zet zes Chinese filmers op zwarte lijst na deelname aan Rotter dams festival. Ziekentriduü'm a De Christus 11 Dienaarkerk in Zoe- terwoude biedt drie dagen lang onderdak aan het eu charistisch ziekentriduüm. De Industriebond FNV heeft een ultimatum van Heine ken naast zich neergelegd om de blokkades bij de poor ten van de brouwerijen in Zoeterwoude en Den Bosch op te heffen. Dat ultimatum liep vanmorgen om acht uur af. Heineken spant daarom een kort geding aan tegen de bond. zoeterwoude rudolf kleun Volgens de brouwerij zijn de blokkades door stakende FNV- leden intimiderend voor het werkwillige personeel. Toeleve ranciers zouden het terrein niet op kunnen. Heineken stelt de bond ook aansprakelijk voor schade als gevolg van de blok kades. Volgens de FNV is echter aan toonbaar dat iedereen die dat wil onbedreigd het terrein op kan. Illustratief daarvoor is vol gens de bond dat juist op het moment dat het ultimatum af liep een vrachtauto met gist zich aan de poort meldde die onder grote hilariteit van de sta kers werd doorgelaten. Het is overigens niet de eerste keer dat Heineken via een kort geding een einde wil maken aan poortblokkades. Ook bij de vori ge staking, in 1990, werd dat ge probeerd. De brouwer verloor dat proces toen, daaruit put de Industriebond FNV moed voor het komende geding. Bestuurder J. Duynhoven meent dat Heineken het ultima tum heeft uitgevaardigd omdat er maar weinig terecht zou ko men van de aanvoer van bier uit het buitenland. Met bier van andere Europese vestigingen wil Heineken vooral de horeca voor koninginnedag bevoorraden. Ook op de terreinen in Zoeter woude en Den Bosch zouden nog aanzienlijke voorraden aanwezig zijn. Volgens hem hoopt Heineken via de rechter te bereiken dat bier uit te kun nen leveren. Pagina 17: Geen tekort aan Heineken op koninginnedag. voor het middelbaar onderwijs meedoen. Naar schatting heb ben zo'n 300.000 leerlingen gis teren hun stem uitgebracht. Voor de landelijke uitslagen zul len de middelbare scholieren tot vrijdag moeten wachten. Dan maakt het organiserend comité de officiële, landelijke uitslag bekend. Als de scholieren het voor het zeggen hadden, zou D66 de grootste partij worden. Bij de scholierenverkiezingen in de Leidse regio behaalde deze par tij op vrijwel alle scholen de meeste stemmen. Op het Adel- bert College in Wassenaar be haalde deze partij zelfs de abso lute meerderheid (59% van de stemmen). Het CDA, landelijk nog de grootste partij, deed het over het algemeen slecht onder de schooljeugd. Slechts op één school in Alphen kwamen de christen-democraten als groot ste partij uit de bus. Opvallend was verder de populariteit van Groen Links. Op de meeste scholen kon Groen Links zich, qua stemmenaantal, meten met de andere grote partijen. De po pulariteit van Groen Links en D66 ging waarschijnlijk ten kos te van de PvdA, die maar matig scoorde. De Centrumdemocra ten wisten op alle scholen stem men te trekken. Op twee scho len in Alphen en één in Leiden zelfs meer dan vier procent. De alternatieve verkiezingen werden gehouden in het kader van de landelijke scholierenver kiezingen, waaraan 775 scholen 9 Hulshoff zet de trend in te kust en te keur! anders denken over wonen haarlem jan kuys henk schol Werken voor je uitkering (work- fare) is niet langer onbespreek baar voor de PvdA. Volgens par tijleider Wim Kok is het omzet ten van uitkeringsgelden in werk dringend geboden. Vooral langdurig werklozen moeten op deze wijze een kans krijgen in het arbëidsproces te worden opgenomen. Kok zei dit gisteren tijdens een werkbezoek aan de redactie van deze krant. Tot nu toe toonde de Partij van de Arbeid zich bedeesd voor het aan 't