Leidsch Dagblad Kusten van Spanje deze zomer overvol CDA duikelt naar vierde plaats Telefoonnummers in '95 overal tien-cijferig Afrikaanse presidenten omgebracht Een gedenkwaardige keizersnee Oudj esin Tulpenrally ii ONTDEK DE CAS3A 1695.- GOED NIEUWS DONDERDAG 7 APRIL 1994 OPGERICHT 1 MAART 1860 NR. 40433 LOSSE NUMMERS ƒ1.60 Bezette gebieden 7 Israël overweegt de bezette gebieden af te sluiten. Gisteren kwamen zeven Israëli's om bij een bomaanslag. Spoken 9'Spoken' en 'Nora', twee stukken van de hand van Henrik Ibsen, zijn komende week te zien in de Leidse Schouwburg. Met ingang van 10 oktober 1995 schakelt heel Nederland over op tien-cijferige telefoonnummers. Vanaf vandaag is de PTT een voorlichtingscampagne begon nen om de honderd miljoen gulden kostende operatie zo gladjes mogelijk te laten verlo pen. Voor een grote stad zoals Leiden verandert er in het na jaar van '95 overigens weinig. Het netnummer (071) blijft hetzelfde en de abonnees krij gen een 5 voor hun telefoon nummer. In kleinere plaatsen kan de nodige verwarring ont staan. Het is mede daarom dat PTT Telecom al haar 7.5 mil joen klanten de komende maanden persoonlijk zal voor lichten over het eigen nieuwe nummer. Veel kengetallen zul len verdwijnen. Van de 1.046 blijven er in Nederland nog 580 zijn r 141 KOM IN DE KAS!! 0p 9 april van 10.00-16.00 uurte Roelofarendsveen. Startpunt bloemenveiling, Sotaweg. Luchtjevoor Leiderdorpse ambtenaren Een 38-jarige Leiderdorper heeft gistermorgen verschil lende ambtenaren in het ge meentehuis van zijn woon plaats ondergespoten met een vloeistof uit een spuit bus. De man mocht niet aanwezig zijn bij een verga dering van de ambtenaren, omdat die besloten was. Daarop stormde de man de vergaderruimte binnen en spoot de ambtenaren onder uit twee spuitbusjes, terwijl hij riep: ,,Deze lucht ruik ik iedere dag". Daarna ver dween hij. De man protesteert al eni ge tijd tegen de verf-lucht van de jachtwerf naast zijn huis. De ambtenaren dach ten dat de Leiderdorper niet traangas had gespoten en alarmeerden de politie. In de spuitbussen zat echter een fopmiddel dat een forse stank verspreidde. De poli tie onderzoekt nog of de Leiderdorper een strafbaar feit heeft gepleegd. Afri ka-synode yi q De scepsis over- I O heerst aan de voor avond van de Afrika-syno- de die komende zondag in Rome begint. Zo wordt Katwijk gelijkge schakeld met Leiden. Het ken getal 01718 wordt vervangen door 071. Voor het abonneen ummer komt het getal 40 te staan. In totaal dus ook tien cij fers. Zoeterwoude valt straks eveneens onder de noemer 071. De abonnee krijgt daar het getal In Lisse en de overige plaatsen in de bollenstreek is het weer an ders. Het kengetal 02521 wordt 0252. Voor het telefoonnummer komt een 4. Niets verandert er aan de 06- en de mobiele nummers. Ge heime nummers worden op de zelfde leest geschoeid als de lo kale telefoonnummers. Iemand in Leiden krijgt er ook gewoon een 5 bij. De pagina Het Gesprek van de Dag besteedt morgen meer aandacht aan de nieuwe tele foonnummers in deze regio. kigaliafp-anp De presidenten van Burundi en Rwanda zijn gisteren bij een aanslag op hun vliegtuig om het leven gekomen. Hun toestel werd bij de landing op de lucht haven van de Rwandese hoofd stad Kigali door een raket ge troffen, vlak voordat het de grond raakte. Rwandese veilig heidstroepen hebben de lucht haven afgegrendeld en wegver sperringen opgericht. Vanmor gen werden vanuit Kigali schiet partijen gemeld. De presidenten, Juvénal Ha- byarimana van Rwanda en Cy- prien Ntaryamira van Burundi, zaten in een toestel dat hen van Tanzania naar de Rwandese hoofdstad bracht. Ze hadden een regionale topconferentie bijgewoond met de presidenten van Tanzania en Uganda om oplossingen te vinden voor het aanhoudende etnische geweld tussen Hutu's en Tutsi's in Bu rundi en Rwanda. Het toestel had negen passa giers en bemanningsleden aan boord. Er zijn geen overleven den. Onder de slachtoffers be vinden zich twee Burundese ministers en drie Franse be manningsleden. In Burundi is een crisiscomité opgericht en de Burundese radio heeft de be volking opgeroepen kalmte te bewaren. Ntaryamira, behorend