Leidsch Dagblad Jeugd Leidse regio rookt, gokt en 'blowt' het meest Koffieshop verkoopt hasj met Sleutelpaskorting IVIassale Ivogelsterfte fcp Noordzee Rusland bedankt 'Ze kwamen in wel zes, zeven auto's aanrijden' Medicijnen kunnen miljard goedkoper GOED NIEUWS zn DINSDAG 22 FEBRUAR11994 OPGERICHT 1 MAART 1860 NR 40396 LOSSE NUMMERS 1.60 LEIDEN WIM KOEVOET i De Leidse wethouder Jan Laurier (Groen Links) wil pro beren een einde te maken aan de tien procent korting op cannabisprodukten die koffieshop Kimono geeft aan j houders van de gemeentelijke Sleutelpas. Daartoe zal hij vandaag de organisatie Countdown benaderen. Bij Countdown zijn alle Leidse winkels aangesloten die prijs- voordeeltjes bieden aan Sleu telpashouders. Dat Kimono meedoet aan het Sleutel- pasproject kwam gisteravond aan het licht toen een grote i PvdA-delegatie een bezoek bracht aan twee koffieshops in Leiden. Kimono-uitbater Anthony van Schakenbosch erkende de Sleutelpaskorting zonder dralen. PvdA-raadslid Auke de I Vries, bekend vanwege zijn aanhoudende pogingen om de verkoop van soft drugs in Leiden aan banden te leggen, j verblikte of verbloosde even- min. „Ik vind dit wel grap- pig", gaf hij achteraf als com mentaar. Ook PvdA-wethou- i der en -lijsttrekker Tjeerd van Rij, die eveneens deel uit- I maakte van de delegatie, rea geerde laconiek. „De ge meente kan hier niet tegen optreden. Afgezien nog van de vraag of wc dat willen. Als we aan deze discussie begin nen is het einde zoek." Wethouder Laurier, verant woordelijk voor de Sleutelpas, zegt dat het bericht voor hem ook een verrassing is. Hij wil laten uitzoeken hoe de af spraken met Kimono tot stand zijn gekomen. „Ze zijn gemaakt voordat ik wethou der werd." Hij wijst er op dat Leiden een gedoogbeleid voert voor koffieshops. „We willen ze dus niet uitroeien. Daarmee wil ik niet zeggen dat ik sta te springen als er korting wordt gegeven aan Sleutelpashouders op hasj, consumpties in kroegen of op gokautomaten." Volgens Laurier geven ook de cafés De Harmonie en de Hus-Pub Sleutelpaskorting. „Niet op alcoholhoudende consumpties, maar op maal tijden. Daar heb ik niets op tegen. Van mij mag Kimono wel korting geven op een kop je koffie." Pagina 13: We mogen de werkelijkheid toch wel eens ontvluchten? Turken en Koerden 2 Volgens de Turkse mi nister Cetin is er in Tur kije geen sprake van een etnisch conflict. Gelijke behandeling 3 Het debat in de Senaat over de Wet Gelijke Behandeling levert van daag vrijwel zeker geen grote problemen op. Tuzlamoet open 5 De VN willen op 7 maart het vliegveld van Tuzla openen voor hulpvluchten. Gezinsmanifestatie a a Gebrek aan geld is I f er de oorzaak van dat een grote rooms-ka- tholieke gezinsmanifestatie niet door gaat. De schooljeugd in de Leidse regio vanaf 12 jaar rookt meer, gokt meer, drinkt meer en 'blowt' meer dan elders in Nederland. Dat blijkt uit een onderzoek van het Ne derlands Instituut voor Alcohol en Drugs (NIAD), dat is uitgevoerd in opdracht van de Leidse Gemeenschappelij ke Gezondheidsdienst (GGD). LEIDEN ERNA STRAATSMA Er zijn geen grote verschillen in het gebruik van genotmiddelen en het gokgedrag in de zes on derzochte gemeenten: Leiden, Leiderdorp. Voorschoten, Zoe- terwoude. Alkemade en Oegst- geest. Waarom de regionale cij fers zo ongunstig afsteken tegen het landelijk gemiddelde en de cijfers in de grote steden in de Randstad is onbekend. Het