Leidsch Dagblad CDA: lagere ziektekosten ouderen BIG aiïü A 23 Brits-Iers onderonsje Belastingvrij extraatje mag niet bij 3 oktober Werkloosheid in regio stabiel GOED NIEUWS VRIJDAG 18 MAART 1994 Van der Sar hoopt op één helft in Oranje zeist rob onderwater [Edwin van der Sar is geselec teerd voor het Nederlands Elf tal, dat woensdag in Glasgow en oefeninterland speelt tegen ichotland. De Ajax-doelman itoonde zich gisteren bijzonder [verheugd over de uitnodiging Oranje. „Dit had ik zeker |niet verwacht", aldus de inwo- n Voorhout. Jïoen Theo Snelders, de tweede doelman van Oranje, zich vori- ge week geblesseerd in Ensche- jde meldde, begon Van der Sar stilletjes op een invitatie te ho pen. „Ik dacht bij mezelf: als het herstel niet zo snel vordert, kan ik er misschien bij zijn." De hoop werd gistermiddag waar heid: Van der Sar vliegt maan dag met Oranje mee naar Schotland. De 23-jarige Ajacied heeft er drie interlands voor het Olym- IpiSch Elftal opzitten. Door de keuze van bondscoach Dick Ad vocaat begint Van der Sar in- I middels voorzichtig te dromen /an het wereldkampioenschap n de Verenigde Staten. Voor de Defeninterland van woensdag ekent de Voorhouter voorals- f nog nergens op. „Ik ga er maar 't dat De Goey speelt, dat vastigheidje. Maar mis- f schien zit er voor mij een helftje zou mooi zijn als ik me dan kan bewijzen." Pagina 23: Rob Witschge krijgt S herkansing in Oranje Morgen in het Zaterdags Bij voegsel een uitgebreid inter view met Van der Sar. Invalide vrouw jaagt inbrekers met stok weg Een 62-jarige Katwijkse heeft gisteravond vanuit haar rolstoel twee jeugdige inbrekers- met een stok op de vlucht doen slaan. De vrouw hoorde vanuit de schuur achter haar woning aan de Prins Bernhardlaan ge- I luiden die ze niet vertrouwde. Aangezien ze alleen thuis was, 1 nam ze gewapend met een stok poolshoogte. Toen ze in de I schuur twee knapen aantrof die wilden inbreken, verkocht ze j hen met de stok enkele flinke tikken. De dieven sloegen daar na op de vlucht. OPGERICHT 1 MAART 1860 NR 40417 LOSSE NUMMERS ƒ1.60 Onderhandelingen 2 De Kroaten en Serviërs zitten door toedoen van een Russische diplo maat voor het eerst aan de onderhandelingstafel. Nederlanderzuinig 3 Waar Amerikanen acht keer zoveel lenen, pof te de Nederlander afgelo pen jaar nauwelijks meer dan in '92. Kerk en Wereld A A WassenaarderJ de I *T Jong is door de her vormde synode benoemd tot voorzitter van het cen trum Kerk en Wereld. Verrassing In het kader van de a. I K&O Meester-serie 1995 komt de Academy of St. Martin in the Fields naar Leiden. Brenda Schultz Brenda Schultz is er niet in geslaagd de finale van het tennistoer nooi van Key Biscayne te bereiken. PvdA laat eigen voorstel vallen voorplan Brinkman CDA en PvdA willen de ruim 160.000 bejaarden met een laag inkomen en een dure particuliere ziektekostenverze kering flink tegemoet komen. CDA-lijsttreker Brinkman presenteerde gisteren een variant op een eerder plan van PvdA-kamerlid Van Otterloo om de ziektekosten voor de ze groep flink te verlagen. Voor het CDA-plan moet de AOW-premie omhoog, al is nog niet bekend hoeveel. ziekenfonds als ze na hun 65ste met hun inkomen onder de zie kenfondsgrens kwamen. Sinds 1986 moeten ze echter particu lier verzekerd blijven. Ook met Bejaarden die vóór hun pen sioen particulier waren verze kerd, kwamen