EIDEN Zoveelste complicatie bij bouw Roomburg rakers moeten ind verlaten llende Zijlwijkschool voorbij rry, maar ik kan niet meer volgen' Macht over het stuur kwijt Aanval met bijl bestraft 'Beledigde' Leidenaar krijgt alternatieve straf voor mishandeling ?Ha S. Haasse )AG 23 MAART 1994 li 13 -3 'VAN ECMOND 071-356414. PLV -CHEF HANS KOENEKOOP. 071-356429 buit bij inval kraakpand Stadsloterij 1 K ^en g°k)e wagen is I D al eeuwenoud. De stadsloterij was rond 1600 een waar volksfeest in Lei den. Zestig collecteurs wa ren er druk mee. Zeiler Zoeterwoudenaar I O Willem Tijssen bouwde als 17-jarige jon gen zeilbootjes. Nu viert hij zijn 25-jarig jubileum als bouwer van jachten. Monorail /t -7 Bewoners van de I Zuiderkeerkring in Alphen zijn voor de aanleg van een monorail naar Ar- cheon. Discussie over stadsgrens kan Leiden subsidie kosten KRACHTIG SIGNAAL ij een inval in een kraakpand aan de Morsweg in Lei- t de politie gistermiddag kleine hoeveelheden hard- en ;s in beslag genomen. Zes mensen werden aangehou- oor verhoor naar het bureau aan de Langegracht ge- e politie heeft aanwijzingen dat er vanuit het gekraakte s verhandeld werden. dag Leidse scouting aterdag26 maart is uitgeroepen tot 'Nationale Scouting Leidse St. Jozefgroep laat het publiek kennismaken met viteiten via een open dag. Van 12.00 tot 16.00 uur laat verschillende scoutingactiviteiten zien zoals tafelvuur, oken en sponsgooien. Het clubgebouw is te vinden aan nderstraat (zijstraat Herensingel) in Leiden. ling over rijksuitkering wethouder financiën, de Vreeze, weet niet meer verbaasd of te- Id is. Samen met bur- C. Goekoop en zijn in Delft en Haarlem daag naar Den Haag om een gezamenlijke ring af te leggen tegen ng van het geld uit het •fonds. Het rijk wil de aan Leiden vanaf 1997 zes miljoen gulden terwijl in de Sleutel- gerekend op vijf tot •n gulden méér. Delft en Haarlem was hting dat de bijgestel- lsleutel van de rijks- >or gemeenten tot ho- ingen zouden leidén. tief om gezamenlijk op tegen het rapport van voor de Gemeentefi- is van Leiden uitge- »rv ;eze wees er vanoch- pk voor zijn vertrek, op en twintig jaar artikel ente is geweest. „Rijks- )0ren hebben na uitge- testudering van onze i-prkend dat Leiden een ancieel probleem heeft -jad niet in haar eentje n komt er nog een louse-party in het ge- >edrijfspand van Jamag an de Willem Barentsz- in Leiden. Het vonnis _Jer Robbers, dat hij gis- sprak, luidt dat de kra len vijf dagen het pand ontruimen. Dat geeft ze ie gelegenheid komend Je een laatste feest te Als die vijf dagen zijn 6tn, mag de eigenaar van VA de hulp inroepen van 8tmom de krakers eruit Beheer zag de laatste I net lede ogen toe hoe ;p van tien krakers van 1 aan de Barentszstraat nhoop maakte. Vooral e-party's op vrijdag en waren de eigenaar een het oog. In het kort ge- kan oplossen. Mede daarom kreeg Leiden in het laatste jaar van z'n artikel 12-periode com pensatie vanwege de zwakke sociale structuur (veel inwoners met een lage inkomen, red.) en de hoge woningdichtheid. Nu blijkt dat deze criteria met in gang van 1997 weer komen te vervallen. Sorry hoor, maar dan kan ik het niet meer volgen." De Vreeze zegt ook boos te zijn op een passage in het ge wraakte rapport waarin ervan wordt uitgegaan dat Leiden vanaf 1997 moet gaan rekenen op inkomsten uit de onroerend- goedbelastingen van 10.50 gul den per 3.000 gulden waarde van het plaatselijke onroerend goed. De wethouder heeft ge zien dat die bedragen elders in het land veel lager zijn. „Waarom moet een hoogle raar in het westen van het land of iemand met een bijstandsuit kering in de Leidse Slaaghwijk veel meer voor zijn huis betalen dan zijn landgenoot in Meppel of Groningen?" De Vreeze zegt dat hij 'som ber' is gestemd over het effect van het gezamenlijke protest. „Het zal niet voor niets zijn dat de Raad voor de Gemeentefi- nanciën zo hoog, of beter ge zegd, zo laag, heeft ingezet." Vervolg van voorpagina De discussie over de Leidse stadsgrens is de zoveelste complicatie in de