Leidsch Dagblad So Werkdruk te hoog voor helft mensen I collectie Onderzoek naar politie en justitie ZOMERSE DJENNIS Vierde Mars van de levenden Zware bewaking voor stuifmeelrij ders Leidse handelt in gebakken lucht \*m\ GOED NIEUWS 30 VRIJDAG 8 APRIL 1994 OPGERICHT 1 MAART 1860 NR. 40434 LOSSE NUMMERS ƒ1,60 Auschwitz Een treurende jonge deelnemer aan de Mars van de levenden, waarmee gisteren zesduizend mensen uit veertig landen in het voormalige concentratiekamp Auschwitz de Holocaust herdachten. Met deze tweejaarlijkse herdenkingsmars, die gisteren voor de vierde keer werd gelopen, wilden de organisatoren de herinnering aan de volkerenmoord op de joden levend houden. De deelnemers liepen zwijgend de ruim drie kilometer van het voormalige barakkenkamp Auschwitz naar het vernietigingskamp Birkenau. foto anp Diskrediet A Predikanten voelen I zich in diskrediet gebracht door de grote aandacht voor seksueel misbruik in het pastoraat. I The Charlatans /i The Chariatans uit Z I Manchester zijn be gonnen aan een 'Magical mystery tour' die hen ook naar Pinkpop brengt. Geen krant ontvangen? [DEI i 071-143241 DEL. 071-128030 Gedrag bazen oorzaak van veel stress Eén op de zeven werknemers in Nederland wordt licha melijk of geestelijk ziek van het werk. Dit aantal is in twee jaar de helft groter geworden. Driekwart van de werken den zegt moeite te hebben met de hoge werkdruk. De helft kan het werktempo niet aan, krijgt zijn werk niet af en ondervindt spanningen. Veel mensen leggen de schuld daarvan bij hun bazen: 44 procent verwijt zijn chefs slecht management. den haag gpd Katwijker en Rijnsburger in Old Bailey rijnsburg/katwijk» monica wesseling De 27-jarige Katwijker en 23-ja- rige Rijnsburger die in mei vorig jaar in Harwich zijn gearres teerd en ingesloten op verden king van drugsmokkel, zijn overgebracht naar de zwaarbe waakte gevangenis Belmarsh in Londen. Daar zitten ze in een 'gevangenis binnen de gevange nis'. Aanleiding voor die over plaatsing waren hardnekkige geruchten over - mogelijke vluchtpogingen. Maandag begint de rechts zaak tegen de twee. Ze worden ervan verdacht met hun bloe menwagen in mei vorig jaar te hebben geprobeerd dertig kilo heroïne, met een handelswaar de van negen miljoen gulden, Engeland binnen te smokkelen. Aanvankelijk zouden de Kat- wijkse en Rijnsburgse 'stuifmeelrijders' al in december worden berecht. De geruchten over vluchtgevaar gooiden roet in het eten. De mannen, nog steeds in voorarrest, werden van de ene naar de andere ge vangenis getransporteerd. Veiligheidsoverwegingen zijn er ook de reden van dat de zit ting in de bekende Old Bailey- rechtbank in Londen wordt ge houden. Deze rechtbank staat te boek als een van de best be veiligde. Naar verwachting duurt het enkele weken voor de jury tot een uitspraak komt. Op heroïnesmokkel staan in Enge land zwaardere straffen dan in Nederland. Een celstraf tot vijf tien jaar is mogelijk. Pagina 17: 'Een jaar cel is lang als je onschuldig bent'. Zeker dertig gedupeerde Leide- naars, een stichting die voor een ton de mist inging en totale schadeclaims voor een bedrag van rond de 400.000 gulden. Wie de afgelopen jaren bij het 'reisbureau' van een 25-jarige Leidse ex-medewerkster van de KLM boekte, had goede kans zijn droom over verre en exoti sche oorden als een luchtballon uiteen te zien spatten. De Leid se is inmiddels door de politie opgepakt. Het begon allemaal in 1989 met een baan bij 's lands groot ste luchtvaartmaatschappij. Daar, op de afdeling reserverin gen, kon de Leidse wel wat 're