Leidsch Dagblad couemve 'IRT-affaire moet gevolgen krijgen' PENSEEL GOED NIEUWS Aanslag op synagoge Nieuwe actie tegen tracé van flitstrein bloemendaal b.v. 'Bollenstreek over 25 jaar dichtgeslibd' Strook drijfzand tussen Monster en Scheveningen Laatste Dracula in antiek Schiphol en bonden eens (JDAG 25 MAART 1994 951 OPGERICHT 1 MAART 1860 NR. 40423 LOSSE NUMMERS 1,60 Zoekt u Een.. Hein Chrispijn 4000m antiek interieur i 11 111i i NIEUWE ABONNEES ONTVANGEN DE KRANT DE EERSTE WEKEN GRATIS. la, dal is goed nieuws i Dus neem Ik nu een abonnement, i (l.v.m. controle bezorging) Na de eerste 2 weken betaal ik mijn abonnement: Per maand automatisch 1/ 29,30) Per kwartaal via acceptgiro 85,55) automatisch 84,55) Nr. bank/giro: I Handtekening:. Hugo Boss Melka Desch Brax vooriaïïrf StateTof Art mannenmode HAARLEMMERSTRAAT 175, LEIDEN 071-122823 Volgende week kamerdebat over onderzoeksrapport HET WOORD IS AAN Marie de Flavigny Een trouwe vrouw is bewapend; een trouwe man slaapt. De hoofdrolspelers in de IRT-affaire kunnen niet zonder meer op hun post blijven. „Dat is slecht voor de politie, slecht voor justitie en slecht voor de diender op straat dat mensen die zulke fouten maken gewoon blijven zitten." Zo reageerde voorzitter VVieringa van de commissie die de IRT-affaire onderzocht, gisteravond op de eerste reac ties op zijn rapport. DEN HAAG GPD De Tweede Kamer onderbreekt volgende week donderdag het paasreces om het onderzoek met de verantwoordelijke be windslieden te bespreken. WD, D66 en Groen Links vinden dat de ministers Hirsch Ballin (justitie) en Van Thijn (binnen landse zaken) niet vrijuit gaan. D66'er Kohnstamm, voorzitter van de kamercommissie voor politiezaken, vindt het idioot als niemand aan het rapport per soonlijke consequenties zal ver binden. „De beide ministers BERLUN GPD waren voluit verantwoordelijk voor het geklungel." Het CDA wil duidelijkheid over de vraag of Hirsch Ballin er juist aan heeft gedaan het IRT op te hef fen. De PvdA stelt dat „Hirsch Ballin zijn ondergeschikten niet in de hand heeft, maar daarvoor hoeft hij niet te hangen". Volgens de commissie was de opheffing van het IRT een kapi tale blunder, waarvoor de Am sterdamse hoofdofficier van jus titie Vrakking, procureur-gene raal Van Randwijck. de Amster damse hoofdcommissaris Nordholt en commissaris Van Riessen in hoge mate verant woordelijkheid dragen. Vrak king is evenals Van Riessen ,.in ernstige mate te kort gescho ten". meent de commissie. Te gen het handelen van Van Randwijck bestaan „ernstige bedenkingen" en Nordholt heeft „niet doortastend" opge treden. Het besluit het IRT op te doeken was voorbarig en on doordacht, concludeert het rap port. Tijdens een persconferentie in Amsterdam meldden Vrak king en Nordholt gistermiddag lering te trekken uit een aantal punten van kritiek. Maar zij houden vol dat bij het IRT spra ke was van ontoelaatbare op sporingsmethodiek. Pagina 2: Wiarda's kop rolt het eerste. Politiek moet politie in de ga ten houden. VANDAAG PAGINA'S36 Binnenland3,5 Buitenland7 Cultuur25 Economie/Beurs6 Familieberichten4 Feiten en meningen2 Gesprek van de dag17 Info24 Programma's9 Randstad16 Regio11,13,14,15 Religie12 RTV Show8 Sport19,20,21 VANDAAG OOK VRIJE TIJD PAGINA 27 HET WEER Verwachting van het KNMI tot morgenavond Af en toe zon Vannacht opklaringen en langs de kust mogelijk een bui Minimum temperatuur omstreeks 2 graden. Overdag af en toe zon en in het noordoosten nog kans op een bui. Middagtemperatuur ongeveer 8 graden. Noordwestenwind, matig, aan de kust en op het IJsselmeer eerst nog krachtig of hard Geen krant ontvangen? 