tot de Hutu-stam, was in januari door het Burundese parlement be noemd. Zijn voorganger, presi dent Melchior Ndadaye, werd tijdens een couppoging op 21 oktober vorig jaar vermoord. Ndadaye was de eerste Burun dese president die tot de Hutu- meerderheid behoorde. Lpden van de Tutsi-minderheid had den tot dan toe het land gere geerd. Geen sporen van braak of brandstichting De politie van Leiden kan nog niet zeggen wat de oor zaak is geweest van de brand die dinsdagavond woedde in het Academisch Ziekenhuis. Geruchten dat er sporen van braak gevonden zouden zijn en dat de brand zou zijn aan gestoken, worden ontze nuwd door voorlichter Ton Stuifbergen. „Van dergelijke meldingen is absoluut geen sprake. De technische re cherche is bezig de zolder waar de brand begon centi meter voor centimeter na te zoeken en in de enorme cha os die daar is ontstaan, duurt het wel even voor je daar over heen bent. We weten dus nog niets." In het AZL worden de ver- pleegafdelingingen verlos kunde en gynaecologie defi nitief gesloten. „Die afdeling zullen een dezer dagen el ders worden gehuisvest in het oude gedeelte, dat herin gedeeld wordt, en dan weer open gaan. Ook neonatologie wordt een dezer dagen weer in gebruik genomen", aldus voorlichter Dirk Ketting. Dat die afdeling voor te vroegge- boren nu dicht is, leidt overi gens niet tot een verminde ring van de couveusecapaci teit in Nederland. Weliswaar is de capaciteit op dat gebied schaars, maar ziekenhuizen kennen een intensieve on derlinge uitwisseling, zoals die ook na de brand op gang kwam. Ketting werd na de brand eveneens geconfronteerd met de nodige geruchten. „In alle soorten en maten. Maar de ingevroren buisjes met sperma in de spermabank zijn niet verhit, of door elkaar gehaald en er zijn ook geen baby's verwisseld Bij daglicht is de schade in het AZL goed zichtbaar. Het dak van de vrouwenkliniek is goeddeels verwoest door de brand. foto hielco kuipers leiden. paul de t De opluchting klinkt nog door in haar stem. „Dit was de meest gedenkwaardige kei zersnee die ik ooit heb gedaan", zegt Trudy Trimbos-Kemper. „En in de vijftien jaar dat ik nu gynaecologe ben, heb ik er toch al heel wat uitgevoerd. Maar we hebben nog nooit met een patiënt hoeven verkassen." Dinsdagavond moest dat wel. In rap tem po zelfs. In operatiekamer 11 van de vrou wenkliniek van het Academisch Ziekenhuis in Leiden moest dr. Trimbos-Kemper de operatie afbreken omdat de vlammen uit het belendende perceel sloegen. „Het kind je was net geboren en we hadden net tegen die mevrouw gezegd, gaat u maar lekker slapen, we zullen goed op u passen, toen we een sterke brandlucht roken. Enige mensen van het operatieteam zijn direct de gang op gerend en zagen door het raam de uitslaande brand in de vrouwenkliniek. Dan moet je onmiddellijk bedenken wat je gaat doen: verhuizen met het hele team of ver der gaan met opereren." Het team van dr. Trimbos, bestaande uit haar assistente (Nicolette van Gemund), de operatiezuster, de omloop-operatiezuster, de twee anesthesisten, hun assistente, een co-assistent en een kinderarts, besloot in eerste instantie door te gaan. „Omdat het op die brandlucht na, nog wel meeviel", zo vervolgt Trudy Trimbos haar verhaal. „Met mijn assistente heb ik geprobeerd de opera tie voort te zetten en de vrouw zo snel mo gelijk weer 'dicht' te maken, maar de situa tie werd steeds nijpender. Het werd zo ro kerig in de operatiekamer dat de tranen ons over de wangen liepen en iedereen begon te roepen dat we moesten opschieten. Op een gegeven moment kwam er een brand weerman binnen die riep: jullie moeten weg." Op dat moment was de operatie nog niet voltooid („We hadden het laatste laagje van de huid nog niet dichtgemaakt"), maar de situatie was inmiddels zo gevaarlijk gewor den, dat het team geen bezwaar meer maakte, maar met patiënte en al 'vluchtte'. Dr. Trimbos-Kemper: „Met een trolley on der de operatietafel en een anesthesist die de beademing met de hand regelde, zijn we met z'n allen over de gang gehold naar de verkoeverkamer, waar mensen na een ope ratie uitslapen. Of nou ja, gehold... We heb ben er behoorlijk de pas