gelen' voor familie en vrienden. Goedkope tickets naar verre be stemmingen. Reizen voor 800 in plaats van 2.500 gulden. Dat ze uit eigen zak de rest bijlegde, wist niemand toen. Het 'nieuws' verspreidde zich als een lopend vuurtje. De kring van kennissen die voor weinig geld heel ver wilden gaan, werd alsmaar groter. ,,Op dat mo ment, begin jaren negentig, kreeg ze in de gaten dat er mis schien wel brood zat in het han deltje", aldus voorlichter Stuif bergen van de Leidse politie. „Toen ging ze het verkeerde pad op." Vanaf die tijd waren de vlieg tickets vrijelijk bij haar te koop. Meteen betalen, maar pas ge ruime tijd later vliegen, zo werkte haar systeem. Op die manier bouwde ze een aardig spaarpotje op, waarbij ze niet vergat om af en toe ook iemand daadwerkelijk vliegtickets voor den vreemde te bezorgen. Dat kon er intussen wel vanaf. Die tevreden klant vertelde het weer door en het vertrouwen in haar bleef zodoende lange tijd over eind. Alleen bij de KLM geloof de men niet zo in haar nevenac tiviteiten. Daar was ze in 1991 al op straat gezet. Uiteindelijk waren enkele van haar kennissen het wachten op de tickets die maar niet af kwamen beu. En deden aangifte bij de politie. Waarna bleek dat haar 'reisbureau' de laatste ja ren vooral handelde in gebak ken lucht. Intussen is de Leidse voorge leid bij de rechter-commissaris. Haar zal oplichting ten laste worden gelegd. Welke stichting bij haar 'reisbureau' voor een ton de mist in is gegaan, wilde de politievoorlichter niet zeg gen. Dat blijkt uit de enquête over stress, die vorig jaar onder de lezers van Leidsch Dagblad en een reeks andere regionale kranten is gehouden, Het on derzoek werd geleid door de Leidse psycholoog professor Re- né Diekstra. De enquête is inge vuld door 20.000 lezers van wie 13.500 werkenden en is daar mee een uitzonderlijk grote en representatieve steekproef uit de Nederlandse samenleving. Uit het onderzoek blijkt dat de Nederlandse beroepsbevol king in toenemende mate ge bukt gaat onder psychische spanningen op het werk. Eén op de zeven denkt 'waarschijnlijk of zeer waarschijnlijk' in de WAO te eindigen. De enquête brengt volgens onderzoeker Diekstra 300.000 adspirant- WAO'ers met ernstige stress klachten aan het licht. Minder dan een kwart van de bedrijven doet aan preventie van werk stress. De spanningen worden verer gerd doordat veel bedrijven in een (herhaalde) reorganisatie verwikkeld zijn. De helft van de Nederlandse werknemers werkt in bedrijven waar dat het geval is. Volgens de invullers van de enquête begeleidt het manage ment de veranderingsprocessen slecht en geeft het in het alge meen slecht leiding waar het op organisatie en planning van het werk aankomt. Bijna de helft wijst zijn chef aan als belangrijke stressfactor. Men blijkt slecht te spreken over de werksfeer en 'sociale ondersteuning' op het werk. Ministers overleven debat over IRT-affaire Portiers vinden man met wasbenzine op terrein AZL leiden herman joustra Brandstichting in het Acade misch Ziekenhuis Leiden is gisteravond ternauwernood voorkomen. Portiers troffen rond negen uur een slapende man aan in een hokje op het terrein. De 57-jarige man zonder vaste woon- of verblijf plaats had een tas bij zich met daarin een fles wasbenzi ne, lonten en aanstekers. Tegenover de politie ver klaarde hij van plan te zijn ge weest brand te stichten in het ziekenhuis. Hij ontkende iets van doen te hebben met de brand van afgelopen dinsdag, waarbij in de vrouwenkliniek voor miljoenen schade werd aangericht. Volgens een woordvoerder