Leidsch Dagblad Impuls voor economie Jezus IN 'Amerika is trots op je' ^Meer luchtvervuiling oor groei Schiphol' Zwaaien en zwieren in Hollands landschap Voorzichtige hoop op doorbraak Sarajevo Staatsschuld kan ons geen zier schelen V LET OP - I2E3EE2Z3- GOED NIEUWS de molen fcTERDAG 19 FEBRUAR11994 j w OPGERICHT 1 MAART 1860 NR 40394 LOSSE NUMMERS ƒ1,80 hamar Hij greep ongelovig naar zijn hoofd. Het geluk lachte Dan Jansen gisteren onverwacht toe. Hij had tot zijn eigen verbazing i wereldrecord gereden op de 1.000 meter. Goed voor goud, tranen en een telefoontje van de president. „Amerika is trots op zei Clinton. foto»epa ÏMÜ lofddorp richard mooyman De groei van Schiphol kan niet iinnen de gestelde normen joor luchtkwaliteit. De uitbrei dingsplannen leiden in de regio pt een hogere uitstoot van ver luilende stoffen. Dat betoogde Lchtkwaliteitsdeskundige drs. van Veen gisteren in Hoofd- jorp tijdens een studiedag over Ie uitbreiding van de luchtha- [)e vervuiling door luchtvaart »n wegverkeer is volgens Van teen hoger dan wordt voorge- Iteld in het officiële milieurap port IMER over de groei van tchiphol. Voorwaarde voor de zroei van Schiphol is dat de jwaliteit van het leefmilieu ver- petert. Volgens het IMER zal de HOUTWERK Ti De banenpool: een goede regeling met nare bijverschijnselen die hoofdzaken kunnen worden. Kritiek in Leiden. Sportstichting Top Support van start. Topsport is wel degelijk een vak'. De jodenvervolging aangrijpend verfilmd in 'Schindler's List'. Regisseur Steven Spielberg in zijn beste rol. Onze Taal: Oude woorden. Nederlands grootste fietsclub bestaar 25 jaar. De kilometervreters van Le Champion. Denkwijzen Jolanda, afgezante van een andere wereld. AANBIEDING: j IBM PS2 COMPUTER fl75ind. f j IBM 386sx notebook 1799,- L -mpaq 286noteb. 1399,- jiïuUp 286 vanaf 599,- :rse 386sx vanaf 940,- fiPCXT's vanaf 399,- Kabinet wil specialisten in dienstverband Het kabinet neemt het advies van de commissie-Biesheuvel over de werkwijze, organisatie en bekostiging van huisartsen, specialisten en ziekenhuizen, voor een groot deel over. De medisch specialist moet in dienstverband van een zieken huis gaan werken'en daarvoor een basisinkomen krijgen, vindt het kabinet. Dit betekent dat de specialisten moeten inleveren. De positie van de huisarts moet worden versterkt en er dient meer te worden samenge werkt tussen de dokter en de specialist. De honorering van de huisarts wordt gewijzigd in een vast bedrag per patiënt, waar door de dokter meer gaat ver dienen. Er wordt een project groep in het leven geroepen die de aanbevelingen van de com missie-Biesheuvel 'praktisch' zal uitwerken. Staking 3 De werknemers van Smit Havensleepdien sten legden gisteren het werk neer uit protest te gen een saneringsplan. Druk op Athene 5 Griekenland houdt on danks hevige druk van I zijn Europese partners vast j aan het handelsembargo I tegen Macedonië. N ieuw werkwoord -7 De Amerikaanse Wegenwacht q Wegenwacht een 'penissnijdster' Bobbitt I jy avontuurlijk beroep haalt met haar daad waar- I „Wij zijn een soort EHBO schijnlijk het woorden- voor auto's." boek. Het kabinet heeft besloten tot een lastenverlaging voor burgers en bedrijven van 2,5 miljard gulden dit jaar, op lopend tot vijf miljard gulden in 1995. Via deze 'impuls voor het prille herstel van de Nederlandse economie' hoopt de regering de werkgelegenheid met enkele tien duizenden banen te stimuleren. den haag npa vert 600 miljoen gulden op. Tenslotte neemt het kabinet een voorschot van twee miljard op zonniger ramingen van de economische groei in 1995 door het Centraal Planbureau (CPB). Het kabinet tracteert de bur gers al per 1 juli dit jaar op een verlaging van het tarief in de eerste