Leidsch Dagblad Partijen Rwanda willen overleggen Heineken verovert Aziatische markt 27! GEEN NEEDERLAND Waardering in buurten voor politie VOORJAARSTRENDS Onderwijsinstituut MEAB in problemen Personeel Fokker levert in om ontslagen te voorkomen jlONDERDAG 14 APRIL 1994 Nog vermiste majoor was op verlofreis DEN HAAG - SARA I EVP ANP j De vermiste Nederlandse VN-waarnemer Van Baal in Bosnië was maandag on derweg naar Sarajevo om verlof te gaan. Op dat I moment gold voor alle VN- I militairen in het gebied dat nnodig verkeer niet was toegestaan. Hiertoe wordt ook het verlof gerekend. Alle pogingen om iets het lot van de lucht- macht-majoor Van Baal te men, hadden gister avond nog niets opgele- verd. Collega-waarnemers it Zepa, de moslimenclave Oost-Bosnië van waaruit Van Baal maandagmorgen met een tolk op pad ging, hebben herhaaldelijk geprobeerd in contact te komen met de Servische commandant in het omrin gende gebied. Zij hebben geen reactie gekregen. Van Baal beschikte over de benodigde papieren om de diverse Servische door laatposten te passeren. Via zijn radio meldde hij maan- bij het eerste check point van de Serviërs in Go- domilje dat hij daar moest stoppen. Hij kreeg het ver zoek of de opdracht mee te i naar de commando- in Sjeversko. )rie uur raad [levert CD-er 1.000 gulden op [Drie uur en tiei woord te zeggen in de ;emeenteraad zitten, levert het .dagavond opgestapte CD- [raadslid A.ter Haar welgeteld 4369,48 gulden bruto op. Dat is de vergoeding die een raadslid krijgt voor twee maanden. Ter Haars ontslag kan pas worden geaccepteerd als de benoeming I I 'van zijn opvolger onherroepe lijk is geworden. De CD'er diende op de avond elen Van zijn installatie als raadslid winkel om tien over elf alweer zijn ont- kunrfslag 'n> wegens de bedreigingen van dldie naar z'i" zeffien aan z'in prijzeen k™1 waren geuit, ang o Ter Haars opvolgeAvordt ver- moedelijk F. Hoogeveen, de CD. Die is dinsdagavond voor afgaande aan de tumultueuze raadsvergadering door burge- meester C. Goekoop beëdigd als fractie-assistent. Als zijn ge- loofsbrieven op 17 mei door de gemeenteraad worden goedge keurd kan hij op 24 mei worden benoemd. Dan pas is Ter Haar werkelijk ontslagen. Hoogeveen kan op 14 juni beëdigd en geïn- stalleerd worden. ten OPGERICHT 1 MAART 1860 NR. 40439 LOSSE NUMMERS ƒ1,60 Lubbers 2 Premier Lubbers heeft nu ook de aanval inge zet tegen D66. De verkie zingsstrijd is nu echt ont brand. Strijd Corazde 7 De Serviërs willen hun offensief tegen Goraz- de staken. Enkele dorpen ten zuiden werden van nacht nog wel bestookt. Latin Love 9 Hans Visser, zijn vrien den èn Moustaki's oogappel komen naar het Alphense Parktheater. Het programma: 'Latin Love'. Bijbelvertaling d Q Het Nedetlands Bij- I O belgenootschap wil I de leerstoel Bijbelvertalen aan de Vrije Universiteit uitbreiden. Barcelona Een droomfinale tussen Barcelona en I AC Milan in de finale van de Champions League is I nog altijd mogelijk. Veiligheidsraad VN weigert alle manschappen terug te trekken Het Rwandees Patriottisch Front (RPF) gaat vandaag on der toezicht van de Verenigde Naties onderhandelen met de Rwandese interim-regering over een mogelijke wa penstilstand. De rebellen, die in delen van de hoofdstad Kigali zijn doorgedrongen, hadden tot dusver geweigerd met de interim-regering te praten. Nairobi frans van den houdt 2.500 man sterke VN-macht he lemaal uit Rwanda terug te trek ken, af. De Veiligheidsraad denkt eerder aan een gewijzigde rol voor het vredesleger. „Onze belangrijkste taak is nu onder handelingen mogelijk maken en de vrede in het land herstellen", correspondent Het initiatief voor het overleg komt van de VN-Veiligheids- raad. De raad wees gisteren plannen van VN-si neraal Boutros Ghali aldus de voorzitter van de raad. België heeft ondertussen beslo ten al haar troepen terug te trekken uit de vredesmacht in Rwanda. De RPF vertegenwoordigd de Tutsi-minderheid in dit Mid- denafrikaanse land. De Tutsi's vormden in het verleden de be stuurslaag van Rwanda. Ze zijn in verzet gegaan