Leidsch Dagblad Zuid-Afrika mengt zich in thuisland WW DENNIS GOED NIEUWS BEL: Melina, lieve Melina, hoe kunnen we afscheid nemen Brinkman houdt vast aan bevriezen AOW Geen verbazing wel ontzetting in Rijpwetering Particuliere wijksurveillance in Noordwijk POLO HOEKKAST Hein Chrispijn 4000m: antiek interieur HOGE RIJNDIJK 260 LEIDEN TEL 071 410608 HET WOORD IS AAN H.M. van Randwijk Sjoelbakken in kerkelijk verband is een lollige boel, vergeleken met wat de t.v. ons tegenwoordig als ontspanning voorschotelt. VANDAAG PAGINA'S28 Binnenland3.5 Buitenland7 Cultuur21 Economie/Beurs6 Familieberichten - 4 Feiten en meningen2 Gesprek van de dag19 Info20 Programma's11 Randstad18 Regio13.15,16,17 Religie14 RTVShow10 Sport23.24,25 VANDAAG OOK VRIJE TIJD PAGINA 9 HET WEER Verwachting van het KNMI voor zaterdag Eerst regen, dan zon Veel bewolking en af en toe regen In de loop van de dag van het westen uit perioden met zon. Mi nimumtemperatuur omstreeks 4 graden. Middagtemperatuur on geveer 8 graden. Wind uit west tot zuidwest, matig, kracht 3 a 4, aan de kust overdag krachtig, 6 LcidsdijBfc Dagblad NIEUWE ABONNEES ONTVANGEN DE KRANT DE EERSTE 2 WEKEN GRATIS. Ja, dat is goed nieuws i Dus neem ik j nu een abonnement, i Voorletters:m v Arlw Postcode: Plaats: Tel: Na de eerste 2 weken betaal Ik inijn abonnement: Per maand automatisch 29,30) Per kwartaal Qvia acceptgiro 85,55) automatisch f84,55) Nr. bank/giro: VRIJDAG 11 MAART 1994 951 OPGERICHT 1 MAART 1860 NR. 40411 LOSSE NUMMERS ƒ1,60 Crisis gevaarlijk voor onderhandelingen Zuidafrikaanse legereenheden zijn vanochtend vroeg het in een staat van volledige anarchie verkerende 'onafhan kelijke' thuisland Bophuthatswana binnengetrokken. De troepen moeten de levens en bezittingen beschermen van Zuidafrikaanse burgers. Een woordvoerder van het ministerie van defensie in Pretoria zei dat ook de inwo ners van het thuisland daartoe gerekend moeten worden. Bloedbad Hebron 7 Israëlische soldaten mogen niet op joodse kolonisten vuren. De moordenaar in Hebron kon zijn gang gaan. Personeel 1 A Het Personee'sbe- I *T leid van de Rooms- j Katholieke Kerk laat vol gens de pastoraal werken- I den veel te wensen over. Geen krant ontvangen 071-143241 071-128030 ABONNEE -SERVICE johannesburg p.v.nuusenburg correspondent De crisis in Bophuthatswana dreigt de onderhandelingen tussen rechtse blanke en zwarte partijen enerzijds en de rege- ring en het ANC anderzijds te ontwrichten. De leiders van de Vrijheidsalliantie, waarvan Bop huthatswana deel uitmaakt, zullen alle onderhandelingen staken en geen definitieve kan didatenlijsten voor de verkiezin gen indienen, aldus generaal Viljoen van het Afrikaner Volks- j: front. Viljoen zei dat hervatting van de onderhandelingen pas wordt overwogen als de orde is her steld en president Lucas Man- gope zelf kan besluiten of Bop huthatswana onafhankelijk blijft of zich aansluit bij Zuid- Afrika. Mangope weigert zich neer te leggen bij het feit dat a Bophuthatswana onmiddellijk na de verkiezingen weer deel wordt van Zuid-Afrika. Hij heeft deelname aan de verkiezingen verboden. De regering van Mangope stond gisteravond op het punt te bezwijken voor de druk van stakers en demonstranten, die herinlijving van het thuisland i bij Zuid-Afrika eisen. De con servatieve Vrijheidsalliantie be- j schuldigt het ANC ervan de be togingen te hebben opgezet. De Zuidafrikaanse troepen werden ingezet, na een invasie van het thuisland door honder den leden van de neo-nazisti- sche Afrikaner Weerstandbewe ging (AWB), die de 'communistische opstand' wil- Vissers blazen blokkade sluizen IJmuiden af umuiden nico volkerts De Nederlandse rondvisvissers hebben gisteren besloten