Leidsch Dagblad 6,5% Inkatha doet mee aan verkiezingen Strafkorting voor Spaarneland 6,0% 06-0331 Ontploffing bij mortelfabriek Serviërs heffen huisarrest op van Nederlandse VN-waarnemers KRIEBELS KRIJG JE INDE W PLATENZAAK 'Meer duidelijkheid over milieu-effecten Schiphol' 'Miljarden extra nodig voor openbaar vervoer' e ahKE* ©Hulshoff BEL: 071-128030 GOED NIEUWS WOENSDAG 20 APRIL 1994 Lijk zakt door kist en valt op straat VELSEN PIET HOETJES OPGERICHT 1 MAART 1860 NR. 40444 LOSSE NUMMERS ƒ1,60 Een constructiefout aan een grafkist heeft vorige week op de begraafplaats aan de Haarlemse Vergierdeweg voor een pijnlijk incident gezorgd. Terwijl de dragers de kist uit de lijkauto haalden, zakte het stoffelijk overschot door de bodem en viel het lijk op straat. Pas toen een nieuwe kist was gehaald, kon de begrafenis worden voortgezet. Directeur R. Kwekkeboom van uitvaartverzorger IJmond, die verantwoordelijk was voor de teraardebestelling, spreekt over 'een menselijke fout in de fabriek waar de kist is gemaakt'. Kwekkeboom heeft het bedrijf aansprakelijk gesteld voor alle schade. „Het was voor ons een drama en natuurlijk ook voor de nabestaanden." Van het inci dent waren maar enkele men sen getuige. Het opnieuw kisten gebeurde uit het zicht van de nabestaanden. De leverancier van de kist heeft oprechte spijt betuigd en de uitvaart voor zijn rekening genomen. De fabrikant erkent schuld. „Dit was erg. De gevol gen snijden ook bij mij heel diep. Een nachtmerrie. Voor mij en voor de kistenmaker." Het verlijmen en vastnieten van de kistbodem is handwerk. „De mens is hier de zwakke schakel", zegt Kwekkeboom. „In de acht jaar dat ik in de branche meedraai is dit nog nooit gebeurd. Een boze droom. Ik slaap hier al nachtenlang slecht van." Alphense politie rolt druglijn op De Alphense politie heeft een druglijn opgerold. Vier Alphena- ren van respectievelijk 43, 29, 28 en 25 jaar oud zijn aangehou den en zitten nog vast. Zij wor den verdacht van het verhande len van vele kilo's cocaïne, XTC- pillen en softdrugs met een straatwaarde van enkele hon derdduizenden guldens. „Het is een aardig succes. Ik denk dat we de drughandel in Alphen voorlopig een halt heb ben toegeroepen", zegt woord voerder H. Schimmel. De recherche van het district Rijn en Aarlanden begon half februari het onderzoek naar de handel in verdovende midde len. Tussen 9 en 19 april werden in totaal veertien verdachten, tien mannen en vier vrouwen, aangehouden en huiszoekingen verricht in woningen aan de Donizettihof, Geerestein en Kraaienhorst. In een woning werd een kleine hennepplanta ge ontdekt. Planten, apparatuur en een hoeveelheid 'nederweed' wer den inbeslaggenomen. Ook werden bij de huiszoekingen zestig XTC-pillen, ruim acht 1 gram cocaïne en een- hoeveel- heid softdrugs inbeslaggeno- i men. Uit het onderzoek bleek 1 dat er sprake was van drie hoofddealers die de drugs afle verden aan een aantal kleinere handelaren. Profijtelijk sparen bij de VSB Bank. Vaste Termijn Deposito looptijd 10 jaar. Wanneer u nu minimaal f 10.000,- vastzet voor een periode van 10 jaar krijgt u 6,5 per jaar over de hele looptijd. Bij een looptijd van 5 jaar en een minimale inleg van f 10.000.-: Nu uw geld vastzetten betekent de hoogste rente. Kom langs of bel gratis VSB»BANK Daar kom je verder m Amsterdam Bij mortelproducent Beamix aan de Van der Madeweg in Amsterdam is gisteren een opslagsilo ontploft. Het dak van de silo werd volgens een woordvoerder van het bedrijf ongeveer een kilometer wegge blazen. Er zijn geen gewonden gevallen. De silo staat circa honderd meter van de fabriek. Op het terrein is het volgens de woordvoerder „een grote puinhoop". Daar ligt zo'n 50.000 kilo droge cement (poeder). De schade is nog onbekend, evenals de oorzaak van de ontploffing. foto Nico garstman den haac-zacreb Het huisarrest van vier Neder landse militaire VN-waarne mers, dat hun door de Bosni sche Serviërs was opgelegd, is afgelopen nacht opgeheven. Het is nog niet bekend