Leidsch Dagblad Aarzeling over tracé flitstrein Jezus Crisis in thuisland lijkt bezworen Helikopters klaar voor de thuisreis Handreiking CDA in AO W-impasse Slowaakse regering ten val gebracht V* en meer glas i Iefórestier VANR0YC.S. LEGERKISTJES LEGERDUMP Duo bekent vijftig autokraken GOED NIEUWS ZATERDAG 12 MAART 1994 OPGERICHT 1 MAART 1860 NR. 40412 LOSSE NUMMERS ƒ1,8 Baarle-Hertog 2 De Belgische enclave Politiemacht 5 Rusland is tegen een I Baarle-Hertog is bang I U gewapende internatio- voor Nederlandse over- nale politiemacht in de be- heersing. Baarle-Nassau I zette gebieden. De PLO wordt steeds maar groter. I heeft dit echter wel geëist. Aantasting Groene Hart onontkoombaar Het kabinet heeft de beslissing over het tracé van de flit strein (TGV) uitgesteld. Een aantal ministers wilde giste ren nog niet instemmen met het traject door het Groene Hart. Volgens Lubbers willen zij 'nog even goed naden- ken'. De beslissing wordt nu volgende week verwacht. MOGADISHUAmerikaanse troepen zijn druk in de weer zich terug te trekken uit de Somalische hoofdstad Mogadishu. Daartoe worden helikopters e pakt en aan boord van een schip gebracht, dat binnenkort naar de VS'vertrekt. O? Christelijke Hogeschool Rijn-Delfland IWOKMATIË SPH deeltijd CAAV deeltijd Zwaargewonden bij aanrijding Noord wij kerhout Twee mensen zijn gisteravond zwaar gewond gebraakt bij een frontale aanrijding op de pro vinciale weg tussen Noordwij- kerhout en Katwijk. Het ongeluk gebeurde even na negen uur ter hoogte van het politiebureau in Noordwijkerhout. De weg moest enkele uren worden afge sloten voor het verkeer. Over de oorzaak van het on geluk kon de politie gisteravond nog weinig zeggen. De identiteit van de twee slachtoffers was ook nog niet bekend. Een van de auto's zou door nog onbe kende oorzaak op de verkeerde weghelft zijn geraakt. Volgens een woordvoerder van de poli tie had een van de automobilis ten vermoedelijk te veel gedron ken. Het goede nieuws: Evangelische Gemeente Oegstgeest Guy Trottier, Franse kookkunstenaar heeft het volgende menu samen gesteld. Zalm carpaccio. Geconfijte ganzebout met sjalotten-marmelade. Koffie fantasie. Kabeljauwvissers in de problemen. 'Stoppen' dringt zich op. Maar aan de wal is het ook niet alles. De opmars van de centrumdemocraten. Zeeheldenbuurt in Leiden een bolwerk van proteststemmers. Ontwerpers en hun modegril. Creatieve uitstapjes. Hoop voor probleemstad Napels. De ontmanteling van qen machtssysteem is begonnen. Autodieven wapenen zich tegen alarmsystemen. De eenvoud zit in 'n apparaatje. Wargame: de huiskameroorlog voor eerzame burgers. Van Kruistocht tot D-day. Recordjacht van een krasse knar. Wielrenner Fred Rompelberg wil naar boven de 245 kilometer per uur. Denkwijzen De simplistische geest. Eerbetoon aan helden. Abe, Johnny, Dik, en Hansje in nieuw toneelstuk van Don Duyns. Onze Taal: Andropa. Het CDA-partijbestuur is gister avond tijdens een bijeenkomst in Utrecht akkoord gegaan met de voorstellen van lijsttrekker Brinkman om uit de AOW-im- passe te komen. Brinkmans 'na dere invulling' van het verkie zingsprogramma komt er op neer dat het daarin opgenomen bedrag van zeventien miljard gulden voor lastenverlichting, wat meer wordt ingezet voor verbetering van de koopkracht en wat minder voor de groei van de werkgelegenheid. De christelijke ouderenbon den PCOB en Unie KBO rea geerden gematigd positief op deze koerswijziging en spraken van 'hoopvolle elementen'. De Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen vindt de handrei- onS.aCtUaanb°d hU'Zodepa9ina H s Onroerend goed^ r« f!kiSZ5$ king echter 'gemodder in de marge'. PvdA-lijsttrekker Kok vindt de aanpassingen van Brinkman 'absoluut onvoldoende'. Kok riep de CDA-lijsttrekker op de onzekerheid in een publiek de bat, weg te nemen. Een treffen tussen beide lijsttrekkers vindl mogelijk zondag voor de KRO- televisie plaats. De aanpassingen van Brink-, man behelzen een jaarlijkse ta riefsverlaging in de eerste belas tingschijf. Welke omvang die heeft wordt van jaar tot jaar be zien. Ook komt er een verlaging van de AWBZ-premie voor ou deren. Die laatste maatregel wordt betaald uit de compensa tie van 450 miljoen per jaar die de ouderen al was toegezegd. De AWBZ-verlaging