is voor het eerst dat het NIAD het regionale gokgedrag onder jon geren en het gebruik van genot middelen in kaart heeft ge bracht. Landelijk gebeurt dat al jaren. In de Leidse regio wordt an derhalf keer zoveel cannabis (hasj en marihuana) gerookt als landelijk het geval is. Van de jeugd tussen 12 en 18 jaar heeft 21 procent wel eens een 'pretsi- garet' gerookt: landelijk is dit ruim 13 procent. Gokken op fruitautomaten doet 19 procent van de regiona le jeugd wel eens. Dat is vier procent meer dan het landelijke gemiddelde. Gokken komt vrij wel niet onder meisjes voor. Jongens in Leiden en omgeving gokken voornamelijk tijdens de weekeinden op fruitautomaten die in snackbars staan. Het drinken van alcohol is voor 48 procent van de regiona le schooljeugd niet ongebruike lijk. Jongens zijn met 35 procent in de meerderheid; van de meisjes drinkt 22 procent regel matig wijn, bier of een borrel. Landelijk drinkt 42 van de jon geren tussen 12 en 18 jaar regel matig alcoholhoudende drank en. Tabak wordt door 29 pro cent van de regionale jeugd ge rookt, vier procent meer dan het landelijk gemiddelde. Wat hard drugs betreft heb ben jongeren in Nederland vooral ervaring met de nieuwe drug XTC (ruim 3 procent). Minder dan één procent van de leerlingen heeft wel eens heroï ne of cocaïne gebruikt. In de Leidse regio heeft ruim 4 pro cent ervaring met XTC, 3 pro cent met cocaïne en één pro cent met heroïne. JEN HAAG NPA Meer dan vijftigduizend zeevo gels zijn dood aangetroffen op öe Britse kusten ten noordoos ten van Aberdeen en op de Mietlandeilanden. De dieren !0uden het slachtoffer zijn van Be vervuilingen het gebrek aan His in dl- gebieden waar 11 nor- Hnaal hun voedsel halen. Volgens Vogelbescherming Nederland is eenderde van de rogels die dood en ziek zijn langespoeld met olie be- Q imeurd. De rest bleek sterk ver- ^'magerd. Dat komt door het ver dwijnen van de zandspiering, nie het belangrijkste voedsel vormt voor de zeekoeten en pa pegaaiduikers. Deze dieren le- Cen een groot deel van het jaar jQbp zee. Ze kunnen vliegen en rïglwemmen en zijn onder nor male omstandigheden gemak kelijk in staat hun voedsel te linden. /Ms de kleine visjes waar pij van leven wegtrekken, volgen pij die zelfs tot voor de Franse ygijaist, zo bleek twee jaar geleden. jq Woordvoerder Hans Peters an de Vogelbescherming loudt het erop dat de chroni- :he vervuiling van de Noord- de belangrijkste oorzaak is (j Loor de vogelsterfte. Al het de aatste dagen niet zo had ge- itormd zouden de dode dieren liet eens op het stand zijn aan- ;espoeld. Peters denkt dat ze lan onopgemerkt naar de zee- zakken. Hij verwacht •verigens niet dat westerstorm J zorgen voor dode vogels op Ie Nederlandse kust. Belgrado Inwoners van Belgrado verzamelden zich gisteren voor de Russische ambassade in de Servische hoofdstad. De bijeenkomst was bedoeld om de Russen te bedanken voor hun rol bij de onderhandelingen over het NAVO-ultimatum aan de belegeraars van de Bosnische hoofdstad Sarajevo. Als gevolg van de Russische bemiddeling begonnen de Serviërs aan de terugtrekking van hun zawre wapens, waarna de NAVO voorlopig afzag van bombardementen op de Servische stellingen. foto epa OD doet ook inval in Van der Valk-vestiging Voorschoten VOORSCHOTEN PAUL VAN DER KOOU [Geen commentaar', zegt de bedrijfsleider van de Zilverfabriek aan de Voorschotense Rouwkoop laan, terwijl ambtenaren van de