Leidsch Dagblad BVD onder vuur Jezus Goekoop handhaaft orde zonder politie Iedere dag: Jacobswoude wil vier glazen terug van Rijksmuseum GEJSB&JWmiUWmiLUUMMBin. Bedrijven boos over werk aan Lammenschansweg autoes Amsterdam krijgt waarschijnlijk Patijn GOED NIEUWS 22 WOENSDAG 13 APRIL 1994 M yoi OPGERICHT 1 MAART 1860 NR. 40438 LOSSE NUMMERS ƒ1.60 Nog geen abonnee Actievoerders gooiden pamfletten met daarop de tekst van artikel 1 van de Grondwet van de tribune in de Leidse raadzaal. De stencils kwamen terecht bij de SP-fractie, die het symbool van hun verkiezingscampagne de tomaat had meegenomen. FOTO HOLVAST/MARK LAMERS Voorzover er van winnaars kan worden gesproken, was er gis teravond één in de Leidse ge meenteraad: burgemeester C. Goekoop. Ondanks het vele kabaal en de af en toe uiterst emotionele gebeurtenissen in de raadzaal en op de volgepak te publieke tribune, wist hij de orde van de vergadering te be waren, hoefde hij de anti-CD- demonstranten niet van de pu blieke tribune te laten verjagen en kon hij 'het democratische proces' alle kans geven. Dat democratische proces bestond eruit dat alle gemeen teraadsleden, inclusief de Cen trumdemocraten H. Otto en A. ter Haar, de belofte of eed kon den afleggen, terwijl zowel aanhangers van het Comité Leiden voor iedereen als 'auto nome' actievoerders hun af grijzen over de installatie van raadsleden met racistische op vattingen kenbaar konden ma ken. Maar drie uur na zijn in stallatie liet CD-lijsttrekker Ter Haar weten direct weer ontslag te nemen omdat hij veelvuldig CD 'geruisloos' in Katwijkse raad De installatie van het CD-raadslid D. de Graaf in Katwijk is gis teren bijna geruisloos verlopen. Publiek protest was er niet en ook de meeste partijen in de raad negeerden de komst hun ul tra-rechtse collega. Alleen Groen Links en CDA gingen op de benoeming in. Het Groen Links-raadslid A. van Rhijn vroeg bur gemeester W. van Montfrans ambtenaren toestemming te ge ven hulp aan de CD te weigeren als ze daardoor in gewetens nood komen. De burgemeester beloofde dat te bekijken. Het CDA zei, namens de raad, dat intolerante uitspraken van het raadslid niet zullen worden geduld. De Graaf zelf deed er giste ren voornamelijk het zwijgen toe. was bedreigd. Volgens Goekoop is het al leen maar winst dat confronta ties zoals gisteravond hun be slag in de raadzaal krijgen. „De geschiedenis van de Spaanse burgeroorlog leert dat de de mocratie verloren gaat op het moment dat de discussie zich naar de straat verplaatst en met moord en doodslag wordt bezegeld. Ik vind de installatie van deze gemeenteraad, ook al zitten er CD'ers bij, niet zo heel erg droevig. Ik vertrouw er op dat de raadsleden wel raad weten met anti-democratische groeperingen." Al een half uur vóór de ver gadering van de nieuwe Leidse gemeenteraad was er nog nau welijks plek op de publieke tri bune. Niet familieleden met grote bossen bloemen en be kenden van de debuterende raadsleden bepaalden het beeld en de stemming, maar de demonstranten. Velen van hen hadden hun gezichten be schilderd en leken doodskop- Bij de ingang van de publie ke tribune werden pamfletten uitgedeeld met de kop 'Geef haat geen kans'. Een groot spandoek in de raadzaal droeg hetzelfde opschrift. In het pamflet werd er op gewezen dat sinds de Tweede Wereld oorlog extreem-rechts niet was vertegenwoordigd in de Leidse gemeenteraad en dat aan die goede traditie gisteravond een einde is gekomen. De demonstranten achtten door recente spraakmakende publikaties in verschillende Nederlandse bladen onomsto telijk bewezen dat de CD con necties onderhoudt met ex- NSB'ers en neo-nazi's. Uit bui ten opgestelde speakers klonk de hele avond muziek van Go- recki en Mozart. „Mozart's Re quiem past naar onze mening uitstekend bij de trieste ge beurtenis van de avond." Pagina 17: Demonstranten roeren zich tijdens raadsver gadering. Nationale verzoening 2 President Vileta Cha- morro van Nicaragua blijft geloven in nationale verzoening. Kerkdienst