Economie Beurs Aandelenkoersen dalen na rentestijging in VS Van Lanschot op zoek naar rijke Belgen h f £- e DINSDAG 19 APRIL 1994 ECONOMISCH KORT HET OVERSCHOT op de han delsbalans van Japan, al jaren een bron van spanningen mei andere landen, is in het eind maart afgelopen begrotingsjaar 1993/94 met tien procent geste gen tot een recordbedrag van 122 miljard dollar. RUSLAND KRIJGT een lening van 1,5 miljard dollar van het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Dat hebben bronnen bij het IMF in Washington gezegd. De directie van het IMF zal de lening waarschijnlijk morgen goedkeuren. ONDER INVLOED VAN de slechte economische omstan digheden is de nettowinst van EHCO-KLM Kleding vorig jaar gedaald van 3,9 miljoen tot 1,3 miljoen gulden. De omzet ver minderde van 86,1 miljoen tot 72,3 miljoen. Aandeelhouders wordt voorgesteld het dividend te halveren tot 1,05 per gewoon aandeel. HET BOUWCONCERN Volker Stevin geeft 75 miljoen aan con verteerbare achtergestelde obli gaties uit om de balans te ver sterken en groei te financieren. De lening draagt een rente van 5,25 procent. HET BEZOEK VAN buitenland se toeristen aan Duitsland is vo rig jaar met tien procent afge nomen tot ongeveer 24 miljoen mensen. Voorzitter Kruse van het Duitse bureau voor toeris me (DZT) wijt dit aan de reces- PERSONALIA Directeur L.L. Duin yan GWK Bank en De Grenswisselkanto ren stapt per 31 mei op. Hij wordt per 1 juni algemeen di recteur van Thomas Howell Ne derland. Transportbedrijf Van Omme ren heeft drs. D.R. de Kat (1934) aangetrokken als com missaris. De Kat is de opvolger van drs. O.C. Fischer, die af treedt in verband met de gestel de leeftijdsgrens. De rente op kortlopende kredieten in de VS gaat licht omhoog, zo werd gisteren bekend. Wall Street reageerde verrast, veel koersen daalden flink. In Amsterdam steeg de dollar gisteren naar 1,93 om vanmorgen weer terug te zakken naar de vrijdagkoers van 1,9180. met een behoorlijke daling. De Dow Jones-index van de dertig toonaangevende fondsen zakte met 41,05 punten tot 3620,42 punten. Het maximale verlies van de beursindex bedroeg gis teren 46 punten. De Amerikaanse centrale banken willen met hun maatre gelen voorkomen dat bij de hui dige groei van de economie de inflatie al te sterk toeneemt. Ze achten hun huidige beleid beter dan een plotselinge, vrij grote renteverhoging op het moment dat de inflatie al sterk is opgelo pen. rissen van bouwconcern Ballast Nedam. Broeksma is lid van de raad van bestuur van het voe- dings- en drankenconcern Bols- Wessanen. Bij Esso Nederland is F.G. van Duivenbooden afgetreden als voorzitter van de raad van com missarissen. Hij zat de vergade ringen tien jaar voor. Van Dui venbooden wordt opgevolgd door de Amerikaan E.C. Foley (59), voormalig president-direc teur van Exxon Chemical Hol land. De koersbewegingen zijn een gevolg van een aankondiging van het bestuur van de Ameri kaanse centrale banken, de Fed. Die maakte bekend scherpere eisen te gaan stellen aan de re serves van de commerciële ban ken. Dat zorgde automatisch