in gezet naar die kamer, die toch zo'n vijftig meter verderop ligt. Volgens de brandweer was het verant woord dat we daar de operatie voort zou den zetten, dus daar hebben we schone handschoenen aangedaan en het laatste laagje van de huid dichtgemaakt. Vervol gens is ze naar de intensive care gegaan." Toen dat eenmaal was gebeurd en de leden van het team opgelucht ademhaalden, bleek dat de operatie ondanks de onderbre king in recordtijd was voltooid. „Normaal gesproken doen we 45 tot 60 minuten over een keizersnee', aldus dr. Trimbos. „Ik heb niet zo erg op de klok gelet, maar nu waren we toch zeker wel binnen het half uur klaar. Ook wat dat betreft was het een gedenk waardige operatie." Voor patiënte Hanneke van der Velde was er niets gedenkwaardigs aan. Ze was tijdens de operatie volledig onder narcose en kwam pas rond middernacht bij. „En toen wist ik nog van niks. Ze hebben me de vol gende dag pas verteld wat er gebeurd was. Maar toen lag ik al in het Academisch Zie kenhuis in Utrecht." Daar was de Leidse in de ochtend naartoe gebracht, samen met haar pasgeboren dochter Shanna. Die ligt op dit moment in de couveuse. Ze weegt slechts 1010 gram, „maar ze maakt het naar omstandigheden goed", aldus de moeder. Touroperators verwachten rampzalige toestanden In de Nederlandse reisbranche is grote onrust ontstaan nu Spanje de komende zomer overspoeld dreigt te raken met toeristen. Vanuit heel Noord- en West-Europa zijn touroperators naar de costa's vertrokken om te proberen nog wat bedden te reserveren. haarlem rob van den dobbelsteen noord wijk» Vooral de meer dan 160 'oudjes' trokken veel belangstel ling, toen vanmorgen tussen half tien en half twaalf voor hotel Huis ter Duin in Noordwijk de 41ste editie van de International Historie Tulpen rally van start ging. Meest opvallende oldtimers waren een Ford Zodiac uit 1960, een prachtig geconserveerde Lancia uit 1957 en een open Por sche uit 1959. Het eerste doel voor de rally-rijders is Spa in België, waar de deelnemers vanavond arriveren. Zaterdag worden de equipes terug verwacht in Noordwijk. foto dick hogewoninc Op de ITB, de internationale toeristische beurs die vorige maand in Berlijn werd gehou den, sprak men schande over de methoden die daarbij wer den gehanteerd. Vooral Britse touroperators zien er geen been in Spaanse accommodatiever schaffers te bewegen reeds ge reserveerde kamers tegen sterk verhoogde prijzen voor een tweede keer te verhuren. Een vertegenwoordiger van Sud- Opiniepeiling: 'Grote vier nu alle bijna even groot' tours in Amsterdam: „Ik i straks rampzalige toestanden In vergelijking met vorig jaar noteerden de Nederlandse reis organisaties tot nu toe 70 pro cent meer vliegvakanties naar Spanje en ruim 50 procent meer bus- en autoreizen. Uit Scan dinavië. Engeland en Duitsland komen dezelfde berichten. Overboekingen moeten daarom zeker niet worden uitgesloten. Een woordvoerder van Arke: „Vroeger had je nog uitwijkmo gelijkheden naar bijvoorbeeld Turkije en Joegoslavië. Nu con centreert alles zich op het Ibe risch Schiereiland en Grieken land. Maar omdat Griekenland ALPHEN A/D RIJN „Het zou zuur zijn als het CDA wordt afge dankt en niet mee zou doen aan een nieuw kabinet." CDA-lijsttrekker Brinkman rea geerde gisteren bezorgd op de laatste opi niepeiling, waaruit blijkt dat zijn partij de koppositie voor het eerst moet afstaan aan de PvdA. „Ik voel me daar niet lekker bij", aldus Brinkman, die het verlies van het CDA vooral wijt aan de afkeer van kiezers voor de gevestigde partijen. PvdA-voorzitter Rottenberg meent dat de nadruk die ztjn partij legt op de persoon Kok ('Kies Kok') blijkbaar is aangeslagen onder de kiezers. „Dat moeten we dus maximaal blijven uitdragen." Het CDA is spectaculair teruggevallen naar de vierde plaats, achter de PvdA, D66 en de WD, zo blijkt uit de laatste opiniepei ling van Bureau Interview. Deze vier zijn volgens de peiling nu vrijwel even groot ge worden. De PvdA krijgt 20,3 procent van de stemmen, wat neerkomt op 31 kamerzetels. D66 krijgt even veel zetels, maar haalt pro centueel iets minder stemmen (19,8 pro cent). Op de derde plaats komt de WD