Leidsch Dagblad IKEA Amsterdam is zondag open! GGD's tegen uitbreiding Schiphol Karadzic zegt staakt-het-vuren toe Patijn zet in Amsterdam strijd tegen racisme voort Leiden speelt hoofdrol in Kansspelmuseum Onderzoek naar gang van zaken museum Oudheden Leraar Basisonderwijs PABO OEGSTGEEST J De mooiste praalwagen VANR0YC.S. -Ut m' IRDAG 23 APRIL 1994 RA OPGERICHT 1 MAART 1860 NR. 40447 LOSSE NUMMERS ƒ1,80 Leiden en Leidenaars hebben een hoofdrol gespeeld bij de totstandkoming van het Ne derlands Kansspelmuseum in Den Haag, dat dinsdag open gaat. In de behuizing van de Stichting Exploitatie Neder landse Staatsloterij aan de Pa leisstraat is vijf eeuwen lote rij-geschiedenis in beeld ge bracht. Wetenschappers van de Leidse universiteit gaven daartoe de aanzet met een onderzoek naar de Leidse lo terij van 1596. Een maquette van de middeleeuwse bin nenstad van de Sleutelstad, waarin de trekking wordt uit gebeeld, is *een van de pronk stukken van de collectie. De manshoge poppen in een aparte trekkingscène uit 1900 zijn vervaardigd door een Leidse en verder zijn zoge naamde Leidse prosen (mot to's of deviezen) in de collec tie opgenomen. Daarin sprak de speler destijds onder meer zijn hoop uit op een beter lot. 'Trecker, treckt mij ten min sten wat. Off ick geef u een schop in 'tgat.' Pagina 17: 'Jan Tijtgat. Geeft hem 't grootste lot of kust zijn gat'. leiden .jan rijsdam Er is een onderzoek gaande naar het reilen en zeilen van het Rijksmuseum van Oudheden aan het Rapenburg in Leiden. Aanleiding is een conflict tussen het museumpersoneel en de di recteur, G.J. Verwers. De dienstcommissie, verge lijkbaar met een ondernemings raad, verwijt de directeur eigen machtig optreden en een ge brekkige communicatie met het personeel. Een extern bureau is ingeschakeld om aanbevelingen te doen over hoe één en ander kan worden opgelost. Het museum is ééri van de Jan van Houwelingen nieuwe burgemeester Haarlemmermeer hoofddorp maarten kuiper Jan van Houwelingen (56) wordt per 1 juni de nieuwe bur gemeester van Haarlemmer meer. Het CDA-Tweede Kamer- m w. Premier Lubbers telt blijmoedig de dagen af. 'Laten we er een borrel tje bij nemen.' 'Ik ben uw goeroe niet', zegt psychologisch en tertrainer Emile Ratel band. 'Dat bent u zelf.' De bollen komen terug in hun vaderland Tur kije. Met Nederlandse hulp. Ermelo is een boeren dorp in Transvaal, Zuid-Afrika. Blank en zwart werken er samen aan de toekomst. Engelandvaarder Maarten Cieremans schreef pas nu het spannende verslag van zijn vlucht. Onlangs zijn de bewo ners in de Leidse wijk Ecobel getrokken. Be slist geen geitewollen- sokkentypes. Zondag bruist het bij IKEA Amsterdam. We hebben o.a. een veiling van showroom modellen en talloze verbouwingskoopjes. De overige vestigingen zijn gesloten. KEA in voltijd (4 jaar) en deeltijd (in 2, 3 of 4 jaar) informatie: dinsdag 3 mei: 19.30 uur Hazenboslaan 101 Oegstgeest tel.:071 - 171321 Anjerrevolutie 2 Portugal herdenkt maandag de 25-ste verjaardag van de Anjerre volutie. De euforie over Europa is geslonken. Frits 3WD-leider Bolkestein mist het charisma en de warmte die Van Mierlo volop heeft, vindt zijn voorganger Ed Nijpels Tsjernobyl 5 De gevaarlijke kern centrale van Tsjernobyl in Oekraïne blijft open. Sluiting van de centrale is te duur. Bastiaans a a '3ro^ Bast'aans I O heeft in de strikte zins des woords niet geëx perimenteerd met ibogai- ne, zegt mr. Moszkowicz. Siemerink »\QDe Rijnsburger Jan JL J Siemerink heeft in het tennistoernooi van Se- I oui de halve finale bereikt 'Hart- en vaatziekten tientallen procenten hoger dan elders rijksmusea die zijn aangewezen om in de loop van dit jaar los van de rijksoverheid te gaan functioneren. Dit betekent dat de betreffende rijksmusea goed deels op eigen benen komen te staan. Voor de meeste van de be trokken musea gaat die nieuwe situatie op 1 juli van dit jaar in. De verzelfstandiging van het museum zal nu vertraging oplo pen. Directeur Verwers zegt, af hankelijk van de onderzoeksre sultaten, te mikken op 1 oktober van dit jaar. Pagina 19: 'Mijn persoon staat niet ter discussie'. De uitbreiding van Schiphol dreigt ten koste te gaan van de gezondheid van bewoners van de regio's rond de luchthaven. Nu al verstoort het vliegverkeer de nachtrust van zeker 75.000 mensen. Daarnaast