Leidsch Dagblad Leidse PvdA en CDA op verlies Rente fors omlaag Met Sarajevo is er nog geen vrede in Bosnië Prins Willem Alexander loopt 'Koningin van Calgary' mis Vier jaar cel geëist tegen kinderlokker GOED NIEUWS 'Geluidhindertoeslag' verdeelt luchtvaart Wijdag 18 februari 1994 opgericht 1 maart 1860 nr. 40393 losse nummers ƒ1,60 2elf beslissen i Bij zwaarwegende re- I denen mag een kind Adventisten /t a De vijfjaarlijkse con- 11 ferentie van de Ze- jssen de twaalf en zestien vende-dags Adventisten [elf beslissen of het medi- wordt voor het eerst in he behandeld wordt. Nederland gehouden. Boegeroep zf Boegeroep in Leidse Z I schouwburg bij be- kendmakingvan jurybe- sluit over finalisten Leids cabaret Festival. uitslag 1990 zetels 1990 prognose Solution verlies/ winst Prognose zetels I PvdA 25,7% 11 20,2% -5,5% 8(9) J CDA 19,5% 8 14,4% -5,1% 6 D66 17,9% 8 25,4% +7,5% 11 VVD 14 4% 6 16,2% 1,8% 6(7) GroenLinks 10,4% 4 9,4% -1,0% 4 SP 4,4% 2 4 4% 0 2 LWG/De Groenen - - 1,0% 1,0% (1) Stadspartij - - 1,0% 1,0% (1) CD - - 3,0% 3,0% 1(2) CP '86 - - 0% 0 0 066 volgens prognose grote winnaar raadsverkiezingen Zestig manschappen van de genie vertrokken vanmorgen vanuit de Kroatische havenplaats Split naar de moslimenclave Srebrenica in Oost-Bosnië. Generaal Polle (midden) wenste zijn manschappen een behouden tocht. foto anp tehalve de PvdA wacht ook het CDA een fors verlies aan itemmen tijdens de verkiezingen voor de gemeenteraad van Leiden op 2 maart. D66 wordt de grote winnaar en ook de grootste partij in de Leidse raad. De Centrumde- nocraten komen vrijwel zeker in de raad. De partij haalt nogelijk zelfs twee zetels. «hennyvan egmonddoor zeker t\Vee, misschien zelfs drie van de huidige elf raadsze- n ander blijkt uit een tele- tels kwijtraken. Het CDA wacht onische enquête die het onder- ook een verkiezingsnederlaag roeksbureau Solution uit Nieu- volgens de prognose van Solu- L vegein in opdracht van het tion. De partij, nu goed voor P .eidsch Dagblad hield. De uit- acht zetels, raakt er mogelijk ilagen zijn gisteravond tijdens twee kwijt. Het is niet uitgeslo- ïet Politiek Café van deze krant ten dat de WD met zes zetels n het buurthuis 't Spoortje be- nu de vierde partij, het CDA in cendgemaakt. grootte passeert. De liberalen i Meer dan een kwart van de staan op lichte winst en hebben kiezers maakte in 1990 nog het een goede kans op zeven zetels. rood in het stem- Zonder twijfel wordt D66 de pok. Nu is dat heel wat minder, grootste partij. De Democraten wolgens het onderzoek daalt het zitten nu met z'n achten in de aantal PvdA-stemmers tot twin- raad, nadat ze bij de vorige ver- Itig procent. De partij zou daar- kiezingen verviervoudigden. Als de prognose werkelijkheid wordt op 2 maart, worden dat er waarschijnlijk elf. Groen- Links en de SP zouden op basis van de prognose hetzelfde aan tal zetels behouden, respectie velijk vier en twee. Van de nieuwe partijen lijken alleen de Centrumdemocraten zeker van een zetel. De Stads partij en LWG/De Groenen ma ken een kans op een zetel. De groep mensen die is onder vraagd is te klein om daarover uitsluitsel te geven. De Centrum Partij '86 lijkt vooralsnog geen kans te maken. Overigens tekent het onder zoeksbureau aan dat met name CD en CP '86 in werkelijkheid meer stemmen kunnen krijgen. Bij telefonische enquêtes willen sympathisanten van deze partij en niet altijd toegeven wat ze stemmen. boedapest runa hellinga correspondent De Russische bemiddelaar Vitali Tsjoerkin heeft de Serviërs in Bosnië de kans gegeven hun ge zicht te redden. Ze trekken hun wapens rond Sarajevo terug vóór de afloop van het NAVO- ultimatum, maar doen dat zo genaamd volkomen onafhanke lijk daarvan. Volgens de VN-bevelhebber in Bosnië, luitenant-generaal Michael Rose, heeft de