belastingschijf met een kwart procent (vergt 300 mil joen). Het bedrijfsleven ziet vanaf 1 juli zijn bijdrage aan de WW-premies dalen met in to- Dit zei premier Lubbers rond middernacht, na urenlange be raadslagingen over de premie- en belastingpolitiek. De forse belastingverlaging is mogelijk doordat de belasting inkomsten dank zij een efficiën ter werkende belastingdienst blijvend 1,8 miljard gulden ho ger uitkomen. De verplichting aan banken de rente-inkomsten van bedrijven op te geven, le taal 1,4 miljard gulden. Daar komt bij dat het kabinet beslo ten heeft alle lastenverzwarin gen die medio dit jaar zouden ingaan, waaronder de milieu heffing op water en afval, uit te stellen tot 1 januari, waarmee 800 miljoen gemoeid is (samen 2,5 miljard gulden). Per 1 januari 1995 volgt als het dan inmiddels aangetreden nieuwe kabinet tenminste geen roet in het eten gooit een nieuwe ronde lastenverlagin gen. Het tarief in de eerste be lastingschijf kan met nog eens driekwart procent omlaag (in totaal twee miljard gulden) on der de aanname dat de lonen bij de komende CAO-onderhan- delingen worden gematigd. Minister Kok van financiën zei gisteren dat de cadeautjesre gen niet ten koste gaat van het schatkist-tekort. Volgens de meerjarencijfers van het CPB stabiliseert het financieringste kort zich rond de 3,75 procent van het nationaal inkomen. Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) vindt dat de rege ring een verkeerde weg kiest door lastenverlichting voor bur gers en bedrijven belangrijker te vinden dan verlaging van het fi nancieringstekort. In een rap port zegt het IMF dat Nederland voorrang moet geven aan het verlagen van het financierings tekort, waardoor ruimte ont staat voor lastenverlichting en de staatsschuld omlaag kan. luchtkwaliteit rond de luchtha ven in de volgende eeuw niet slechter zijn dan in 1990. De ho gere uitstoot door het vliegver keer zou worden gecompen seerd door schonere automoto ren. Van Veen haalt deze stel ling onderuit. De in het milieur apport gebruikte cijfers van het bureau DHV wijken volgens hem sterk af van de resultaten van andere studies naar lucht verontreiniging, verricht door onder meer het RIVM en TNO. De luchtvervuiling zal volgens die studies de komende 20 jaar wel degelijk verslechteren, aldus Van Veen. Pagina 16: Luchtkwaliteit in regio Schiphol wordt veel slechter na uitbreiding. r mêl?' WÊÊr.ï-WÊM' r km L Amsterdam Vier dames gingen gisteren samen aan de zwier in het bevroren waterland bij Amsterdam. Vorst en winterzon zullen naar ver wachting dit weekeinde weer vele schaatsers naar de slootjes, vaarten en plassen trekken. Maar pas op! Het KNMI waarschuwt voor slecht ijs, dat als gevofg van de wind eerder deze week vol hobbels en wakken zit. foto »ap» jessica greene brussel peter de vries correspondent De aankondiging van een Servische terug tocht uit de de bergen rond Sarajevo en van een gezamenlijk vredesinitiatief van Ameri ka, Rusland en Europa, heeft gisteren tot voorzichtig optimisme geleid over een mo gelijke doorbraak in de Bosnische burger oorlog. Maar hoge NAVO-functionarissen waarschuwden tegelijkertijd dat het militai re bondgenootschap niet zal aarzelen bij wijze van strafactie een bombardement uit te voeren op Servische artillerie, als die morgennacht bij het verstrijken van het NAVO-ultimatum nog op Sarajevo gericht staat. De aankondiging van een vredesinitiatief van Rusland, Amerika en de Europese Unie werd gisteren in Athene gedaan door de Belgische minister van buitenlandse zaken, Willy Claes. Tot het gezamenlijke optreden, een unieke diplomatieke stap in de nu al bijna drie jaar durende Balkanoorlog, werd besloten na overleg in Griekenland van een EU-delegatie met de