persoonlijker A Q O"1 kinderen te la- I O ten delen in het ge loof, moet een predikant de kerkdienst persoonlijker benaderen. Lastig q Jacqueline Blom Z17 speelt Jelena in Art en Pro's 'Oom Wanja': 'Sommigen vinden mij een lastige actrice'. BEL: 071-128030 Europese Commissie: Nederland schendt mensenrechten De manier waarop in Nederland het werk van inlichtin gen- en veiligheidsdiensten is geregeld, deugt niet. Bur gers hebben veel te weinig controlemogelijkheden. Ne derland schendt daardoor de mensenrechten. Dit blijkt uit een uitspraak van de Europese Commissie voor de Rechten van de Mens. ARTHUR MAANDAG Op het gebied van inlichtingen en veiligheidswerk zijn in Ne derland momenteel twee orga nisaties actief. Het gaat daarbij om de Binnenlandse Veilig heidsdienst (BVD) en de Militai re Inlichtingendienst (MID). Controle heeft plaats via de Tweede Kamer. Daartoe is de Vaste Commissie voor de In lichtingen- en Veiligheidsdien sten opgericht, op dit moment bestaand uit de fractievoorzit ters van de vier grootste partij en. De leden van de commissie zijn tot geheimhouding ver plicht. Individuele burgers kunnen met klachten ook nog terecht bij de Nationale Ombudsman, Politie in actie bij installatie CD'ers Bij de installatie van de nieuwe gemeenteraden is gisteren in veel plaatsen geageerd tegen de aanwezigheid van extreem rechtse raadsleden. In Utrecht blokkeerden zo'n 300 demonstranten het stad huis. Zij werden tot twee keer door de Mobiele Eenheid ver jaagd. Een fotograaf van het ANP werd daarbij tegen de grond geslagen. In Arnhem kon de politie de blokkade van het stadhuis niet doorbreken en trok zij zich uiteindelijk terug. In Zwolle voerde de politie en kele charges uit. In Amsterdam verliep de in stallatie van vier CD'ers relatief rustig. Er waren 'slechts' 400 de monstranten op de been. De actievoerders hadden op 1.500 gerekend. maar recht op informatie heb ben ze niet. Met uitzondering van historische zaken, zijn BVD-dossiers te allen tijde ge heim. De BVD geeft ook geen informatie over de vraag of er wel of geen gegevens over ie mand zijn vastgelegd. De Europese Commissie voor de Rechten van de Mens heeft nu een bom onder dit systeem gelegd. Dit is gebeurd in een uitspraak van 3 december 1991, die echter pas onlangs open baar is geworden. De Commis sie heeft een klacht van een aantal Nederlanders, die inzage in hun geheime dossiers eisen, gegrond verklaard. Nederland, zo wordt gezegd, schendt artikel 8 van het 'Euro pees Verdrag tot bescherming dag! _Evanfl«H»ch« Gemaente Oegstgeest Hulshof! zei de trend in GELDERLAND LEOLUX MONTIS ROLFBENZ-YOUNG bankstellen te kust en te keur! (§Hulshoff anders denken over zitten JACOBSWOUDE LIESBETH BUITINK De gemeente Jacobswoude wil vier glazen met inscriptie terug, die de voormalige gemeente Rijnsaterwoude in 1765 uitleen de aan het Rijksmuseum in Am sterdam. De gemeente heeft on langs een brief aan het museum geschreven met een verzoek daartoe, nadat iemand in het gemeentelijk archief de twee eeuwen oude uitleen ontdekte. „Kennelijk zijn wij de enige gemeente die het ooit heeft ge waagd iets terug te vragen. De medewerkers van het Rijksmu seum reageerden alsof ze nog nooit zoiets hadden meege maakt", vertelde burgemeester W. van Beek gis'teravond tijdens de gemeenteraadsvergadering. Het Rijksmuseum antwoord de volgens Van Beek 'met een sterk appèl om het verzoek te heroverwegen'. „De glazen zijn opgenomen in de collectie en maken deel uit van de perma nente expositie van de glas kunst in Nederland." Morgen gaat het college praten met het Rijksmuseum om tot overeen stemming te komen. „Wellicht dat we kunnen komen tot zekere uitwisseling. LEIDEN. CEESV ject. Ze stelde voor de werk zaamheden wat sneller te ver richten en daarop zijn we inge gaan. En, ja, wat die brief be treft, dat is een vervelende fout." Pomphouder Dick van Delft is boos op de gemeente. Hem was verteld dat de werkzaamhe den pas eind juli, begin augus tus zouden worden uitgevoerd. Om toch wat