terug trekking van de Servische troe pen inmiddels de vorm van een exodus gekregen. Maar nie mand hoeft zich illusies te ma ken: het beleg van Sarajevo is niet opgeheven, hooguit van ka rakter veranderd en de vrede in Bosnië is nog lang niet gete kend. De dag voor het bezoek van de Russische bemiddelaar had de Bosnisch-Servische leider Radovan Karadzic al gezegd dat de wapens waarschijnlijk terug getrokken zouden worden „om dat ze elders nuttiger kunnen zijn". De bemiddeling van de dat ze de stad konden verove- Russische 'volksbroeders' kwam ren. De belegering werd vooral zeer gelegen. Maar zonder druk gebruikt om de moslims onder van de NAVO was het er niet druk te zetten: als jullie ons er van gekomen. Al Tsjoerkins eer- gens in Bosnië aanvallen, schie- dere reizen naar Bosnië hebben ten we Sarajevo plat. tot nu toe ner gens toe geleid. Helaas zijn het geen lege woor den dat de Ser viërs de wapens elders nuttiger kunnen" gebrui ken. Belangrijker nog zijn de troe pen die de wa pens bemannen. De Serviërs heb- Srebrenica, Gorazde, en Tuzla zijn allemaal mini-Sarajevo's Met de terug trekking van het zware wapen tuig en bijbeho rende troepen wordt het leven voor de inwo ners van de Bosnische hoofdstad zon der enige twijfel wat aangena mer. Maar zoals VANDAAG OOK DENKSPORT PAGINA 27 RiVera Beths in Jactie voor [[Stadsgehoorzaal amsterdam/leiden lettystam In een brief aan de gemeente Leiden heeft Vera Beths haar verontrusting gemeld over de verbouwing van de Stadsge hoorzaal. De violiste is bang dat met de veranderingen niets overblijft van de akoestiek van de grote zaal. „De Stadsgehoor- zaal behoort tot de drie mooiste van Nederland. Knap op wat er op te knappen valt, maar geen ambitieuze architectenvingers aan iets dat niet mooier kan", aldus Beths in haar brief. „Hij is het waard", verklaart de violiste heel simpel haar ac tie. „Het is de zoveelste zaal die l bedreigd wordt. Van dit soort zalen zijn er nog maar drie over: de Stadsgehoorzaal, het Con certgebouw in Amsterdam en de Vereeniging in Nijmegen. Ik heb er een ongelooflijke hekel aan om in zalen te spelen die niet goed klinken. En ik weet uit eigen ervaring dat er daarvan in Nederland heel veel zijn. Ik ben zo bang dat mensen die hier over beslissen, dat niet weten. Akoestiek is een klein ood, een schat. Die moet je koesteren en er niet in gaan hakken. Het is iets wat je niet kunt zien, niet kunt voelen. Daarom maak ik in mijn brief ook een grove vergelijking met een oude kerktoren. De Domto ren in Utrecht ga je ook niet verbouwen. Als je de Stadsge hoorzaal gaat aanpakken, komt er zeker iets slechters voor te rug.' OM BIC D f\CC van gisteren. Di/JJ 071 214421 Big Boss leiden tussen Groenoordhollen en viaduct Kroonprins Willem Alexander praat het Holland Huis in Hamar met de schaatsers Falko Zandstra (I) en Rintje Ritsma. foto anp hamar govert wisse Prins Willem Alexander heeft gister avond tijdens een informele bijeen komst in het Holland House in Ha- mar de Nederlandse allrounders moed ingesproken voor hun laatste gevecht met Johann Olav Koss. Rint je Ritsma, Falko Zandstra en Bart Veldkamp, die zich wat afzijdig hield tijdens het kroonprinselijk bezoek, rijden zondag de 10.000 meter. Het gezelschap keek en luisterde naar de Nederlandse cabaret-groep De Types Terwijl een batterij fotografen het Lillehammer '94 gesprek tussen Willem Alexander en de schaatsers vastlegde op de gevoe lige plaat, hadden Martin Hersman en Jeroen Haarlemse drievoudig olympisch kampioene Straathof een aardig onderonsje. „Ik ben blij, raakte woensdagmiddag, na aankomst in Ha De Nederlandse kroonprins was eerder op de middag in Noorwegen gearriveerd. Vandaag staan onder meer een ontmoeting met IOC- voorzitter Samaranch en het bijwo nen van de 1.000 meter