voor een rentestijging. Net als bij de twee voorgaande malen lijkt het bankbestuur te mikken op een stijging van de zoge noemde federal funds rate met een kwart procent. De aandelen- en obligatie- koersen reageerden gisteren Samenwerking Hooge Huys/Robeco alkmaar «anp De Hooge-Huyspolishouders kunnen terecht in acht fondsen van Robeco Groep -Robeco, Rolinco, Rodamco, Rorento, RG Europe Fund, RG Pacific Fund, RG America Fund en het nieu we RG Hollands Bezit. „Robeco- fondsen hebben in de markt toch een soort A-achtige sta tus," zo licht mr. J.A. van Voorst Vader, directeur beleggingen de stap van Hooge Huys toe. De Alkmaarse Verzekeraar Hooge Huys biedt zijn klanten de mogelijkheid te beleggen in Robeco-fondsen. De polishou der van een levensverzekering bij Hooge Huys, die zelf kan be palen in welke fondsen zijn in leg wordt belegd, kan nu naast de elf huisfondsen van de verze keraar ook voor Robeco kiezen. ING Bank gaat dochter helpen amsterdam Het ING Bank Vastgoed Fonds stopt met het opkopen van ei gen stukken (open-endstruc tuur). Moedermaatschappij ING Bank is nu bereid aandelen op te kopen om beleggers zo de ge legenheid te geven 'uit te stap pen'. Het is zelfs niet uitgeslo ten dat het fonds op termijn van de beurs gaat, aldus ING. Beleggers mijden het fonds al enige tijd. De resultaten zijn ne gatief door te hoge leegstand en dito huren. Dat betekent dat de koers onder druk staat en het fonds aandelen moet opkopen om de koers te steunen. In het afgelopen boekjaar boekte ING Bank Vastgoed een verlies van 29,6 miljoen. Compensatie voor missen baggerorder buenos aires «anp Minister Andriessen van econo mische zaken heeft in Argenti nië gelobbyd voor de Neder landse baggeraars Boskalis en Ballast Nedam. Zij kwamen als verliezers uit de strijd om een contract van tien jaar, waarmee minstens een miljard is ge moeid. Andriessen heeft nu bij zijn ambtgenoot een lijstje met drie grote projecten in het zui den van Argentinië in mogen dienen. Minister Cavallo zou welwillend hebben gereageerd. F. van Lanschot Bankiers, dat zich voornamelijk richt op mid delgrote familiebedrijven en vermogende particulieren, wil zijn vleugels uitslaan in België. Het Bossche bankiershuis hoopt door overname van één van de rond de zestig middelgrote Bel gische banken gefortuneerde Belgen aan zich te binden. Ook wil het bedrijf profiteren van de aanhoudende stroom rijke Ne derlanders die vanwege de hoge belastingdruk uitwijken naar Belgische gemeenten net over de grens zoals Brasschaat, waar veel Nederlanders wonen. Van Lanschot heeft in België op dit moment slechts één fili aal en wel in Antwerpen, de re gio waar de concentratie fiscale vluchtelingen uit Nederland momenteel het hoogst is. Daar komt nog dit jaar ten minste één kantoor bij. Waar precies is nog niet duidelijk, maar de voorkeur gaat uit naar Lanaken, Turnhout of Hasselt. Deze groei is echter bij lange na niet voldoende om de ge wenste sterkte van het kanto rennet in België te bereiken. Van Lanschot mikt op zo'n twintig tot 25 filialen in het jaar 