Leidsch Dagblad Streep door bouwlocaties Blitse vrouwen baren eerste designerbaby ys Brusselse machtsstrijd over uitbreiding EU Warm onthaal voor Mandela 4F SPELRONOE VRNRRRG J,NJJIALHRRNT ^Hulshoff Koffieshop Manhattan moet dicht blijven GOED NIEUWS Paul de Leeuw mag Alexanderbad redden WOENSDAG 16 MAART 1994 OPGERICHT 1 MAART 1860 NR 40415 LOSSE NUMMERS 1.60 correspondent Voor het eerst in de geschie denis hebben vier Britse vrouwen het leven geschon ken aan baby's waarvan het geslacht op kunstmatige wij ze is geselecteerd, zo is giste ren bekend gemaakt. De ge boorte van de kinderen, vo rige maand, ontketende een storm van protest. Een van de critici is het conservatieve Lagerhuislid David Amess. Hij verwijt de artsen van de geslachtskeu- ze-kliniek de verlangens van ouders naar ofwel een meisje ofwel een jongen te exploite ren. „Het is ongelooflijk ar rogant om voor God te wil len spelen", aldus Amess. Te genstanders vrezen de ge boorte van steeds meer designer-baby'^Uit religieu ze overwegingen zouden bij voorbeeld veel ouders liever een jongetje willen. Dr. Peter Liu, de bioche micus die vorig jaar de om streden geslachtskeuzekli- niek in Londen opende, heeft toegegeven dat twee derde van zijn eerste twee honderd cliënten van Aziati sche afkomst was. Verreweg de meestcn van hen wilden jongens. Zijn 'Britse' cliënten wilden echter vooral meisjes. De door Liu gehanteerde techniek is niet nieuw. In 1973 werd de methode in de Verenigde Staten ontwikkeld door dr. Ronald Ericsson. Hij ontdekte een verschil in de 'zwemcapaciteit' van zaad cellen met mannelijke en zaadcellen met vrouwelijke chromosomen. Daarna ont wikkelde hij de techniek om deze cellen van elkaar te scheiden. De techniek be staat uit een buisje met een menselijk proteïne, waarin de cellen worden 'losgela ten'. De mannelijke cellen, die beter kunnem zwem men, bereiken de bodem van het buisje het eerst. De methode, die een be trouwbaarheidspercentage van ruim 70 procent heeft, wordt al langer in Amerika toegepast. Liu laat zijn pa tiënten een verklaring teke nen waarin zij zich verplich ten af te zien van abortus als het kind van het 'verkeerde' geslacht is. Schaduw over Noors lidmaatschap peter de vries correspondent Noorwegen is het gisteravond met de Europese Unie eens ge worden over de voorwaarden voor het lidmaatschap van de EU. Maar het akkoord wordt overschaduwd door een keihar de machtsstrijd tussen de mi nisters van buitenlandse zaken over de machtsverhoudingen in de uitgebreide Europese Unie. Door de nieuwe politieke crisis binnen de EU is het onzeker of Zweden, Finland, Noorwegen en Oostenrijk ook daadwerkelijk volgens schema al in 1995 hun plaats in Brussel zullen kunnen Vooral Engeland verzettte zich gisteravond hardnekkig te gen een versoepeling van de Brusselse stemptpcedures. Wanneer de EU groeit van twaalf naar zestien landen, zou- dën kleine groepjes EU-leden minder snel besluiten kunnen blokkeren. De regering van pre mier Major vreest echter een nieuwe rebellie van de Euros ceptici binnen de Conservatieve Partij, als Engeland zo zijn machtspositie in Brussel laat verzwakken. De twaalf oude EU-leden doen volgende week een laatste poging de stemmenruzie te be slechten. Het akkoord tussen Oslo en Brussel werd mogelijk nadat onderhandelaars over eenstemming hadden bereikt over de visserijrechten en het strenge beheer van de rijke Noorse visgronden. De 'visserij- oorlog' verhinderde vorige week dat Noorwegen tegelijk met Zweden, Finland en Oostenrijk een akkoord bereikte over het EU-lidmaatschap. mmbatho» Nelson Mandela begroet de razendenthousias- pagne van het ANC. De inwoners van Bophuthatswana te menigte die gisteren uitliep voor het bezoek van de kunnen, na de val van president Lucas Mangope die de ANC-leider aan het Zuidafrikaanse thuisland Bophuthats- verkiezingen wilde boycotten, net als andere Zuidafrikaan- wana. Mandela kwam in het kader van de verkiezingscam- se burgers volgende maand naar de stembus. Geen bouw Valkenburg en rond Zoetenvoude Leiden furieus Pagina 7: ANC en regering Zuid-Afrika pikken verstoring verkiezing niet. FOTO REUTER HOWARD