wordt zo veel mogelijk toegespitst op be jaarden die alleen een AOW-uit- kering hebben. Brinkman zegt in zijn voorstel dat de vierjarige bevriezing van de AOW geen doelstelling van het CDA-beleid is. De tekst van het verkiezingsprogramma wordt echter niet aangepast. De partij gaat er van uit dat de lo nen niet stijgen, zodat uitke ringsgerechtigden geen achter stand oplopen. Gaan de lonen toch omhoog, dan worden er maatregelen genomen om AO- W'ers en andere uitkeringsge- i rechtigden te compenseren. BOEDAPEST RUNA HELLINGA CORRESPONDENT OOST-EUROPA Met 78 stemmen vóór en twee tegen heeft het Slowaakse parle ment gisteren een motie van wantrouwen tegen de regering van premier Vladimir Meciar aangenomen. De afgevaardig den van Meciars eigen partij, de Beweging voor een Democra tisch Slowakije (HZDS), weiger den aan de stemming mee te doen. Onmiddellijk na de stemming verlieten Meciar en zijn minis ters de parlementszaal. Daar mee kwam een einde aan een regering, die zowel de steun van de meerderheid van het parle ment als van de Slowaakse pre sident Michal Kovac had verlo- Lubbers wilde gisteravond niet zeggen welke bezwaren er leef den. Wel sloeg hij iedere hoop de bodem in als zou het groene gebied tussen de vier grote ste den kunnen worden gespaard, bijvoorbeeld door de flitstrein over de oude lijn langs Leiden te sturen: „De trein gaat op de een of andere manier toch door het Groene Hart." De minister-president vindt zo'n weekje uitstel geen enkel probleem: „Zo'n planologische beslissing vergt jaren. Daar kan nog wel een weekje bij." De te genstanders van een nieuwe lijn, verenigd in het Platform Hogesnelheidstrein Nederland, putten hoop uit de verdeeld heid. „Het sterkt ons in het idee dat ook het kabinet niet geluk kig is met de aantasting Groene Hart", ster M. Atesh ui „Misschien kunnen we tussen komen." Het uitstel is extra pikant om dat de meest betrokken be windslieden elkaar eerder deze week Vonden op een tracé aan de rand van het Groene Hart. De drie, Gabor (natuurbeheer), Alders (milieu) en Maij-Weggen (verkeer), kozen woensdag voor een nieuwe lijn die oostelijk van Zoetermeer naar boven schiet, Hazerswoude-dorp aan de westkant 'scheert' en net achter Leiderdorp langsraast. Rijpwetering zou doorsneden moeten worden om bij Abbenes te kunnen aantakken op de Schiphollijn naar Amsterdam. De fracties van PvdA en CDA steunen het nisters Aide nader onde de i oordvoer- Zoeterwoude. en we er nog n Maij. D66 wil >ek, terwijl de WD nog geen standpunt heeft ingenomen. Het kabinet besliste gisteren wel over het tracé onder Rotterdam. Gekozen werd voor een hoge snelheidslijn langs de Al6 naar Antwerpen. Dat tracé loopt meer over Belgisch grondgebied dan twee andere varianten, maar het kabinet wil de zuider buren daarvoor betalen. Ondui delijk is nog hoeveel. Lubbers weigerde in te gaan op het be richt dat Nederland 1 miljard gulden zou bieden voor de 'Bel gische' kilometers. Pagina 15: Lijdzaam wach ten op komst HSL 0 Machinefabriek t West-End BV Lisse, tel. 02521-19048 ngineering machinebouw en -reparatie motorrevisie CKmtefijlte Hogeschool Rijn-Delfland [NPCRMAtlE PABO deeltijd Nitmvi Kir. 2f. uiorv ILL. 1171 -I442S.S GRAVEREN IN GLAS 29,5° getinte gerechten HEEMSKERK DE JAGER DAAR ZIT EXACT 'T VERSCHIL. Vraag vrijblijvende demonstratiesl 2! Heemskerk De Jager JOHANNESBURG CORRESPONDENT De dictator van het door onlus ten geteisterde 'onafhankelijke' thuisland Bophuthatswana heeft gisteren zijn verzet tegen herinlijving van zijn republiek in Zuid-Afrika opgegeven. Presi dent Mangope gaf een verkla ring uit dat zijn Christen-demo cratische Partij zal deelnemen aan de eerste democratische verkiezingen, die eind april worden gehouden. Daarmee lijkt de crisis, die vijf dagen heeft geduurd en aan minstens 57 mensen het leven heeft gekost en waarbij meer dan 300 mensen gewond raak ten, bezworen. 