Leidsch Dagblad Actiegroep ^saboteert rijksweg 11 Gemeenten in Leidse regio in toekomst fors gekort Jonge gevangenbewaarders gevoelig voor corruptie DE ZOMER IN UW BOL? Politie moet leerlingen intomen Brand in oude verffabriek Spielberg triomfeert met tien Oscars GOED NIEUWS ÏNSDAG 22 MAART 1994 tfEL OPGERICHT 1 MAART 1860 NR. 40420 LOSSE NUMMERS ƒ1,60 panning Korea's L165S De VS hebben beslo- f ten Patriot-raketten aar Zuid-Korea te sturen m militaire installaties te eschermen. Bedevaart /t Katwijkers togen I naar Gelderland voor een bedevaart naar Katwijks meest gelezen schrijver Joh. G. Veenhof. ,en actiegroep die zich 'Kink in de kabel' noemt, pro- eert de aanleg van de rijksweg 11 te saboteren. Gister- ,acht zijn alle kabels en snaren van twee grote asfaltbre- ers doorgeknipt, vorige week werden alle ruiten inge- ooid van een rijdende hijskraan. De eigenaar van de werktuigen - het Beverwijkse aannemingsbedrijf Lute - is oor tenminste 25.000 gulden gedupeerd. •iden hans koenekoop la een persverklaring heeft (ink in de kabel', waarvan ver- ere gegevens niet bekend zijn, jstenniddag de sabotage-acties ipgeëist. Het comité verzet zich Bgen de aanleg van rijksweg 11 i het bijzonder en de opruk- jende asfaltering in het alge neen. Het vindt het onverteer- laar dat de vele bezwaarschif- en en mondelinge protesten •an omwonenden en gemeen- ëbesturen de komst van de nelweg niet konden tegenhou- jen. „Voor ons is de maat vol. Ve hebben er genoeg van om te 'ertrouwen op inspraak en me iezeggenschap", staat te lezen n de persverklaring. 'Kink in de kabel' maakt ook jen verwijt aan de gemeente >eiden, die aanvankelijk een fel- e tegenstander van rijksweg 11 was, maar zich sinds kort voor- jtander heeft verklaard. „Leiden ladelt andere gemeenten op net lawaai, stank, opstoppin- en en verkeersongelukken. Een (uidelijk voorbeeld van huiche- arij", aldus de persverklaring. De actievoerders hebben het ABP verhoogt hypotheekrente heerlen anp Hel Algemeen Burgelijk Pen sioenfonds (ABP) heeft zijn hy potheekrente verhoogd. De ta rieven voor hypotheken met gen looptijd van 5 jaar en langer gaat met ingang van morgen met 0,3 procent omhoog. ABP deed ook al mee met de jongste renteverhoging begin maart, toen de meeste hypotheekne mers hun tarieven verhoogden. ABP Hypotheken rekent vanaf komende woensdag voor zijn tienjarige annuïteitenhypotheek 7,2 procent. Op 3 maart ver hoogde de instelling dg rente al Van 6.5 tot 6,9 procent. Voor een vijfjarige hypotheek gaat het tarief woensdag omhoog tot 6,8 procent, terwijl het op 2 maart zelfs nog op 6 stond. De renteverhoging is gedeel telijk een gevolg van de markt ontwikkelingen en voor een deel een inhaalslag, aldus J. Ha- bets van ABP. Het is nog niet duidelijk of an dere marktpartijen volgen. ING Bank komt niet verder dan het nietszeggende commentaar: „We houden de marktontwikke lingen nauwlettend in het oog". ING verhoogde zijn - tarieven voor hypotheken met een loop tijd van drie jaar Begin maart met 0,2 procent. Rabobank heeft ook „nog geen plannen. Eerst moet de kapitaalmarkt zich wat stabieler tonen", aldus een woordvoerder. Bij de FBTO, die vaak voorop loopt bij wijzi gingen in de hypotheekrente, ontbrak gisteren nog elk idee over wat de instelling met de rente gaat doen. Van Hanegem nu trainer/coach van Feyenoord rotterdam anp l eyenoord en Wim van Hane- gem hebben overeenstemming Bereikt over een nieuwe ar beidsovereenkomst. Ze zijn een verbintenis voor onbepaalde tijd aangegaan met ingang van 1 juli. Van Hanegem wordt trai- her/coaeh van het eerste elftal Van de landskampioen. Geert Meijer treedt per 1 juli op als jtrainer van de hoofdmacht en Wordt coördinator van de tech nische staf. tot nog toe twee keer gemunt op machines van Lute. Afgelo pen weekeinde zijn ze de nieu we rijksweg opgegaan ter hoog te van het viaduct over het spoor Leiden/Alphen aan de rand van het park Cronesteyn. Twee grote