2000. Daartoe is een overne ming van een Belgische bank noodzakelijk, aldus bestuurs voorzitter drs. H. Heemskerk gisteren bij de presentatie van het jaarverslag. Ook in Neder land, waar de bank momenteel 21 kantoren telt, wil de bank verder groeien naar zo'n dertig filialen. Mede gezien het positieve kli maat op de effectenmarkten is een introductie op Beursplein 5 volgens Heemskerk de meest voor de hand liggende wijze om die expansie te financieren. Ook 1993 slecht voor luchtvaart geneve/new york dpa-afp In de internationale luchtvaart is er gezien de bedroevend slechte cijfers over 1993 nog steeds sprake van een recessie. Volgens de overkoepelende or ganisatie IATA hebben de bij haar aangesloten 220 maat schappijen 4,1 miljard dollar verlies geleden op hun interna tionale diensten. In 1992 was dat 4,8 miljard dollar. Het ver lies sinds 1990 is opgelopen tot 15,6 miljard dollar. IATA-directeur-generaal Pier re Jeanniot schrijft de proble men toe aan de aanhoudende overcapaciteit en de hoge kos ten. Hij vertrouwt er echter op dat de maatschappijen via reor ganisaties en meer samenwer king er weer bovenop zullen ko men. „Een beursintroductie is vooi ons vorig jaar duidelijk attrac tiever geworden", aldus de ban kier, die daarbij refereerde aan de gestegen waardering van bankaandelen op het Damrak. Wanneer Van Lanschot die stap naar de beurs waagt, is nog niet duidelijk. Heemskerk geeft echter aan dat de eigenaar Van Lanschot, de Britse bank National Westminster (in het bezit van 80 procent va aandelen) niet onwelwillend staat tegenover een beursintro ductie. Ook de familie Van Lan schot, in het bezit van 13 pro cent van de aandelen en v keraar Delta Lloyd (5,6 procent) zullen de plannen niet dwars bomen. Volgens de bestuursvoorzitter is 1993 voor Van Lanschot bijzonder goed jaar geweest. De nettowinst uit gewone bedrijfs uitoefening steeg met 16,2 pro cent van 29,3 tot 34,1 miljoen gulden. Van Lanschot moet het vooral hebben van rijke particulieren met een vermogen van i maal een ton. Nederland telt zo'n 300.000 mensen met eer dergelijk spaarpotje. Momen teel mag de bank daarvan zo'r 18.000 - 15.000 in Nederland - tot haar klanten berekenen. Dat is 2.500 meer dan eind 1992. Onder de Nederlandse miljo nairs is het marktaandeel van de bank nog groter; zo'n 5.000 van de naar schatting 50.000, ofwel 10 procent. Li BINNENLANDSEAANDELEN MEEST ACTIEVE FONDSEN vk 77,00 6,66 6,65 gamma holding gamma hold, pr garzarelli 104,50 12O0 "ÏS 12,00 nkf holding 61,00 40,00 61,00 39,80 abn amro hold hj 73,80 09/12/93 U 51,00 18/05/93 63,60 op 63,30 63,40 la 62,70 62,90 abnamropr.a a'dam opt.tr 64,00 50,20 141,50 19.90 62,80 50,30 141,50 19,80 2370 48,00 36,00 474,00 28.00 5470 5800,00 22,10 78,80 5470 5800,00 22,10 78,50 abnamrol.gr. abn amroogf 180:60 211,10 111,00 03/02/94 14/04/94 19/01/94 22/12/93 173:60 77',50 14/07/93 90,30 19/04/93 180,60 03/05/93 203,80 29/04/93 98,70 18070 203,00 98.70 18070 203,00 98.90 18070 203,00 98,00 18070 203.00 98,30 426,00b 3.15 grolsch cert grolsch div'94 52.70 52.00 