of een vijfde Nederlandse (UNMO), majoor Van Baal, zich ook weer vrij kan bewegen. Generaal Bastiaans, de chef van de UNMO's, gaat ervan uit dat over het lot van Van Baal in de loop van vandaag meer dui delijk wordt. In tegenstelling tot MET GRATIS BOEK EEN INITIATIEF VAN DE GEZAMENLIJKE PLATENZAKEN Klussende agent 3 Enkele honderden poli tiemensen in ons land j l -T nemen geen klussen erbij terwijl dat niet noegen met de nieuwe or- mag, zegt onderzoeker ganisatiestructuur van de Hoogenboom uit Leiden. Samen op Weg-kerk. j Kerkvoogdij /t a De kerkvoogdijen I r I Bovenaards yi De stem van cas- Z I traatzanger Farinelli werd geroemd als boven aards, betoverend en en gelachtig. Deelname mogelijk door akkoord over positie Zidu-koning De Zulu-partij Inkatha zal toch deelnemen aan de eerste democratische ver kiezingen in Zuid-Afrika. Dit is het resultaat van het topberaad dat gisteren in Pretoria door president De Klerk, ANC-leider Mandela en Inkatha-leider Buthelezi is gehouden. pretoria peter van nuusenburg correspondent De deelname van Inkatha werd mogelijk nadat de drie partijen overeenstemming bereikten over de positie van Zulu-koning Goodwill Zwelithini. De Grond wet van het nieuwe Zuid-Afrika zal zo worden gewijzigd dat de koning in de provincie KwaZulu/Natal de rechten en plichten krijgt van een constitu tioneel vorst. Het andere strui kelblok, meer autonomie voor de provincies, zal via internatio nale bemmiddeling worden op gelost. De koning zelf liet in een ver klaring weten, dat de Zulu's het akkoord moeten steunen en nu deel kunnen nemen aan de ver kiezingen. Een zichtbaar tevre den De Klerk zei dat het ak koord een van de belangrijkste oorzaken van geweld en span ning uit de weg ruimt. ANC-leider Mandela noemde de overeenkomst een 'sprong voorwaarts voor vrede, verzoe ning en de verwezenlijking van een Zuidafrikaanse natie'. „Het hele land, inclusief de meeste Zulu's, willen deelnemen aan zijn vier collega's, die rond Sa rajevo werden vastgehouden, verblijft Van Baal zo goed als ze ker in Oost-Bosnië. De verbin dingen met dat gebied zijn moeilijker. Volgens generaal Bastiaans maken de vier Nederlandse waarnemers het goed. „Zij zijn gegeven de omstandigheden prima behandeld." Bastiaans gaat ervan uit dat zijn mede werkers hun normale werk weer kunnen hervatten zonder ver dere belemmeringen van de Serviërs. De Amerikaanse president Clinton wil harder optreden te gen de Bosnische Serviërs. Na langdurig overleg met zijn advi seurs riep Clinton afgelopen nacht de NAVO op tot 'krachti ge militaire en diplomatieke stappen'. De Serviërs hebben gisteren ingestemd met een on middellijk staakt-het-vuren in en rond Gorazde. Vanochtend ging het schieten echter door. Smartegeld van miljoenen voor Rodney King Rodney King, de zwarte Amerikaan die wereldwijd bekend werd na zijn in 1991 op video opgenomen mishandeling door vier po litieagenten in Los Angeles, is door een jury een scha devergoeding toegekend van 3,8 miljoen dollar (7,5 miljoen gulden). Dat was veel minder dan de 15 mil joen dollar die hij van de stad Los Angeles had geëist, maar veel meer dan de 400.000 dollar die het ge meentebestuur bereid was hem te betalen. De vrijspraak van de vier agenten leidde in april 1992 tot de hevigste rassenrellen die Amerika ooit gekend heeft. Later deze week be gint een volgende rechts zaak, waarin beslist moet worden of ook de agenten die de 29-jarige King des tijds mishandelden, hem een schadevergoeding moeten betalen. King heeft maandenlang medische be handeling moeten onder- 'Uitvoering Ziekenfondswet en AWBZ niet naar behoren rens koldenhof Zorgverzekeraar Zilveren Kruis Spaarneland krijgt een strafkorting van enkele tonnen opgelegd door de Ziekenfondsraad. De sanctie is uniek in Nederland. Nog niet eer der werd een ziekenfonds op soortgelijke wijze gestraft. De sanctie wordt opgelegd omdat Spaarneland de Ziekenfondswet en de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziek tekosten) 'niet naar