voor- lopig af te zien van een blokka de van de sluizen van IJmuiden. Dat gebeurde na overleg met het ministerie van landbouw, natuurbeheer en-visserij. De prijzen voor kabeljauw hebben de laatste tijd een diep- tepunt bereikt door de toene mende import uit landen bui- ten de Europese Unie. De Ne derlandse vissers vragen, in na- volging van hun Franse colle- ga's, financiële steun. Volgens het ministerie is dat echter niet mogelijk. Wel heeft het ministe rie alle medewerking beloofd bij een saneringsregeling voor de vissers. Nederland moet zelf die regeling financieren, maar kan j1 dat alleen met toestemming van de Europese Commissie. Volgende week vrijdag over- I leggen vissers en ministerie op- nieuw. Dan moet een concept- regeling zijn opgesteld. De vis sers hebben beloofd tot die tijd Katwijker mag worden gegijzeld leiden/katwuk» persbureau cerberus De belastingdienst in Leiden mag een Katwijker laten gijze len om een bedrag van ruim 18 miljoen gulden aan verdwenen omzetbelasting boven water te krijgen. Dit heeft de rechtbank in Den Haag vanmorgen beslist. Via een kort geding wilde de Katwijker voorkomen dat hij in gijzeling zou worden genomen. Hij zegt dat dit geen zin heeft omdat hij het geld niet meer heeft. De belastingdienst gelooft hem echter niet. len neerslaan. Het ANC had de regering in Pretoria gevraagd in te grijpen om een einde te ma ken aan de chaos in Bophut hatswana. Bophuthatswana is sinds 1977 een van de vier zoge naamd 'onafhankelijke' thuis landen die in het kader van de Grote Apartheid in de jaren ze ventig door Pretoria op poten zijn gezet. Bophuthatswana geldt als het succesvolste thuis land, maar is voor zijn inkom sten voor meer dan 70 procent afhankelijk van Pretoria. De an dere thuislanden, Transkei, Cis kei en Venda, hebben er mee ingestemd dat ze na de verkie zingen opgaan in het nieuwe Zuid-Afrika. athene 'Melina, Melina, onsterfelijke, lieve, mooie Me lina'; verstikt door hun intense verdriet hebben honderd duizenden Grieken gisteren op indrukwekkende wijze af scheid genomen van hun geliefde Melina Mercouri. 'Hoe kunnen we afscheid nemen, hoe kunnen we je vaarwel zeggen? Je was van alle Griekse vrouwen het meest ge liefd, jij was onze beste ambassadeur, vooral in de donkere dagen van de dictatuur', aldus de krant Eleftherotipia. De zondag op onbekende leeftijd (68? 71 73?) overleden filmdiva, actrice, vrijheidsstrijdsteren minister van cultuur, werd met militaire eer naar haar laatste rustplaats gebracht. Onderweg werd de met de Griekse vlag bedekte kist door de omstanders bezaaid met bloemblaadjes. De rouwstoet had meer dan twee uur nodig voor de tocht van de Sofia-kathedraal naar de begraafplaats. Volgens de politie brachten meer dan 300.000 mensen Mercouri de laatste eer. Scholen, winkels en overheidsgebouwen waren gesloten. Toen de rouwstoet het Plein van de Grondwet bereikte, vuurden kanonnen vanaf de berg van Lycabettus 15 saluut schoten. Het applaus van het publiek en het luiden van de kerkklokken overstemden bijna de sobere muziek van de militaire kapel aan de kop van de stoet. FOTO EP A DIMITRI MESSINIS Lastenverlichting voor redden koopkracht Het CDA zal proberen de koop- krach i van AOW'ers zoveel mo gelijk te beschermen. Fractie voorzitter Brinkman zal daar voor het partijbestuur vanavond voorstellen doen. Brinkman wil de bevriezing van de AOW en overige sociale uitkeringen niet uit het verkiezingsprogramma schrappen, al heeft hij de partij top gemeld dat 'het bevriezen van de AOW geen doel op zich Welk pakket Brinkman in ge dachten heeft is nog onduide lijk. Gisteren circuleerden onder meer een daling van het laagste belastingtarief, een lagere AWBZ-premie', een