nadat bij de eerste democratische verkiezin gen een president uit de Hutu- meerderheid werd gekozen. De ze president werd vermoord. Twee weken geleden stortte een vliegtuig met daarin zijn opvol ger. Juvénal Habyarimana (ook een Hutu) neer, waarop de bur geroorlog in Rwanda losbarstte. Gisteren is opnieuw hevig ge vochten in de Rwandese hoofd stad, maar het RPF slaagde er niet in het regeringsleger een beslissende klap toe te dienen. Het bestuurscentrum van Kigali was gisteravond nog steeds in handen van het leger, dat met tanks patrouilles uitvoerde. Het RPF slaagde er ondanks aan houdende beschietingen ook niet in een legerbasis in de stad Later in de dag namen de gevechten af. Het RPF liet toen echter nog weten haar opmars te zullen voortzetten en niet geïnteres seerd te zijn in een bestand zo lang militairen doorgaan met het doden van onschuldige bur gers. Militairen en gewapende jeugdbendes slachten nog steeds mensen af die tot 'de ver keerde' stam behoren. Vanwege de aanhoudende gevechten zijn vele tienduizen den mensen Hutu's en Tut si's Kigali ontvlucht naar de buurlanden Tanzania, Burundi en Zaïre. Het Hoge Commissa riaat voor de Vluchtelingen van de VN (Unhcr) heeft daar crisis centra ingericht met voedsel en andere eerste behoeften. De or ganisatie heeft verzocht om ten ten, dekens en geld. De inwoners van Kigali die nog niet gevlucht zijn, kregen gisteren voor het eerst voedsel uitgereikt door het Rode Kruis. De meeste mensen hadden al dagen niet gegeten. Fotograaf bij woeste galloway op de horens alphen aan den rijn Een woeste galloway heeft gis teren in het recreatiegebied Ze- gersloot de 87-jarige fotograaf Will Dijkman uit Alphen aan den Rijn aangevallen. De foto graaf liep bij de actie van het rund gekneusde ribben op. Hij moest in het Elisabethzieken- huis in Leiderdorp worden be handeld. Dijkman was in het gebied om foto's te maken van een kalfje, dat een dag eerder was geboren. „Dat was aardig ge lukt. Ik had al een leuke serie. Maar ik wilde nog een prentje maken Vanuit een andere hoek. Dat had ik niet moeten doen. Plotseling kwam de moeder als een brullende leeuw op me af en gooide me met grof geweld ondersteboven. Twee keer ram de het beest op me in. Toen ik een schop teruggaf, draaide het rund zich om en liep terug naar het kalf." De beheerder van de kinder boerderij heeft Dijkman met zijn auto naar ziekenhuis Rijnoord gebracht. De artsen verwezen hem naar het Elisa- bethziekenhuis in Leiderdorp. De gemeente Alphen heeft di rect maatregelen genomen om herhaling te voorkomen. De drachtige galloways zijn in een hok gezet, evenals het rund en het kalf. den haag gpd Amsterdam Letters van vijf meter breed en vier meter hoog. Vrijwilligers van Vluchtelingen Werk gebruikten ze NEEDERLAND te vormen op het Museumplein in Amsterdam. Die organisatie is bang dat de politieke aandacht glijdt naar de aantallen, waarin ze naar Nederland komen in plaats van naar de omstandigheden op grond waarv ben verlaten. In totaal werden vijftienduizend verhuisdozen gestapeld tot letters. FOTO UNITED PHOTOS DE BOER BABETTE STAPEL vanmorgen om de leuze GEEN 'oor vluchtelingen steeds meer af in de vluchtelingen hun land heb- De gaiioways zijn enkele jaren Bierbrouwer investeert 800 miljoen gulden ►leden in het recreatiegebied AUTOVERHUURPRANGERS verhuurt luxe en bestelauto's va ƒ35 ex. per dag 071 -89 40 40 rudolf kleun Onze nieuwe voorjaarskollektie is nü kompleet. Sportief, zakelijk of perfekte kombinaties. Hoogste tijd voor iets nieuws? Kijk bij Proveste. PROVESTE Heineken opent de aanval op de Chinese markt. De bierbrouwer trekt de komende vijf jaar 800 miljoen gulden uit om zijn po sitie in Azië te versterken. Dat geld wordt gebruikt voor de overname van bestaande en de bouw van nieuwe brouwerijen. Voor al in' China, waar Heineken inmiddels brou werijen heeft in Sjanghai en Fuzhou, wil het bedrijf uitbreiden. Heineken wil er over en kele jaren minimaal vier brouwerijen heb ben, elk met een capaciteit van een miljoen hectoliter per jaar. „China