breekinstallaties zijn onklaar gemaakt. Deze machi nes vergruizen klompen oud as falt tot korrels, die worden ge bruikt als ondergrond voor nieuw asfalt. „Mijn baas heeft zich suf gepiekerd. Vooral ook omdat vorige week de ruiten zijn ipgegooid van een mobiele hijskraan. Hij kon maar niet be- 'denken wie er nou zo'n hekel aan hem heeft", zegt een mede werker van Lute. De vernieling was volgens haar deskundig uit gevoerd, zo netjes waren alle kabels en snaren doorgeknipt. Ook waren transportbanden ka pot gescheurd. „Maar wel met grof geschut. Want de sloten die aan de machines hangen, kun je echt alleen maar met een gro te betonschaar doorknippen." Er is aangifte gedaan van de vernielingen bij de politie, maar ook daar is niet bekend wie er achter de actiegroep zitten. Kummer Q Yves Kummer, aan- 2 J voerder van lands kampioen DIOK, is geko zen voor het wereldrugby- team The Barbarians Geen krant ontvangen nri 071-143241 |DCL. 071-128030 FC Lisse wil beslag op gemeentehuis lisse roza van der veer alphen aan den run» Het voormalige bedrijfspand van Sigma Coatings aan de Alphense Emmalaan is gisteravond in vlammen opgegaan. De brand kon worden beperkt tot de loodsen, hoewel het vuur dreigde over te slaan naar de woningen aan de overzijde. foto bende bruyn De Stichting Sportcomplex FC Lisse en de plaatselijke voetbal vereniging overwegen beslag te laten leggen op het gemeente huis. Zo willen zij bijna zeven ton van de gemeente los krij gen. Beide organisaties stappen naar de rechter als de gemeen teraad van Lisse morgenavond niet over de brug komt met de toezegging dat ze financiële steun krijgen voor het opknap pen van de sporthal. Lisse wil dat verenigingen zelf opdraaien voor de onderhouds kosten van hun accommoda ties. Dat is bij de stichting en de voetballers van FC Lisse in het verkeerde keelgat geschoten. De stichting beroept zich op oude afspraken waarin staat dat de organisatie voor groot onder houd bij de gemeente kan aankloppen. Nu dat niet het ge val is. wil de stichting een ver vroegd afgeloste lening terug hebben. De voetbalclub meent op eigen kosten voorzieningen te hebben aangelegd die de ge meente voor andere clubs wel heeft betaald. Lisse weigert over terugbetaling te praten. Reden voor de organisaties om hun claims desnoods via de rechter op te eisen. Vogelwachter raapt eieren alkemade nig van en wil dat de vogelclub de raper royeert. „Het is natuurlijk absurd dat de vogelwachter eieren gaat ra pen die hij eigenlijk moet be schermen". aldus een woord voerder van de politie. „Daarom zet hij ook stokjes bij nesten. Niet om die nesten vervolgens gemakkelijker leeg te kunnen rapen, dunkt me." Een vogelwachter met vijf kie vitseieren in zijn pet. De politie van Alkemade betrapte de man gisteren in een weiland in de gemeente. De vogelwachter ver klaarde dat hij de eieren in vei ligheid wilde brengen omdat de boer de dag erop zou gaan eg gen. De politie gelooft daar wei- leiden «jan kuys los angelesSteven Spiel berg en zijn Holocaust-epos 'Schindler's List' hebben vannacht de 66ste Oscar uitreiking gedomineerd. De 'List' kreeg maar liefst zeven Academy Awards, terwijl Spielbergs andere grote kas succes van 1993, 'Jurassic Park', nog eens drie Oscars in de wacht sleepte. Spiel berg zelf werd uitverkoren tot beste regisseur. 'Schind ler's List', die twaalf maal was genomineerd, werd niet alleen de beste film, maar kreeg ook Oscars voor de muziek (van John Williams), het camerawerk (Janusz Ka- minski), het script (Steve Zaillian), de decors en de montage. Pagina 21: Britten en leren grote verliezers. foto reuter blake sell Gemeenten in de Leidse regio krijgen in de toekomst veel minder geld uit het Gemeente fonds. Leiden zal een korting krijgen die kan oplopen tot 5,5 miljoen gulden per jaar. De grootste ldapper maakt Wasse naar: dat levert zo'n negen mil joen gulden in. Ook Alphen aan den Rijn zal fors moeten bloed en: minus 6,5 miljoen. In