Tegenstander Weg de mond Samen op gesnoerd Kerk Samenleving 'Straatkinderen' in Herensingelkerk Maart twijfelmaand DONDERDAG 3 MAART 1994 18» et dc lale - bod ja. ber beho BUITENLAND KORT Inmenging (1) De Vietnamese minister-pre sident Vo Van Kiet heeft ge- eist dat zijn regering inspraak krijgt bij de benoeming van priesters en bisschoppen in zijn land. Inmenging van het Vaticaan bij de benoeming i geestelijken strookt niet Dominee J.J.C. Dee zegt medewerking aan Hervormd Weekblad op teit omdat hierover geen overeenkomst is gesloten, zegt hij in een gisteren gepu bliceerd gesprek met het weekblad 'Katholicisme en Natie'. Het interview ver schijnt op de dag dat aan vankelijk een hoge delegatie van het Vaticaan zou vertrek- aar Vietnam en Cam- Deze reis werd we- 'moeilijkheden' uitge steld, zo bevestigde een me dewerker van de Vietnamese afdeling van Radio Vaticaan. Over enkele dagen zal het bezoek alsnog plaatsvinden. De Vietnamese bisschop Paul Nguyen Van Hoa ver wacht dan een voor beide partijen bevredigende oplos sing voor de vacante bis dommen Hanoi en Hue en voor Ho-Chi-Minhstad, waar de paus vorig jaar een apos tolisch administrator heeft De redactie van het Hervormd Weekblad, orgaan van de Confessionele Vereniging in de Nederlandse Hervormde Kerk, heeft besloten tegenstanders van het Samen op Weg-proces niet langer aan het woord te laten in haar blad. Om die reden heeft dr. J.J.C. Dee zijn functie als se cretaris van het weekblad opgezegd, zo bevestigde hij gisteren. twuzelerheide/zwolie Inmenging (2) De benoeming van Nicolas I luynh Van Nghi heeft tot spanningen tussen de Heili ge Stoel en Vietnam geleid. De Vietnamese autoriteiten hebben er moeite mee dat hij de taak heeft de installatie van de in ballingschap leven de Francois Xavier Nguyen Van Thuan als aartsbisschop van Ho-Gh-Minhstad voor te bereiden. Deze heeft tol 1988 een gevangenisstraf van der tien jaar uitgezeten en ver blijft momenteel in Rome. De Vietnamese autoriteiten weigeren hem opnieuw toe te laten in het land. De 83-ja- rige aartsbisschop was ver schillende malen voor lange tijd opgenomen in het zie kenhuis. Rebellen Ugandese rebellen hebben ile Spaanse priester Luigi Paulino Aguilera vrijgelaten. Deze was afgelopen maan dag samen met twee Ugan dese nonnen ontvoerd. Dat maakte dc orde waartoe de Op de redactievergadering van 18 februari pleitte Dee ervoor ook tegenstanders van het fu sieproces van hervormden, ge reformeerden en lutheranen in het blad aan het woord te laten. Hel hoofdbestuur van de Con fessionele Vereniging, dat op deze vergadering was uitgeno digd, meent daarentegen dat 'alle neuzen één kant op moe ten staan'. De onlangs versche nen handreiking, waarin de ver eniging zich 'positief-kritisch' uitliet over de ontwerp-kerkor- de van de nieuwe kerk, is daar bij maatgevend. De redactie volgde de visie van het hoofdbestuur. Dat bete kent dat er vanaf nu alleen nog artikelen over Samen op Weg in het weekblad zullen worden ge plaatst die positief-kritisch ge toonzet zijn. Dee voelt er niets voor zich 'te persen binnen dat harnas'. Om die reden heeft hij de 'spilfunctie' die hij als secre taris binnen de redactie had, neergelegd. Hij is het enige redactielid dat zo uitgesproken tegen het SoW- proces is. Toch schal hij dat meer dan een kwart van de le den van de Confessionele Ver eniging er net zo over denken als hij. „Maar confessionelen profileren zich nooit zo sterk, dus dat is wat ondoorzichtig." Hij vindt het onterecht dat dat deel van de achterban nu niet meer aan het woord kan ko- Volgens ds. W.A.B. Hagen, se cretaris