Leidsch Dagblad Geen grap NU OPEN Chaos bij rijksheffingen >k 2e Paasdag Spullen van 'La Brard' geveild 19 wordt Gerrit Komrij van die 200 columnisten die allemaal op dezelfde onderwerpen zitten. Kabinet legt grote loterijen aan banden Judaskus in spijkerbroek Vrijspraak voor verdachte moord op provinciale weg zijn wij open in Alphen en Voorschoten Kamsteeg LEIDER DORP Oerknal opent Archeon GOED NIEUWS IDERDAG 31 MAART 1994 4 OPGERICHT 1 MAART 1860 NR. 40428 LOSSE NUMMERS ƒ1.60 e-import en IRT-informant reeg volgens Het Pa- toestemming om gro- Etieveelheden cocaïne P voeren uit Colombia. M «Bollenstreek lllicht loolbussen |ECIO ROZA VAN DER VEER usmaatschappij Centraal frland onderzoekt of ze in .intermaanden speciale jfl)lbussen kan laten rijden. Binderzoek moet uitwijzen I voldoende belangstelling radit vervoer is en welke rou- Hnoeten worden gereden. Hs de bedoeling dat de bus- Htussen de herfst- en de gaarsvakantie gaan rijden, ds januari heeft Centraal Hrland bij wijze van proef rholierenbus rijden langs :holen in Lisse en Hille- Twee keer 's morgens en keer 's middags rijdt een an Noordwijkerhout naar Ik. Hillegom en vervolgens Een andere bus rijdt van dwijk naar Voorhout, Sas- Lisse tot Hillegom, jl de derde tussen Nieuw- lep en Lisse pendelt. bus rijdt tot mei. „Dan It het weer mooier en kun de leerlingen weer op de licht G. Kamerik van Cen- Nederland toe. deze bussen na de herfst- ntie weer gaan rijden, [t af van het haalbaarheids- ïrzoek naar het scholieren- Der. Centraal Nederland voor het hele gebied tussen en, het Noordzeekanaal en Amsterdam-Rijnkanaal sa- met de scholen kijken de leerlingen precies van- i komen en of ze al met de kunnen. Als dat laatste niet geval is, wordt gekeken of scholierenbus die leemte opvullen. Binnen enkele nden moet het onderzoek ifgerond. tgangspunt voor Centraal ?rland is dat er geen geld op lissen hoeft te worden toe- zd. Dat is nu nog wel het 1 bij de 'proefbus' in de Bol- Ireek, ook al geeft Kamerik dat de bus 'redelijk' wordt nikt '.m. Goede Vrijdag is onze koopavond verplaatst naar Dnderdag (vandaag) 31 maart. sintratuln ïidseweo 518. tel. 071-763748 Vermoeide Komrij Westerhof Dood- en doodmoe I Hans Westerhof te- ocv kende een contract I voor drie jaar bij FC Gro- I ningen na een mislukte missie bij PSV. sevilla In Spanje herleven in de Goede Week die aan Pasen vooraf gaat veel rooms-katholieke tradities. Er gaat geen dag voorbij zonder proces sies. Gisteren trok in de Andalusische hoofdstad Sevilla de Broederschap van de Kus van Judas door de straten. Bij een reusachtig reclamebord van een spijkerbroekenfabrikant leverde dat een merkwaardig plaatje op. foto epa Regelingen gevoelig voor misbruik; administratie deugt niet DEN HAAG GPD Het kabinet wil volgend jaar de grote loterijen aan banden leg gen. Hoofdprijzen mogen niet meer boven de één miljoen uit komen en er komen beperkin gen voor spelprogramma's op televisie die loterijen organise ren. Dit staat in de nota 'Kansspe len in balans' die binnenkort aan de Tweede Kamer wordt aangeboden. De regering vindt de sterke groei van landelijke lo terijen ongewenst, omdat het gokverslaving in de hand zou werken. Bovendien zou de fondsenwerving voor goede doelen in het gedrang komen, als de loterijen steeds