Leidsch Dagblad Aanslag in Pretoria Heineken breekt CAO-gesprek af Oorzaak van brand in lZL blijft onduidelijk rolitie negeert vaak Idviezen Ombudsman Bezoek van hoge VN-commissaris Politiebonden verbijsterd over houding Van Thijn in IRT-zaak BEL: 071-128030 GOED NIEUWS ISDAG 26 APRIL 1994 OPGERICHT 1 MAART 1860 NR. 40449 LOSSE NUMMERS ƒ1,60 leiden paul van der kopij Het zal vermoedelijk nooit ■uidelijk worden hoe op 5 ■pril een enorme brand kon mitbreken in de vrouwenkli niek en de afdeling neonato logie van het AZL. Het onder hoek van technische recher- Ihe en gerechtelijk laborato rium zit op dood spoor. Brandstichting is niet aan getoond, terwijl er evenmin aanwijzingen zijn dat de prand uit zichzelf is ontstaan, feporen van braak zijn niet vonden. Tijdens de brand Iverkten alle stoppen nog en aanwezigheid van 'vluchtige brandbare stoffen' Is niet opgemerkt. De hoop is Tiu gevestigd op 'tactisch re cherchewerk', zoals onder- /ragingen. Mogelijk brengen [die verbanden aan het licht net de brand, die leidde tot een grootscheepse evacuatie Twee dagen na de brand leek er zo'n link te zijn. Een zwerver werd op het zieken huisterrein aangetroffen met brandbare stoffen. Hij be kende het ziekenhuis in brand te willen steken, maar bleek een waterdicht alibi te hebben opde dag van de grotebrand. Ook het laboratorium kon geen verband leggen tussen de brand en de brandbare stoffen die de man bij zich had. Of, zoals dat laboratori um het noemt: met aan ze kerheid grenzende waar schijnlijkheid zijn er geen vluchtige brandbare stoffen gebruikt. ,,En als je niet weet of er brand is gesticht, wordt het moeilijk om je enorm te richten op de brandstichter", zegt een woordvoerder van de politie. J politie doet te weinig met friezen van de Nationale Om- ■dsman, M. Oosting. Als er ■chten binnenkomen over de ■litie, reageren de politiekorp- zeer terughoudend. Ze zijn fek niet bereid hun fouten te ■beteren. Adviezen van Oos- Ig worden afgedaan als 'niet %listisch'. Dat blijkt uit het on- Ijrzoek Burger, overheid en ■tionale Ombudsman waarin It functioneren van de Om- adsman onder de loep is ge- Imen. Het onderzoek is uitge- lerd door het Hugo Sinzhei- [uperinsekten rijken neer in Leids museum ■den jan rijsdam et zou het draaiboek kunnen n voor een nieuwe film van even Spielberg. Robot-achtige sekten, 600 keer zo groot als werkelijkheid, strijken deze imer neer in de sleutelstad, iezelig grote kevers, sierlijke inke libellen, 'vieze' vliegen schitterende vlinders. Na- urgetrouwe kopieën van deze sekten, in superformaat, wor- in vanaf 1 juli gepresenteerd een grootse tentoonstelling het Nationaal Natuurhisto- ich Museum (NNM), in het isthuis, in Leiden. De 'superinsekten' worden :rvaardigd in Japan en bin- ;nkort naar Nederland ver- :heept. Behalve dat ze er grie- echt uitzien, kunnen ze ak bewegen en geluid maken, ia een multimedia geluids and kan het publiek boven- en kennis maken met het mu- kale talent van 35. sprinkha an. Verwacht wordt dat de 'insek- inplaag' enkele honderddui- inden belangstellenden naar eiden zal trekken. De directeur an het Nationaal Natuurhisto- sch Museum, W. van der Wei en, vergelijkt de tentoonstel- ng met de dinosauriërsexposi- e, enkele jaren geleden, die 000 bezoekers naar het esthuis trok. Ariel, Dash, Dreft en Pampers nu extra voordelig. En - alleen bij Albert Heijn - nu met speciaal actie- zegel op elk pak. Goed voor 10- korting op één entreekaart van de Efteling (Bij een Pampers Voordeelpak 2x ƒ10.