is, na Duitsland en Amerika, de derde biermarkt van de wereld en boven dien de sterkst groeiende. Vorig jaar groeide de bierconsumptie er met twintig procent. Jaarlijks wordt er honderd miljoen hectoli ter bier gedronken", aldus voorzitter K. Vuursteen van de raad van bestuur gisteren bij de presentatie van het jaarverslag. Hei neken trok de afgelopen vijf jaar al 200 mil joen gulden uit voor investeringen in Azië. „Er is dus sprake van een zekere versnel ling", aldus Vuursteen. Heineken werkt bij zijn activiteiten in Azië al 62 jaar samen met het van oor sprong Schotse bedrijf Fraser Neave. Ge zamenlijk bezitten de partners de Asia Paci fic Breweries (APB) in Singapore. Ook de nieuwe investeringen zullen via APB lopen. Behalve de Chinese markt bestudeert Hei neken ook de mogelijkheden in India. Om dat daar importbeperkingen gelden, wil het bedrijf er eventueel een brouwerij bouwen. Heineken bouwt op het ogenblik ook een brouwerij in Thailand. In Vietnam is er in middels een geopend, in Ho Chi Minh Stad (het vroegere Saigon). Het werk van de politie wordt door buurtbewoners in achter standswijken juist gewaardeerd. De politie werkt bovendien goed samen met bewoners en wijkorganisaties. De woningbouwverenigingen doen daarentegen veel te weinig voor de achterstandswijken. Hetzelfde geldt voor de meeste lokale politici. Dit blijkt uit het rapport over de effecten van de Sociale Ver nieuwing dat vandaag door het Sociaal Cultureel Planbureau aan minister Van Thijn is aan geboden. De Sociale Vernieu wing is een project dat in 1990 door het kabinet is gestan. De rapporteurs concluderen dat het beleid dat beoogt achter standen in bepaalde wijken te rug te brengen, vruchten heeft afgeworpen. Met name de individuele be geleiding van kansarme werklo zen door het Arbeidsbureau en gemeentelijke sociale diensten blijkt te werken. Het zijn vooral middelgrote gemeenten als Hel mond en Delft die hierin succes hebben geboekt. De kansarme werkloze heeft daar bijna gelijke kansen als de andere werklozen gekregen. Uit het rapport blijkt dat de meeste bewoners criminaliteit en verpaupering als de grootste problemen voor hun wijk zien. De politie krijgt in de strijd te gen die problemen een relatief hoog rapportcijfer (een zeven) van de bewonersorganisaties. Ook de buurtcoördinator wordt erg gewaardeerd. De woning bouwverenigingen doen het in de ogen van de wijkorganisaties slecht. Op het terrein van het oude renbeleid heeft de sociale ver nieuwing nauwelijks nieuwe dingen voortgebracht. Haarlemmerstraat 149 Leiden Tel. 071-121075 leiden erna straatsma Het instituut voor Mondeling Economisch en Administratief Beroepsonderwijs (MEAB) ver keert in financiële problemen. Enige tientallen freelance do centen hebben sinds februari geen salaris meer ontvangen. Het instituut aan de Heren gracht in Leiden is inmiddels gesloten. De directie was van ochtend niet voor commentaar bereikbaar. „We gaan fors het schip in", zegt docent geschiedenis K. Keuls. „En de leerlingen die i examen staan ook." De docenten hebben besloten om, bij uitblijven van betalin gen, geen les meer te geven. Het MEAB is ruim veertig jaar geleden opgericht door Leide- naar M. van der Horst. Na zijn vertrek in 1990 is het een paar maal in andere handen overge gaan. Van der Horst verkocht het MEAB in 1990 aan H. de Gruiter, die de zaak in 1992 overdroeg aan C. van Veen en A.J. Berhitu. Deze eigenaars hebben het instituut onlangs verkocht aan M.C. Balthus. „Ik heb in 1990 een blakend instituut overgedragen", aldus Van der Horst, die nog steeds eigenaar is van het gebouw waarin het MEAB is gevestigd. De oprichter wil verder niet in gaan op de interne problemen van het Leidse onderwijsinsti tuut. „De tijd voor commentaar is nog niet rijp. Ik kan verder niets zeggen." De docenten van het MEAB kregen vorige maand te horen dat er met terugwerkende kracht, per 1 januari 1994, een nieuwe directeur was aange steld. Keuls: „Wij hadden toen al een tijdje geen salaris ontvan gen. De twee oude directeuren zijn met stille