goedkopere ziektekostenpolis en een specia le belastingaftrek voor ouderen als mogelijkheden. Daarmee komt het CDA steeds dichter in de buurt van coalitiegenoot PvdA, die vooral via dit zogehe ten "flankerend beleid' de koop kracht van uitkeringsontvangers zoveel mogelijk wil redden. In de PvdA-plannen leveren oude ren met alleen AOW de komen de vier jaar drie procent koop kracht in. Het dilemma voor het CDA is dat elke koopkrachtreparatie (veel) geld kost. De bevriezing van de AOW zou de komende- jaren drie miljard gulden aan bezuiniging opleveren. Dat geld is al ingeboekt bij de zestien miljard gulden die de partij de komende jaren wil steken in lastenverlichting en andere maatregelen om meer werk te scheppen. Naarmate de bejaar den meer worden ontzien, blijft er dus minder geld over voor dit op het scheppen van meer ba nen gerichte beleid. Het CDA heeft de bezuinigingen op «de AOW steeds verdedigd met het argument dat iedereen moet in leveren om meer werk te schep pen. De politie kan niet overal tege lijk zijn. Zeker 's nachts. Velen maken zich daar in toenemen de mate zorgen over. Op mini maal twee categorieën na: in brekers en professionele bewa kers. Paul Lenten behoort tot de laatste categorie. Hij was vroe ger politieman, maar is nu di recteur van het Katwijkse bevei- lingingsbedrijf Euro-Seco. In zijn woonplaats Noordwijk in troduceert Lenten een nieuw fe nomeen: wijksurveillance. 'Voor een veilig gevoel', luidt het mot to. Het plan is simpel. Door de wijk rijdt iedere nacht continu een medewerker van Euro-Seco meestal een oud-politieman in een opvallende wagen en in gezelschap van een getrainde hond. Aan de toegangswegen van de wijk wordt de aanwezig heid van de bewaker op een bord aangekondigd. Inbrekers of andere lieden met snode plannen zullen zich vervolgens nog wel twee keer bedenken voor ze die betreffende wijk als hun werkgebied verkiezen, zo is de verwachting. De kosten voor de surveillan ce moeten gezamenlijk door de wijkbewoners worden gedra gen. Lenten verwacht dat de kosten tussen een tientje en veertig gulden per woning per maand komen te liggen. Dat hangt af van het aantal huizen in een wijk en de deelname van de bewoners. Ook het soort huis speelt een rol. Zo moet voor een appartement minder worden betaald dan voor een vrijstaan de villa. Euro-Seco heeft twee Noord- wijkse wijken uitgekozen waar Dat de keuze van de overheid is gevallen op een hoge snelheids lijn dwars door Rijpwetering verbaast de inwoners niet. Maar de ontzetting is er niet minder „We hebben het natuurlijk zien aankomen", zegt mevrouw Beelen, van de Achterdijk. „Het ging er alleen maar om waar precies de lijn zou komen te lo pen. Dat blijkt dan nu dwars door het dorp te zijn. Vreselijk. We kunnen alleen nog hopen dat we die lijn kunnen tegen houden. Mijn man en ik zeiden gisteravond nog gekscherend tegen elkaar: we moeten alle ontevreden AOW'ers maar naar de Rip halen om mee te protes teren. Dan protestgroep. Misschien dat dan wordt geluisterd." Ook G. Casteleijn, van Zuidweg, staat niet te kijken van de defi nitieve keuze. „Het verbaast me alleen in zoverre dat ik had gehoopt dat de over heid verstandiger HSL dwars door dorp i kie- het be staande spoor. Die mogelijkheid is er ook. Dat heeft een rapport van het Platform Hoge Snel heidslijn Nederland ook uitge wezen. Nu is er sprake van een enorme kapitaal- en land schapsvernietiging." A. Hogeboom, van de Zuid- weg, zegt al tijden laaiend te zijn. „Hoe dat tracé nou precies gaat lopen, maakt niet veel uit. Als het spoor niet bij mij voor de deur loopt, loopt het wel bij iemand anders voor de deur. Er heeft al tijd iemand last van. Ik vind het, gewoon een