werk zetten van mensen met een uitkering. Uit keringsgerechtigden zouden daardoor, zo was de angst, ge wone banen in beslag nemen. De PvdA is nu tot de conclusie gekomen dat gedeeltelijk ar beidsongeschikten en langdurig werklozen zich zeer wel nuttig kunnen maken voor de samen leving. Zij zouden actief moeten zijn in de zorg, een bijdrage moeten leveren aan meer veilig heid of kunnen werken in een Nog geen abonnee? HET WOORD IS AAN Thomas Jefferson Het is mij nooit bijzonder opge vallen dat de eerlijkheid van de mensen toeneemt met hun wel vaart. VANDAAG Binnenland - Buitenland Cultuur Feiten en meningen Gesprek van de dag - Info RTV Show - Sport VANDAAG OOK OMBUDSMAN PAGINA 20 HET WEER Verwachting van het KNMI tot morgenavond Meer zon Wolkenvelden en droog. In de loop van de dag perioden met zon. Minimumtemperatuur 10 graden. Middagtemperatuur 17 tot 22 gra den. Zuidwestenwind, matig, kracht 3 tot 4. VOETBAL OP TV VANAVOND 17.40: Duitsland 2: Recht streeks Verenigde Arabische Emiraten-Duitsland (vriendschappelijk) 20.20: Nederland 2: recht streeks Champions League-duel Barcelona-Porto 20.20: RTL Television, Barcelo- na-Porto en AC Milan-AS Monaco (schakelprogramma) 20.25: BRTN 2: Rechtstreeks AC Milan-AS Monaco en om 22.15 uur samenvatting van Bar celona-Porto 22.15: Nederland 3: Studio Sport met o.a. Nederlands com petitievoetbal 23.10: Nederland 2: Studio Sport Extra, met Nederlands competitievoetbal en samenvat ting van AC Milan-AS Monaco. Lcidsch yDagblad r NIEUWE ABONNEES Vooral langdurig werklozen aan de slag toezichthoudende functie. Kok denkt aan een vierjarig experiment voor het scheppen van aanvullende werkgelegen heid. Al tijdens de komende ka binetsformatie moeten daar over afspraken worden gemaakt met anderé partijen. Regels en voorschriften, die zo'n experi ment kunnen dwarsbomen, dienen volgens Kok te worden aangepast. Belangrijk noemt hij het be reiken van overeenstemming met grote gemeenten over de uitvoering van het project. Des kundigen uit het land zouden vooraf advies moeten uitbren gen. Politieke overeenstemming op hoofdlijnen is, zegt Kok, al in een vroeg stadium noodzake lijk. ,,Dit moeten we regelen, voordat ministers en staatsse cretarissen zijn benoemd, want zodra dat het geval is komen ambtenaren met hun dossiers de stainmenoorlog voeren." Kok bracht gisteren in Haar lem ook bezoeken aan het Rei- naldahuis en het regionaal bu reau Arbeidsvoorziening. ONTVANGEN DE KRANT DE EERSTE 2 WEKEN GRATIS. ja, dat Is goed nieuws Dus neem ik nu een abonnement. Voorletters:m/v i. controle bezorging) Per maand automatisch 29.30) Per kwartaal vla acceptgiro 85.55) automatisch 84,55) Nr. ban k/giro: Of bel 071-128030 De explosie was zo hevig, dat de trillingen op dertig kilometer van het vliegveld te voelen waren. Na de aan slag werden honderden rei zigers geëvacueerd en werd het internationaal vliegver keer stilgelegd. De luchtha ven werd overspoeld door politie en militairen. Onder het publiek brak paniek uit. Het is de vierde zware bomaanslag in Zuid-Afrika sinds het afgelopen week einde. Bij bomaanslagen in Johannesburg, Germiston en Pretoria zijn 21 mensen om het leven gekomen en meer dan 150 gewond ge raakt. De aanslagen zouden het werk zijn van extreem rechtse individuen die de verkiezingen willen sabote ren. ANC-leider Nelson Man dela heeft vanmorgen zijn stem uitgebracht in Inanda, een zwart woonoord ten noorden van de havenstad Durban, in de provincie Natal. Mandela sprak van een 'onvergetelijk' moment en zei dat Zuid-Afrika voor een 'nieuw tijdperk van hoop' staat. De leider van de Inkatha Vrijheidspartij (IFP), MangosuthirButhele- zi, klaagde vanmorgen over 