071-143241 071-128030 ABONNEE ^SERVICE Groene Hart zet onderzoeksbureau in Groene-Hartgemeenten laten een onderzoeksbureau de plaat selijke gevolgen van de hoge snelheidslijn (HSL) op een rijtje zetten. De resultaten willen de gemeenten Rijnwoude, Zoeter- woude, Leiderdorp, Jacobswou- de en Alkemade gebruiken in hun strijd tegen de lijn, waar het kabinet vorige week in principe voor koos. Mocht de lijn door het Groe ne Hart onstuitbaar zijn, dan kunnen de conclusies hun waarde bewijzen bij het inpas sen van de HSL in het gebied. Gemeentebestuurders weten dan waar de lijn de minste schade aanricht aan huizen, landschap en (water)wegen en kunnen klagende burgers naar het rapport verwijzen. De verleden week gepresen teerde HSL-nota is volgens de vijf gemeenten 'veel te vaag'. „De consequenties van de tra cés staan onvoldoende gedetail leerd in de nota", zegt de burge meester van Alkemade, A. Meerburg. Zo vraagt hij zich af of het echt nodig is om het stukje provinciale weg tussen Rijpwetering en de A4 'zijn functie' te laten verliezen als de HSL de weg gaat snijden. Ook zijn gemeenten benieuwd of er voor 70 miljoen gulden inder daad een tunnel mogelijk is bij Oude Rijn en het stiltegebied bij Hazerswoude. Na de eerste nota over de HSL, twee jaar geleden, schakel den de gemeenten ook een on derzoeksbureau in. Dat onder zocht toen andere varianten: helemaal langs de A4 en dwars door het Groene Hart. De vari ant langs de A4 is nog niet hele maal van tafel, maar het tracé door het Groene Hart is flink omgegooid: ten oosten van Lei derdorp schiet het eerder naar de rijksweg, zodat het Hoogma- de niet noordelijk maar zuide lijk passeert. Onduidelijk is nog hoe duur het nieuwe onderzoek wordt: twee bureaus moeten nog een offerte uitbrengen. Ook ge meenteraden dienen er zich nog over uit te spreken. Volgens Meerburg moet het een aanvul ling zijn op de studie die TNO in opdracht van provincie en Groene-Hartgemeenten gaat verrichten naar 'flitsen' over be staand spoór, een variant waar de opdrachtgevers voor kiezen. Pagina 15: 'Zolang het kan, houden we HSL tegen'. als je leven je lief is; maak dan werk van je tuin, als je tuin je lief is, kijk dan op pagina 34 graag tot ziens! hoogmadeseweg leiderdorp rijksstraatweg wassenaar iurgemeester van Leiden C. Goekoop en Karin Bloemen openden gisteren de Keukenhof. De cabaretière doopte een naar haar vernoemde tulp. FOTO HIELCO KUIPERS „De Bollenstreek wordt veel meer van bin nenuit bedreigd. Verandert de situatie niet, dan is er over 25 jaar geen Bollen streek meer. Die is dan dichtgeslibd." Met die woorden nam burgemeester C. Goe koop van Leiden gistermiddag tijdens de opening van Keukenhof de door H. van Os aangereikte handschoen op. De voorzitter van de bloementuin wilde van de burgemeester van Leiden wel eens weten hoe hij dacht over de toekomst van de streek. Zeker nu de Leidse regio een deel van de 13.000 woningen die zij in de komende jaren moet bouwen, in de Duin en Bollenstreek hoopt te realiseren. Goekoop was uitgenodigd om de ope ning van de bloementuin te verrichten, omdat Clusius exact 400 jaar geleden de tulp vanuit Turkije naar Leiden haalde. In het hol van de leeuw schroomde hij niet om vertegenwoordigers van het bollenvak en zijn collega-bestuurders uit de Bollen streek duidelijk