meer geld aantrekken. Een van de meest succesvolle loterijen is tegen woordig de Nationale Postcode Loterij, die een jackpot kent van zeven miljoen gulden. Spelprogramma's op TV die de kijkers in staat stellen mee te doen aan een loterij, mogen vanaf 1 januari 1995 niet langer duren dan anderhalf uur. Er mag minder reclame worden gemaakt voor loterijen en er moet een reclamecode worden opgesteld. In bepaalde gevallen zullen organisatoren van loterijen zich moeten houden aan een sche ma dat wordt opgesteld door het Centraal Bureau Fondsen werving. Dit bureau bepaalt wanneer er bepaalde publieks acties mogen worden gehouden voor een goed doel. Loterijen zouden in dit schema worden ingepast. LEIDEN/DEN HAAG Er deugt weinig van twintig heffingen die de overheid aan burgers en bedrijven oplegt. Dit zegt de Algemene Rekenkamer, onafhankelijk controleur van rijksuitgaven, in het Jaarverslag 1993. Het gaat onder meer om schoolgeld en kijk- en luistergeld. De Wintig heffingen, van verschillende ministeries, brengen samen jaarlijks zo'n 4,6 miljard gul den op. DEN HAAG GPD Volgeps de Rekenkamer is vaak niet bekend wie de heffing moet betalen. De meeste departe menten weten ook niet hoeveel het innen van hun heffingen kost. Meestal worden die kosten betaald uit de algemene rijksmiddelen. Zij worden niet afgetrokken van de ontvangsten uit de heffing. Vrijwel alle heffingen blijken gevoelig voor misbruik en onei genlijk gebruik. De departe menten doen geen onderzoek naar mogelijkheden misbruik tegen te gaan. De controle laat te wensen over. Vaak ontbreekt de mogelijkheid om sancties op te leggen aan mensen of bed- rijkven die niet betalen of de heffing proberen te omzeilen. De opbrengsten van heffin gen blijken vaak ook niet ge bruikt te worden voor het doel waarvoor zij bestemd zijn. In dient, aldus de Rekenkamer. 1992 was dit het geval bij bijna Bij de meeste heffingen zijn de helft van alle heffingen. Re- geen regels' getroffen wat er gelmatig is ook onduidelijk moet gebeuren als er meer geld waarvoor de heffing eigenlijk binnenkomt dan gedacht. Ook als je leven je lief is; maak dan werk van je tuin, als je tuin je lief is, dan graag tot ziens! gjsjipdlcgini^csoinitfeiro bloemendaal b.v. hoogmadeseweg leiderdorp rijksstraatweg wassenaar rentebaten of opbrengsten van boetes gaan vrijwel nooit direct naar het doel waarvoor de hef fing is bestemd. Als er in de departementale begrotingen al melding wordt gemaakt van de heffing en de opbrengsten, is de gegeven in formatie vrijwel steeds sum mier. Er komt bijvoorbeeld nooit uitleg voor grote verschil len tussen geraamde en feitelijk binnengekomen opbrengsten. Naar aanleiding van het on derzoek van de Rekenkamer hebben de betrokken ministers Hirsch Ballin (justitie), Ritzen (onderwijs), Alders (VROM), Maij (verkeer). Andriessen (eco nomische zaken), Bukman (landbouw) en d'Ancona (WVC) inmiddels beterschap beloofd. Zij zijn het allen met de kritiek Pagina 3: Grote vervuilers snel aangepakt. De 53-jarige man uit De Lier die werd verdacht van de kille moord op de 33-jarige Leidse C.H. van Esch, is vanochtend door de Haagse rechtbank vrij gesproken. Tegen de man was vijftien jaar cel geëist door offi cier van justitie mr. I van Ek, omdat hij de bedenker zou zijn