Russische minister van buitenlandse zaken Kozyrev en de Ameri kaanse gezant Redman. Afgesproken is dat Rusland de Serviërs verder onder druk zet een vredesregeling te aanvaarden, terwijl de VS met de moslims praat en Europa zijn invloed bij de Kroaten aanwendt. Eventueel zou er volgende week al een vredesconferentie in Washington ge houden kunnen worden, aldus Claes. De VS hebben dat idee afgelopen nacht echter verworpen. Volgende week is volgens Was hington te snel. De Bosnisch-Servische leider Karadzic kondigde gisteren aan dat zijn troepen al hun artillerie vannacht, 24 uur voor het ver strijken van het NAVO-ultimatum, op 20 ki lometer van Sarajevo zullen hebben terug- ggetrokken. Door hevige sneeuwval in de bergen is over die belofte onmiddellijk twij fel gerezen. Vrijwel niemand spaart voor toekomstige belastingen Matrixprinters Grote softu't rdurr, Window. Lotus 3.1 Prijzen «cl. B.T.W OP-OP RESTART COM PUTERS Overrün 18 2315 KA LEIDEN 071-224551 leiden sj aak smakman Maar heel weinig ten hoe hoog de staatsschuld is. En ze trekken zich er ook niet veel van aan. Laat staan dat veel mensen bewust geld opzij leg gen voor belastingverhogingen, die in de toekomst onvermijde lijk lijken om de staatsschuld te kunnen afbetalen. Uit die geringe kennis over de staatsschuld is ook te verklaren waarom er zo n klein draagvlak is voor de vele bezuinigingen van het kabinet, onder meer in de sociale zekerheid: vrijwel niemand beseft hoe groot de problemen zijn. Die conclusies trekken de Groningse hoogleraar economie Flip de Kam en Frans Nypels, hoofdredacteur van deze krant, uit een groot onderzoek onder 15.000 lezers van regionale dag bladen. waaronder Leidsch Dagblad. Daarmee denken zij het laatste te woord te hebben in een slepende discussie in economenland. Kern van die discussie is de vraag of de overheid in een tijd van recessie geld in de econo mie moet pompen om de groei weer aan te zwengelen. De be roemde econoom Keynes zei van wel: als mensen meer geld in hun portemonnee krijgen, geven ze meer uit en daardoor stijgen consumptie en produk- tie. Van die economische groei krijgt ook de staat zijn deel bin nen via de belastingen, zodat uiteindelijk iedereen er beter van wordt. De econoom Barro vond dat een onzinnige gedach te: mensen weten heel goed dat ze op termijn meer belasting moeten betalen als de staat zich in de schulden steekt. Dat extra inkomen zetten ze dus op de bank om straks de fiscus te kun nen betalen. De grote enquête vorig jaar onder lezers van de bladen die zijn aangesloten bij de Neder landse Pers Associatie bood de unieke kans om die vraag ge woon aan de mensen zelf te stellen. Het resultaat laat weinig ruimte voor twijfel: slechts een kwart van de ménsen weet bij benadering hoe groot de staats schuld is en maar één op de tien mensen spaart voor toe komstige belastingverhogingen. Het onderzoek naar de (ken nis van) de staatsschuld is ove rigens tot nu toe het enige tast bare resultaat van de enquête die rond pinksteren vorig jaar in de NPA-kranten verscheen. Centraal in die enquête stonden (werk)stress en de manier(en) waarop mensen daarmee om gaan. De verwerking van die ge gevens levert echter zoveel pro blemen op, dat het vooralsnog niet mogelijk is tot wetenschap pelijk verantwoorde gegevens en conclusies te komen. De hoofdredactie van Leidsch Dag blad biedt voor deze vertraging alle lezers die de enquête heb ben ingevuld bij deze zijn ver ontschuldigingen aan. MIUU RUN I.IIDIN X 1 tl. 071 1442(18 GRAVEREN IN GLAS Siemerink O Jan Siemerink heeft J zijn prive'-trainer Frits Don te kennen gege ven dat hij ook eens alleen I op toemee wil. Amateurvoetbal compleet afgelast De voetbalvelden blijven ko mend weekeinde opnieuw