'wijdverspreide problemen' bij het stemmen. Daarom zijn meer verkiezingsdagen noodzakelijk, zei hij. Vanochtend is in Zuid- Afrika een voorlopige grondwet van kracht ge worden, die rassenschei ding ongrondwettelijk maakt. Sinds middernacht wappert in het land de nieuwe vlag. Pagina 2: 'Hier heb ik mijn hele leven op gewacht'. kaapstad Om middernacht precies is de ou de Zuidafrikaanse vlag, het oranje-wit-blauw, gestreken en de vlag van het nieuwe Zuid- Afrika gehesen. Vanaf dat moment werd in Zuid-Afrika een overgangsgrondwet van kracht. Op veel plaatsen in het land werd cfit keerpunt in de geschiedenis, waarmee for meel een einde kwam aan 342 jaar blanke overheersing, gevierd. De nieuwe regeringen het nieuwe parlement, waarvoor vanaf giste ren verkiezingen worden gehouden, moeten een definitieve grondwet opstellen. De introductie van een nieuwe vlag beteken de een buitenkansje voor het Vlaardingse be drijf Shipmate Vlaggen, dat een bestelling van 40.000 vlaggen heeft gekregen uit Zuid-Afri ka. In de vlag die door een comissie is sa mengesteld hebben zowel de kleuren van het Afrikaans Nationaal Congres (ANC) als de oude Nederlandse kleuren een plaats gevon den. FOTO REUTER MIKE HUTCHINGS 1.275,- paul van der kooij Gedeputeerde staten van Zuid- Holland verzetten zich niet lan ger tegen een nieuwe lijn voor de flitstrein. Ze concluderen uit onderzoek van TNO dat 'flitsen over bestaand spoor' geen goed alternatief is. De TGV zou daar hooguit een snelheid van 160 kilometer per uur kunnen ha len, niet regelmatig kunnen rij den, gewone treinen hinderen- en uitbreidingsplannen van de NS frustreren. Nu het bestaande spoor is af gevallen, gaan gedeputeerde staten op zoek naar een 'aan vaardbaar nieuw tracé. Ze wil len daarvoor overleggen met al le betrokken gemeenten, die te vens mogen meepraten over de inpassing van de hoge-snel- heidslijn (HSL). Ook komt er overleg met de provincies Noord-Holland en Noord-Bra bant. Er zijn drie opties: nieuwe sporen langs de oude lijn, een tracé langs de A4 of het tracé door het Groene Hart waar het kabinet een maand geleden voor koos. Tot nu toe verzette Zuid-Hol land zich altijd fel tegen een nieuwe HSL. De provincie vroeg TNO dan ook om het flitsen over bestaand spoor te onder zoeken, in de hoop dat dat een goed alternatief zou blijken te zijn. Het pakte anders uit, waar door de tegenstanders van de HSL beroofd zijn van een be langrijke medestander. Volgens GS heeft TNO voor het onder zoek 'gebruik gemaakt van des kundigheid uit diverse bron nen'. SPAAR BELEG Zorg dat u 'm niet mist: de folder die u vertelt hoe u de opbrengst van uw spaargeld kunt verdubbelen. sassenheim roza v Burgemeester H.M. de Jonge legt zijn werk neer. De in 1989 in Sassenheim benoemde bur gervader heeft de koningin ge vraagd hem om gezondheidsre denen ontslag te verlenen. Het is de bedoeling dat De Jonge per 1 juni geen burgemeester HOOFDPRIJS: MET 2 PERS. COMPLEET van Sassenheim meer is. De Jonge is sinds begin 1993 thuis in verband met hartklach ten. Aanvankelijk zou hij zes weken ziek zijn. Doordat zijn klachten niet afnamen, werd zijn afwezigheid voortdurend met enkele weken verlengd. In middels is duidelijk dat de bur gemeester niet4 meer aan het werk kan. De langdurige afwezigheid van De Jonge was eind decem ber aanleiding voor de Sassen- heimse politieke partijen om aan de bel te trekken bij de pro vincie. Na een gesprek met de commissaris van de koningin, S. Parijn, werd twee maanden ge leden de voormalige burge meester van Katwijk, C. Bos, tot waarnemend burgemeester be noemd. Het gevraagde ontslag van De Jonge, na een ziekteperiode van anderhalfjaar, wordt in Sassen heim als 