te maken dat zij eens de hand in eigen boezem moeten steken. „Ik ken de Bollenstreek nog uit de oor log. Het was destijds een open gebied met onafgebroken bollenvelden en de duinen als fraai decor. Sinds die tijd zijn gemeen ten en dorpskernen uitgedijd, de bollen velden vervangen door rijtjeshuizen. En wat zie ik op mijn weg hier naartoe: con structiewerkplaatsen, tapijthallen en bungalowparken. Asfalt vervangt lang zaam de geestgronden." Pagina 13: 'Maak van Bollenstreek land schapspark'. Vermoedelijk zijn rechts-extre- misten verantwoordelijk voor de aanslag afgelopen nacht op de synagoge in de Noordduitse stad Lübeck. De daders gooiden brandbommen door een van de ruiten van de synagoge. In twee kamers die als kantoorruimte worden gebruikt, ontstond brand. De bewoners van het ge bouw konden zich in veiligheid brengen. De schade was gering, mede doordat buren direct de brand weer alarmeerden. Tot dusver ontbreekt elk spoor van de da ders. De recherche van de deel staat Nedersaksen spreekt van 'poging tot moord'. Weer problemen rond Leidse Lakenfeesten LEIDEN LOMAN LEEFMANS Horeca-ondernemers die evenementen organiseren tijdens de Leidse Laken feesten, twijfelen over het doorgaan van de activitei ten. Het gaat om traditio nele onderdelen van de feesten, zoals Leiden Culi nair, Leiden Middeleeuws, de 'No-parties' op het Ar senaalplein, alsmede di verse muziekfestivals op pleinen en in straten. De twijfel wordt veroor zaakt door de houding van de gemeente, die allerlei kosten in rekening brengt zoals leges, precariorech ten, schoonmaakkosten en de huur van dranghekken en parkeerplaatsen. Vorig jaar reikte de ge meente de horeca de hand. Zo kwam de huur van hek ken en het schoonmaken van feestpleinen voor re kening van de plaatselijke overheid. „Maar toen werd al duidelijk dat je bijvoor beeld de heffing van preca- rio niet zomaar buiten werking kan stellen. Dat is een gewone, door de ge meente geïnde belasting en dan geldt het gelijk heidsbeginsel", aldus H. van Woerden, chef kabinet van de gemeente en sinds jaren betrokken bij de La kenfeesten. Van Woerden twijfelt overigens niet aan het doorgaan van alle onder delen: „Er wordt op dit moment bij de gemeente bekeken hoe we de onder nemers tegemoet kunnen komen. Binnen enkele we ken wordt duidelijk of en op welke wijze dat gebeurt. Pagina 11Ondernemers houden slag om d&arm. Leidse burgemeester waarschuwt bestuurders en inwoners Sikh-leider doet boete 2Buta Singh is langs de Sikh-tempels van Noord-lndia getrokken om vloeren te vegen. Tegen federatie 7 De Bosnische Serviërs wijzen deelname aan de federatie van Kroaten en moslims af. De Serviërs willen zelfstandig blijven. Terminale thuiszorg y| n Dominee JJ. Poort I Z bood vrijwilligers uit de terminale thuiszorg in Katwijk gisteren 'een stok en een staf'. Uitzonderlijk verschijnsel op bet strand: AD VAN KAAM Drijfzand op het strand is een natuurverschijnsel dat maar zelden voorkomt. Tot schrik van de politie Haaglanden ontstond die unieke situatie gisteren op een strook van vijftien kilometer strand tussen Monster, Kijkduin en Scheveningen. Persoonlijke ongelukken deden zich niet voor, maar wel overleed een paard dat was weggezakt later aan zijn verwondingen. Over de oorzaak van het vreemde verschijnsel tasten de politie Haaglanden en het Hoogheemraadschap van Rijn land in het duister. Die laatste instantie is verantwoordelijk voor het kustbeheer in de regio. „Heel uitzonderlijk