voorbereidingen op het bebouwen van Roomburg. Voor het einde van dit jaar moet de eerste paal van de ruim 700 woningen de grond in, anders kan Leiden fluiten naar welke financiële tegemoetkoming dan ook. En zal er in dat geval voornamelijk ruimte zijn voor dure huizen in de huidige polder. van de gemeente zitting hebben in de werkgroep die de plannen voor Roomburg ontwikkelt. Vol gens de stichting, die de belan gen van de bewoners uit de aangrenzende wijk Meerburg behartigt, zijn nog te veel zaken niet geregeld. „Ik geloof niet in sabotage, maar het is opvallend hoe de gemeente Leiden blun der op blunder stapelt", zegt A. Flippo en C. Laterveer van de leiden hans koenekoop „Maar dat slaan van die eerste paal moet lukken. Dat doen we op een gedeelte waar het oude en nieuwe bestemmingsplan netjes op elkaar passen", zegt Van Rij. Zijn optimisme wordt echter niet gedeeld door de stichting Meerburg, waarvan enkele le den samen met ambtenaren ding dat 10 maart diende bij de Haagse rechtbank, voerde Ja- mag aan dat geen enkele huur der interesse heeft in een ver waarloosd, gekraakt pand. De krakers menen echter dat er vóór hun komst in februari van dit jaar ook al geen belang stelling was. Het gebouw staat al vanaf juni vorig jaar leeg. Zij buitten de fabriekshal de afgelo pen weken uit voor het organi seren van house-party's, waar gemiddeld zo'n tweehonderd jongeren op afkwamen. Rechter Robbers deed op de zitting van 10 maart nog geen uitspraak, maar liet zich toen al wel scherp uit over de kraakac- tie. Vooral het feit dat de krakers nieuwe sloten op de deuren hadden gezet, zinde hem niet. „Is het een gunst dat de eige naar aan de krakers toestem ming moet vragen om zijn bezit te betreden?" stichting. De opsomming van fouten die het tweetal geeft, is schier oneindig. Nog altijd wacht Leiden op schriftelijke toestemming van de rijksdienst voor monumenten om de Mati- loweg te mogen doortrekken over het Romeinse castellum. En nog steeds is de verkaveling niet af, waarop zichtbaar is waar precies huizen, wegen, pa den en sloten komen in de wijk. Ook is de zogeheten vrijwa ringsverklaring nog niet gere geld. Daarin staat dat toekom stige bewoners van Roomburg nooit aansprakelijk kunnen worden gesteld voor vervuiling van de grond die het gevolg is van gifuitstroom van de voor malige vuilstort. „Als klap op de vuurpijl hoor den wij onlangs dat er straks toch bussen mogen rijden op de nieuwe brug over het Rijn- Schiekanaal. Dat is tegen alle af spraken in", zegt Flippo. Maar Van Rij weerspreekt dat, zegt dat het altijd al de bedoe ling is geweest om een busbrug over het kanaal te leggen. „Om dat je op die manier een renda bele doorgaande buslijn in stand kunt houden. In de bus die nu stopt in Meerburg, zitten te weinig passagiers." Overigens meent de wethou der dat de bewoners zich juist geen zorgen moeten maken. „Zij mogen natuurlijk meepra ten en moeten opkomen voor de belangen van de buurt. Maar het is niet de bedoeling dat ze de hand van de ambtenaar vast houden. Alles wat nu nog moet worden geregeld, is het werk van ambtenaren, en die zullen dat heus doen." leiden» Met een gebroken bekken is een 21- jarige man uit Aalsmeer gisteravond in het Academisch Ziekenhuis Leiden opgenomen na een ongeluk op de afslag van de A44 bij de Holiday Inn. Door nog onbekende oorzaak raakte de man op de afslag de macht over het stuur kwijt. De auto sloeg een aantal keren over de kop en bleef op zijn zijkant liggen. De brandweer moest eraan te pas komen om het slachtoffer, dat met zijn been bekneld zat on der het dashboard, uit de auto te halen. Het dak van de auto werd eraf gezaagd en vervol gens werd het slachtoffer voorzichtig op een brancard gelegd en naar het AZL vervoerd. foto hielco kuipers Hoewel ik de 16-jarige Nucihan özsoy niet heb gekend, rea geerde ik in gedachten waarschijnlijk als zovelen op het klei ne voorpaginabericht van vrijdag: wat verschrikkelijk dat zo'n jonge vrouw op deze tragische manier om het leven is gekomen, wat