mannen op het programma. Morgen bezoekt hij de Nederlandse bobsleeërs, zondag de schaatsrace op de tien kilometer. Maandag kijkt de prins naar het freestyle-skiën en de 1.500 meter vrouwen, waarna hij 's avonds te rugkeert naar Nederland. Zes jaar geleden had Willem Alexan der tijdens de Olympische Spelen in Calgary een leuke ontmoeting met Yvonne van Gennip. Dat zal ditmaal in Hamar niet het geval zijn. De dat ik niet met hem hoef te ruilen, wat een ge doe", zei Hersman. Straathof: „Wat heeft hij ei genlijk een dikke kop hè." Hersman: ,.Ik denk, dat hij thuis goed te eten krijgt." Straathof: „Volgens mij wil hij later boer worden." mar, over haar toeren van alle belangstelling. Het was de bedoeling, dat de 'Koningin van Calgary' tot en met zondag zou blijven, maar dezelfde avond nam ze al weer het vliegtuig te rug naar Nederland. amsterdam npa ben nauwelijks manschappen de Bosnische vice-president om hun immense hoeveelheid Ejup Ganic teleurgesteld con- wapens effectief in te zetten, stateerde: het beleg is nu geïn- Hun tekort aan mensen is zo stitutionaliseerd. Sarajevo is groot dat onlangs zelfs vrouwen niet bevrijd, maar er is een ze- zijn gemobiliseerd voor de oor- kere status quo bereikt, waarbij log. de VN op een vreedzamer wijze Het beleg van Sarajevo was de positie van de Serviërs over- wat dat betreft een problemati- neemt. sche, want mensenverslindende Dat het bovendien volgens de operatie. De Serviërs hebben afspraken tussen Karadzic en zich nooit de illusie gemaakt Tsjoerkin Russische soldaten Bundesbank verrast financiële markten kortlopende leningen, zoals re keningen-courant voor bedrij ven en particulieren, goedkope worden. Voor de belegger bete kent de lagere rente aan de an dere kant dat kortlopende de posito's bij banken nog meei van hun aantrekkingskracht verliezen. Financiële analisten verwach ten dat deze zogenaamde geld markttarieven nog verder om laag kunnen. Dat betekent nog meer belangstelling voor het beleggen in aandelen, zo is de verwachting. De Amsterdam EOE-index van opties en aande len steeg gisteren in eerste in stantie echter met slechts 1,3 punt tot 432,9. De officiële reden voor de Bundesbank om op dit moment de rentes te verlagen, is de mee vallende inflatie in Duitsland. Rood staan bij de bank wordt goedkoper. De rente in Europa gaat weer omlaag. De financiële markten durfden nauwelijks meer op een versoepeling van het monetaire beleid van de Duitse Bundesbank te hopen. Maar na bijna vier maanden stilzwijgen ging gisteren de offi ciële Duitse rente plotseling met een half procent naar beneden tot 5,25 procent. De Nederlandsche Bank volg de met een verlaging van de voorschotrente met een kwart procent tot 5 procent. Het voor Nederland belangrijke promes sedisconto komt daarmee auto matisch op 5,5 procent. De daling van het Duitse dis conto en de Nederlandse voor schotrente betekent vooral dat Verwaarloosde schapen afgemaakt leiderdorp hoop het ijs opgelopen en moest daar door een controleur van de Inspectiedienst weer vanaf worden gehaald. Het eerste schaap lag op ster ven, het tweede dier liep met een gebroken poot rond en had infectie, een derde schaap kon niet meer op de voorpoten staan en een vierde had long- ontsteking. De dieren zijn in be slag genomen en afgemaakt, omdat de eigenaar weigerde om direct in te grijpen. Een veehouder uit Hoogmade heeft gisteren een proces-ver baal gekregen voor het verwaar lozen van zijn schapen. De Ve terinaire Inspectiedienst trof op het terrein van de boer aan de Hofdijklaan iri Leiderdorp vier schapen aan in deplorabele toe stand. De dieren konden geen water meer drinken omdat het slootwater bevroren was. Eén van de schapen was in wan- zijn die de Servische posities in de gaten gaan houden, is niet bepaald een