- korting op twéé entreekaartjes). Plus kans op één van de 50 sprookjes weekends, voor 4 personen in het Efteling Hotel. U kunt meedoen zo vaak u maar wilt Ariel of Dash, Ultra of Color, 1 A navulpak 2 kilo 35&T 14.99 Dreft Fljnwas Compact, navulpak 1.8 kilo 33Z& lZ.99 Dreft Glazuurbeschermer, flacon 1.1 kilo313T 10.99* r\ a f\* navulpak 1 kilo IQrffT 9.49 Pampers voordeelpak, ®®e> «-j -7qq* mp# diverse soorten 39/.99 cyl'Reclameprijzen gelden t/m zaterdag 7 mei as ft) en zolang de voorraad strekt Mali!K®olL»llr **z,e c'e actievoorwaarden op de verpakking en bij Pampers; de folder In de winkel. i Lands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten. M I Smokkelezels 2 Amerikaanse VN'ers hebben het bij de Ma cedonische grens vooral voorzien op met smokkel waar bepakte ezels. Racisme toegenomen [i Joods gemeenteleven I Fitness 3 Racistisch en rechts-ex- 1 yy Rabbijn L.B. van de tremistisch geweld zijn I Z de afgelopen twee jaar sterk toegenomen, consta teren Leidse onderzoekers. Kamp beschrijft in het boekje 'Het was maar kort' het rijke joodse ge meenteleven in Nederland. yt Leids museum I toont subtiele en j brute ijzeren therapeuten van dokter Zander: fitnes sen in Boerhaave. Winnie hoopt op verzoening johannesburg john lichfield the independent Politie meldt arrestatie Stembussen Zuid-Afrika open voor verkiezingen mer Instituut van de Universi teit van Amsterdam. Het boek is vandaag aangeboden aan Ka mervoorzitter Deetman en de Nationale Ombudsman. Veel burgers klaagden bij de Ombudsman dat de politie wei gert aangiftes over fietsendief stal op te nemen, omdat 'de fiets toch niet meer wordt te ruggevonden'. De politie klaagt op haar beurt dat de Ombuds man te langzaam werkt want het duurt soms twee jaar voor dat een., klacht is afgehandeld. De Ombudsman probeert daar- onl procedures nu sneller af te wikkelen. Doorbraak in atoomkunde haarlem saskia stoelinga 'Top' zo heet het zesde quark dat in het Standaard Model van atoomwetenschap thuishoort. Een internationaal team van natuurkundigen in Amerika heeft dit laatste quark behorend bij de elementaire deeltjes waaruit alle materie is opge bouwd, nu echt waargenomen. Dat gebeurde met de krachtig ste deeltjesversneller ter wereld in het Fermi-laboratorium in Batavia, Illinois. Al enige tijd bestond bij fysis- ci de theorie dat er naast de quark-paren Up en Down, Charme en Strange en de in '70 gevonden Bottom nog eentje hoorde die in het Standaard Model al de naam Top had ge kregen. En dit 'Töp-quark' is nu gesignaleerd. Sterker nog hij past precies bij de eigenschap pen van Bottom en vormt daar mee het laatste paar. Volgens de fysicus F. A. Berends, verbon den aan de Leidse universiteit, lijkt het net zich te sluiten. „De laatste maanden stapelde het bewijsmateriaal zich op. Ik heb gisteren, na het horen van het nieuws, al contact gehad met mijn Nederlandse collega prof. Rijssenbeek die in Amerika aan parallel experiment werkt. Hij wacht met spanning af wat het team vanmiddag op de pers conferentie aan wetenschappe lijke bewijzen naar buiten brengt. Voorzichtigheid hoort bij het spel van