leeg. Na regionaal en landelijk over leg over de toestand van het gras besloot de KNVB het com plete competitie-programma voor de amateurs af te gelasten. De afdeling Leiden heeft zich, net als alle andere afdelingen, daar bij aangesloten. Ook de duels in de Coca Cola competi tie. die van de landelijke B-ju- nioren en het landelijk vrou wenvoetbal gaan niet door. Het zelfde geldt voor de districten West I en West II. Bij de wed strijden in de PTT-Telecompeti- tie en in de eerste divisie wordt per duel bekeken hoe het veld erbij ligt. Zaak 'Van der Lubbe' weer in nieuwe fase berlun cees v De NAVO gaat dan ook door met de voor bereidingen voor een eventuele luchtactie. Bronnen bij het militaire bondgenootschap bevestigden tegenover deze krant dat de NAVO morgen nacht, direct na het verstrij ken van de 'deadline' van 01.00 uur, vlieg tuigen naar Sarajevo zal sturen, als de Ser viërs dan niet al hun zware wapens hebben terugggetrokken. De ministers van defensie van de VS, Groot-Brittannië, Frankrijk en Nederland de vier landen die een even tuele luchtactie uitvoeren zetten morgen in Italië de klokken gelijk. Zij zullen de ope rationele details bespreken en afspraken maken over het militaire antwoord wanneer de Serviërs uit wraak blauwhelmen aanval len. Pagina 7: Michael Rose: Generaal durft orlog ti Het goede nieuws: Evangelische Gemeente Oegstgeest De Generalbundesanwaltbi) het Buiidesgericht Deutschland on derneemt stappen om 'Het pro ces Marinus van der Lubbe' te heropenen. De Duitse socioloog en historicus Hersch Fischler oefent al twee jaar druk uit op Justitie om de gang van zaken rond de Rijksdagbrand van 27 februari 1933 andermaal in be handeling te nemen. Hij voert die actie aan de hand van docu menten en gegevens die hij aantrof in archieven van het voormalige Oost-Duitsland. Veel van het materiaal dat hem onder ogen kwam. is vol gens Fischler bij d^ procesvoe ring indertijd niet in behande ling geweest. Zo werd onder meer een belangrijk rapport van een brandexpert verzwegen. Daaruit zou blijken dat Van der Lubbe niet de rol heeft gespeeld waarvoor hij op 10 januari 1934 ter dood werd gebracht. Fischler heeft voorts beslag gelegd op een proces verbaal waaruit een tegenstrijdige rol blijkt van een tweede Nederlan der die voor de Rijksdagbrand werd opgepakt (en kort daarna vrijgelaten): Constant (roep naam Ferdinand) Schoch. aanbieding waspoeder A-kwalifeit 27,50 voor ÏO kg. bel nu 02522-20524 HET WOORD IS AAN Jiddische levenswijsheid Al ziet een mens zijn graf al open, toch moet hij altijd blijven hopen. VANDAAG Binnenland Buitenland Cultuur Familieberichten Feiten en meningen Gesprek van de dag - Info Programma's Randstad Regio Religie Sport VANDAAG OOK TOERISME PAGINA 27 HET WEER Verwachting van het KNMI tot morgenavond Zonnig winterweer. Het wordt een zonnig winter weekeinde 's Nachts vriest het overwegend matig en overdag loopt de temperatuur tot enkele graden boven het vriespunt op Oostelijke wind, zwak tot matig, rond kracht 3 Guy Trottier, onze Franse kookkunstenaar heeft het volgende merfü samen gesteld. Provencaalse paté. Zeewolffilet gevuld met zalm c witte wijnsaus. I odtch I )aghlad NIEUWE ABONNEES ONTVANGEN DE KRANT DE EERSTE 2 WEKEN GRATIS. Ja, dat is goed nieuws Dus neem Uc nu een abonnement. Tel:. I.v.m. controle bezorging) Na de eetxte 2 weken betaal Ik mijn abonnement: Q Per maand automatisch 29,30) Per kwartaal via acceptgiro 85,55) automatisch 84,55) Nr. bank/giro: De Schaatsspecialist^ege de vorst Maandag 21 februari de gehele dag geopend. Schaatsen verkoop, schaatsen slijpen. Winkelcentrum de Kopermolen, Merenwijk, Leiden Tel. 211133 i SS Of bel 071-128030

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1