en nog nooit meegemaakt", liet woordvoer der Meijer in een eerste reactie weten. Navraag bij zijn experts aan de kust leerde hem: „Dat dit de laatste honderd jaar niet is voorgekomen." Een 'waterdichte' verklaring heeft Meijer niet één-twee-drie voor handen. Wel een stukje theofie. „Drijfzand is zand dat rondom is verzadigd met water. We kennen het vooral van bouwlocaties waar zand wordt opgespoten met water, waarna het drijfzand is. Zodat het spul door een pijp is te vervoeren. Bij vloed vindt op het strand een soortgelijk verzadigingspro- ces in het klein plaats. Je.kent het effect wel van de afdruk van je voet die nog even in de vloed lijn blijft staan. In Kijkduin moet sprake zijn geweest van een extreme verzadiging. Waar om juist daar is evenmin be kend. Een complex van allerlei factoren." Bij eb zal het gevaar voor mens en dier vandaag snel af nemen, verwacht Meijer. „Het water trekt weg en wat achter blijft is hard zand. Het normale proces. Dc kans op herhaling blijft natuurlijk aanwezig, maar acht ik niet groot." de gewoonte op na hield Turkse veroveraars terecht te stellen door hen op palen te laten spietsen. Een jaar of twintig geleden kwam een oudere dame de win kel van Berbig binnen om haar familiezilver op waarde te laten schatten. Onmiddellijk viel de handelaar het bijzondere wa pen op dat in het zilver was ge slagen. Zo kwam hij achter de geschiedenis van de Roemeense familie Kretzulesco en uiteinde lijk nam de laatste prinses uit het geslacht, Katharina Olym- pia, hem aan als zoon. Sinds zes jaar mag Berbig zich dan ook prins noemen. Hij is dus geen legitieme zoon en geen bastaard, maar eerder een 'uitverkorene'. De laatste nakomeling van Dra cula praat niet met vleermui zen. Hij slaapt niet in een graf kist, maar in een warm bed en gaat 's nachts al helemaal niet op stap om mooie vrouwen in de nek te bijten en hun bloed te drinken. Ottomar Rodolphe Vlad Dracula Prins Kretzulesco is een doodgewone antiekhan delaar die vijftig jaar geleden werd geboren in Berlijn-Schoe- neberg. Ottomar Berbig heette hij nog enkele jaren geleden. De figuur van Dracula is gebaseerd op Vlad Dracul 'de Spielser', die in het begin van de 15de eeuw als vorst in Walachije heerste en er Honderden werknemers van de Luchthaven Schiphol demonstreerden gisteren tegen de afbraak van hun arbeidsvoorwaarden en voor hun baan. FOTO UNITED PHOTOS DE BOER SCHIPHOL «BILL MEYER De vakbonden en de directie van de luchthaven Schiphol hebben vanmorgen overeen stemming bereikt over een nieuwe CAO. Daarmee zijn ver dere acties van het luchthaven personeel van de baan. Het ak koord is onder grote druk van de vakbonden tot stand geko men. Gisteren demonstreerden honderden medewerkers van de luchthaven voor het behoud van hun baan en tegen afbraak van de arbeidsvoorwaarden. De details van het bereikte akkoord waren voor het ter perse gaan van deze editie niet bekend. Duidelijk mag zijn dat de hon den (AbvaKabo, CFO en VPS) in grote lijnen hun zin hebben ge kregen. Schiphol was van plan een aantal bedrijfsonderdelen uit te besteden. De directie wilde daar alleen van afzien als de lonen voor een periode van twee jaar werden bevroren. Dat was on acceptabel voor de bonden. On der druk van de demonstratie is het overleg gistermiddag hervat. Vanmorgen werd duidelijk dat de partijen elkaar gevonden hebben. Uitsluitend motor voertuigen bezoekers ATD- en P2-gebouw

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1