van de Confessionele Vereniging, is 'in de verste verte' geen kwart van de confessione len tegen het Samen op Weg- proces. „Dee vertolkt niet echt het confessionele standpunt", meent hij. Uit een enquête vo rig jaar bleek dat 10 procent van de leden ronduit voor de con cept-kerkorde is en 10 procent ronduit tegen. De grote meer derheid stelt zich positief-kri tisch op. Voorlopig blijft de predikant uit Twijzelerheide nog wel lid van dc redactie, maar 'waar het op uitdraait' weet hij nog niet. „Het kan heel goed leiden tot het opzeggen van mijn lidmaat schap van de Confessionele Vereniging aldus Dee, die twintig jaar lid is van de vereni ging en tien jaar in de redactie van het Hervormd Weekblad zit. Dee was in november 1993 één van de negentien predikan ten, voornamelijk afkomstig uit de Gereformeerde Bond, die zich dreigden af te scheiden van de Hervormde Kerk. Zij vonden dat er geen ruimte was voor hun bezwaren tegen het SoW- proces. Eind 1990 promoveerde Dee aan de Vrijgemaakte Theo logische Universiteit te Kampen op het eerste deel van een bio grafie over de vrijgemaakte theoloog prof. K. Schilder. On langs mocht hij nog op een ge meente-avond van hervormd Katwijk aan Zee zijn bezwaren tegen het Samen op Weg-pro ces toelichten. gis teren hekend. De inzittenden van een bus, die dezelfde dag werden ontvoerd, zijn erin geslaagd te vluchten. Paulino Aguilera werd vrijgelaten en kele uren nadat hij was ont voerd op een rustige weg, 440 kilometer ten noorden van de hoofdstad Kampala. Voorbijgangers gaven hem een lift naar zijn missiepost in de stad Kitgun. 'l ot woens dagochtend was er in Kam pala nog niets vernomen van de nonnen, aldus de orde in een verklaring. Volgens hen namen de ontvoerders de vrouwen in een andere rich ting mee dan de priester. Aparte bussen hl een ultra-orthodoxe jood se wijk in Jeruzalem rijden vanaf deze week aparte bus- leiden» De 'Dekenale vastenaktie 1994' is voor de missie-, ontwikkelings- en vredesgroepen van het dekenaat Leiden aanleiding om de Unicef- tentoonstelling 'Straatkinderen' naar de Herensingelkerk te halen. De expositie geeft een beeld van de situatie van straatkinderen, gezien tegen het licht van de sociaal-culturele en economische omstandigheden in een land. De mov-groepen willen met de getoonde beelden geen medelij den opwekken maar 'mensen bewust maken van de vaak mensonterende omstandigheden waaronder kinderen moeten leven'. Ook worden de bezoekers gewezen op initiatieven in Bolivia en Leiden om daar verandering in te brengen. De tentoonstelling wordt op vrijdag 18 maart om 17.00 uur geopend door dominee Anton Dronkers, die bij het Leidse initiatief is betrokken. Op deze dag kan het materiaal tot 19.00 uur, bij muziek van straatkinderen en met Boliviaanse hapjes, worden bekeken. Daarna is de expositie te bekijken op de zaterdagen 19 en 26 maart van 10.00 tot 16.00 uur en de zondagen 20 en 27 maart van 13.00 tot 16.00 uur. Groepen van het voortgezet- en basisonderwijs kunnen na een afspraak een kijkje komen nemen. Inlichtingen worden verstrekt door pastoor Jan Jetse Bol van de Herensingelparochie(071-218113). archieffoto wim dijkman BEROEPINGSWERK NEDERLANDSE HERVORMDE KERK Beroepen: te KATWIJK AAN ZEE (PNlELWIJK): drs. M A van den Berg kant voor bijzondere (geestelijk verzorger verpleeghuis A na Schotanus): mevr. ds. A.H.C. Brugman-Kuipers te Langezwaag (part-time), die dit beroep heeft aa genomen; te Elim: P.L R. van der Spoel, kandidaat te Nieuwersluis; t Loenen aan de Vecht: P.L.R. van d< Spoel, kandidaat te Nieuwersluis; t Usselo(part-time): mw. H.E.J.de