behoren heeft uitge voerd'. Dat is het oordeel van de commissie toe zicht uitvoeringsorganen van de Zieken fondsraad, het belangrijkste controlerend orgaan van de ziekenfondsen in Nederland. In de commissie toezicht hebben kroonle- den, werkgevers- en werknemersorganisa ties zitting. Volgens de commissie heeft Spaarneland haar vezekeringsbestand ondanks herhaal de waarschuwingen niet volgens de richtlij nen gecontroleerd. Ziekenfondsen zijn ver plicht jaarlijks na te gaan of hun bestand niet 'vervuild' is door verzekerden die onte recht zijn ingeschreven bij het ziekenfonds. Het gaat daarbij hoofdzakelijk om mensen met een te hoog inkomen en mensen die niet gemeld hebben dat ze geen uitkering meer ontvangen. Een bewijs van deze con trole moet jaarlijks worden opgestuurd naar de Ziekenfondsraad, die de controle ook betaalt. Spaameland heeft deze gegevens niet verstrekt. Vorige week maakte Zilveren Kruis be kend dat de twee directeuren van dochter Spaarneland, W. Dubach en GJ. Meijerhof met onmiddellijke ingang teruggetreden zijn. Volgens waarnemend «directeur R. Krikke heeft hun vertrek niets te maken met de toen al in het verschiet liggende sanctie van de Ziekenfondsraad. „Het gaat om niet meer dan een ongelukkige samenloop van omstandigheden", aldus Krikke. In een summiere persverklaring van Zil veren Kruis werden 'onoverbrugbare ver schillen in opvatting over het beleid' tussen de directeuren aangevoerd als reden voor Blijdschap bij Inkatha-leider Buthelezi (links), president De Klerk (mid den) en ANC-leider Mandela (rechts) nadat met Inkatha overeenstem ming is bereikt over deelname aan de verkiezingen. foto epa de verkiezingen omdat we daar door de jaren heen voor hebben gevochten", aldus Mandela. Hij herhaalde dat daarom aan de verkiezingdsdata (van 26 tot 28 april) niet kan worden getornd, zoals Buthelezi keer op keer had geëist. De Inkatha-leider trok deze eis gisteren in. Door de late deelname van Inkatha kunnen geen nieuwe stembiljetten meer worden ge drukt. Er worden nu stickers met het logo van Inkatha en het portret van Buthelezi gedrukt die aan de onderkant van de biljetten worden geplakt. Ondanks het optimisme over het akkoord denkt niemand dat het geweld onmiddellijk zal af nemen. Vooral in KwaZulu/Na- tal en de zwarte woonoorden ten oosten van Johannesburg is de haat tussen aanhangers van het ANC en Inkatha zeer diep geworteld. In KwaZulu/Natal werd in verband hiermee op 31 maart de noodtoestand afge kondigd. In de woonoorden ten oosten van Johannesburg is na een periode van relatieve kalm- vorige week het geweld weer De provincie Zuid-Holland ver langt van minister Alders nader onderzoek naar de milieu-effec ten van de uitbreiding van Schiphol. Volgens gedeputeerde staten (GS) is er nu te weinig bekend over de luchtverontrei niging, de geluidsoverlast en ge volgen voor natuur, verkeer en De bestuurders van de pro vincie vinden nader onderzoek extra belangrijk, omdat de uit breidingsplannen van Schiphol grote gevolgen hebben voor de woningbouwplannen voor de regio Leiden en de Duin- en Bollenstreek. Daarover moet deze zomer een beslissing wor den genomen. GS zijn in principe niet tegen uitbreiding van Schiphol tot 'mainport'. De provincie eist wel dat bij de uitbreiding en wijziging van het banenstelsel de milieu effecten zo klein mo gelijk zijn. De effecten van Schiphol op het woon- en werk klimaat van Leiden en Alphen vallen nu buiten het onderzoek. Regelrechte kritiek hebben GS den haag gpd hun vertrek. Volgens verscheidene zegslie den ging het echter niet zozeer om beleid, maar om een gebrek aan communicatie tussen beiden. Dat de directeuren al maan den nauwelijks met elkaar spraken, onkent Krikke echter. „Beiden hebben tot op het laatste moment met respect over elkaar en met elkaar gesproken." Het oordeel van de Ziekenfondsraad is al enige tijd bekend bij de top en het bestuur van de Zilveren Kruis Groep, waarvan Spaarneland sinds het begin van dit jaar of ficieel deel