Fiscale Inlichtin gen en üpsporings Dienst (FIOD) zijn admini stratie naar buiten dragen. De stukken zitten in keven grote dozen, die met moeite in de koffer ruimtes van twee kleine auto's verdwijnen. Het is maandagmiddag half een eh boven voor de ramen staan werknemers naar buiten te kij ken. Mannén in regenjassen blokkeren de trap. Pverburen op het nieuwe industrieterrein heb ben de inval vanaf het begin, vroeg in de morgen, goed kunnen volgen. Ze zijn onder de indruk van Be grootschaligheid. In één actie werden aan het begin van de werk- iag de achteruitgang en de parallelweg geblok- ceerd door agenten in uniform. De circa dertig )ersoneelsleden moesten naar boven: van be- Irijfslial, kantoor en showroom richting kantine. Wat later diende het ene na het andere perso neelslid onder begeleiding zijn auto open maken. Geen enkel bewijsstuk mocht namelijk worden Verdonkeremaand. Ook de ondervragingen en het gespeur in het kantoor waren goed te volgen van af de overkant. Het kantoor ligt namelijk aan de straatkant en heeft ramen als etalages. Alleen: wie 2ijn al die heren in regenjassen? „Ze kwamen wel jn zes, zeven auto's aanrijden, meneer." Net als in vier andere Van der Valk-vestigingen is de administratie van de jaren tussen 1990 en nu in beslag genomen. Het openbaar ministerie onderzoekt of het bedrijf in die jaren perso neelsleden zwart of gedeeltelijk zwart heeft laten werken. Op de vraag waarom nu juist de Zilverfabriek Voorschoten BV werd onderzocht, antwoordt persofficier M. Zandbergen: „De aanwijzingen waren daar het duidelijkst.' De nieuwe Zilverfa briek is een van de drie bedrijfjes die in 1984 zijn ontstaan uit de failliete boedel van de oude Zil verfabriek. Twee jaar later nam Van der Valk het bedrijf over. dat toch al veel leverde aan het hore ca-concern: het maakte zilveren en verzilverde artikelen, glaswerk en sportprijzen en restaureer de en repareerde gouden en zilveren voorwerpen. Tijdens de inval meldt zich een klant. Hij komt kijken of de Zilverfabriek zijn produkten van mooie zilveren en gouden laagjes heeft voorzien. Hij bekijkt het gesjouw met dozen laconiek en wacht geduldig tot de hefen weg zijn en hij met de bedrijfsleider het kantoortje in kan. Praten over de prijs. De schuld van het bedrijf moet eerst nog maar bewezen worden, zegt hij. Maar ook: „Gelukkig kan men gewoon doordraaien." Pagina 19: Van der Valk-concern al eerder be schuldigd. Van Zweden dirigeert Berlijns orkest aerdenhout john oomkes I let is weliswaar niet de Berliner Philharmoniker, maar toch is het opmerkelijk. Jaap van Zwe den, concertmeester van het Concertgebouworkest, dirigeert in mei en juni van het volgend jaar de Berliner Symphoniker. Het contract omvat zowel con certen in de Berliner Philhar monic als in het Amsterdams Concertgebouw. Van Zweden is naast zijn part-time dienstverband bij het Concertgebouworkest al langer werkzaam als solist. Sinds enke le jaren is de Aerdenhouter in toenemende mate actief als di rigent. In Berlijn leidt hij de Symphoniker in een Brahms- programma met pianiste Karin Lechner als soliste. In het Schauspielhaus komt Van Zwe den twee weken later zowel als solist als dirigent in Mozarts Derde Vioolconcert in het ge weer. Van Zweden maakt zelf geen kouwe drukte over het contract: „Of ik nou in Haarlem, Berlijn of Brabant sta. 