trom verdwenen. Het is een vreemde geschiede- Het MEAB is een door het rijk erkend onderwijsinstituut, waar jaarlijks duizend cursisten over de vloer komen. Het biedt on der meer cursussen aan op het gebied van boekhouden, toeris me, public relations, tekstver werking en talen. Inbraakalarm leidt politie naar softdrugs Een Bredase hasjhandelaar, te vens eigenaar van een coffee shop, is gisteren de dupe ge worden van het inbraakalarm dat hij bij zich thuis had geïn stalleerd. De politie, gewaar schuwd door buurtbewoners die het urenlange geloei beu waren, vond in zijn woning 250 kilo softdrugs met een straat waarde van zes ton. Op het moment dat de politie poolshoogte nam bij de woning was er niemand binnen. Om het inbraakalarm uit te kunnen schakelen moest de politie met behulp van een ladder via het dakraam naar binnen. Tijdens de speurtocht naar de alarm schakelaar werden tientallen plastic zakken met hasj gevon den. In een auto bij het huis trof de politie vervolgens een broer van de verdachte aan. In de koffer bak lagen nog enkele tientallen kilo's hasj. De huiseigenaar is daarna in z'n eigen coffeeshop aangehouden. amsterdam gpd Na twaalf uur onderhandelen hebben de vakbonden en de di rectie van Fokker afgelopen nacht overeenstemming bereikt over de reorganisatie die 1.900 banen kost. In het akkoord zijn afspraken gemaakt over ge dwongen ontslag voor 750 werknemers. Voor de overige 1.150 personeelsleden worden andere oplossingen gezocht. Om de plannen mogelijk te ma ken, levert het personeel fors in. Fokker heeft inmiddels ook BIC fl MB0S5 Big Boss iMten tussen Gfoenoo»dfwtleft Rn vk HET WOORD IS AAN G.K. Chesterton Een goede overtuiging kan wor den getoetst door te proberen of zij tegen grapjes kan. VANDAAG Binnenland - Buitenland Cultuur Economie/Beurs Familieberichten Feiten en meningen - Info Programma Randstad Regio Religie Sport VANDAAG OOK SMAAK PAGINA 29 HET WEER Verwachting van het KNMI tot morgenavond Koude nacht Af en toe zon en in de kustprovin cies nog een enkele bui. Mini mumtemperatuur van 3 graden vlak bij zee tot dicht bij het vries punt landinwaarts. Middagtempe- ratuur omstreeks 11 graden Zwakke tot matige noordelijke wind, rond kracht 3. Kotter met drie opvarenden op Noordzee vermist Op de Noordzee wordt sinds vanochtend de viskotter Anne Jenny uit Oostdongeradeel ver mist. Het schip is vrijwel zeker op bijna acht kilometer ten noorden van Schiermonnikoog vergaan. Reddingboten en een marine- helikopter zoeken naar de drie vermiste opvarenden. Dat heeft het Kustwachtcen- trum uit IJmuiden bevestigd. De kotter is waarschijnlijk rond 06.00 uur in moeilijkheden gekomen. Toen werd het radio signaal van een noodhaken ont vangen. NIEUWE ABONNEES ONTVANGEN DE KRANT DE EERSTE 2 WEKEN GRATIS. afspraken met het ministerie van sociale zaken en werkgele genheid. Dat stemt in met een tijdelijke werktijdverkorting (maximaal 50 procent) van zes weken voor maximaal 5.000 werknemers. Voor de niet ge werkte uren krijgt het personeel een uitkering. Fokker kondigt aan dat het drie keer een ver lenging van deze vergunning zal aanvragen. Vooruitlopend op de toestemming heeft Fokker deze week al duizenden medewer kers vrijaf gegeven. Oorspronkelijk vroegen de bonden minister Andriessen in te stemmen met deeltijd-ont slag, waarbij het personeel ge durende een paar jaar in deel tijd zou werken met een WW- aanvulling. De minister wees dat echter af. De beperking van het aantal gedwongen ontslagen tot 750 is mede mogelijk door een fors loonoffer van het personeel. De 2,25 procent CAO-verhoging die vorig jaar al tot eind van dit jaar werd opgeschort, wordt verder uitgesteld tot mei 1996. Verder gaat de loonsverhoging voor 1994/'95 niet door. Ja, dat is goed nieuws i Dus neem ik nu een abonnement, i Tel:. (I.v.m. controle bezorging) j Na de eerste 2 weken betaal Ik mijn abonnement: Per maand automatisch 29,30) Per kwartaal vla acceptgiro 85,55) automatisch 84,55) Nr. bank/girt Of bel 071-128030

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1