klanten te lokken heeft hij spandoeken opgehan gen waarop hij dubbele cadeau zegels belooft. Gisteren werd bekend dat hij de spandoeken op last van de gemeente moet weghalen. „Dit is toch een bela chelijke gang van zaken", zegt Van Delft. „Ik laat die spandoe ken rustig hangen." Verkeerswethouder Walen kamp geeft toe dat er een schoonheidsfoutje is gemaakt. „Wat die berichtgeving betreft: het had inderdaad mooier ge kund. Maar de mensen moeten nu niet doen alsof ze door deze werkzaamheden totaal over rompeld zijn." Pagina 23: Pompen of verzui pen aan de Schans. Slag om Kigali lijkt begonnen NAIROBI-KIGALI-BRUSSEL MET 2 PERS. COMPLEET Rusca c .U AANGEBODEN DOOR: ^£?JSSSL VANDAAG De bewoners, bedrijven en in stellingen aan de Lammen schansweg in Leiden zijn door de gemeente pas achteraf op de hoogte gesteld van de werk zaamheden aan die weg. Voor het Fina-pompstation heeft die fout extra vervelende gevolgen. De pomphouder was niet in staat tijdig maatregelen te ne men om zijn klanten te behou den en zijn pompstation is nu nauwelijks bereikbaar. Een en ander heeft volgens hem geleid tot een omzetdaling van zo'n veertig procent. Op 29 maart kregen bewoners en bedrijven van de Dienst Bou wen en Wonen een schrijven waarin werd aangekondigd dat het karwei een dag eerder al was begonnen. Om een betere verkeersveiligheid te bewerk stelligen, moet er op de Lam menschansweg een nieuwe in deling van de kruispunten en een busbaan komen. J.F. van Veen van de afdeling wegen en rioleringen erkent dat er wat mis is gegaan met de voorlichting. „De NBM was de laagste inschrijver voor dit pro stand van 48 uur om de evacuatie van buitenlanders mogelijk te maken, is de Rwandese hoofdstad Kigali vanmorgen bij dageraad opnieuw opgeschrikt door hevige beschietingen en explosies. Het Rwandese leger en het Rwandees Patriottisch Front (RPF) zouden strijd leveren om een strategische vallei die naar het centrum van Kigali leidt. De definitieve slag om de stad lijkt hiermee ingezet. INTO THE WE &E II SB A AN' 2 7 I El FUTURE lERDORP 071-8993») AMSTERDAM GPD De in Den Haag geboren en getogen commissaris van de koningin in Zuid-Holland, mr. dr. Schelto Patijn (57), wordt zo goed als zeker de nieuwe burgemeester van Amsterdam. De PvdA'er geniet de grootste voorkeur van de sollicitatiecommissie uit de Amsterdamse gemeenteraad. Zijn partijge note de Velsense burgemeester A. van Dok van Weele stond als tweede op de voordracht van de commissie en als derde het D66-Tweede-Kamer- lid Wolffensperger. Patijn, die tot nu toe steeds heeft ontkend dat hij ambities had voor het Amsterdamse burge meesterschap, gaf gisteravond toe dat hij gesolli citeerd heeft. Hij zei te betreuren dat zijn kandi datuur is uitgelekt en wilde verder geen commen taar geven. Het kabinet zal waarschijnlijk vrijdag een eerste bespreking wijden aan de benoeming, een definitief besluit wordt pas volgende week verwacht. De vacature ontstond in januari, toen burge meester Van Thijn de overleden minister van bin nenlandse zaken Dales opvolgde. De fractielei ders en wethouders in de Amsterdamse gemeen teraad onthouden zich van commentaar op de komst van Patijn. Een prominent PvdA-raadslid zegt er echter van uit te gaan dat Patijn wordt be noemd. Waarnemend burgemeester F. de Grave (WD) wil evenmin op de kandidatuur van Patijn reage ren. De kans dat de voorkeur van de sollicitatie commissie wordt genegeerd, zoals in 1984 in Am sterdam gebeurde, acht De Grave echter klein. In de Tweede Kamer werd gisteravond Patijn algemeen geprezen als een goed politicus en be stuurder, 'een voortreffelijk man' en 'een zware politieke figuur' die, ondanks het feit dat hij geen Amsterdammer is, geknipt is voor de beoogde functie. Pagina 22: Vertrek Patijn komt hard aan. van de rechten van mens en de fundamentele vrijheden'. Dit artikel garandeert het recht op eerbiediging van privéleven. Op dit recht zijn uitzonderin gen toegestaan, maar de Com missie stelt vast dat de Neder landse burger te weinig