't maakte me niet. Belangrijk vind ik dat ik al tijd weer kwaliteit lever, altijd honderd procent geef. Ik ben gewoon gek van vioolspelen." den haag npa Op de kosten van medicijnen is een miljard gulden per jaar te besparen, ofwel bijna een kwart van het totaal. Ambtenaren van de ministeries van WVC, econo mische zaken, algemene zaken en financiën hebben dit bere kend. Het kabinet heeft zich in middels in het geheim achter het rapport geschaard. De besparingen zijn te berei ken door meer partijen te be trekken bij de distributie van de medicijnen: supermarkten, ver zekeraars, apothekers van zie kenhuizen en buitenlandse on dernemingen. Daardoor wordt de concurrentie groter en ho pen de ambtenaren de medi- cijnkosten te drukken. Momenteel krijgt de burger de meeste geneesmiddelen via de apotheken: een deel is bij drogisten verkrijgbaar. De dis tributie wordt beheerst door de grote fabrikanten van genees middelen en een klein aantal groothandels. Het rapport van de ambtena ren wordt nog deze week, sa men met het kabinetsstand punt, aan de Tweede Kamer ge- Litmanen K ^ar' Litmanen werd 2 D gisteren gekozen tot 'Voetballer van het Jaar' op het jaarlijkse gala van de profvoetballers. Geenjrrantwifvange^ QCI 071-143241 I DEL. 071-128030 stuurd. Het ambtelijke plan voorziet ook in de verlaging van bepaalde vergoedingen aan bij voorbeeld ziektekostenverzeke raars. Voor bepaalde onderde len is wetswijziging nodig. Voorstellen hierover gaan nog dit jaar voor advies naar de Raad van State. De ambtenaren hebben meer dan een jaar aan hun rapport gewerkt. In eerste instantie la gen de vertegenwoordigers van WVC dwars. Staatssecretaris Si mons (volksgezondheid) heeft hen echter tot de orde geroe pen. Volgens nauw betrokkenen is Simons 'om gegaan' omdat hij na de mislukte stelselherzie ning gezondheidszorg wel een succesje kon gebruiken. Zoals gemeld vertrekt Simons bin nenkort naar de Rotterdamse gemeentepolitiek. Er worden al jaren vruchtelo ze pogingen gedaan de kosten van de medicijnen in de hand te krijgen. Elk jaar blijken die ech ter meer te stijgen dan ver wacht: met honderden miljoe nen guldens per jaar. Pagina 3: Apotheker moet ge wone ondernemer worden. Van Thijn gunt oud-politici meer uitkering DEN HAAG* JAN KUYS HET WOORD IS AAN Goethe Er zal nooit een tijd aanbreken waarin het gezonde verstand po pulair wordt. haags redacteur Minister Van Thijn van binnen landse zaken wil de uitkerings regelingvoor oud-politici verder verbeteren. De bewindsman heeft gisteren de Tweede Kamer voorgesteld het minimale uitke ringspercentage te verhogen van 60 naar 70 procent. De Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers (APPA) voorziet in een aantrekkelijke wachtgeldregeling voor oud-po litici. Daartoe behoren onder anderen ministers, staatssecre tarissen. Tweede Kamerleden, gedeputeerden en wethouders. Volgens de APPA ontvangen oud-politici het eerste jaar na hun aftreden 80 procent van het door hen genoten salaris, het tweede jaar 70 procent en het derde jaar 60 procent. De rege ling geldt voor maximaal zes jaar. Sommige politici komen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor een langere duur van de wachtgeldregeling. De wijziging die Van Thijn voorstelt komt er op neer dat oud-politici voortaan vanaf het tweede jaar tot het einde van de uitkeringsduur 70 procent van het laatstgenoten salaris ont vangen. De verbetering beoogt die oud-politici, die na twee jaar nog geen baan gevonden heb