een drama voor de familie. Naar verluidt was er kennelijk een man die daar anders over dacht. Vlak na het ongeval schijnt een bouwvakker een hoogst onsmakelijk, discriminerend verband te hebben ge legd tussen Nucihans afkomst en het noodlottig ongeval dat haar overkwam. De politie die de man heeft gehoord, zegt dat de verdachte ontkent. Hij zou verkeerd begrepen zijn. Ik sluit die moge lijkheid ook niet uit. Per slot van rekening kwamen er heel wat emoties los na het ongeval en kunnen woorden een an dere lading hebben gekregen. Wat ik onmogelijk acht, is dat alle circa zestig jongeren die maandag de man op het bouw werk wilden gaan 'opzoeken' uit de eerste hand hebben ge hoord wat hij over het ongeluk nou eigenlijk gezegd heeft. De leerlingen maakten een verkeerde keus. een keus die door politie en schoolpersoneel overigens tijdig kon worden gecorrigeerd. Tegelijkertijd was ik blij met het signaal dat jongeren afgaven: een groep mensen die - al dan niet te recht in de veronderstelling dat er onaanvaardbare dingen waren gezegd over Nucihan - opstaat en krachtig hlijk geeft van verontrustingen boosheid. Een generatie die niet pikt dat vrienden en medescholieren een behandeling krijgen naar ras en huidskleur? 's Avonds reed ik met mijn auto door de stad. Het verkeer werd opgehouden dooreen lange stoet van mensen in het centrum. Ik was enigszins geirriteerd, zoals automobilisten dat zo vaak zijn. Van uit mijn ooghoeken zag ik ze voorbij trekken. Veel jonge mensen, onder wie veel leerlingen van Rembrandt Scholen Gemeenschap. Al jaren wordt in Leiden een fakkeltocht tegen ra- l cisme gelopen. Maar via -rYti Nucihan werd voor mij het probleem weer eens (vi heel concreet. Ik had er bij moeten zijn, maar W wendde in mijn auto mijn hoofd letterlijk een ^^B JB beetje af alsof ik er niet IVjL .jtftnr bij hoorde. En voor nu, nu heb ik mijn geweten afgekocht door veilig en vv afstandelijk vanachter X mijn personal computer dit artikel te schrijven. leiden/den haag persbureau cerberus „De politie heeft de pik op mij, zij wilden niet helpen, toen ik aan gifte deed, gooiden zij mij zelfs het politiebureau uit". Zo legde de 47-jarige Leidenaar gisteren aan de Haagse politierechter uit waar om hij op 6 juli vorig jaar voor de zoveelste keer de auto van zijn broer, de eigenaar van een tuinhuisjescomplcx aan tie Vlietwcg. met een bijl te lijf was gegaan. Die eigenaar heeft niet alleen al tal loze malen ruzies en processen gevoerd met de huurders van zijn 1 park, maar ook met zijn broer. Die broer moet over het stuk land van de parkeigenaar wil hij bij zijn tuinderij komen. De eigenaar pestte door een hek te plaatsen. De rechter woog in zijn vonnis mee dat de verdachte inmiddels alleen nog maar via de rechter met zijn broer in de clinch ligt. Daarom beperkte hij zich tot een voor- I waardelijke celstraf van twee weken. persbureau cerberus De twee vrienden die op 8 mei vorig jaar met de tengere Leidenaar een avondje uit waren in café Malle Babbe wisten niet wat ze zagen. Er komt een grote, stevige kerel binnen die recht op hun schriele vriend afstevent, wat beschuldigingen uit en deze een enorme dreun verkoopt. Resultaat: een gebroken neus, een gescheurd ooglid en een beschadigde traanklier. „Ik ben in principe geen vechtersbaas", had de dader later tegen de politie gezegd. Gisteren moest hij de kwestie opnieuw uitleggen aan de Haagse politierechter, mr. I. van der Heide. 