van de liquidatie van de vrouw op zaterdag 25 september 1993. Van Esch werd toen op een par keerplaats langs de provinciale weg van Leiden naar Roelo- farendsveen door het hoofd ge schoten. De rechtbank vindt niet dat er voldoende bewijzen zijn voor de theorie van Van Ek. Volgens de officier van justitie was de man uit De Lier het brein achter de moord op Van Esch, zijn voormalige schoon dochter. Hij wilde zich wreken omdat zijn zoon door belasten de verklaringen van Van Esch voor 2,5 jaar achter de tralies is terecht gekomen. Bovendien zou de ex-schoonvader door de moord de voogdij over zijn kleindochter willen krijgen. Wel moet de man uit De Lier acht maanden de gevangenis in met aftrek van de voorarrest omdat in zijn woonwagen ver boden wapens zijn gevonden. Het moordwapen zat hier niet bij. Op Goede Vrijdag, 1 april, heeft IKEA Delft geen koopavond. Wij zijn dan geopend van 10.00-18.00 uur. 'Deze zijn natuurlijk wel van Patty geweest' >71 - 769307 AUTOBEDRIJVEN MCDONALD'S" RESTAURANT MET McDRIVE" dagen per week geopend Altijd goed P. Snoepweg. Leiderdorp. A l Afslag Leiderd»>rp DEN HAAG AD VAN KAAM Veel staal en chroom van Duitse makelij op het parkeerterrein, een batterij fout geklede papa razzi met flitslampen voor het podium, zeer opvallend aanwe zige 'dames' met dito decolletés in de stampvolle zaal en hun met Rolexen en gouden kettin gen behangen 'vriendjes' die nochalant met de biedbordjes zwaaiden. Ziedaar het decor van de faillissementsverkoping van Patty Brard zoals die giste ren in het Haagse Promenade Hotel werd gehouden. Als aas gieren cirkelden ze boven de gemeenschappelijke prooi. De toch ruim bemeten Resi dentiezaal van het statige 1 laag- se hotel was uiteindelijk nog veel te klein om alle belangstel lenden en kopers te kunnen herbergen. Een deel moest ge noegen nemen met een plaatsje in de garderobe waar het de vei ling op video kon volgen. Waar lijk overal zaten en stonden mensen. En de stemming zat er van meet af aan in. Het best nog te omschrijven als zijnde opge wonden. Geen greintje clementie leek het publiek te hebben met de voormalige zangeres van de destijds zo succesvolle meiden groep Luv. Veel eerder heerste er zo'n sfeertje van 'boontje komt om z'n loontje'. Als je de roddelbladen moet geloven, hield La Brard, die ook nog een blauwe maandag TV-presen- tatrice was en een eigen blad runde, er een zeer flamboyante levensstijl op na. Versleet ze rij ke mannen bij de vleet en kon het geld niet op. Wie dan in dit calvinistische land op z'n bek Loven en bieden voor de spulletjes van Patty Brard in een afgeladen zaal v De veiling bracht een kleine drie ton op. gaat zoals het haar en haar laatste vlam Eric Peute verging behoeft niet op veel mededo gen te rekenen. De veilingmeester van het huis Troostwijk voelde wat dat betreft het sfeertje gistermiddag prima aan. Hij deed in elk geval net zo hard mee om dit circus tot een grandioos succes te ma ken. „Koop toch wat", maande hij het bij kavel 17 een acht hoekig wortelnoten tafeltje licht aarzelende publiek. „Al is het alleen maar als aandenken aan Patty. Zo'n kans krijgt u nooit meer." Een kleine drie ton bracht de veiling uiteindelijk op. En met de verkoop van haar kapitale pand aan de lavastraat zal de totale schuld van de