geruststelling. Dat de Russen sympathie koesteren voor de Servische zaak is alge meen bekend. De internationale gemeen schap heeft de afgelopen dagen ontdekt dat er wel degelijk wat aan de oorlog in Bosnië te doen is. De Serviërs zijn, ondanks al hun grootspraak, bang voor NAVO-interventie. Probleem is dat er nog geen internationale bereidheid is om elders in Bos nië in te grijpen. Gorazde, Srebrenica en Tuzla zijn allemaal mini-Sarajevo's, waar tienduizenden mensen, voor een groot deel vluchtelin gen, volkomen zijn overgele verd aan de genade van hun be legeraars. Het belangrijkste ver schil is dat daar geen televisie camera's zijn om vast te leggen dat er slachtoffers vallen door Servische granaten. Pagina 7: Hollanditis heeft plaatsgemaakt voor blinde hel denmoed. leiden» judy nihof Officier van justitie J. van Eek betitelde de 40-jarige Voor schotenaar als een 'klassieke kinderlokker'. De man lokte in november 1992 twee meisjes van zeven jaar mee in zijn auto en deed vervolgens 'vieze spel letjes' met ze. Voor deze on tucht en de verkrachting van een vriendin, meer dan tien jaar geleden, stond hij gisteren terecht voor de Haagse recht bank. Van Eek eiste vier jaar onvoorwaardelijke celstraf. De man bekende de ontucht met de meisjes volledig. Hij gaf aan graag in behandeling te gaan voor zijn pedofiele nei gingen. Hij hoopte dat het dit keer wel zou helpen. Begin ja ren tachtig had hij ook al the rapie gehad wegens ontucht met jonge kinderen. Volgens een psychiatrisch rapport was de man bang voor de meeste vrouwen en zocht hij daarom toenadering tot kleine meisjes. Van een 'dagbehandeling' in een kliniek wilde Van Eek niets weten. „Dan bent u 's avonds en in het weekeinde vrij. Ik gruw van deze gedachte. Ik wil wel dat u behandeld wordt, maar dan in een gesloten in richting." Pagina 16: Ontuchtpleger woonde vlakbij slachtoffertjes. HET WEER Verwachting van het KNMI tot morgenavond Matige vorst Vannacht helderen een minimum temperatuur van -10 graden in het oosten tot -4 in het zuidwesten. Overdag zonnig. Middagtempera- tuur rond het vriespunt. Oostelijke wind, zwak tot matig, rond kracht 3 Leidsch y'J-, Dagblad NIEUWE ABONNEES ONTVANGEN DE KRANT DE EERSTE 2 WEKEN GRATIS. Ja, dat is goed nieuws Dus neem ik nu een abonnement. Tel:. fl.v.m. controle bezorging! Na de eerste 2 weken betaal Ik mijn abonnement: Per maand automatisch 29,30) Per kwartaal via acceptgiro 85.551 I automatisch 84,55) J Nr. bank/giro: I Handtekening:. den haag «jan kuys haags redacteur De Nederlandse luchtvaart rea geert verdeeld op het plan om een 'geluidstoeslag' op vliegtic kets in te voeren. De charter maatschappijen Transavia en Martinair zijn fel tegen, maar de KLM zal zich niet tegen een toe slag verzetten. Met de op brengst moet het grootste deel van de isolatiekosten van hui zen rond Schiphol worden be taald. Minister Maij van verkeer heeft een wetsvoorstel in voor bereiding voor een toeslag tus sen één en vier gulden, zo liet ze de Tweede Kamer gisteren we ten. De chartermaatschappijen beschouwen de toeslag als een zware slag. KLM-woordvoerder Baas zei echter dat een goede isolatie onontkoombaar is voor een duurzame ontwikkeling van Schiphol. De maatschappij stelt zich daarom achter het plan van Maij op. De Tweede Kamer is er geenszins van overtuigd dat de protesterende luchtvaartmaat schappijen de kosten niet kun nen dragen. „Ze zijn bereid in de concurrentieslag honderden guldens korting te geven, maar het betalen van een paar kwart jes extra voor het bestrijden van geluidsoverlast kan er niet af', zo verwoordde PvdA'er Van Gij zel de mening van alle kamer fracties. Pagina 18: Kamer kritisch over trage aanpak isolatie. JwOvTilkJcn Of bel 071-128030 t

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1