de weten schap", aldus Berends. Net niet met tranen in haar ogen gaf Nomaza Paintin vanochtend haar stem af. Als allereerste zwarte deed zij mee aan de Zuidafrikaanse parle mentsverkiezingen. De nicht van Nelson Mandela leeft sinds enkele jaren in Nieuw-Zeeland, en kon door het tijdsverschil als eerste naar de stem bus. FOTO EPA woordelijk gesteld voor de aan slagen, maar algemeen wordt aangenomen dat ze het werk zijn van rechtse extremisten. Een politieagent heeft vanoch tend een blanke man doodge schoten op de plaats van de bomaanslag. Een politiewoord voerder zei dat de deel uitmaak te van een groep die 'aan het knoeien was met bewijsmateri- De Zuidafrikaanse politie heeft gisteren een man gearresteerd in verband met de twee bomaanslagen die eerder die dag en zondag aan 19 mensen het leven hebben gekost. Bij een derde bomaanslag, ditmaal in Pretoria, zijn gisteravond twee mensen gedood en raakten er 29 gewond van wie negen ernstig. Deze explosie vond plaats in de buurt van een bar bij een halte van veel door zwarten gebruikte mini-busjes. In Zuid-Afrika zijn vanmorgen de stembussen opengegaan voor de eerste vrije verkiezingen. johannesburg p. van nuusenburg correspondent Staatssecretaris Myburgh (poli tie) meklde de arrestatie op een persconferentie in Kaapstad. Hij weigerde echter nadere bijzon derheden bekend te maken om het onderzoek van de politie niet in gevaar te brengen. De de bevolking aan de vooravond hoofdcommissaris van politie, van de eerste democratische generaal Van der Merwe, zei dat verkiezingen de stuipen op het de beste speurders ingeschakeld lijf jaagt. De politie meldde gis- zijn voor het onderzoek. Hij zei teren maar liefst 13 aanslagen, te hopen op een 'snelle door- die waarschijnlijk ten doel heb- braak'. ben de verkiezingen te ont- De explosies maken deel uit wrichten. van een serie bomaanslagen die Niemand heeft zich verant- Naar schatting 70.000 politie mannen zijn ingeschakeld om de stemlokalen te bewaken. Rechtse radicalen hebben in het dorp Settlers, 130 km ten In een interview voor de Brit se televisie zegt Winnie Man dela vanavond dat Nelson en zij nog steeds van elkaar houden en op een verzoe ning hopen wanneer de poli tieke strijd in Zuid-Afrika voorbij is. Twee jaar geleden verliet Nelson zijn vrouw na dat ze was veroordeeld voor geweldpleging en ontvoering en beschuldigd van misbruik van ANC fondsen. In het interview zegt Win nie dat de scheiding van haar man, twee jaar na zijn vrijla ting na 27 jaar gevangen schap, een politieke nood zaak was. „Omdat mijn naam door het slijk was ge haald, moest Nelson een keus maken. Het hele land had zulke hoge verwachtin gen van hem. Maar onze lief de voor elkaar heeft geen deuk opgelopen. We houden nog evenveel van elkaar als toen we elkaar leerden ken nen." Winnie zegt dat ze nog steeds wacht op de dag dat Nelson weer in de schoot van zijn gezin terugkeert. „Ooit zal hij zich weer de luxe van zijn familie kunnen veroorlo ven en zullen we weten hoe het zou zijn geweest een nor maal gezinsleven te leiden." noordoosten van Johannesburg, een stembureau bezet en drei gen de verkiezingen te verhin deren. Op de eerste stemdag er volgen nog twee dagen kunnen slechts bepaalde groe pen hun stem uitbrengen: leden van de veiligheidsdiensten, zie ken, blinden, gehandicapten