Leidsch Dagblad AOW blijft splijtzwam CDA BOSPEEN EN VINKEN. 1.49 DIGR0S DASA eist ton schadevergoeding Brugverbinding provisorisch hersteld Meer lijken in 'griezelhuis' gezocht Quick Boys en Noordwijk brengen spanning terug 'We moeten naar achterban luisteren' Siïcatty i GOED NIEUWS 1 ■'MANDAG 7 MAART 1994 OPGERICHT 1 MAART 1860 NR. 40407 LOSSE NUMMERS 1,60 Boycot Volksfront 5 Het Afrikaner Volks front zal de eerste de mocratische verkiezingen ji Zuid-Afrika april defini tief boycotten. Bomers 8 De voorstellen van bis schop Bomers om de I problemen in het bisdom Haarlem te overwinnen, I stuiten op grote twijfels. Lakeman inzake smeergeldzaak gedagvaard Amsterdam bill Meyergen. Volgens DASA baseert La keman zijn verhaal louter op deze brief. De brief is later via Lakeman in de publiciteit geko- DASA verwijt Lakeman dat hij geen reactie heeft gevraagd aan Fokker of DASA. DASA zegt dat er in dat geval een onderzoek was geweest naar de juistheid van de stellingen van de ano nieme briefschijver. Dat Lakeman de brief open baar heeft gemaakt, steekt de Duitsers daarom des te meer. „Het verspreiden van de brief is niet alleen schadelijk voor de reputatie van Nederkoorn, maar ook voor die van Fokker en DA SA. Lakeman heeft DASA bloot gesteld aan ernstige verdacht makingen en heeft daardoor onrechtmatig gehandeld." DA SA verdenkt Lakeman ervan „met een zorgvuldig voorberei de publiciteitscampagne af breuk gedaan te hebben aan de reputatie van DASA." Naast de civiele procedure die tegen Lakeman loopt, is ook de hoofdofficier van Justitie in Am sterdam gevraagd een strafrech telijke procedure tegen Lake man te beginnen. Deutsche Aerospace (DASA) eist honderdduizend gulden scha devergoeding van Pieter Lake iman als voorschot op een nog definitief te treffen regeling. Verder moet Lakeman zijn be schuldigingen aan het adres van DASA en de voormalige be stuursvoorzitter Erik-Jan Neder- van Fokker in een rectifi catie in het blad OR-Informatie intrekken. Dit op straffe van een dwangsom v Dat staat te lezen in de dag vaarding van Lakeman door DASA. De Duitse vliegtuigbou wer noemt de beschuldiging «van Lakeman, dat DASA 25 mil- 'joen D-mark aan Nederkoorn ,zou hebben betaald voor de verkoop van Fokker, pertinent «onjuist. DASA ontkent boven dien dat een of meer commissa- 'rissen van Fokker op de hoogte waren van de beschuldiging. Lakeman deed zijn uitspra ken in een artikel in het blad OR-Informatie. Lakeman had .'een anonieme brief gekregen, waarin gesteld werd dat Neder koorn smeergeld had ontvan- mostar Dit zijn de resten van de historische, ri moslims hebben de brug, waaraan Mostar zijn n 1400 jaar oude brug ove im ontleent, provisorisch hersteld. Inwoners van het oosten van de stad zijn daardoor Neretva in Mostar, die het in november verleden jaar begaf onder het oorlogsgeweld. Bosnische staat water te halen in het westelijk deel. FOTO REUTER NIKOLA SOUC Driekwart CDA-stemmers tegen bevriezingprotest ouderen in PSV-stadion j Bospeen, per bos 5 Deze week krijgt u per kilo een korting van 2.- op alle vinken b.v: Rundervinken, kilo 15.90 1 C 100 gram l.U 's Lands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten. De voorgenomen bevriezing van de AOW door het CDA blijft een bron van grote beroering. De gezamenlijke ou derenbonden houden op 13 april in het PSV-stadion in Eindhoven een landelijke protestmanifestatie tegen aan tasting van de AOW. Die actie is niet alleen gericht tegen het CDA, maar bedoeld als boodschap aan alle politieke partijen dat de AOW niet mag worden aangetast. gramma op dit punt deson danks niet aanpassen. Wel stel de hij net als vrijdag een aan passing in het vooruitzicht als de economie