kandidaat te Slie- drecht, die bedankte voor Ens; naar Hendrik Ido Ambacht: E. Kolkertte Coevorden; naar Rheden (SoW) (toezL. Terlouw te BODEGRAVEN. Bedankt: voor Vnezenveen t.a. Eij- senga te Dordrecht. GEREFORMEERDE KERKEN Beroepen te Balk c.a drs. S. de Jong. II. pred. voor demissionaire dienst te Chilli, wonende te OEGST- GEEST, die dit beroep heeft aangeno men; te Olst (part-time, in tijdelijke dienst): H.J. Mulder, emerituspredi kant te Aduard, die dit beroep heeft aangenomen; te Rotterdam-Zuid (Ka- tendrecht): drs. M A van der Sar te Barendrecht, die dit beroep heeft aangenomen. GEREF. KERKEN VRIJGEMAAKT Beroepen te Zwartsluis: G. T«mmer mans. kandidaat te Kampen. Bedankt: voor Enschede (tevens voor het evangelisatiewerk): P.H. van der Laan te Eindhoven. NED. GEREF. KERKEN Beroepen te Alkmaar i.c.m. Zaan streek-Centrum: J.B.M. Storms, ver bonden aan Jeugd Met Een Opdracht 'De Heidebeek' te Heerde. wonende te Apeldoorn. CHR. GEREF. KERKEN Beroepen te Spijkemsse: H.R.H.A. lem-Centrum en D.P. Verdouw te Onstwedde. GEREFORMEERDEGEMEENTEN Beroepen te KATWIJK AAN ZEE Chr. van der Poel te Yerseke; te Ber- kenwoude: R Kattenberg te Arnhem, te St. Catharines (Canada): C.A. van Dieren te Stolwijk; te Aalburg: B. Moerkerken te Gouda; te 's-Graven- zande A.J. Gunst te Tholen; te Hen drik Ido Ambacht: J.J. van Eckeveld te Zeist; te Hoogvliet: C. Son nevelt te Krimpen aan den IJssel; te Haarlem J.J. Tams te LISSE; te Ridderkerk- Slikkerveer: W. Harinck te Kapelle- Ontmoetingsavond met zang en muziek De de hervormde wijkgemeenten Bet hel en Rehoboth in Katwijk or ganiseren vanavond een ont moetingsbijeenkomst met zang en muziek in het Maranatha- centrum aan de Poolster in de kustplaats. De bijeenkomst be gint om 20.00 uur en wordt met een kort appèlwoord ingeluid door dominee B.H. Weegink. Hij spreekt over het thema 'Zijn alle godsdiensten gelijk?'. De zanggroep Immanuël en een jongerenensemble zorgen voor de muzikale ondersteu ning. Het orgel wordt bespeeld door Cees Wassenaar. Verder is er veel samenzang in het pro gramma opgenomen. De doel groep van deze ontmoetings avond wordt gevormd door 'mensen van de kerk, maar ook mensen die wat aan de rand van het kerkelijke gebeuren zijn gaan staan'. wen. De blauwe zijn voor de mannen, de roze voor de vrouwen. De joodse wet verbiedt vermenging van de seksen op verschillende terreinen. De belangrijkste busmaatschappij van Israël, Kgged, besloot de aparte bussen in te zetten onder druk van de orthodoxe ge meenschap. Ze ging niet in op het verzoek bussen te la ten rijden met een apart deel Schippersaalnioezenier onderscheiden rotterdam wen. „Dit leidt tot discrimi natie tegen vrouwen", aldus Anal Hoffman, een niet-reli- gieus lid van dc gemeente raad van Jeruzalem. DE RECHTER C. Nieuwenhuizen, sinds 1953 'aalmoezenier onder de varen den' in Botterdam, is benoemd tot officier in de Orde van Oran je Nassau. Hij was in 1960 de grondlegger van de landelijke stichting Katholiek Sociaal en Cultureel Centrum voor de Rijn en Binnenvaart (KSCC). Nieuwenhuizen geldt als één van de pioniers van het schip- perspastoraat. Hij heeft onder meer geijverd voor goed onder wijs aan schipperskinderen toen er voor hen nog geen leerplicht bestond. Ook was hij betrokken bij de oprichting van internaten voor schoolgaande schippers kinderen. Behalve de KSCC-stichting in Rotterdam richtte hij regionale stichtingen op in Nijmegen, Maasbracht, Amsterdam, Maas tricht en Raamsdonkveer. In 1961 begon hij voor de KRO-ra dio met de wekelijkse rubriek Scheepspraet. die hij steevast begon met de woorden 