ondervinden nog eens zo'n 100.000 mensen ernstige overlast van het vlieg verkeer. Het aantal mensen met hart- en vaatziekten ligt enkele tientallen procenten hoger dan in andere gebie den. leiden «gert visseruitbreidingsplannen van de luchthaven. Het rapport wordt Dat stellen de GGD's in de re- komende weken door de bestu- gio's rond de luchthaven vast in ren van de instellingen definitief een nog geheim rapport over de vastgesteld. „De gepresenteerde plannen bieden onvoldoende bescherming tegen nadelige ge zondheidseffecten", aldus de GGD's. Zij zeggen de ontwikke lingen 'met grote bezorgdheid' gade te slaan. Het opgestelde milieurapport over Schiphol geeft volgens de GGD's een al te gunstige voor stelling van de gevolgen van de voorgenomen uitbreiding. Dat kan ook niet anders, omdat het aan kennis ontbreekt over de invloed van vliegverkeer op de volksgezondheid. In tegenstel ling tot wat wordt beweerd, zal er geen verbetering optreden van het leefmilieu, schrijven de organisaties. De GGD's vinden daarom dat 'grote terughoudendheid' moet worden betracht in de besluit vorming over de uitbreiding. Zij menen dat eerst nader onder zoek moet worden verricht naar onder meer concentratiestoor nissen, hart-en vaatziekten en verhoogd medicijngebruik bij bewoners rond de luchthaven. Eventuele uitbreiding moet aan strenge voorwaarden op het ge bied van de volksgezondheid worden verbonden. De cijfers van de GGD's zijn gebaseerd op literatuuronder zoek, een woordvoerder noemt ze betrouwbaar. Het rapport is opgesteld door de GGD's in Lei den, de Rijnstreek, de Duin- en Bollenstreek, Kennemerland, Zaanstreek, Amsterdam, Am- stelland en de Gooi- en Vecht streek. lid is gistermiddag door het ka binet voorgedragen voor benoe ming. Van Houwelingen, die woont in Putten (Gelderland), was ook de eerste keus van de vertrouwenscommissie uit de Haarlemmermeerse gemeente- Van Houwelingen kreeg be kendheid als staatssecretaris van defensie, een post die hij bezette van 1981 tot 1989. Hij werd in 1973 lid van de Tweede Kamer, aanvankelijk voor de ARP en later voor het CDA. Eind jaren zeventig behoorde hij tot de zogeheten 'loyalisten' in de CDA-fractie, de dissidenten die zich verzetten tegen de plaat singvan kruisraketten. Het burgemeesterschap van Haarlemmermeer wordt sinds het vroegtijdig vertrek in febru ari van A.J. van Duist, wegens gezondheidsproblemen, waar genomen door A.J. Lems, oud burgemeester van Zaanstad. Een vertrouwenscommissie van de gemeenteraad, onder leiding van wethouder A. Auer, koos uit zes kandidaten Van Houwelin gen als gewenste opvolger. Nederlandse VN-waarnemer is terecht den haag/zagreb anp De vermiste Nederlandse VN- waarnemer majoor Van Baal is terecht. Hij is gistermiddag met zijn tolk teruggekeerd in de Oostbosnische moslim-enclave Zepa. Vandaaruit heeft hij con tact gehad met het VN-hoofd-- kwartier in Zagfeb. De majoor heeft zijn chef, generaal Basti aans, laten weten dat de Bosni sche Serviërs hem gedurende zijn huisarrest goed hebben be handeld. lisse Jury en publiek waren eensgezind. De prijs voor de-mooiste praalwagen van het bloemencorso dat morgen door de Bollenstreek trekt, werd gisteravond in de Lissese Hobaho-hal- len toegekend aan wagen nr. 33 van de ABN/AMRO-bank. De praalwagen, opgestoken door leden van de voetbalvereniging Sizo uit Hillegom, laat de overtocht zien van de tulp van Turkije naar Nederland, vierhonderd jaar geleden. foto united photos de boer poppe de boer den haag monica wesseling „De strijd tegen discriminatie en racisme en vóór gelijkbe rechtiging van alle Amsterdam mers zal de belangrijkste lei draad zijn in mijn handelen als burgemeester van Amsterdam. Ik heb absoluut geen geduld met mensen die zich niet soli dair tonen met anderen, die al lochtonen buiten spel zetten en discrimineren. Met zo'n hou ding neem ik nooit genoegen. Daar vecht ik fel tegen." De gisteren benoemde burge meester van Amsterdam, Schel- to Patijn, windt er geen doekjes om. In zijn functie als commis saris van de koningin in Zuid- Holland trok hij de afgelopen tien jaar van leer tegen discri minatie en die strijd zal hij in Amsterdam voortzetten. On langs nog hield de commissaris tijdens een vergadering van de staten een donderpreek, gericht tegen het CD-statenlid Giesen. Patijn is een