BURDITT BEROEPSKLEDING II I Haarlemmerstraat 203-205 Leiden Telefoon: 071 - 121072 Er mogen geen huizen komen op het huidige vliegkamp Valkenburg of in de polders rond Zoeterwoude. De Oost- vlietpolder, langs de A4, mag niet worden gebruikt als be drijfsterrein. Deze gebieden behoren tot de bufferzone tussen Den Haag-Zoetermeer en Leiden die, aansluitend aan het Groene Hart, open moeten blijven, zo heeft mi nister H. Alders van ruimtelijke ordening besloten. Be bouwing in de Leiderdorpse Boterhuispolder en de Bol lenstreek is daardoor actueel geworden. onbegrip. Vooral omdat Leiden, Alkemade, Leiderdorp, Oegst- geest, Voorschoten en Zoeter woude na een lange en moeiza me discussie een akkoord had den bereikt over bebouwing van Valkenburg. De Grote Polder in Zoeterwoude is wat Leiden be treft hét alternatief. Alders wijst leiden rudolf kleun In Leiden is furieus gereageerd op het besluit van Alders. Tij dens de gemeenteraadsverga dering gisteren werd het besluit 'onbegrijpelijk' genoemd. De Leidse raad was vol woede en beide locaties van de hand. „Onbegrijpelijk", vond PvdA'er R. Hillebrand. „Zo is er voor Leiden en regio geen enkel per spectief meer." De Leidse regio heeft behoef te aan ten minste 11.000 nieuwe woningen. Als het aan de minis ter ligt, worden die huizen niet rond Leiden, maar in de regio Den Haag, de Bollenstreek en de Boterhuispolder in Leider dorp gebouwd. Wethouder T. van Rij (PvdA- /volkshuisvesting) sprak van een 'ingrijpend' besluit van de minister. „Feitelijk zegt-ie: ten zuiden van de Rijn mag niet meer gebouwd worden. Alleen de Boterhuispolder, waarvan bepaald is dat die een hoge na tuurwaarde heeft, mag nog be bouwd worden. Al het andere wordt nu met één pennestreek van tafel geveegd. Ik moet mor gen nog maar eens rustig met Alders praten en hem vragen of dat niet een slip of the pen is ge weest." De Leidse raad stuurt in elk geval een protestbrief naar Alders. „En liever nog had ik", zei W. Egels van D66, „dat u hem hier uitnodigde voor een gesprek over de woningbouw- behoefte". Van Rij voelde daar wel wat voor. Pagina 19: Provincie en Leiden gaan de strijd aan met Alders. Hele avond voetbal op TV Vanaf kwart voor zes vanmid dag is volop voetbal te zien op de televisie. De NOS begint al om 17.40 uur met de uitzending vanuit Parma, waar Ajax pro beert zich te plaatsen voor de halve finale van de Europacup II. De eerste wedstrijd eindigde dertien dagen geleden in 0-0. Het duel in Parma begint vroeg (18.00 uur) zodat de Italiaanse TV later op de avond ook een li- re-uitzending kan verzorgen van de wedstrijd in de 'Cham pions League tussen Werder Bremen en AC Milan. De NOS kiest dan overigens voor Bar- celona-Spartak Moskou. Het TV-programma is als volgt: 17.40-19.24 Ned 2: Parma-Ajax. Deze wedstrijd wordt tegelijker tijd ook uitgezonden door RAI UNO; 20.15-22.20 RTL Werder Bremen-AC Milan; 20.20-22.27 Ned 2: Barcelona Spartak Moskou. Rechtstreeks verslag van deze wedstrijd in de Champions League. 20.30-23.15 BRT 2: FC Porto Anderlecht. Rechtsteeks verslag van deze wedstrijd in de Cham pions League, daarna samen vattingen van de overige Euro pacup-wedstrijden; 22.55-23.15 RTL Champions League: samenvattingen; 23.00-01.00 EURO: Europees bekervoetbal; 23.45-00.30 Ned 2: Studio Sport: samenvattingen van Ga- latasaray-AS Monaco, Werder Bremen-AC Milan en FC Porto- Anderlecht). De deuren van koffieshop Man hattan in de Paul Krugerstraat blijven vooralsnog dicht. De po litie besloot onlangs het verlof in te trekken om alcoholhou dende dranken te schenken. Dit betekent dat de uitbater moet afzien van zijn voornemen de zaak te heropenen na een gron dige verbouwing. Het is nog niet bekend of hij in beroep gaat tegen de beslissing. Manhattan sloot in oktober 1992 plotseling zijn deuren, na dat de dienstdoende wijkagent had geconstateerd dat er soft drugs werden verhandeld. Sindsdien is Manhattan niet r open geweest. Volgens de drank- en horecaverordening Geen krant ontvangen? nri 071-143241 DCL. 071-128030 Burgemeester wil steun voor vissers katwuk «paul van der koou In brieven aan minister Buk man (visserij) en de