be scherming heeft tegen willekeu rige acties van bijvoorbeeld de BVD. Weliswaar heeft het oor deel betrekking op de situatie dat er nog een 'oud' Koninklijk Besluit gold, maar ook de nieu we Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, die op 1 fe bruari 1988 in werking trad. vol doet niet aan de eisen die de Commissie stelt. Volgens een woordvoerder van de Commissie ligt de zaak momenteel ter beoordeling bij het Comité van Ministers, dat bestaat uit de Europese minis ters van buitenlandse zaken. Het is onduidelijk wanneer dit comité een besluit zal nemen. Pagina 3: Nederland in de pro blemen door uitspraak over BVD. Bij aanslag op Israëlische bus vijf doden HET WOORD IS AAN Stanislaw Jerzy Lec Overbevolking is het gevolg van een gebrek aan conversatiekunst. VANDAAG Binnenland - Buitenland Cultuur Feiten en meningen Gesprek van de dag - Info Natuur en Milieu Programma's Randstad22 Regio17,19,20,21 15 Religie RTV Show Sport VANDAAG OOK LEVEN EN WONEN PAGINA 10 HET WEER Bij een bomaanslag op een bus in de Israëlische stad Hadera. ten zuiden van Haifa, zijn van morgen vijf doden en 21 ge wonden gevallen, zo meldden autoriteiten. Er waren dertig tot veertig passagiers. De bomaanslag had plaats terwijl Israël zich aan de voor avond van de nationale onaf hankelijkheidsdag opmaakte om de gevallenen van de Ara bisch-Israëlische oorlogen te herdenken. Een week geleden kwamen bij een aanslag zeven Israëli's om het leven. Fouten in krant van gisteren Het mag niet, maar het gebeurt toch. Fouten in de krant. Uitleg gen hoe het komt, is bijna on doenlijk. Bovendien begrijpt de redactie best dat de lezer daar geen boodschap aan heeft. U wilt gewoon een krant zonder fouten, die u helder informeert. De krant van gisteren was een nachtmerrie, voor lezers èn ma kers. Daarom toch een poging tot herstel. Sinds oktober vorig jaar wordt Leidsch Dagblad in Alkmaar ge drukt. De pagina's worden computergestuurd naar de drukkerij geseind. Die verbin ding bleek gisteren tijdens het maken van de krant verbroken. Daardoor moesten zo snel mo gelijk gemaakte pagina's met de auto naar de drukkerij worden gebracht. In de haast waarin dat gebeurde, zijn onvergeeflijke fouten gemaakt. Wat ging er mis? Op de voorpagina had een foto moeten staan van minister Andriessen, die maandag de nieuwbouw opende van Fokker Space Systems op het Leidse bio-sciencepark. Per abuis stond op de hiervoor bestemde plaats een foto van betogers te gen de installatie van CD-raads leden in Utrecht. De hoofdre dactie heeft maatregelen getrof fen om te voorkomen dat in de toekomst verkeerde foto's in de krant komen. Op pagina 3 (binnenland) stond een advertentie van Al- bert Heijn deels over de tekst van nieuwsberichten. Door een vergissing stond de pagina met de programma's van radio en televisie van woensdag (vandaag dus) in de krant van gisteren. Die gegevens herhaalt de krant vandaag, aan gevuld met de puzzel die eigen lijk gisteren in de krant had moeten staan. Her en der in de krant ston den storende tikfouten. Het is deze keer niet anders: de redac tie schaamt zich. Directie en hoofdredactie van Leidsch Dagblad bieden u bij deze opnieuw hun verontschul digingen aan. Verwachting van het KNMI tot morgenavond Een enkele bui Af en toe zon en kans op een en kele bui. Minimumtemperatuur omstreeks 4, middagtemperatuur ongeveer 9 graden Wind uit noord tot noordwest, matig, kracht 4. aan de kust en op het IJs- selmeer krachtig, 6, in de loop van de dag afnemend DE BEROEMDE SHIPLINER IN PRACHTIG ANTIEKLEDER (Je n c ik o v a) Geldortandplcin 46 ARNHEM Hoogstraat 41a Opening L ONTVANGEN DE 2 WEKEN GRATIS. cidsch Dagblad NIEUWE ABONNEES ja, dat is goed nieuws Dus neem ik nu een abonnement. Tel:. (I.v.m. controle bezorging) Na de eerste 2 weken betaal ik mijn abonnement: Per maand automatisch 29.30) Per kwartaal via acceptgiro [J 85,55) automatisch 84,55) Nr. bank/giro: J Handtekening:. Of bei 071-128030

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1