84.80 49,00 84,00 Elf®' 228:50 280.30 16/03/94 26/01/94 142.30 01/06/93 227^0 226:80 22770 224^0 224^0 ssss 70!00 70,00 1 Tot»' 70,00 ss ^l^Ob '21.50 Spsetuonic 297:00 295,00 amev cert. 89^0 47,20 20/12/93 05/01/94 65:30 38,70 24/06/93 75:20 13/08/93 39,70 75:50 40,00 75:60 40,00 74^0 39,80 7570 39,90 ÏSSÜ1- 4770 110,50e 4770 110,00 52.80 20,10 52,50 polynorm 1870 18:80 179,50 dordtsche p. 20L50 133,20 11/02/94 15/04/94 145:60 78,59 29/04/93 194:30 03/06/93 131,20 19370 131,00 19370 131,20 192^0 130,30 192^0 130,50 Sgemanngroep 16070 !SS hollaTdsea'' 318:50 0,41 31870 EEïcert' 7870 7870 foSert. 25:00 26/01/94 13:40 01/06/93 168,50 19/04/93 17,00 'ïejo 17:00 16:80 17:00 blyd ïillrnk boer (del wink. 29070 29,00 68,80 68,20 29070 68!80 hoopefl.bank ddougl pref 72,00b 10,90 2,05 39.80 72:00 b 11,00 39,70 samas groep sarakreek 375 5570 375 41,90 55,50 13,80 hoogovensc 243^0 213,80 69,00 25/01/94 15/04/94 15/04/94 17/03/94 168:50 147,30 27,00 04/06/93 50,10 26/07/93 238,50 23/07/93 212,00 07/06/93 62,70 237^0 211,00 62,70 238^00 211,00 63,30 236:50 211.00 62,50 236:50 211,00 63.20 wink d'94 167,50a 165.50 inter mue". 89.50 89,00 8,10 schuttersveld 188570 40,80 1885,00 40,80 klm 94:70 05/01/94 62:40 18/06/93 8L50 8170 8L50 80:60 80:80 34^50 31,50 34^0 klene^ioldmg 14 L00 14:20 142,00 f SHI 1770 43,80 17:60 43,50 kon.olie 52:00 215.40 10/02/94 11/02/94 27:60 157,00 24/05/93 4970 29/04/93 208,60 49:50 207,50 49:80 208,30 49:50 207,40 49:50 207.70 9,40 9.30 kbb 47,60 10970 telegraaf c 163,50 70,00 163,00 70,00 nedlloyd océ vd gr 83,50 89,50 10/02/94 12/04/94 28,10 44,80 20/04/93 76.20 19/04/93 85,50 76,20 85,30 76.30 85,30 75,70 84,50 75,90 84,70 iT 137070 895,00 1370,00 1370:00 kon.pakhoed 49:00 58,80 18770 18570 118,80 philips polygram 57:60 84,50 18/04/94 09/02/94 23:90 45,90 27/04/93 57:00 01/06/93 79,20 56^0 79,20 56^0 79,60 5570 79,20 5570 79,60 credit lyonn. 21,20 95.00 287,00 24.70 45,10 21,50 94,00 284,00e 24,70 45,50 kiasnapolsky landré&glind macintosh marwell petr. 434,00 163,00 45.00 64,30 18170 unilever 7 prf onilever 7 pre unilever 6 prf unilever 4 prf 'llOTO 97,00 67,50 41,00 1100.00 110,50 97,00 67.40 40,50 rolinco 133,00 131,00 68.00 135.40 18/01/94 19/01/94 03/02/94 124,80 103,70 52,30 103.30 19/04/93 130,70 29/04/93 126,70 17/05/93 62,00 26/04/93 125.50 130,50 126,30 62,20 124,60 130,50 126,30 62.20 124,60 130:50 126,30 62.00 124,60 130,50 126,30 62,00 124.60 crown v geld 68,50 156,00 68,20 160,00 Swim 7400ix)a 1720.00 7300,00a vnupref. 620.00 EEever c 49:90 15/04/94 28:60 04/06/93 49^0 d 49^0 49^0 49.20 49.20 dorp groep dsmdrv'94 4370a 42,00 131,00 42:<X) 41,50 131.00 s— 90,00 23970,00 47,50 222SoS 23700.00 10870 71,00 18^0 108.50 71,00 vanommeren 53^0 200,60 133,50 10/02/94 08/02/94 02/02/94 31.20 108.00 86,20 21/05/93 50,40 18/06/93 181,20 01/06/93 112,60 50:40 181,40 112,80 50:40 181,40 112,90 50:40 180,50 112,50 50:40 181,30 112,50 lugromc<lel 187 loo 114,70 5370 114,70 5270 37,10 nbm-anSelL 270 94 80 a 122,70 270 9470 a 123,00 17,00 si.;' 66:00 a 2970 6670 a 29,00 Noteringen