ras-Hagenaar, «maar durft de overstap naar Amsterdam best aan. „Ik ben een ander persoon dan Van Thijn en zal het besturen in mijn eigen stijl. Net als Van Thijn wil ik een burgemeester zijn voor alle Amsterdammers." De PvdA heeft lang moeten zoeken voor ze een goede kan didaat voor het burgemeester schap van Amsterdam had ge vonden. Toen de sollicitatieter mijn al was gesloten, werd Pa tijn gevraagd. Hij zelf heeft geenszins het gevoel 'de op een-na-de-beste' te zijn. „Ik ben het geworden. Daar gaat het mij om. Ik heb niet zulke lange te nen dat ik nu ga kniezen." De benoeming van Patijn gaat in op 1 juni. In Amsterdam werd positief gereageerd op zijn komst. Dank zij zijn bestuurlijke capaciteiten, ervaring, contac ten, enthousiasme en karakter ziet de hoofdstad de nieuwe burgemeester helemaal zitten. Maandag 25 april 1994 Plantenmarkt op de Vismarkt; -van li.oo lol iS.oo uur brussel-boedapest gpd De Bosnisch-Servische leider Radovan Karadzic heeft inge stemd met een staakt-het-vuren 'bij de belegerde stad Gorazde vanaf twaalf uur vanmiddag. Karadzic deed zijn toezegging gisteravond tijdens een gesprek met de speciale VN-afgezant Akashi en de Servische presi dent Milosevic. De Servische leider zei verder toe dat de Servische zware wa pens zover van de stadsgrens zullen worden teruggetrokken als hun actieradius reikt. Er zal een VN-eenheid tot GoraZde worden toegelaten, gewonden kunnen worden geëvacueerd en de Unprofor-soldaten krijgen volledige bewegingsvrijheid. Ook voedselkonvooien uit Sara jevo en Belgrado krijgen vrij doorgang. De Serviërs reageerden hier mee op het ultimatum dat eer der op de avond door de NAVO werd aangekondigd. De NAVO eiste toen een onmiddellijk staakt-het-vuren in en om Go razde. Voor zondagochtend 2.01 uur onze tijd moeten de Ser viërs zich in een straal van drie kilometer rond het centrum van Gorazde hebben teruggetrok ken, aldus het NAVO-ultima- tum. Vanaf dat moment moeten VN-troepen en hulpkonvooien de stad ongehinderd binnen kunnen komen. De afgelopen nacht werd meegedeeld dat de Serviërs hun zware wapens om 2.01 uur woensdagmorgen in een -straal van twintig kilometer rond het centrum van Gorazde moeten hebben teruggetrokken. In de overige 'veilige gebieden' geldt voorlopig alleen een 'waarne mingszone' van twintig kilome ter. Als binnen die zones ge vochten wordt of zware wapens worden geconcentreerd, mag de NAVO ook daar tot luchtac ties overgaan. De NAVO heeft sinds het be gin van het Bosnische conflict nog nooit zulke harde eisen aan de Serviërs gesteld en zo snel met militair ingrijpen gedreigd. De Amerikaanse president Clinton verwelkomde het ul timatum van de NAVO-raad. Hij zei dat de NAVO daarmee 'bre dere mogelijkheden heeft om in actie te komen tegen aanhou dende Servische agressie'. Clin- ADVOCATEN Rapenburg 55, 2311 GH Leiden Tel. (071) 122362 HET WOORD IS AAN Martinus Nijhoff En iedereen blijven Gods woorden vreemd, behalve hem die ze van God zelf verneemt. VANDAAG Binnenland Buitenland - Cultuur Familieberichten Feiten en menirfgen Gesprek van de dag - Info Religie Sport VANDAAG OOK TOERISME PAGINA 29 HET WEER Verwachting van het KNMI tot morgen Later kans op onweer Perioden met zon en in de middag en avond een enkele regen- of on weersbui. Middagtemperatuurvan 16 graden op de Waddeneilanden tot 21 plaatselijk in het binnenland ókd li LUI Rl|\ lliuix lll.dn -I44.'S.S GRAVEREN IN GLAS IBM PC compleet Tulip PC met Printeri PHILIPS 386 met VGA kleur1150,- IBM 386 notebook ....1799,- IBM 386 met 40 MB en een HP Deskjet 5201579.- RE8TART COMPUTERf Prijzen excl. B.T.W. OP - OP OVERRUN 18 2315 KA LEIDEN TEL: 071-224551 FAX 071-227329 ton waarschuwde de Bosnische Serviërs niet te twijfelen aan de vastberadenheid van de NAVO. „We zijn vastbesloten en de prijs die betaald moet worden voor agressie zal omhoog gaan". De Bosnische Serviërs lijken nu eindelijk gehoor te geven aan de dreigende taal van het Westen. In hoeverre het staakt- het-vuren zal standhouden is evenwel niet duidelijk. Tot nu toe zijn eerdere bestanden altijd op niets uitgelopen. Na de eerste 2 weken betaal ik mijn abonnement: Per maand automatisch 29.30) Per kwartaal Bvla acceptgiro f 85,55) automatisch 84.55) Of bel 071-128030 8 712141 400121

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1