van de politie Was de man geestelijk nogal in de war. Het onderzoek naar de oor zaak van de brand is nog steeds in volle gang. Gisteren werd het zogeheten veldon derzoek afgerond. Technisch- rechercheurs kamden de afge lopen dagen de gehele zolder verdieping van de vrouwenkli niek af op zoek naar mogelijke sporen van braak en brand stichting. Beide mogelijkhe den worden niet uitgesloten. De genomen monsters wor den op dit moment onder zocht in het gerechtelijk labo ratorium in Rijswijk. den haag gpd m a n n e n m ode Corneliani Hugo Boss Brax Arrow Camel Boomerang Breestraat 142, Leiden 071-133258 Er komt een nader parlemen tair onderzoek naar de opspo ringsmethoden van politie en justitie. De Tweede Kamer heeft dat afgelopen nacht be sloten tijdens het debat over de zogenaamde IRT-affaire. CDA en PvdA stemden in met een motie van WD, D66 en Groen Links, waarin zo'n on derzoek werd voorgesteld. Eer der in het debat hadden de twee regeringspartijen ervoor gezorgd dat de ministers Hirsch Baffin van justitie en Van Thijn van binnenlandse zaken op hun post kunnen blijven. Na een marathonzitting van veertien uur haalde een motie van WD, D66 en Groen Links, waarin het beleid van de minis ters werd afgekeurd, geen meer derheid. De regeringspartijen en de kleine christelijke partijen verwierpen de motie. Het ge schokte vertrouwen in de over heid als gevolg van de opheffing van het Interregionaal Recher cheteam Noord-Hollan d/Utrecht is volgens de rege ringsfracties grotendeels her steld. WD, D66 en Groen Links menen juist dat de ministers de schuld afschuiven op de Am sterdamse politietop en het openbaar ministerie. Minister Hirsch Baffin velde in het kamerdebat een hard oordeel over de Amsterdamse hoofdofficier van justitie Vrak- king, procureur-generaal Van Randwijck en de Amsterdamse politiecommissarissen Nordholt en Van Riessen. Die wisten vol gens hem geen maat te houden, hebben informatie onvoldoen de gecontroleerd en brachten schade toe aan de rechtshand- "2* Voor premier Lubbers was het debat een (te) lange zit. having. De minister kondigde aan het openbaar ministerie voortaan strakker te zullen stu- Hirsch Ballin zei meer ver trouwen te hebben gehad in Vrakking en Van Randwijck „dan gerechtvaardigd was". De politiefunctionarissen verweet hij gebrek aan loyaliteit. De mi nister erkende te zwaar te heb ben geleund op informatie van politie en openbaar ministerie. Niet een ontoelaatbare opspo ringsmethode, maar het feit dat de Aipsterdamse politie het IRT „niet op haar erf wilde" is vol gens Hirsch Ballin de werkelijke reden geweest voor de ontbin ding van het speciale politie team. Daarmee deelt hij de hoofdconclusie van de commis- sie-Wierenga, die een onafhan kelijk onderzoek naar de gang van zaken rond het IRT had in gesteld. Hirsch Ballin heeft de Kamer toegezegd zelf de func tioneringsgesprekken met de betrokkenen van het openbaar ministerie te zullen voeren. PvdA en CDA willen dat de top van de Amsterdamse justitie en politie stevig wordt aangepakt, maar ook de Utrechtse politie chef Wiarda dient op het matje te komen. N 0 G 5 DAGE N... AUTO S HOME INTO THE F U T U R E foto anp cor mulder Pagina 2: Is de politiek te ver trouwen na IRT-debat? Pagina 3: Debat toont machtsvacuüm misdaadbe strijding. Grauw van de rugpijn slaat Hirsch Ballin zich door IRT- debat heen. HET WOORD IS AAN Mandell Creighton Er zijn geen mensen die zoveel kwaad stichten als zij die voortdu rend iemand goed willen doen. VANDAAG Binnenland - Buitenland - Cultuur Economie/Beurs