'triest' ervaren. D66- woordvoerder E. Oele wijst er voorts op blij te zijn dat aan de onduidelijkheid rond de invul ling van de burgemeesterstaak een einde is gekomen. ,,Want dat was ook voor De Jonge een moeilijke zaak." Verwacht wordt dat het tot het najaar duurt alvorens er een nieuwe burgemeester wordt benoemd. GarpÊNS Scawöhd. „rYoulGatAKktOfStt Worid Tod irazde De Verenigde Naties en de NAVO hebben nnacht voorlopig afge- :n van luchtaanvallen te- in de Bosnische Serviërs. lomaanslag l lieg vel cl -Afrika [OHANNESBURG GPD-Rtr-ANP De luchthaven van Johan nesburg is vanochtend ge- poffen door een zware bomaanslag. Daarbij zijn (tenminste achttien gewon nen gevallen, van wie drie ernstig. De bom ontplofte de aankomsthal van het fvliegveld, sloeg een gat in tiet dak en veroorzaakte Feel materiële schade. De ■vermoedelijke dader is ge pakt. Een toestel van de KLM llandde enige tijd voor de laanslag op Jan Smuts. Het ■vertrok kort na de ontplof- Jfing volgens schema naar ■Harare. Plaatselijk KLM-di- Irecteur Peter Jansen zei dat alle passa- ongedeerd zijn geble- Jven. Hij verwacht geen ver als gevolg van de THE INDEPENDENT Zwarte mensen in een rij voor de stemhok jes in Soweto. Blanke 'madammen' uit de rijke buitenwijken die samen met hun zwarte dienstmeisjes klaar staan om hun stem uit te brengen in de eerste echte alge mene verkiezingen van Zuid-Afrika. Deze beelden zullen altijd in het geheugen gegrift blijven als het meest historische moment van deze eeuw. De val van de Berlijnse Muur was mis schien van grotere betekenis voor de ge schiedenis. Maar de ineenstorting van het apartheidssysteem geeft overal ter wereld meer reden tot vreugde. Geen enkele zaak heeft in de wereld meer weerklank gevon den dan die van zwart Zuid-Afrika. Over geen enkele politieke kwestie heerste grote re overeenstemming. Niets is ooit zo una niem verworpen als apartheid een mis daad tegen de menselijkheid, zoals de Vere nigde Naties verklaarden. Mensen in Nederland, Groot-Brittannië, de Verenigde Staten of waar dan ook, heb ben van de anti-apartheidsbeweging 's we relds snelst groeiende industrie gemaakt zoals de Zuidafrikaanse regering in Pretoria het in de jaren tachtig omschreef. De auto riteiten weten nu pas wat ze toen niet wis ten: over apartheid valt geen redelijke dis cussie te voeren. Er bestaat namelijk geen enkel argument vóór de discriminatie van mensen op grond van hun afkomst. Om met aartsbisschop Desmond Tutu te spre ken: je kunt net zo goed mensen met een lange neus of rode haren verbieden om te gaan stemmen. Je moet in Zuid-Afrika lang zoeken om ie mand te vinden die het apartheidssysteem nog verdedigt. Zelfs degenen die niet deel nemen aan de verkiezingen omdat ze een eigen Afrikaner Volksstaat willen, moeten toegeven dat het verkeerd is om zwarte mensen hun burgerrechten te onthouden. De bommen die de laatste dagen zijn ont ploft, komen uit de meer en meer uitdun nende gelederen van mensen die het licht nog steeds niet hebben gezien. De terreurcampagne die zondag begon en inmiddels 21 levens eiste, is het werk van wanhopige en waanzinnige mensen die elk politiek inzicht ontberen. In plaats van de mensen bij de stembussen weg te houden, hebben de bombardementen gezorgd voor een solidariteit die door alle Ideuren in de samenleving heen gaat. De stemming van gisteren, niet in het minst die onder oudere mensen die een speciale dag hadden om hun stem uit te brengen, was uitdagend. Zoals Nelson Mandela het gisteren zei: „Jaren van gevan genschap hebben de vastberadenheid om vrij te zijn niet kunnen uitwissen." Pagina 5: Meeste zwarten niet rancuneus.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1