stom verhaal van die paar minu ten tijdwinst met de ze trein. Ik vind het schandalig dat ze zo centen omspringen, of andere ma- met Want op de nier zullen de burgers het geld moeten ophoesten." „Schandalig, moppert de Buitenweg, rijksweg en nog re wegen. En er schandalig", Peters, van Hier loopt de ;en paar ande- s al een spoor lijn. En dan nu nog een spoor lijn dwars door het dorp? Weet je wat het is? De grote heren gaan toch hun eigen gang. Pro testeren, actie'voeren en hand tekeningen ophalen heeft geen Burgemeester A. Meerburg van Alkemade weigert echter om de handdoek in de ring te. gooien. „We zetten onze acties door", klinkt het resoluut. „Via het bestuurlijke platform. Met de bestuurders van de' omlig gende gemeenten is afgespro ken onmiddellijk in verzet te komen als niet zou worden ge kozen voor de bestaande spoor lijn. Ik denk dat heel goed is aan te tonen dat de keuze voor dit tracé in strijd is met het Groene Hartbeleid." Euro-Seco springt in 'gat' dat politie laat vallen Van Wijckerslooth en St. Elisabeth Gasthuishof Verpleeghuizen ontslaan vijf leerling-verpleegkundigen oegstgeest/leiden liesbeth buitink Hel Oegstgeester verpleeghuis Van Wijckerslooth en het Leidse Sint Elisabeth Gasthuishof die in één stichting zijn onder gebracht ontslaan vijf leer ling-verpleegkundigen. 26 Leer ling-verpleegkundigen moeten minder gaan werken en acht verpleeghulpen worden twee maanden op non-actief gesteld. Dit is het personeel vanochtend meegedeeld. De maatregel wordt genomen omdat er vol gens de directie te veel ver pleegkundigen zijn en de ver pleeghuizen moeten investeren in apparatuur. De ontslagen vallen onder de leerling-verpleegkundigen die in mei examen doen. Normaal gesproken zijn zij verzekerd van een baan, maar de verpleeghui zen hebben geen vacatures. „Sinds eind 1993 is er nauwe lijks nog sprake van uitdienst tredingen. Geen uitstroom, wel instroom", verklaart algemeen directeur J. de Soeten in een nieuwsbrief aan het personeel. Pagina 13: 'Minder werken is een oplossing'. De Noordwijkse villawijk De Zuid wordt het eerste gebied v re wijksurveillance introduceert. het systeem wordt geïntrodu ceerd: De Zuid en Vinkeveld. Uiterlijk volgende week worden de bewoners aan de hand van een folder door het beveilings- bedrijf geïnformeerd, later wor den ze persoonlijk bezocht met de vraag of ze meedoen. Als het werkt in Noordwijk, wil Euro- Seco de dienst uitbreiden. De hele regio wordt als potentieel werkterrein beschouwd. Lenten is bij voorbaat pver- tuigd van het succes. „De crimi naliteit stijgt, dat is een gege ven. Per jaar worden nu al 14 miljoen misdrijven in Neder land geregistreerd. Daarbij komt dat de crimineel zijn werkterrein verlegt. Banken, be drijven en dergelijke doen steeds meer aan bewaking en beveiliging en maken het de boef steeds moeilijker. Heel lo gisch is het daarom dat hij zijn werkterrein verlegt naar de ge wone huizen. Sla de kranten er maar op na." Daarnaast wijst hij op de ge ringe mogelijkheden van de po litie. „Ik wil niets negatiefs over de politie zeggen. Zij kan er zelf ook niets aan doen dat het ge wone toezicht op st minder wordt. De werkdruk is gewoon te groot. Om een voor beeld te geven: 's nachts na drie uur rijden er twee politie-auto's in het hele district Bollenstreek- Noord. Twee auto's in een ge bied dat Noordwijk, Noordwij- kerhout, Voorhout, Lisse en Hil- legom bestrijkt! Zet dat eens af tegen één Euro-Seco-surveillant in een wijk als De Zuid of Vin keveld." ds Pagina 15: Politie n zend tegenover plann HUGO/HUGO BOSS POLO RALPH LAUREN RENE LEZARD mannenmode HAARLEMMERSTRAAT 179. LEIDEN 071-142940

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1