'Beste varenden, waar u zich ook moogt bevinden' en beëindigde met de zin 'Volaan, vooruit, in Godsnaam'. In 1990 nam landelijk aal moezenier B.L.M. van Welzenes zijn taak bij de KSCC over. Protestantse kerken 'bidden en hopen' dat vredesproces Midden-Oosten doorgaat leidschendam De hervormde, gereformeerde en lutherse ker ken zijn verbijsterd over het bloedbad in de Ibrahim-moskee in Hebron, afgelopen vrijdag. Dat schrijven zij in een brief aan de ambassa deur van Israel, M.N. Bavly, en aan de waarne mend vertegenwoordiger van de Palestijnse Be vrijdingsorganisatie PLO in Nederland, Yoesoef Habab. „Wij zijn met u geschokt over deze daad van terreur waarvan biddende medemensen het slachtoffer werden", aldus ds. W.B. Beekman, voorzitter van de hervormde synode, de drie kerken. Zij 'bidden en hopen' dat het vredesproces ondanks dit alles voortgang zal vinden en dat 'de vrede en gerechtigheid die ons toch allen voor ogen staan, meer en meer gestalte zullen krijgen'. In de brief wensen de Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Lu therse Kerk - die zijn verwikkeld in een fusiepro ces - de regering van Israël, de PLO en 'allen die in dezen specifieke verantwoordelijkheden dra gen' grote wijsheid en kracht toe. Mr. Jesse van Muylwijck HEINZ ja hetfjz, pat wamptap/jt /ac zeip <££a1aajrr bmpeout- worpen, poz y/a/d je pet COLOFON rg. G P Arnold (adj), J Kiel (adi). HOOFDREDACTIE Jan-Geert Majoor. Frans Nypels, Henk van der Post (adj) OMBUDSMAN R.D Paauw, tel dag 9 30- 11 30 uur 071 - 356215, of per post HOOFDKANTOOR ma -vni van 08 30-17 00 uur Telefoon 071-356230 RUBRIEKSADVERTENTIES (Sleutels) ma -vni van 8 30-17 00 uur Telefoon 071-143545 ABONNEMENTEN Tel. 071-128030 bij vooruitbet (incl. BTW) peracc giro au°2g3Q perl. 85.55 a I 329.30 I 328,30 ïderland perk\ enge landen op aanvraaf .ACHTEN BEZORGING r Tel 071-143241 HET WEER HANS VAN ES De lentemaand maart is op onze breedtegraad doorgaans een echte twijfelmaand, waarbij golven war mere lucht uit het zuiden of zuid westen proberen indruk te maken. Aan de andere kant regeert de win ter in de noordelijke landen van Europa nog volop in deze tijd van het jaar. Zo zakte het kwik woens dagmorgen op verschillende sta tions in Zuid-Noorwegen tot bene den -30 graden. Tegelijkertijd pompte zich bij de Azoren het ge lijknamige hogedrukgebied op. Een echt 'warmbloedig' fenomeen, dat na weken van afwezigheid weer na drukkelijk op de weerkaarten prijkt. Het druksysteem vertegenwoordigt de oprukkende lente boven het zui delijk gedeelte van de oceaan. Om dat de kou in het noorden maar moeizaam opzij gaat. moet dit wel leiden tot een toenemend span ningsveld Het groter wordende temperatuurverschil heeft de At lantische straalstroom flink opge pept. In de meteorologische litera tuur wordt wel gesproken van een toenemende stormneiging rond het tijdstip, waarop de zon recht boven de evenaar komt de staan; zo rond de 2le maart. Een oceaanstoring. die woensdag overdag 8 millimeter regen afleverde, vormde in feite de i eerste doorbraak, die verband houdt met de toegenomen Atlanti sche activiteit. Vandaag liggen we in polaire lucht met nog een gure bui; vanaf mor gen begint het Azoren hogedrukge bied een warme tong uit te steken naar het westen van Europa. De zeer zachte, maar ook vochtige luchtmassa van subtropische oor sprong overspoelt ons zaterdag Een zone met veel wind blijft voor namelijk ten westen en noorden van Nederland en als het opklaart, lonkt het kwik al gauw in de rich ting van 15 graden-grens. De voorjaarswarmte blijft maar kort, want vanaf zondag worden de