flink aantrekt en het aantal banen groeit. Con- Hoe moeilijk dit punt ook bin nen het CDA zelf ligt, bleek gis teren nog eens uit een peiling in opdracht van KRO's Brandpunt: driekwart van de CDA-stem mers is er tegen, terwijl een op de drie aanhangers geen CDA zal stemmen op 3 mei als het punt niet wordt ingetrokken. In een vraaggesprek toonde lijst trekker Brinkman zich ge schrokken over de uitkomst, crete criteria weigerde hij echter te noemen. De Bossche CDA- lijsttrekker Van der Krabben gaat naar aanleiding van de en quête alsnog proberen een par tijraad bijeen te roepen over de AOW. Hij stelde die eis daags na de voor het Bossche CDA te leurstellend verlopen gerheen- teraadsverkiezingen, maar slikte hem in na de concessies van Brinkman vrijdagavond, „leder een is geschrokken van de en- quete. We kunnen het daarbij niet laten. Wanneer we niet rea geren, wekken we de indruk oost-indisch doof te zijn", aldus Van der Krabben, die zich ge steund weet door tal van andere plaatselijke lijsttrekkers. Binnen de kamerfractie groeit echter de wrevel over het felle verzet van vooral de Brabantse achterban. CDA-kamerlid De Jong vanmor gen: „Als je binnen de partij de onrust almaar opstookt, dan weet je waar we straks aan toe zijn. Interne verdeeldheid is de zekerste weg om bij de Kamer verkiezingen van 3 mei een slechte uitslag te krijgen". Zo wel De Jong als zijn collega Britse aannemer verdacht van massamoord r hij wil het verkiezingspro- londen cees van zweeden Dankzij Quick Boys en Noord- wijk is de spanning in de eer ste klasse A van het zaterdag voetbal helemaal terug. De Katwijkers grepen zaterdag hun laatste kans op een hoofdrol in de slotfase van de competitie door FC Lisse met 3-1 te verslaan. Door de ne derlaag van koploper Katwijk bij Noordwijk bedraagt de achterstand van Quick Boys op de dorpsgenoot nog vier punten. FC Lisse staat precies tussen de Katwijkse rivalen in. Werd de spanning in de 'eredivisie van het zaterdag- voetbal' alleen maar groter* in het betaald voetbal nam die alleen maar af. Van de vijf hoogst geklasseerde eredivi- sionisten won alleen koploper Ajax, zij het met de grootst mogelijke moeite (3-2 tegen Cambuur). Spits Peter van Vossen deed eindelijk waar voor hij tegen een riante ver goeding naar Amsterdam is gehaald: het scoren van be langrijke (competitie)doelpun- De plotseling weer produktieve spits Martin Steenvoorden stond Voor de schaatsers de zaterdag tegen FC Lisse model v Leidse regio bleek het erepodi um tijdens de Nederlandse kampioenschappen voor all- rounders één trede te hoog. Zowel Sassenheimer Martin Hersman als de Stompwijkse Lia van Schie strandde na vier afstanden op plaats vier. De Leidse Bataven hielden een zilveren medaille over aan r het herrezen Quick Boys. FOTO HENK BOUWMAN het Nederlands cross-kam pioenschap. De atleten van trainer Bram Wassenaar leg den gisteren in Wieringerwerf, zonder tot individuele uit schieters te komen, onver wacht beslag op de tweede plaats in het ploegenklasse- ment. correspondent De politie van Gloucester in En geland heeft zes lijken gevon den in en bij een huis in de stad dat inmiddels als 'griezelhuis' te boek staat. Hoofdverdachte is de eigenaar van het huis, Frede rick West. Hij wordt vandaag voorgeleid. West een 52-jarige aanne mer werd vorige week al ge arresteerd. Vooralsnog wordt hij beschuldigd van de moord op drie mensen, onder wie zijn dochter. De politie neemt ech ter aan dat hij ook verantwoor delijk was voor de andere moor den. Britse kranten speculeerden vanmorgen over de mogelijk heid dat nog meer lijken gevon den zullen worden. De politie wees die speculaties als 'sensa tioneel' van de hand, maar zet