't Was een simpel verhaaltje. De vriendin van de 20-jarige forsgebouwde Leidenaar had twee maanden voor het voorval het slachtoffer aange wezen als 'de jongen die haar beledigd had'. Het slachtoffer kreeg niet kans zich verbaal te verwe ren, want behalve dat de dreun al bijna onmid dellijk volgde, had hij zijn belager waarschijnlijk niet gehoord omdat hij slechthorend is. De jon gen wist van niks en was totaal geschokt door het voorval, zo constateerden de agenten die in hun proces-verbaal uitvoerig ingingen op het opmer kelijke postuur-verschil tussen dader en slachtof fer. „Achteraf gezien heb ik enorme spijt", was het enige wat de forse Leidenaar gisteren nog kon zeggen. Rechter Van der Heiden stak niet onder stoelen of banken dat hij eeh flinke straf voor de verdachte in petto had gehad, ware de Leidenaar niet onlangs door de rechtbank voor een ander delict veroordeeld tot een alternatieve straf. Dat delict had de Leidenaar na het 'gevecht' in Malle Babbe gepleegd, zodat de rechtbank deze zaak normaliter 'in een keer meegenomen zou heb ben'. De reqhtbank was voor het andere feit tot een dienstverlening overgegaan omdat de Leide naar na een periode van werkeloosheid eindelijk weer een baan had gevonden. Rechter Van der Heiden besloot daarom ook in dit geval tot een alternatieve straf over te gaan. Hij legde 60 uur dienstverlening op plus een maand voorwaarde lijke celstraf. Ook moet de veroordeelde 1500 gul den schadevergoeding aan het slachtoffer beta len. De officier van justitie had twee maanden cel, waarvan een voorwaardelijk geëist. 'httien jaar eindelijk nieuw onderkomen met de bouw van het nieuwe en de sloop van het oude gebouw. De leerlingen werden zo lang ondergebracht in het pand van de openbare basisschool De Dukdalf. De leerlingen en leraren kon den vorige maand hun gloed nieuwe school betrekken. „Dat was nog een heel gedoe. We mochten wegens geldgebrek van de gemeente geen verhuis bedrijf inhuren, dus moesten we het zelf doen. We hebben de kleuters maar een dag vrij gege ven, want die werden bij de ver huizing naar het tijdelijke on derkomen in De Dukdalf nogal emotioneel. Ze dachten dat ze niet alleen de school, maar ook hun juffen kwijtraakten. Nu hebben we de kinderen van groep acht met de spullen van de kleuters laten sjouwen." Bin nen een dag was het pand op orde, mede dankzij de ouders die spontaan kwamen helpen. Morgen viert de school de verhuizing naar het nieuwe ge bouw. Dan wordt de school offi cieel geopend. Het onderwij zersteam is heel tevreden met het uiteindelijke resultaat. Het grootste deel van de door hen voorgelegde eisen zijn geaccep teerd. „De architect heeft heel goed naar ons geluisterd, dat is ongelooflijk. We hadden geloof ik drie velletjes vol met sugges ties voor de inrichting. Natuur lijk is niet alles ingewilligd maar het grootste deel wel", aldus de directeur. Zo kreeg de school een beveiligd computerlokaal, aparte werkhoeken en plek. waar kinderen terecht kunnen die extra hulp met leren nodig hebben. „Ie waardeert het zo veel meer als je eerst in zo'n verpauperd gebouw hebt geze ten." De opening zal geheel in het teken staan van het thema 'feest'. Het geld voor de activi teiten hebben de leerlingen bij eengekregen met een sponsor loop. De leerlingen gaan met z'n allen naar de bioscoop, waar twee zalen zijn gehuurd. Verder is er onder meer een songfesti- val, een reünie voor oud-leerlin- De sloop van de oude school in volle gang. Op de achtergrond staat de nieuwe Zijlwijkschool die morgen officieel wordt geopend. gen en theater. foto loek zuyderduin Gedurende de laatste twee jaar in het oude schoolgebouw zak ten de ramen uit hun omlijsting en renden er muizen door het pand. Die ellende is nu voorbij voor de kinderen en leraren van de Zijlwijkschool. Morgen wordt hun gloednieuwe school aan het Schaduwpad officieel ge opend. In 1976 werd in de Merenwijk een 'semi-permanente' school neergezet voor leerlingen uit de buurt. Het ministerie van on derwijs ging er vanuit dat de toestroom van leerlingen na verloop van tijd zou stoppen. Dit bleek echter niet zo te zijn. Het leerlingenaantal op de Zijl wijkschool groeide alleen maar. Na zeventien jaar in het tijde lijke pand kon het echt niet meer. De school was totaal uit geleefd. .Alles lekte, het hout was verrot, het zag er niet uit", vertelt directeur J. Mooten. Toen de gemeente Leiden het probleem ook onderkende kon vorig jaar worden begonnen ïekenweek- tirijfster 1994 nzeloos lezen Haasse signeert: 24 maart 19.30-20.30 uur Querido

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 13