uitmaakt. J. van de Griend, lid van de Raad van Besmur van Zilveren Kruis en voormalig directeur van Spaameland, heeft de afgelopen dagen geprobeerd de sanctie van tafel te krijgen. Dat is niet ge jukt. Morgen wordt de sanctie officieel bekend gemaakt tijdens een vergadering Van de Ziekenfondsraad. Spaameland heeft inmid dels schriftelijk bezwaar gemaakt tegen de maatregel. Het openbaar vervoer in stad en streek kan groeien zonder dat de overheid meer subsidie voor dat vervoer moet geven. Dat kan als de kwaliteit van het openbaar vervoer omhoog gaat. Daartoe zal er wel meer in het Hulshof! zet de trend in GELDERLAND LE0LUX MONTIS ROLFBENZ-YOUNG bankstellen te kust en te keur! anders denken over zitten Nog geen abonnee? HET WOORD IS AAN Stendhal Botsing der meningen levert nooit de waarheid op; zij is alleen maar vermakelijk. VANDAAG Binnenland - Buitenland Cultuur Feiten en meningen Gesprek van de dag - Info Natuur en Milieu - Programma's Randstad RTVShow10 Sport22t/m25 VANDAAG OOK OMBUDSMAN PAGINA 20 HET WEER Verwachting van het KNMI tot morgenavond Perioden met zon Perioden met zon en droog. Mid- dagtemperatuur ongeveer 14 gra den. Zwakke tot matige wind, kracht 3 of minder, uit uiteenlo pende richtingen De aandelenkoersen op de beurs van Johannesburg zijn omhoog geschoten na het nieuws dat Inkatha toch zal deelnemen aan de verkiezin gen. De industriële index steeg gistermiddag met 2,6 procent. Pagina 2: 'Het wonder van Pre toria' is Buthelezi's capitulatie op de manier waarop het vlieg tuiglawaai wordt berekend. De motoren worden stiller, maar er vliegen wel vaker vliegtuigen over. Daarmee is geen rekening gehouden, aldus GS. De rust wordt volgens de normen be perkt tot 23.00 tot 06.00 uur. Voor alle andere vormen van geluidsoverlast wordt 07.00 uur gehanteerd en de provincie wil nu niet opeens van die grens af stappen. DASA diep in rode cijfers münchen patrick van den hurk Het Duitse lucht- en ruimte vaartconcern Deutsche Aero space (DASA), onderdeel van Daimler-Benz en grootaandeel houder bij Fokker, is in 1993 diep in de rode cijfers gekomen. Het verlies verdubbelde van 341 miljoen mark in 1992 tot 694 miljoen mark vorig jaar. De om zet bedroeg vorig jaar 18,6 mil jard mark, 10 procent minder dan in 1992. Verlenging proef langere schooldag Op een flink aantal Zuidhol landse scholen wordt de school dag mogelijk verlengd. Gedepu teerde Staten willen nagaan of het experiment met de verleng de schooldag op een Delftse school, ook tot andere scholen kan worden uitgebreid. Dat zei gedeputeerde G. Brouwer giste ren tegen Delftse schoolkinde- De verlengde schooldag be helst naschoolse opvang met activiteiten als sport, toneel, huiswerkbegeleiding en knutse len. De opvang is vooral be doeld voor kinderen met wer kende ouders. De plannen er voor moeten overigens nog worden uitgewerkt. Leidsch Dagblad geïnvesteerd moeten worden. Tot de eeuwwisseling zal daarvoor 1,7 miljard gulden extra op tafel moeten komen. Dit advies heeft de commissie -De Boer (commissaris der ko ningin in Drenthe) vanmorgen aan minister Maij (verkeer) uit gebracht. De minister zei in een reactie zich in het advies te kunnen vinden. Door de inves teringen kan het openbaar ver voer aantrekkelijker worden. Er komen meer reizigers en dus inkomsten. Als het vervoer aantrekkelijker wordt, kunnen ook beperkte ta riefstijgingen doorgevoerd wor den. De kostendekkendheid van het vervoer kan zo rond het jaar 2000 op 50 procent uitkomen. Nu is dat ruim 30 procent. De commissie keert zien wel tegen tariefsverhogingen nu. Die kun nen pas op (ermijn en als ook de autokosten omhoog gaan. NIEUWE ABONNEES ONTVANGEN DE KRANT DE EERSTE 2 WEKEN GRATIS. Ja, dat is goed nieuws Dus neem ik nu een abonnement. Voorletters:. Adres: i. controle bezorging) Na dc eerste 2 weken betaal Ik mijn abonnement: Per maand automatisch 2930) Per kwartaal vla acceptgiro 1/ 85,55) Q automatisch 84,55) Nr. bank/giro:^

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1