tot 1986 in het 'Politie weigert steeds vaker aangifte burgers' den haag gpd De politie weigert steeds vaker aangiften van burgers op te ne men. Dat blijkt uit het sterk ge stegen aantal klachten'dat vorig jaar bij de Nationale Ombuds man is binnengekomen. In 1992 werden bij het bureau twintig klachten in behandeling genomerr vanwege het niet, niet volledig of niet juist opnemen van een aangifte bij de politie. In 1993 is dat aantal m'eer dan verdubbeld tot in totaal 49. Op de details en de achter gronden van deze klachten wil het bureau van de Ombudsman nog niet ingaan, omdat het ui terst gevoelige onderwerp deel uitmaakt van het Jaarverslag dat volgende week wordt gepresen teerd. Een woordvoerster wilde wel kwijt dat de klachten uit het he le land afkomstig zijn en dat er geen duidelijke structuur zit in het verweer van de kant van de politie. Rechter dwingt 46-jarige nian tot DNA-test De Utrechtse rechtbank heeft een 46-jarige man uit Doorn verplicht bloed af te staan voor een DNA-test. Deze test moet uitwijzen of hij de verwekker is van het kind waarvan zijn 41-ja rige ex-vriendin uit Amsterdam in verwachting is. De twee hadden een relatie die er toe leidde dat de man de echtelijke woning in Doorn ver liet en bij zijn vriendin in Am sterdam in trok. Verleden jaar keerde hij echter plotseling te rug naar zijn vrouw en kinde ren. Later hoorde hij dat zijn ex- vriendin zwanger was. Omdat de man via een advo cate had laten weten niet de verwekker van het in mei ver wachte kind te kunnen zijn, spande de ex-vriendin verleden week een kort geding aan. Zij eiste de afgifte van bloed voor een DNA-test en een bedrag van tienduizend gulden voor de zwangerschaps- en bevallings- kosten. Vice-president mr. De Ko- ning-Beij vond het 'in hoge ma te waarschijnlijk' dat de man de vader van het kind is. Zij ver plichtte hem, om zekerheid te kunnen krijgen, tot de afgifte van een buisje bloed voor een DNA-test. Verder legde zij hem een bedrag van drieduizend gulden op als bijdrage in het onderhoud van het kind. de toen als tegemoetkoming in gevoerde en flink gesubsidieer de standaardpakketpolis betaalt een echtpaar ruim 350 gulden ziektekostenpremie per maand en een alleenstaande ongeveer 180 gulden. PvdA'er Van Otterloo vond dat te veel geld voor mensen met een kale AOW of AOW met een klein aanvullend pensioen en maakte een initiatief-wets voorstel om alle bejaarden tot een bepaald inkomen (iets on der de ziekenfondsgrens) weer HET WOORD IS AAN Samuel Johnson Kennis der dingen is vals. indien de kennis van de samenhang der dingen ontbreekt. VANDAAG onder te brengen in het zieken fonds. Volgende week behan delt de Kamer dat voorstel. Brinkman, die zwaar onder vuur ligt van de bejaarden van wege de voorgenomen AOW- bevriezing, heeft gisteren op de valreep een eigen variant gelan ceerd. Voor particulier verzeker de bejaarden met een beschei den aanvullend pensioen (1.000 gulden per maand voor alleen staanden, 1.500 gulden per maand voor gehuwden) wordt daarin de premie voor hun ziek tekostenpolis verlaagd tot het bedrag dat een via het zieken fonds verzekerde bejaarde be taalt. Dat scheelt een alleen staande ongeveer 140 gulden per maand en een echtpaar ruim 200 gulden, aldus Brink man in een vraaggesprek met het ANP. Het geld voor deze maatregel moet volgens CDA- kamerlid De