met 19,7 procent (goed voor dertig zetels) en het CDA sluit de rij met 19,5 procent en even eens dertig zetels. Het verlies van het CDA is vergeleken met de huidige 54 zetels tot recordhoogte geste gen: als er nu verkiezingen zouden zijn, ver liest de partij 24 zetels. Zelfs tijdens de AOW-crisis die de partij trof, was het-verlies niet zo fors. Vorige week konden de chris ten-democraten nog op 34 zetels rekenen. De andere grote partijen hadden toen alle drie 29 zetels. De PvdA verliest ook nog al tijd achttien zetels, maar de partij heeft er veel slechter voor gestaan. De slechte rqjultaten zullen niet tot een koerswijziging bij het CDA leiden, aldus Brinkman. „Ze zijn wel een signaal. We zul len nog harder ons best moeten doen ons programma op de kiezers over te brengen." Brinkman meent dat het niet aan zijn per soon ligt. dat het CDA zoveel verliest. De dalende kiezersgunst heeft volgens hem veel te maken met „de forse debatten op het regeringspluche. PvdA-voorzitter Rottenberg waarschuwt zijn partij voor 'zelfgenoegzaamheid', want het blijven voorspellingen. „Bovendien zijn wé de laatste maanden wel licht aan het groeien, maar we verliezen nog steeds ze tels." Lijsttrekker Kok is blij met de jongste peilingen, hoewel het om 'dagkoersen' gaat. Hij benadrukte dat het voor de PvdA be langrijk is te blijven regeren. Van de overige partijen verliest Groen- Links iets vergeleken bij vorige opiniepei lingen (van twaalf naar tien: het huidige ze telaantal is zes). SGP, GPV en RPF blijven gezamenlijk op acht zetels staan (een winst van drie). Ook de CD van Janmaat blijft drie zetels winnen en komt uit op vier. Naast de nieuwkomers Socialistische Partij (SP) en Algemeen Ouderen Verbond (beide twee zetels), worden er nog twee nieuwe partijen in de Kamer verwacht: de Unie 55-plus en CP'86 met elk één zetel. ,▼,[#11131 HET WOORD IS AAN Emerson De hele geschiedenis is een ver haal van de kracht van minderhe den en enkelingen. VANDAAG Binnenland Buitenland Cultuur Economie/Beurs Familieberichten Feiten en meningen Info Programma's Randstad Regio Religie Sport VANDAAG OOK SMAAK PAGINA 25 HET WEER Verwachting van het KNMI voor morgen Later regen Vannacht een enkele opklanng mogelijk nog wat regen. Mini mumtemperatuur omstreeks 2 graden. Overdag half tot zwaarbe- 1 wolkt en vooral in de middag en avond af en tdë regen Middag- temperatuur ongeveer 9 graden. j Vannacht weinig wind. Overdag j toenemend tot matig, kracht 3 a 4, (l uit zuidwest. Dertig procent op de fiets naar het werk Drie van de tien Nederlanders gaan op de fiets naar het werk. ruim de helft gaat met de auto en slechts één op de tien gaat met het openbaar vervoer. Dat blijkt uit vandaag gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek over 1993. In vergelijking met 1985 blijkt er weinig veranderd. Het aan deel van de personenenauto is sindsdien gestegen van 48 tot 50 procent, de fiets bleef con stant-op 31 procent. Ook het openbaar vervoer bleef nage noeg gelijk op 12 procent. geen auto- en busbestemming is, gaat het gros van de vakan tiegangers toch naar Spanje en - gedeeltelijk - Portugal. In Spanje zelf is de stormbal overigens ook gehesen. Op ver zoek van onder meer de Inter nationale Federatie van Toeris tische Ondernemingen (IFTO) en de Europese Commissie in Brussel is de Spaanse overheid zich intensief met het probleem aan het bemoeien. Adri van Breda van het Spaanse Ver keersbureau in Nederland: „Overal in de vakantiegebieden zijn overlegsituaties ontstaan om te voorkomen dat we toe standen krijgen zoals vroeger. We willen ons natuurlijk niet twee keer aan dezelfde steen stoten. Het gaat na een paar slechte jaren nu weer heel goed met Spanj'e en dat willen we graag zo houden." Leidsch ITagWad NIEUWE ABONNEES ONTVANGEN DE KRANT DE EERSTE 2 WEKEN GRATIS. Ja, dat is goed nieuws Dus neem ik nu een abonnement. j Plaats: I rel: :ontrole bezorging) Na de eerste 2 weken I betaal Ik mijn abonnement: Per maand automatisch I 2930) j Per kwartaal via acceptgiro l85,55) j automatisch 84,55) Nr. bank/giro. Of bel 071-128030 712141 400114

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1