'De ontwikkelingen in het thuisland raakten gisterochtend in een stroomversnelling, toen een paar duizend leden van de neo-nazistische Afrikaner Weer standbeweging (AWB) het land binnentroWeen om de 'commu nistische opstand' tegen Man gope neer te slaan. Later stuur de de regering van president De Klerk troepen om de 'levens en belangen' van Zuidafrikaanse burgers te beschermen. Tot die burgers werden ook inwoners van Bophuthatswana gerekend. De AWB-ers bezetten strate gische posities er. leken de macht te hebben overgenomen Nelson Mandela met naast zich de secretaris-generaal van het ANC, Cyril Ramaphosa, na hun gesprek met president De Klerk over de onlus ten in, Bophuthatswana. foto epa in de stad, waa heerste. Er was geplunderd er winkelcentra e in de as gelegd. Terwijl de c ontaarden in e totale anarchie op grote schaal geroofd. Hele i fabrieken zijn risis dreigde te i burgeroorlog tussen tegenstanders hangers van Mangope, werd achter de schermen druk over leg gevoerd door president De Klerk, ANC-leider Mandela, Mangope, de sterke man in diens regering, Cronje, en de leider van het Afrikaner Volks front, generaal Viljoen. Cronje verklaarde dat niet gevraagd was om de steun van de AWB en drong er met Viljoen bij hen op aan zich uit Bophuthatswa na terug te trekken. Tijdens de aftocht van de neo-nazi's kwam het tot scher mutselingen met eenheden van het leger van Bophuthatswana. Drie AWB-ers werden doodge schoten, van wie twee in koelen bloede zouden zijn geëxecu teerd. Uit woede en frustratie schoten de AWB-ers tijdens hun aftocht op zwarte voorbijgan gers. Later werden als vergel ding voor de dood van hun drie kameraden drie zwarten dood geschoten. In Pretoria verklaarde De Klerk dat hij nog meer troepen naar het thuisland zou sturen om 'te helpen de orde te her stellen'. Mandela had eerder ge vraagd dat het kabinet en de Uitvoerende Overgangsraad (UOR), die samen met de rege ring tot de verkiezingen Zuid- Afrika regeert, het bestuur van Bophuthatswana zouden over nemen. De Klerk gaf er de voor keur aan Mangope in het zadel te houden tot de verkiezingen. Na de verkiezingen wordt het thuisland ingelijfd in het nieu we Zuid-Afrika. De actie van de AWB is op een fiasco uitgelopen. De AW- B'ers werden door het leger van Bophuthatswana verdreven en later door hun bondgenoten in het Volksfront scherp veroor deeld. De Klerk sloot strafrech terlijke vervolging van de leiders ADVOCATEN Tel. (071) 122362 HET WOORD IS AAN Charles Dickens Waardigheid en zelfs heiligheid is vaak niets anders dan een kwestie van kleren. VANDAAG Binnenland - Buitenland Cultuur Familieberichten4 Feiten en meningen2 Gesprek van de dag17 Info18 Programma's8,9 Randstad15 Regio11,13,14, Religie12 Sport21,23 VANDAAG OOK TOERISME PAGINA 25 HET WEER Verwachting van het KNMI voor zondag Af en toe zon Eerst nog af en toe regen. In de middag perioden met zon en in het noorden mogelijk een bui Middagtemperatuur ongeveer 8 graden. Wind uit west tot zuid west, matig, kracht 3 k 4, aan de kust nu en dan krachtig, 6. In de* avond draaiend naar zuidwest tot zuid en geleidelijk toenemend tot krachtig, 6, aan de kust en op het IJsselmeer tot stormachtig, 8 De vooruitzichten tot en met woensdag: Tamelijk wisselvallig weer en af en toe veel wind Mid dagtemperatuur rond 11 graden. WIJ HEBBEN ZE!! NW. EN GEBR. HALLENWEG 11. 071-230184 (NAAST GAMMA-GR0EN00RDHAL) Twee 20-jarige mannen uit Ter Aar blijken tussen maart en juli 1993 vijftig auto's te hebben ge kraakt in Langeraar, Ter Aar, Nieuwkoop en Nicuwveen. Door hun bekentenis ontdekte de politie deze week dat van zo'n dertig auto-inbraken geen aangifte is gedaan. De mannen zijn inmiddels weer op vrije voeten gesteld. Dat mensen geen aangifte doen van autokraken en kleine diefstallen is volgens recher cheur M. 'van Bergen een 'vervelend verschijnsel'. „Als verdachten vijftig inbraken be kennen. moeten wij zoeken naar vijftig processen-verbaal. Dat kost veel tijd omdat je op zoek gaat naar aangiften die- niet zijn gedaan." Volgens de rechercheur was er sprake van 'nette kraken'. De daders ver oorzaakten weinig schade. De dieven waren vooral op zoek naar autoradio's. ddschtöh ITagbbd NIEUWE ABONNEES ONTVANGEN DE KRANT DE EERSTE 2 WEKEN GRATIS. Ja, dat Is goed nieuws Dus neem ik nu een abonnement. Voorletters- Adres: Postcode: Plaats: Tel: (l.v.m. controle bezorging) Na de eerste 2 weken betaal ik mijn abonnement: Q Per maand automatisch 29.30) Q Per kwartaal via acceptgiro 85,55) O automatisch 84.55) i J Nr. bank/giro: Handtekening: Of bel 071-128030

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1