Jong komen uit een kleine verhoging van de AOW-premie. Hoe het plan technisch verder precies in el kaar zit, wilde De Jong vanmor gen niet kwijt. Hij zal het CDA- plan volgende week inbrengen bij de behandeling van het ini tiatief-wetsvoorstel van Van Ot terloo. PvdA'er Van Otterloo zegt ak koord te zijn met dit CDA-voor- stel. mits de premieverlaging op 1 juli kan ingaan. Bovendien vindt hij dat de regeling een au tomatisme moet zijn 'waarbij de ouderen niet eerst door een hele papierwinkel heen moeten om voor de regeling in aanmer- king te komen'. Binnenland - Buitenland Cultuur 28 Economie/Beurs Familieberichten Feiten en meningen Gesprek van de dag - Info Programma Randstad Regio Religie RTV Show - Sport londen De 'Queen Mum', de 93-jarige moeder van de huidige Britse vorstin Elizabeth II, poseert v plaats in het kader van St. Patrick, de beschermheilige van Ierland. r de fotografen c Een werkgever mag zijn perso neel officieel geen belastingvrij extraatje toestoppen voor het 3 oktoberfeest. Dit heeft de com missie voor de verzoekschriften van de Tweede Kamer beves tigd. Het Leidse bouwbedrijf De Bolster BV had tegen deze gang van zaken een bezwaarschrift ingediend. „Het is toch idioot dat je werknemers geld geeft voor Leidens Ontzet en dat be drag dan in de boeken moet zetten als sinterklaasgift," vindt administrateur J. Overkleeft. Alleen voor de christelijke feestdagen en sinterklaas mag een werkgever een belastingvrij bedrag van maximaal honderd gulden per keer geven. Het be drag dat een werkgever jaarlijks mag uitkeren is recentelijk met tweehonderd gulden verlaagd tot driehonderd gulden. De Bolster BV wilde graag verruiming van de web „In het zuiden geven werkgevers met carnaval ook een extraatje," al dus Overkleeft. Nu gaat het be drijf gewoon op de oude voet verder. „Begin oktober geld ge ven en op vijf december boe ken." leiden monica wesseling De werkloosheid in de Leidse regio, de Duin- cn Bollenstreek en in Alphen en omgeving is de afge lopen twee maanden niet verder gegroeid. Daar mee steken deze regio's gunstig af tegen het lan delijke beeld. In Nederland zijn er in de periode december-februari 115.000 werklozen bijgeko men en is de werkloosheid op het hoogste punt sinds 1988. Het Regionaal Bestuur Arbeidsvoor ziening Rijnstreek (FtBA) verwacht in de Leidse re gio de komende maanden zelfs een daling van het aantal werklozen. Ook binnen Zuid-Holland steekt het gebied van de RBA Rijnstreek gunstig af. Gemiddeld over de provincie is zes procent van de beroepsbevolking werkloos, in het RBA-Rijnstreekgebied is dit vier procent. Directeur D. Visser van de RBA is niet verbaasd. „Deze regio kent een uitzonderlijk dy namische arbeidsmarkt. We schreven vorig jaar bijna 50.000 werkzoekenden in en voor bijna evenveel mensen vonden we een baan. Dat bete kent dat de bedrijvigheid in beweging is." Visser blijft echter voorzichtig: „Bij Fokker is net die enorme klap gevallen. Enkele honderden werknemers wonen in ons gebied. Die krijgen we er de komende tijd dus bij." Aan de andere kant leveren de agrarische sector en de toeristenindus trie zomers altijd meer banen op. Bij de vier arbeidsbureaus van Lisse, Katwijk. Leiden en AJphen stonden op 31 december in 1993. 