en de Zuidafrikanen in het buiten- Door het tijdsverschil was de eerste die een stem uitbracht Nozama Paintin, dochter van een broer van Nelson Mandela. Zij stemde in de Nieuwzeeland- se hoofdstad Wellington. De Zuidafrikaanse ambassadeur in Den Haag, Nothnagel, liet van morgen de eer aan J. Magugu om als eerste in Nederland zijn stem uit te brengen voor het nieuwe Zuid-Afrika. Om een minuut voor midder nacht wordt vanavond de Zuid afrikaanse vlag voor het laatst gestreken. Om precies midder nacht wordt de interim-grond wet die alle bevolkingsgroepen gelijke politieke rechten geeft, van kracht. De nieuwe vlag wordt een minuut later gehe- Zie verder pagina 2: Bommen tegen democratie gedoemd te falen; Binnen ANC is strijd om macht begonnen; Stembus strijd gaat tussen 27 partijen. 'Beste arbeidsovereenkomst van Nederland' zoeterwoude rudolf kleun Het door stakingen getroffen Heineken-concern is niet meer te vermurwen om het CAO- overleg met de FNV te herope nen. „Er ligt een contract met CNV en Unie BLHP, waarmee de beste CAO van Nederland is gesloten. Die kan de FNV ook tekenen. Daar gaan we niet op nieuw over praten, ook niet om de FNV een goede aftocht te bieden. Wij voelen er niets voor om hun gezicht te redden", zegt woordvoerder K. Woltjes. Om die reden is Heineken zondagnacht ook niet ingegaan op het bod van FNV-bestuurder J. Duynhoven. Die bood aan om de eis van 2,5 procent loonsver hoging (een half procent meer dan Heineken biedt) te laten vallen en in ruil daarvoor op nieuw te overleggen over het re organisatieproces 'Mensen ma ken Heineken'. Eerder werd daarover afgesproken dat er lot 1 januari 1998 geen gedwongen ontslagen vallen bij Heineken. Door de reorganisatie verdwij nen 250 tot 400 banen. De bond wil nu dat Heineken de garantie biedt dat er tot 2000 geen ont slagen vallen. De groepsleiders van de afde- lin'g magazijn en intern trans port hebben gisteravond ook nog eens een brief aan de direc tie gestuurd met dezelfde strek king. De brief zou ook onderte kend zijn door CNV-leden. Vol gens Woltjes was vanmorgen echter nog geen brief binnen. Maar de volgens hem 'imaginaire' brief zou niets aan de situatie veranderen. „Er ligt een uitstekende CAO die hele maal is uitonderhandeld. Die kan de FNV ook ondertekenen. De beste CAO van Nederland tekenen, betekent toch geen ge zichtsverlies?" Hij noemt de nieuwe eis on begrijpelijk. „We kunnen nu toch moeilijk afspraken maken over iets dat pas na 1998 speelt? De bestaande afspraken werden indertijd enthousiast ontvangen door de bonden. Bovendien is overeengekomen bij het aflopen ervan de zaak opnieuw te bekij ken en zonodig te gaan onder handelen, dus wat willen ze ei genlijk?" Woltjes meent dat de FNV in middels een probleem heeft om de staking nog uit te kunnen leggen. „Er is een ultimatum ge steld waarin alleen een looneis is genoemd. Toen er eenmaal werd gestaakt, werd gezegd dat het om werkgelegenheid ging en nu komen ze hiermee. De FNV moet ophouden elke dag een andere reden te zoeken om te staken." De bond bereidt zich inmid dels voor op langer doorstaken. Gisteren werden de voorberei dingen getroffen om toiletwa gens en een caravan bij de be- drijfspoort in Zoeterwoude te plaatsen, ten behoeve van de postende stakers. Hanoi Meer dan vijfhonderd Vietna mese