Oegst- geest en Voorschoten gaat het om bedragen tussen de vier en vijf miljoen. Een en ander blijkt uit cijfers van de gemeenten, die zich baseren op een vertrou welijk advies van de Raad voor deGemeentefinanciën. De verschuivingen leiden tot enorme bezuinigingen in de Leidse regio. Er is door diverse gemeenten woedend en verbijs terd gereageerd. In sommige gevallen loopt de korting op de gemeentelijke begroting op tot tien procent van het totaal be schikbare geld. En dat komt bo venop de bezuinigen die in de meeste gemeenten de afgelo pen jaren al zijn doorgevoerd. De voorstellen van de raad, gebaseerd op de situatie in het jaar 1992, houden in dat 400 ge meenten achteruit gaan en 250 gemeenten vooruit. Ongeveer 600 miljoen gulden wordt van de eerste naar de tweede groep verschoven op een totale uitke ring van 15 miljard gulden. Daarnaast hebben gemeenten inkomsten van ongeveer 5 mil jard gulden uit eigen belasting bronnen. Als het kabinet het ad vies overneemt en het nieuwe stelsel in 1997 zonder al te veel wijzigingen wordt ingevoerd, zullen de gemeenten uit deze regio jaarlijks de volgende be dragen moeten inleveren in ver gelijking met de Gemeente fondsuitkeringen uit 1992: War mond 900.000 gulden; Zoeter woude 2,9 miljoen; Jacobswou- de 1,4 miljoen; Alkemade 1.6 miljoen; Oegstgeest 4.6 miljoen; Voorschoten 4.1 miljoen; Lei derdorp 1,8 miljoen; Wassenaar 9 miljoen; Alphen aan den Rijn 6,5 miljoen; Ix-iden 3.5 miljoen. Ter Aar 650.000 gulden; Rijn- woude 1.4 miljoen. Pagina 15: Leids tekort loopt miljoenen meer op. den haag cpd Jonge en onervaren gevangen bewaarders zijn kwetsbaar voor omkopingen en bedreigingen door criminelen. Dit conclu deert een projektgroep onder leiding van psycholoog drs. J. Dhondt van het ministerie van justitie. De commissie adviseert staatssecretaris Kosto (gevange niswezen) snel te investeren in opleidingen en begeleiding van jong gevangenispersoneel. Ook zou er een gedragscode moeten komen voor penitentiair inrich tingswerkers (PIW's). Boven dien gouden er meer oudere be waarders moeten worden aan gesteld. De commissie stelt in haar rapport 'Kwetsbare relaties' vast dat er in gevangenissen corrup tie voorkomt. Alleen is niet be kend op welke schaal. Jaarlijks komen maar enkele zaken van omkoping of afpersing aan het licht. De commissie stelt dat de kans op corruptie is toegeno men door de enorme toename van het aantal cellen als gevolg waarvan ook extra, met name jong, personeel moest worden aangetrokken. Deze bewaarders blijken kwetsbaarder te zijn voor omkoping of bedreigingen door zware criminelen dan hun oudere collega's. Ook is de sfeer binnen de inrichtingen een broedplaats voor corruptie. De kans op normoverschrij- Kleurige zomertuinen worden nu gemaakt De bloembollentljd begint In onze winkels vindt u een heel bijzonder voorde'elpakket Volop kleur en heel veel variatie. Prachtige Gladiolen, Dahlia's, schitterende Lelies, Sparaxis, Brodlaea en Allium. Van hoog tot laag van fel tot pastel. U krijgt er 10 Geluksklavertjes bij cadeau 100 bloembollen, iL/™ met 10 Geluksklavertjes gratis. Deze aanbieding geldt zolang de vooraad strekt leiden loman leefmans Een groep van ongeveer zestig scholieren moest gistermiddag op de Brandts Buyskade door een flinke politiemacht in toom worden gehouden. De jongeren wilden verhaal halen op een Leidenaar die, vlak nadat de 16- jarige Nurcihan özsoy een noodlottig ongeval overkwam, over haar zeer grievende en dis criminerende uitlatingen zou hebben gedaan. De man was vrijdag aan het werk bij de nieuwe stcrflats aan de overkant van de Rembrandt Scholen Gemeenschap aan de Noachstraat toen rond half acht in de ochtgnd de fietsende Nur cihan bij het oversteken van de kruising Brandts Buyska- de/Churchilllaan werd geschept door een vrachtwagen en enkel uren later overleed. Leerlingen van de school zeggen discrimi nerende opmerkingen van de man te hebben gehoord en wil den hem