Familieberichten Feiten en meningen Gesprek van de dag Info Programma Randstad Regio Religie RTV Show Sport Tweederde zegt geen of in houdsloos werkoverleg te heb ben. Bijna de helft heeft het voorgaande jaar geen functio neringsgesprek gehad. Van de genen die wel zo'n gesprek had den, klaagt eenderde dat hun baas dat gebruikte voor een eenzijdige beoordeling. Tien procent van de werken de Nederlanders wordt grof of agressief behandeld door zijn baas. Bijna eenderde (31 pro cent) voelt zich in zijn baan ge remd in zijn verdere ontplooi ing, eenvijfde doet werk bene den zijn opleidingsniveau en 30 procent verricht saai en een tonig werk. Maar tegelijkertijd klaagt slechts 10 procent over saaiheid en eentonigheid en is niet meer dan 20 procent onte vreden over de inhoud van het werk. In zijn algemeenheid zeg gen de Nederlanders 'tevreden' te zijn met hun werk. Een te genstrijdigheid die door Diek stra verklaard wordt met het vermogen van de werkenden om 'hun idealen bij te stellen.' Op pagina 2 staat vandaag een interview met minister Bert de Vries van sociale zaken, naar aanleiding van het stresson- derzoek. De Vries denkt dat het volgende kabinet niet op nieuw hoeft in te grijpen in de WAO. Hij wijst er op dat het aantal WAO'ers vorig jaar nau welijks toenam (met 9.000), terwijl de economie toch in een recessie verkeerde en veel bedrijven reorganiseerden. Morgen staat in het Zaterdags Bijvoegsel een interview met onderzoeker Diekstra. Japanse premier Hosokawa weg wegens corruptie Het Japanse kabinet heeft van morgen het ontslag geaccep teerd van premier Morihiro Ho sokawa. De Japanse premier stond de afgelopen weken on der zware druk als gevolg van vermeende financiële schanda len. De geruchten verlamden zijn functioneren in het parle ment. Hosokawa kwam vorig jaar mede aan de macht omdat hij van plan was de Japanse po litiek vrij te maken van schan dalen en corruptie. Vice-premier en minister van buitenlandse zaken Tsutomu Hata lijkt de beste papieren te hebben om Hosokawa op te volgen. Maar sommige coalitie partners hebben al laten door schemeren het daarmee niet bij voorbaat eens te zijn, aldus be richten in de Japanse media. Pagina 7: 'Onkreukbare' strui kelt zelf over corruptie. Overval op snackbar Alphen alphen aan den run Bij een overval op een snackbar aan de Raadhuisstraat in AJ- phen is gisteren 1250 gulden buitgemaakt. Rond kwart over elf stapte een ongeveer 25-jarige man de snackbar binnen. Hij bedreigde de 24-jarige beheer ster met een zilverkleurig pistool. 'Money money' beet hij de vrouw toe. De Alphense gaf de overvaller de inhoud van de kassa. Daar was hij niet tevre den mee en wijzend op de gok kast riep hij 'more more'. Nadat hij ook dat geld had gekregen, verdween hij in het duister. VANDAAG OOK WETENSCHAP PAGINA 9 HET WEER Verwachting van het KNMI voor morgen: Eerst zon, later regen. Af en toe zon en in de ochtend nog een bui Later op de dag van het westen uit toenemende be wolking, in de avond gevolgd door regen. Middagtemperatuur onge veer 9 graden Zuidwestenwind, toenemend tot matig, rond kracht 4, in de avond aan de kust tot hard, 7. Zoekt u Een.. Hein Chrispijn 4000m antiek interieur Leidsch ASt Dagblad Ja, dat is goed nieuws Dus neem ik nu een abonnement. Voorlctters:- Adres: Tel: (l.v.m. controle bezorging! Na de eerste 2 weken betaal ik mijn abonnement: 0 Per maand automatisch 29.30) Per kwartaal via acceptgiro 85,55) automatisch 84,55) Nr. bank/giro:. I Handtekening: Of bel 071-128030

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1