bootvluchte lingen zijn het af gelopen weekeinde in Jakarta in hon gerstaking gegaan uit protest tegen dreigende uitzet ting naar Vietnam. Volgens onbeves tigde berichten zouden 79 van de hongerstakers in het ziekenhuis zijn opgenomen. In Vietnam zelf be zocht Sadako Oga ta, de Hoge Com missaris van de VN voor vluchtelingen, een opvangkamp voor uit Hong Kong teruggekeerde bootvluchtelingen. amsterdam anp-gpd De politiebonden zijn verbijsterd dat minister Van Thijn van binnenlandse zaken zijn vertrou wen heeft uitgesproken in de Amsterdamse hoofdcommissaris Nordholt. „Dit begint te lijken op een toneelstuk met hele slechte acteurs", zegt Hans van Duijn, voorzitter van de Nederlandse Politie Bond (NPB). „Het toont de zwakke rug van de minister, die als oud burgemeester van Amsterdam veel boter op zijn hoofd heeft omdat hij medeverantwoordelijk is voor het IRT-drama." Van Duijn noemt het 'onbegrijpelijk' dat het vernietigende rapport van de commissie-Wieren- ga over de IRT-affaire geen consequenties heeft voor korpschef Nordholt en commissaris Van Nog geen abonnee? HET WOORD IS AAN Joodse humor Als je je vrouw met je compagnon thuis op de divan vindt, kun je het best de divan verkopen. VANDAAG Binnenland - Buitenland Cultuur Religie - Sport VANDAAG OOK SCHRIJVENDE LEZERS PAGINA 8 HET WEER Verwachting van het KNMI tot morgenavond Later opklaringen Vannacht wolkenvelden en plaat selijk wat regen. Overdag af en toe zon en vrijwel overal droog Minimumtemperatuur omstreeks 7, middagtemperatuur van 14 in het noordwesten tot 19 graden in het binnenland. Matige zuidwes tenwind, kracht 4, langs de kust vannacht mogelijk krachtig, 6. Treinreiziger vaak te laat den haag» anp Ruim een kwart van de treinrei zigers komt te laat op de plaats van bestemming. In de spits heeft zelfs 34 tot 38 procent van de reizigers met vertraging te maken. Dit concludeert de Con sumentenbond na een groot ge detailleerd onderzoek naar de dienstverlening van de NS. Eén op de negen klanten van de NS vindt in de trein niet de plaats van zijn voorkeur. In de spits loopt het aantal mensen dat moet staan soms op tot bo ven de 10 procent. Met name de Randstad is het zorgenkind van de NS. Vooral op het traject Lei- den-Den Haag-Delft-Rotter- dam-Dordrecht-Breda lopen veel reizigers tegen oponthoud Lcidsch 60» [)agbl«l NIEUWE ABONNEES ONTVANGEN DE KRANT DE EERSTE 2 WEKEN GRATIS. Ia, dat is goed nieuws I Dus neem ik nu een abonnement, i Tel:. (l.v.m. controle bezorging) j Na de eerste 2 weken j betaal ik m!|n abonnement: 0 Per maand automatisch j 29.30) Per kwartaal via acceptgiro 85,55) j automatisch 84.55) Nr. bank/giro: Riessen. De NPB-voorzitter heeft er dan ook nau welijks vertrouwen in dat de samenwerking tus sen de Amsterdamse politie en andere korpsen, zoals dat van de Utrechtse hoofdcommissaris Wi- arda, zal verbeteren. Ook voorzitter Kruizinga van de Algemeen Christelijke Politiebond (ACP) zet vraagtekens achter het standpunt van minister Van Thijn. „Hirsch Ballin en Van Thijn hebben tijdens het kamerdebat de zwartepiet doorgeschoven naar Amsterdam. Kamerbreed hebben Nordholt en Van Riessen onderuit de zak gekregen. We zijn benieuwd of met name de oppositie genoegen neemt met deze afloop." Of bel 071-128030

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1