kamercom missie voor visserij vraagt de burgemeester G.W. Montfrans van Katwijk om hulp voor de noodlijdende kabeljauwvissers. Net als haar collega van IJmui- den en de vissers zelf vraagt ze om een goede saneringsregeling en hulp voor vissers die willen doorgaan. De burgemeester sprak vrij dag met een vertegenwoordiger van de Katwijkse rondvissers. Haar werd duidelijk dat de prijs van kabeljauw drastisch is ge zakt, vooral door importen uit Oost-Europa. De inkomens van de vissers staan dan ook zo on der druk dat 'de behoefte aan overheidssteun groot is'. De burgemeester zegt dat „de visserij van oudsher van groot belang is voor mijn gemeente". HET WOORD IS AAN Horatius leder mens is iedere dag e VANDAAG Binnenland- Buitenland Cultuur Economie/Beurs Familieberichten Feiten en meningen Gesprek van de dag Info Over leven RTV Show Sport VANDAAG OOK SMAAK PAGINA 11 HET WEER Verwachting van het KNMI tot morgenavond Maartse buien Half- tot zwaarbewolkt en maartse buien Minimumtemperatuur om streeks 3. middagtemperatuur on geveer 6 graden Wind uit west tot noordwest afnemend tot matig, 4, langs de kust tot vrij krachtig, 5 Hulshotl zet de trend in te kust en te keur! anders denken over wonen verloopt het verlof om non-al coholische dranken te schenken als langer dan een jaar geen ex ploitatie plaatsheeft. De koffieshop in de Leidse Transvaalbuurt is lange tijd het onderwerp geweest van verhitte discussies. Enkele buurtbewo ners maakten maandenlang ernstig bezwaar tegen het her openen van de koffieshop we gens de overlast die bezoekers in het verleden veroorzaakten. Bovendien hebben zij al die tijd volgehouden dat de zaak langer dan een jaar dicht zat. Derhalve zou de uitbater het recht op verlenging van het ver lof hebben verspeeld. De politie heeft de buurtbewoners nu wal dat betreft in het gelijk gesteld. Lcidsch Dagblad NIEUWE ABONNEES ONTVANGEN DE KRANT DE EERSTE 2 WEKEN GRATIS. i Ja, dat is goed nieuws Dus neem ik i nu een abonnement. I Voorletters:m/v j Adres; „Beste Paul de Leeuw. Ons zwembad dreigt te worden gesloten. De gemeente heeft er geen geld meer voor ovef. Het bad kan alleen openblijven als vrijwilligers de boel overnemen. Maar dat lukt niet als de gemeente helemaal geen geld geeft. Kun je ervoor zorgen dat ze toch geld geven, zodat ons zwembad open kan blijven?" Vandaag een week geleden schreef de 11 -jarige Nienke Dubbeld een brief aan Paul de Leeuw, presentator van het VARA- -programma Muilen dicht! Een dag na het posten van de brief hing de VARA al aan de lijn. En aanstaande zaterdag zit Koude- kerkse Nienke samen met een groot aantal klasgenootjes in het programma. Om dat zuinige gemeentebestuur eens even flink uit te joelen. Want de kinderen zijn verschrikkelijk boos over de mogelijke sluiting van hun openluchtbad. Dat was ook een voorwaar de om mee te mogen naar de studio: Ni enke moest de meest boze kinderen van haar leeftijd meenemen. Afgelopen maandag was Nienke trou wens nog bozer. Toen kreeg ze te horen dat haar optreden waarschijnlijk niet zou doorgaan, omdat burgemeester en wet houders van Rijnwoude niet wilden mee werken aan het programma. Die hadden geen zin om door De Leeuw voor het oog van de camera voor schut te worden ge zet. En zonder tegenpartij geen optreden. Uiteindelijk vonden de programmama kers toch nog een slachtoffer: PvdA-lijst- trekker Gerry van der Lecq was bereid om de honneurs waar te nemen. Van der Lecq zat de afgelopen drie jaar weliswaar in de oppositie, maar zij stemde vorig jaar wel in met het afstoten van het Koudekerkse zwembad. Pagina 21: 'In m'n studententijd werd ik ooit zo afgezeken'. (I.v.m. controle bezorging) Na de eerste 2 weken betaal ik mijn abonnement: Per maand automatisch 2930) Per kwartaal via acceptgiro 85,55) automatisch 84,55) TJ t fantastisch J-j 'grote maat'? Signora laat het kan. De nieuwe voorjaars- kollektie is beeldschoon! Represen tatief of nonchalant en sportief, maten 42 t/m 00. Stap eens binnen i persoonlijk advies! I ELEGANCE IN GROTE MATEN Taatcdam 8-12- Katwijk aan Zee Tel. 01718-13196. Do. koopavond r

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1