zuidenwinden vervangen door wes telijke. Polaire luchtmassa's spe len dan weereen hoofdrol. Het lijkt er op dat er na het weekeinde een paar winderige, nogal gure dagen op het menu staan. De band met stormachtige westenwinden komt weer zuidelijker te liggen, terwijl nieuwe, regenbrengende storingen met een noodvaart de oceaan over steken. HET WEER IN EUROPA KNMI Weersvooruitzicht Geldig tot en met vrijdag. Engeland, Schotland, Wales en Ierland: Half tot zwaar bewolkt en enkele buien, mogelijk volgd door regen, maar in Oost-Engeland eerst nog perioden met zon. Maxima morgen van 12 graden in Ierland tot 8 graden aan de Engelse oostkust. België en Luxemburg: Vandaag half tot zwaar be- bui Morgen zonnige pe rioden en droog; later op weer meer bewolking. Middagtemperatuur rond 9 graden Noord- en Midden-Frank- Vandaag in het noordwesten af en toe zon en in het oosten nog regen. Morgen in het westen weer toenemende bewol king en later regen; in het oosten en midden nog perioden met zon en droog Temperaturen in de middag rond 11 Portugal: Zonnig. Middagtemperaturen vooral morgen op de meeste plaatsen iets bo ven de 20 graden. Madeira: Perioden met zon, misschien ook enkele wolkenvelden. Droog. Middagtempera tuur ongeveer 20 graden. in Biskaje nog wat wol- rs overwegend zonnig. Droog. Middagtemperatuur aan de Cos ta's uiteenlopend van 19 graden nabij Lloret de Mar tot circa 23 graden aan de Costa Blanca. Costa del Sol en Costa de la Luz. In Andalusiê komt het kwik zelfs boven de 25 graden. Canarische Eilanden: Perioden met zon. aan de noordkant ook Droog. Maxima :a 25 graden. 00 VR ZA ZO o% 20 40 20 20 Neerslagkans 60 30 40 60 Mimmumtemp. 2 3 3 Middagtemp. 8 9 12 9 Wind w5 zw4 zw5 w6 Marokko: Westkust Droog e Maximumtemperatuur van 21 graden rond Tanger tot 25 graden in de omge ving van Agadir. Naast zon tevens wolkenvelden. Vrijwel overal droog. Middagtemperatuur vlak aan zee ruim boven de 20 graden. Zuid-Frankrijk: Vandaag veranderlijk bewolkt en in het westen en noorden nu en dan regen. Morgen droog, zonnige perioden en kans op een harde Mistral. In de Franse Al pen geleidelijk flink wat zon. Vandaag op 2000 n den tot plus 5 ii neeën droog en peratuur morgen op 2000 me pend naar plus 7 graden. Mallorca en Ibiza: Droog en flinke perioden met dagtemperatuur oplopend tot u de 20 graden. Italië: WEERRAPPORTEN VRIJDAG 4 MAART 1994 Zon- en maanstanden Zon op 07.18 Zon one Maan op 01.58 Maano Waterstanden Katwijk Hoog water 07.39 20.12 Laag water 03.06 15.26 Weerrapporten 02 maart 19 uu Maxi rst nog k i 13 in I op e Cyprus Kopenhagen graden op Sicilië en Malta, aanse Alpen droog en veel zon. De peratuur op 2000 meter hoogte ligt het vriespunt. Duitsland: Vandaag half tot il buien. Morgen bewolkt en bijna onmge perioden. t nog s In de Beie ter e tuur ongeveer 9 graden. Zwitserland: Vandaag aan de noordzijde van de Alpen boven de 1200 meter nu en dan sneeuw, in het zuiden van Wallis, in Tes sin en Engadm droog en perioden met zon. Morgen bijna overal droog en vooral m het zuiden zon. De temperatuur op 2000 meter morgen van min 3 graden in het noorden tot plus 3 in het zuiden. Oostenrijk: Vandaag boven de 1200 meter sneeuw, m Karmthië en Steiermark geregeld zon en droog. Morgen v^n het westen uit overal droog en toenemende zonne schijn. Temperatuur op 2000 meter morgen ongeveer -5 graden. Wenen half bew. Zurich regen Bangkok licht bew Buenos Aires half bew Casablanca half bew Johannesburg half bew./ Los Angeles or,bew New Orleans zwaar bew 29 18 O.Ó 25 13 00 15 10 0.0

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 18