de zoektocht voort. De komen de dagen zal de politie, die voor het bodemonderzoek onder meer radar gebruikt, het huis verder onder de loep nemen. Ook zullen twee andere locaties worden onderzocht: een voor malig huis van West en de cam- ping waar hij ooit een caravan bezat. Volgens de krant Sunday Mir ror is een van de zes lijken die tot nu toe zijn aangetroffen 'vermoedelijk dat van een Ne derlandse'. Het lijk zou zijn in gemetseld tussen de muren en vloer van het huis. Buitenlandse zaken in Den Haag kon dit be richt echter gisteren bevestigen noch ontkennen. De drie moorden waarvan West nu wordt beschuldigd, zijn over een periode van twintig jaar gepleegd. Heather, de dochter van West, verdween ze ven jaar geleden. De patholoog anatoom heeft nog niet kunnen vaststellen hoe de slachtofférs aan hun einde zijn gekomen. De enige overeenkomst tussen hen lijkt het geslacht te zijn. De seriemoord roept herinneringen op aan de zaak-Nilsen. In de Noordlondense woning van Dennis Nilsen werden een tien tal jaar geleden de ontzielde li chamen van vijftien mensen ge vonden, allen r De Van Thijn: CD zal niet verder meer groeien Minister Van Thijn van binnen landse zaken verwacht dat de kamerverkiezingen op 3 mei niet een nóg groter stemmen percentage voor extreem-recht se partijen zullen opleveren dan afgelopen woensdag bij de raadsverkiezingen het geval was. „Ik denk dat er geen groei meer in zit", zei hij vanmorgen voor de NCRV-radio. „Degenen die vorige week extreem-rechts hebben gestemd, hebben hun doel al bereikt: de politiek is ge schrokkenBovendien denk ik dat de kiezers in het algemeen bij landelijke verkiezingen min der snel geneigd zullen zijn hun stem weg te gooien door op een protestpartij te stemmen". Omgerekend zou na 3 mei de partij van Janmaat vier zetels in de Tweede Kamer krijgen in plaats van de ene die Janmaat nu bezet. De CP'86 zou niet in de kamer komen. CDA in regio verdeeld over AOW-kwestie 3-0AAGSESUPERK00RJES TARWE BOLLEN BLANKE VLA STUKS UTERPAK NICOLA AARDAPPELEN HEEL KIL0eiwrs50 VOORDEELSET ROBUN INTENSIEF WASMIDDEL NAVULPAK 1,2 KILO !1 MET I WIS micro monica wesselinc/rudolf kleun De CDA-voormannen in de Leidse regio denken uiterst verdeeld over de AOW-kwes- tie. Provinciaal fractievoorzitter J. Heijkoop vindt dat de bevriezing van de AOW onge daan moet worden gemaakt, terwijl de Leidse CDA-wethouder J. Walenkamp meent dat het partijprogramma niet op grond van emotionele argumenten mag worden herzien. Maar de AOW-discussie lijkt plaatselijk meer op de achtergrond te geraken nu de collegevorming in de ge meenteraden voor de deur staat. „We moeten luisteren naar onze achter ban. Het lukt niet voldoende steun te vin den voor de bevriezing van de AOW en dan moet je de moed hebben het standpunt te herzien", vindt Heijkoop. Het AOW-stand- punt wil hij veranderen, maar Heijkoop blijft vasthouden aan het CDA-uitgangs- punt van vergroting van de werkgelegen heid. Daar is geld voor nodig en Heijkoop denkt dat uit 'het milieu' te kunnen halen. Heijkoop: „Er zijn twee groepen die onze aandacht nodig hebben. Dat zijn de oude ren en de tuinders." De Leidse lijsttrekker Walenkamp zegt zich de emotionele reacties wel voor te kun nen stellen. „Maar wat nu gebeurt lijkt wel een paniekreactie." Een partijraad lijkt hem vooral zinnig om alle argumenten nog eens op een rij te zetten, maar hij zou teleurge steld zijn als zijn partij op grond van emo ties een andere koers inslaat. Overigens hebben de afdeling l>eiden en de kamer kring Leiden van het CDA al in februari bij het landelijk bestuur aangedrongen op her ziening van het AOW-standpunt. J.C. Superstar yt yt Het Ballet van I I Vlaanderen brengt