ben, te helpen. Ook moet de aanpassing het kamerlidmaat schap aantrekkelijker te maken. De voorgestelde wijziging omvat tevens een inkrimpen van bijverdien mogelijkheden voor oud-kamerleden. Onder het huidige wettelijke regiem mogen oud-kamerleden zonder problemen ruim 14.000 gulden per jaar bijverdienen. Die 'vrij stelling voor neveninkomsten' vervalt in de toekomst. Bollenteelt wil vergoeding voor vorstschade hillegom roza van der veer Bloembollentelers moeten een vergoeding krijgen voor de schade die zij vorig jaar oplie pen door vorst en hevige regen val. Door het slechte weer zijn de oogsten gedeeltelijk mislukt. Daardoor is onder meer in Noord-Brabant 100 hectare gla diool verloren gegaan. In de noordelijke provincies kon 50 hectare lelie niet worden ge oogst. De schade loopt in de miljoenen. De Koninklijke Algemeenc Vcreeniging voor Bloembollen cultuur (KAVB) schrijft dit aan het ministerie van landbouw. De vereniging wijst er op dat schade aan de aardappelen, droogbloemen en vollegronds- groente wel is vergoed. Hiervoor heeft de overheid vijf miljoen gulden uitgetrokken. De KAVB meent dat de bloembollentelers recht hebben op een deel van dit bedrag. Een exacte schatting over de schade aan de bloembollenteelt bestaat nog niet. Volgens KAVB- woordvoerder F. Zandbergen loopt dat in de miljoenen. „Een verloren gegane hectare gladio len kost 30.000 gulden, een hec tare lelies zeker meer. Daar naast staat nog niet vast wat de schade is aan de bollen die in het najaar zijn geplant." Winst Unilever daalt door sanering rotterdam npa Forse uitgaven voor herstructu reringen hebben de nettowinst van Unilever (levensmiddelen, wasmiddelen en lichaamsver zorgingsartikelen) vorig jaar met 10 procent omlaag gedrukt tot 3.612 miljoen gulden. Unilever wil in twintig landen 7.500 arbeidsplaatsen besparen, waardoor het personeelsbe stand zal teruglopen tot 294.000 arbeidsplaatsen. Ongeveer 40 procent heeft betrekking op management- en administratie ve functies. Door alles in het werk te stellen om gebruik te maken van natuurlijk verloop, pensionering en overplaatsing wil het concern gedwongen ontslagen vermijden. Pagina 6: Unilever koopt Rus sisch bedrijf. VANDAAG Binnenland - Buitenland Cultuur Economie/Beurs Familieberichten Feiten en meningen - Info VANDAAG OOK SCHRIJVENDE LEZERS HET WEER Verwachting van het KNMI tot morgenavond Wolkenvelden en vrijwel overal droog. In de ochtend eerst nog plaatselijk mist Verder perioden met zon en vooral aan de noordkust kans op sneeuw. Middagtemperatuur rond het vriespunt. Wind uit uiteenlo pende nchtingen, meest zwak, Kracht 2. Zoeterwoudenaar van ontucht met 8 kinderen verdacht zoeterwoupe-dorp De politic heeft vanmorgen een 10 jarige man uit Zoeterwoude Dorp aangehouden. De man wordt verdacht van ontucht met acht jongens in de leeftijd van zes tot tien jaar. Tevens zou hij hen met een mes hebben bedreigd. De ontucht speelde zich af in de periode van juli vo rig jaar tot begin van deze maand. Alle slachtoffertjes zijn afkomstig uit Zoeterwoude- Dorp. Het onderzoek kwam op gang nadat ouders van de kin deren aangifte hadden gedaan. NIEUWE ABONNEES ONTVANGEN Dl KRANT DE EERSTE 2 WEKEN GRATIS. Ja, dat Is goed nieuws Dus neem ik nu een abonnement. i. controle bczorginR) Per kwanaal via acceptgiro f 85.5!») I automatisch 84.55) Of bel 071-1 280T0

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1