bijgewerkt tot 1100 uur OPTIEBEURS T0P-15PAR.MARKT BUITENLANDSE AANDELEN 40,20 40.20 32,80 32,00 10,90 10,90 a corp. yen 1950.00 VERKLARING DER AFKORTINGEN op openingskoers f gedaan en laten hoogste koers in 12 mnd. bieden en ex dividend l| laagste koers in 12 mnd. vorige koers (slotkoers) gedaan en laten ex dividend Ik laatste koers 1 gedaan en bieden ex dividend ho hoogste koers b la laagste koers stopkoers d ex dividend sk slotkoers gedaan en bieden sk2 slotkoers 2 beursdagen terug OVER IGE OBLIGATIES 63,50 63,20 1100,00 a 2340,00 2310,00 31,70 31,50 30,60 30,10 53.60 54,00 ib 121/4 81a ib 11 80-00a STAATSLENINGEN nl 101/280-00 112,41 110,45 110,45 104,20 103,95 nl grb 3v 106,35 106.35 «1793-03 102,85 102,26 107,15 107,00 nl 63/4 78-98 102,35 115,50 115,15 ril 63/4 85-95 101,19 101,19 100,55 100,55 nl 63/4 86-96 101,65 101,65 113,65 113,30 nl 63/4 88-98 103,50 103,20 100,50 100,50 114,10 113,75 nl 61/2 86-96 114,10 113,65 nl 61/2 87-94 100,99 100,99 nl 61/2 88-91 aabbb 63/4 93-96 is 81/2 91 ;on 5,2192-04 on 83/4 92-97 on 57/8 93-98 o nobel 8 92 6,12 109,20 109,20 6,68 117,50 117,50 6,52 111,50 112,00 6,79 110,10 110,00 6,55 114,40 113,80 5,63 109,00 109,00 5,61 106,90 106,90 - 101,80 101,80 - 102,20 102.15 5,49 102,90 102,90 7,26 103,00 102,00 6,73 102,50 102,50 6,13 104,70 104,70 6,69 101,80 101,80 5,45 102,10 102,10 6,67 100.40 100,40 5.45 102,10 102,10 100,60 101,40 105,00 104,90 5,92 102,60 102,60 hdg 5,43 101,70 101,70 hein 6,85 95,50 95,00 hem 5,53 107,40 107,30 hoog 5.58 106,25 106,25 hoog 7,38 103,80 103,80 inbsp81/291 mbsp7 89-99 ing 10 91 16,45 nwb 75/8 85-05 nl 83/4 9011-00 112.41 nl 81/2 8411-94 101,25b 101,25b 112,65 111,90 100,05 100,05 .1,95 nl 61/288-98 102,55 102,25 2,05 nl 61/2 89-99 102,50 102.25 3,10 nl 61/2 93-03 99.60 99,05 103,50 103,45 100,90 100,90 102,10 102.05 100.60 100,60 100,58 100,58 nl 81/4 9211-02 110,85 110,60 110,10 nl 61/4 8f 101,05 101,05 100,00 100,00 bng 71/8 89-99 bng 7 93-99 bng 7 93-03 bng 63'4 8f 5,93 101,20 101,20 8,28 98,20 98,65 phil 4 84-94 7,03 99,95 99,75 pil 73/4 90 5,74 101,55 101,55 5,90 101,10 101,00 6,82 104.70 104,40 110,20 109.45 nl 6 110,20 109.45 nl 688-94 100,00 100.00 100,67 100.67 101.30 101.25 93,85 93,50 100,80 100,40 102.29 102.29 nl68t 103,85 103,85 106,50 106,25 106,45 106,10 410,00 280,00 10575 105,10 nl5i'4 94p04 nlgrb31/2h nl grb 31/2v nl grb 31/2d nl 31/448-98h nl 31/4 48-98v nl31/4 48-98d nl bolcrt 31/4h nl beiert 31/4d nl 31/4 55-95 bng 63/4 93-08 bng6I/2 87-12 bng 51/4 94-98 >n 71/893-03 >n 7 89 >n 61/4 93-98 >n kap. 89 mmerzb.81/292 96,80 rabo 61/4 88-00 11,40 schiph 63/4 93-00 7.01 117.00 116,50 shv893-03 7.02 110,80 110,80 6,09 104,95 104.9! 