een spannende musical over het aloude lijdensver haal uit de bijbel. HET WOORD IS AAN Carolyn Heilbrun Wat vandaag nog shockeert, is morgen alledaags. VANDAAG Economie/Beurs Familieberichten Feiten en meningen Info Programma's Regio Religie VANDAAG OOK LEVEN EN WONEN PAGINA 25 HET WEER Verwachting van het KNMI tot i morgenavond Vrij zacht Vannacht kans op wat regen of motregen Minimumtemperatuur omstreeks 6 graden Overdag wol- i kenvelden en overwegend droog, j Middagtemperatuur ongeveer 10 graden, Wind zuidwest, matig, kracht 3 a 4, aan de kust en op het IJsselmeer nu en dan krachtig, 6. Terpstra voelen niets voor een extra partijraad. „Zo'n oploop heeft geen enkele zin", aldus De Jong. De beide kamerleden geven overigens wel toe dat als de werkloosheid blijft stijgen, een bevriezing van de uitkeringen onontkoombaar zal zijn. „Maar dat geldt net zozeer voor de lo nen, die we bij voorkeur op de nullijn willen houden", aldus het tweetal. pagina 2: Brinkman, de AOW en de hardnekkige mist Acteur/regisseur Guus Verstraete overleden Opnieuw zakjes gif aangespoeld n regisseur Guus Verstraete sr. is vrijdag op 79-ja- rige leeftijd overleden in zijn woonplaats Soest. Zijn vrouw, de actrice Lia Dorana, heeft dat vandaag bekendgemaakt. Verstraete werd op 24 decem ber 1914 in Rotterdam geboren als telg van een bekende ac teursfamilie. In 1937 maakte hij zijn debuut bij het Nieuw Schouwtooneel. Gedurende 36 jaar speelde Guus Verstraete bij een groot aantal gezelschappen, waaronder het Nederlands Volkstoneel, het cabaret van Wim Sonneveld, Theater en de Haagse Comedie. Verstraete werkte ook mee aan tv-produkties als Pipo de Clown, De Glazen Stad en De Kleine Waarheid en films als Dik Trom (1941), Kermis in de Regen (1962) en Als twee drup pels water (1963). Van 1973 tot zijn pensione ring in 1979 was Guus Verstrae te directeur van de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Ook daarna bleef hij actief. Zo trad hij enkele jaren geleden nog op in de musical Cabaret van loop van den Ende-produkties. Op het strand van Noordwijk zijn afgelopen weekeinde op nieuw tientallen zakjes met landbouwgif aangespoeld. Vrij dag werden enkele zakjes aan getroffen op het strand ter hoogte van de Koningin Astrid- boulevard. Ze zijn direct verwij derd. Zondag spoelden enkele tientallen exemplaren aan op het strand tussen Duindamse en Langevelderslag. De politie heeft de hulp van de brandweer ingeroepen om de gifzakjes te verwijderen. De meeste zakjes hadden overigens de zeereis niet ongeschonden overleefd en spoelden openge scheurd aan. In Katwijk werd afgelopen weekeinde één gif zakje gevonden. Ixidsch Dagblad NIEUWE ABONNEES ONTVANGEN DE KRANT DE EERSTE 2 WEKEN GRATIS. Ja, dat is goed nieuws i Dus neem ik nu een abonnement, i Plaats:. Tel: n. controle bezorging) Na de eerste 2 weken j betaal ik mijn abonnement: O Per maand automatisch I 29,30) Per kwartaal via acceptgiro 85,55) I automatisch 84,55) gewoon beter uitleggen. Dan zullen zelfs de ouderen die worden getroffen ons plan on dersteunen." De Lissese wethouder D. Sta pel deelt die opvatting. „Het blijft zo dat als je regeringsverantwoordelijkheid draagt, je ook maatregelen neemt die slecht vallen." A. Berkhey uit Katwijk heeft op zich geen bezwaar tegen discussie over de AOW. „Maar ik vind het moment om het aan te kaarten wel ergongelukkig." CDA-voorman W. van Nugteren van Alkemade vindt daarentegen dat de partij de hand in eigen boezem moet steken en het standpunt wel moet herzien. „Er dreigt een vertrouwenskwestie tussen de traditio nele achterban en het CDA. Daar moeten we wat aan doen". Of bel 071-128030

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1