zangeres, geschat op 1,5 miljoen gulden, wel afgedekt worden. De gou den platen van Luv brachten veruit het meeste geld op. Voor 78.000 gulden mocht de Am sterdamse eigenaar van de dis cotheek IT de tien hebbedinge tjes meenemen. Verder kwam alles wat los en vast zat in haar huis ter tafel. Van snuisterijen tot tweezits- banken en van piano's tot de in het Haagse Promenade Hotel. F O TO DICK HOCF WONING aangebroken drankflessen. Veel ging voor meer weg dan zij er zelf ooit voor heeft betaald. In de hoop dat de glitter en glamour van Patty Brards' we reldje ook op hem of haar zou afstralen, legde de liefhebber grif 180 gulden neer voor drie blauwe vazen. „Maar die koop je bij de Hema toch voor twee tientjes", sprak een prijsbewus te vrouw vol verbazing half- hardop uit. „Ia. joh, snap dat dan", repliceerde haar vriendin onmiddellijk. „Deze zijn na tuurlijk wel van Patty geweest." ALPHEN AAN DEN RUN. Heel Nederland moet weten dat het archeologisch thema park Archeon vanavond offi cieel wordt geopend. Daar om gaan om 20.16 uur op zestig plaatsen in het land vuurpijlen de lucht in. Bij el kaar moeten de vuurpijlen zorgen vooreen 'oerknal'. De pijlen gaan onder an dere ae lucht in in het Zuid limburgse landgraaf, maar ook in het Groningse Appin- gedam. Dichter bij huis ste ken vuurwerktechnici pijlen af in Alphen, Leiden, Gouda, Zoetermeer en Den Haag. Het signaal voor het afsteken van het vuurwerk wordt van avond via radio 3 gegeven door ANWB directeur P Nouwen. Hij verricht de ope ning in gezelschap van com missaris van de koningin in Zuid-Holland S. Patijn en de Alphense burgemeester M. Paats. Vanaf morgen is Ar cheon voor het publiek toe gankelijk. Zie PaytaoJJ van dtf teil. BOSS 'TPumi Big B<j« leden tir.sen OnenowdhoAen en /fodurt Geen krant ontvangen? nri 071-143241 DCL. 071-128030 HET WOORD IS AAN Thomas Overbury Soms zijn roem en kwaliteit van voorouders werkelijk van waarde, bijvoorbeeld bij een aardappel. VANDAAG Binnenland - Buitenland - Cultuur Economie/Beurs Familieberichten Feiten en meningen Info 19,20,21,23 Programma's - Randstad Regio Religie Sport VANDAAG OOK WEG EN WIEL PAGINA 31 HET WEER Verwachting van het KNMI tot morgenavond Eerst regen Veel bewolking en enige tijd re gen 's Middags ook enkele opkla- nngen, afgewisseld door een bui Minimumtemperatuur omstreeks 7, middagtemperatuur ongeveer 10 graden Wind uit zuid, krachtig, 6, aan de kust en op het IJsselmeer stormachtig, 8, overdag draaiend naar zuidwest tot west en iets af nemend. 2° PAASDAG GEOPEND 11-17 UUR IUMI,. un.,,11 Jencikova^) Kwaliteit, design, voordelig AMSTEADAM-C Molsteeg 12. hoek Spustrul AMSTERDAM GokJerlandptein 46 ARNHEM Rakkerstraat 6 EJNDHOVEN-C AochteVraat 62 DEN HAAG Denneweg 4 GRONINGEN irstraal 27 LEIDEN-C Haarlemmerstraat UTRECHT GiWonkwamor 173. (Hoog Cathart(ne) VLAARDINGEN-C Hoogstr jat 32 88 69 I cid.seh Dagblad NIEUWE ABONNEES ONTVANGEN DE KRANT DE EERSTE 2 WEKEN GRATIS. i Ia, dat is goed nieuws Dus neem ik i nu een abonnement. j Plaats: [TM: j (l.v.m. controle bezorging) Na de eerste 2 weken I betaal ik mijn abonnement: Per maand automatisch I 29,30) Per kwartaal vla acceptgiro (ƒ85.55) I automatisch 84,55) j Nr. bank/giro: Of bel 071-128030

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1