vrijdag al te lijf gaan. Maar door tussenkomst van personeel van de school kon de zaak worden gesust. Gistermiddag rond 14.00 lie pen de emoties op school op nieuw hoog op. Een flinke groep verzamelde zich op die plek en dreigde verhaal te halen bij de man. De politie wist evenwel verdere escalatie te voorkomen. Naar aanleiding van het inci dent vrijdag heeft de leiding van Rembrandt Scholen Gemeen schap bij de politie aangifte ge daan van discriminatie. De ver dachte bouwvakker, een 47-jari- ge I-eidenaar. is gistermiddag op het leidse politiebureau ver hoord vanwege zijn vermeende discriminerende opmerkingen naar aanleiding van het ongeval van het Turkse meisje. Hij ont kent overigens discriminerende uitspraken te hebben gedaan en wil in contact komen met leer lingen en schooleiding om zijn opmerkingen uit te leggen. Vriendjes en klasgenoten van de verongelukte 16-jarige Nur cihan özsoy hebben door het voorval niet alleen verdriet en verslagenheid maar ook woede en onbegrip te verwerken ge kregen. De leiding en docenten HET WOORD IS AAN Frederik van Eeden Als kinderen nooit andere wegen zouden zijn opgegaan dan hun ouders, zouden we nog in holen wonen. VANDAAG PAGINA'S 24 innenland3,5 Buitenland9 Cultuur21 Economie/Beurs8 Familieberichten4 Feiten en meningen2 Info20 Programma's11 Randstad19 Regio13,15,16.17 Religie14 Sport22,23 VANDAAG OOK WETENSCHAP PAGINA 10 Het Weer ZACHT Veel bewolking en nu en dan re gen of motregen. In de middag in het zuiden mogelijk een enkele opklaring Minimumtemperatuur omstreeks 7 graden Middagtem- peratuur ongeveer 13 graden Zuidwestengind, toenemend tot vrij krachtig, 5, aan de kust en op het IJsselmeer tot hard of storm achtig, 7 a 8. Meeste caravans hebben gebreken den haag gpd Acht op de tien caravans verto nen gebreken. Eén op de twin tig kampt zelfs met zulke ernsti ge mankementen, dat het ver keer daardoor in gevaar wordt gebracht. Ook het interieur van caravans laat vaak te wensen over door gebreken aan de gas installatie en elektrische bedra dingen. Bovendien blijken de vereiste papieren voor zware caravans vaak niet in orde te zijn. Dat blijkt uit een globale inventarisatie van de onderzot- ken naar de veiligheid van cara vans die door minister Maij Weggen (verkeer) gisteren aan de Tweede Kamer is aangebu dend gedrag is toegenomen, stelt de commissie. Daarom zijn maatregelen nodig om de kans op corruptie te verkleinen. Naast meer aandacht voor de opleiding en het aanstellen van oudere bewaarders, pleit de commissie voor het verhogen van de minimumleeftijd voor bewaarders naar 23 jaar. Ook zou er iets gedaan moeten wor den aan het klimaat binnen ge vangenissen. Het gedrag van collega's wordt nu nauwelijks besproken, omdat bewaarders niet voor verklikker willen spe len. Voorts zou het opdelen van grote gevangenissen in kleinere units corruptie tegen kunnen gaan, evenals het opstellen van een gedragscode. L.cïdsch XXi Dagblad NIEUWE ABONNEES ONTVANGEN DE KRANT PE EERSTE 2 WEKEN GRATIS. fa, dat 1$ goed nieuws Dus neem ik nu een abonnement. van de school hebben de afgelo pen dagen in samenspraak met de schoolarts een team uit hun midden geformeerd om aange slagen leerlingen op te vangen en te begeleiden. De 3-Mavo klas waar het Turkse meisje in zat, is apart behandeld. „Met de klasgenootjes is al tijdens het afgelopen weekeinde veel ge praat en gekeken of we hun ui tingen van woede en verdriet kunnen opvangen, aldus rector A. Harteveld van de scholenge meenschap. Een groot aantal leerlingen besloot gisteravond mee te doen aan de fakkeltocht tegen racisme die in de binnenstad werd gehouden. Ongeveer 500 mensen liepen mee. Voorletters: - Adres: Postcode: Plaats: -ni/v Tel: (l.vjrt. controle bezorging Na de eerste 2 weken betaal ik mijn abonnement: Per maand automatisch 29.30) 0 Per kwartaal via acceptgiro f 85,55) O automatisch 8*1.55) Nr. bank/giro:

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1