102,60 101,60 107,30 107,05 5,69 107,90 107,60 7,03 95,80 95,75 - 100,60 100,60 - 99,95 99,90 5.18 98,90 98,90 6.74 118,50 117,50 5,94 107,40 107,00 6.75 93,70 93,00 5,61 104,90 104,90 6,92 104,90 104,50 5,96 102,40 102,30 - 24,60 25.40 6,92 104,75 103,15 98,80 98,80 5.66 107,00 106,80 5.67 101,10 101,10 5,62 100,60 100,60 6,02 102.00 102.00 6,19 99.10 99,10 6,11 97.50 97,50 112.80 112.70 7,09 108,30 108,30 88,80 wuh 51/2 94p99 |96 52,50 145 jul 120,00 253 145,00 410,00 415,00 jun 425,00 lui 350,00 jul 400.00 lui 410.00 390,00 400,00 400,00 20 31,50 31,50 750,00 770,00 780,00 24 40.00 a 32,00 a 22 8,50 b 10,80 30 10,00 a 11,50 20 10,50 b 11,70- BELEGGINGSFONDSEN aegon aandelen), alg.fondsenbez bever holding 100,30 gim global cn 30,80 30,60 hooge huys hypl 65,00 64,50 138,00 138,00 148,50 149,90 100,70 99,90 11.00 postb.obligatief 107,70 107,20 ing bnk geldm Ids 60,23 60,24 ingbnkoblig.fds ingbnk spaard.f colon.growth sh 22,50 22,50 cl aandelenfonds 102.30 102,00 cl liq. groeifonds 100,60 100,60 56,80 56,80 38,10 37,90 134,80 134.00 25,80 26,00 50.10 '50,00 71,00 72,00 517,00 517,00 rg sp geel rgsp green 17,20 17,20 31,30 31,30 technology fund 17,20 17,20 rd 190,50 190,50 86,50 87,00 172,00 167,00 iade fonds 14,60 84,30 iapan fundeert. 24,00 f 23,80 nr.growthf. 45,50 45,50 leveraged cap linden fund 453,00 450.00 liqiiirent 40.70 40.30 malaysiacapf 1 107,30 107.20 102,50 102,30 107,50 107,30 91,50 91,50 11,50b 11.50b vastned div'93 61,20 60,10 vib 53.70 53,70 vsbaand.fonds 128,80 128,00 vsbobl groeit 95,50 94,80 59,90 a 59,90 a 65,30 65.40 lllioo 11L10 berghuizerpap. gelderse papier nedschroef hole ordina beheer sligro beheer 37,00 47,00 81.00 34.50 74.30 66,90 47,80 3,10 17,30 84,60 43,00b 46,40 35.10 Ik 37,00 50,00b 81,00 35,10 74,30 66,50 48,60 3,05 111 gens scho raak OV.PARALLELMARKT vk ae&lr d 124,30 124,30 3,70 3,70 53,70 53,40 1200,00 1200,00 96.20 95.20 tisch aans dact auto axa e&l gulden rente axa e&l portfolio 3 axa e&l kapit.markt besouw holding biogrond belegg. Columbia secur. de drie electr. delta lloyd dlr delta lloyd ecu delta lloyd mix delta lloyd rent europ.dev.cap.crp free record shop german city est. gouda vuurvast c great west.res.E groenendi|k groothandelsgeb. inter/view europa ipna 3 nrc managem. share ned.elevator bel ohra aand.f. ohra liq grfonds ohraobl.divf. ohraobl.groeif. ohra onr.goed f ohra totaal fonds pan pacific vs p&c groep phoenix pie medical rood testhousec. 94,20 116,10 91,40 119.80 31.00 10.30 155.30 94,40 95,90 94,80 94,10 93,80 94,20 17,10d 60,90 58,10 75,10 62,20 11,40 27,20 34,40 66.50 0,34 33,30 129,10 25,20 5,80 5,70 341,00a - 1,55b 1,55b 2680,00 2680,00 9.70 116,10 90,60 119,50 31,00 10,30 153.30 94,30 95,80 94,80 94,10 93,80 94,20 17,10 60,40 58,00 74,80 33,30 129,10 25,20 67,00 53,60 59,70 56,40 68.90 62,50 3,40 108,80 509,00 46,00 46,10 66,00 53,70 59,20 56,10 68,50 62,20 4,40 11.20 16,80 54,20 4,00 119,00 50,00 11,20 16,60 53,90 EDELMETALEN 38,00 a 38,00a 137,40 136,80 'Z sl{ 23,010-23,610 23,050-23,650 25,210 25,250 63,60 63,20 vorige BUITENLANDSGELD amerik.dollar austr.dollar belg.frank (100) deense kroon (100) duitse mark (100) engelse pond finse mark (100) franse frank (100) grieksedr. (100) hongkongdlr (100) ierse pond ital.liret 10.000) jap.yen (10.000) noorse kroon (100) oost.schill. (100) port.escudo(lOO) spaansepes. (100) turkse lira (100)

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 6