18.500 mensen als werkzoekend ingeschre ven, drieduizend meer dan vorig jaar. Leiden telt de helft van het aantal werkzoekenden, de drie andere arbeidsbureaus 'verdelen' de andere helft. Corneliani Hugo Boss Brax Arrow Camel Boomerang Breestraat 142, Leiden 071-133258 Leidse (16) op Churchilllaan verongelukt Een 16-jarig Leids meisje is van morgen om het leven gekomen bij een verkeersongeval op de Churchilllaan. Ze werd bij het oversteken van de kruising met de Brandts Buyskade geschept door een vrachtwagen. De 20- jarige bestuurder van de vracht wagen heeft in een eerste ver hoor tegenover de politie ver klaard door het rode licht te zijn gereden. Het meisje kwam met haar fiets vanuit de richting van het sportpark en was op weg naar school. Politie beëindigt ontvoering man Nog geen etmaal nadat hij in Lelystad werd ontvoerd, heeft de politie de 34-jarige man be vrijd, die door een groep van acht criminelen was meegeno men uit z'n woning. Het slacht offer heeft de ontvoering zonder verwondingen of kleerscheuren doorstaan. Maar hoe zijn emo tionele toestand is, daar wil jus titie in Zwolle niets over kwijt. Persofficier mevrouw I.A. Vermeulen: „De man had een strafblad, het vermoeden be staat dat drugshandel bij deze ontvoeringskwestie een rol heeft gespeeld." Defensie biedt ruimte voor asielzoekers Defensie heeft een lijst met veertien militaire lokaties opge stcld die gebruikt kunnen wor den voor de opvang van asiel zoekers. Staatssecretaris Frin- king heeft het overzicht per brief aangeboden aan minister D'Ancona van WVC, die daaruit een keuze zal maken. Het gaat om kazernes, maar ook om magazijnencomplexen en terreinen waar stacaravans en tenten voor de asielzoekers opgezet kunnen worden. „Wij verwachten niet dat WVC van alle terreinen gebruik zal ma ken", aldus defensie. Minister D'Ancona had de fensie om een overzicht van lo katies gevraagd die op korte ter mijn beschikbaar zijn. Als de terreinen door WVC geschikt bevonden zijn, worden de be trokken gemeenten gepolst over de opvang van eventuele asiel zoekers. VANDAAG OOK DENKSPORT PAGINA 27 HET WEER Verwachting van het KNMI tot morgenavond Wisselvallig Vannacht wegtrekkende regen en j minimumtemperatuur 4 graden. Overdag wisselend bewolkt en een enkele bui. Middagtempera- tuur 7 graden. Wind uit westelijke nchtingen, matig kracht 4, aan de kust en op het IJsselmeer krachtig j tót hard Na aanrijding op A4 twaalf kilometer file leiderdorp rov klopper Een aanrijding op de rijksweg A4, ter hoogte van de Rijnbrug bij leiderdorp, heeft vanoch tend een file veroorzaakt van zo'n twaalf kilometer lengte. Jmstreeks 7.00 uui reden vlet wagens in de richting Amster dam op elkaar. Volgens de poli tie was er slechts sprake van ge ringe blikschade. Omdat de wa gens in eerste instantie gewoon op de rijhaan bleven staan, slib de de weg in sneltreinvaart dicht. Om acht uur stond de file toi aan het Prins üauspleln bij Den Haag. NIEUWE ABONNEES ONTVANGEN DE KRANT DE EERSTE WEKEN GRATIS. la, dat is goed nieuws I Dus neem ik nu een abonnement, i i (l.v.m controle br7.orgingl Na de eerste 2 weken I betaal Ik mijn abonmunt omatisch Per m.i.mt I 29,30) O Per kwartaal via acceptgiro 85.55) I automatisch 84.55) J Nr. bank/giro: &v§ig kwaliteits- tenten, - slaapzakken, iüedms, - rugzakken, - scnoenen >nns Hendrikstraat 123-125 AJphen a/d Rijn Tel. 01720 - 75310 Of bel 071-128030

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1