Leidsch ifiÉ Dagblad Ruim 100 doden bij aardschok Sumatra CDA grote verliezer in Katwijk Op naar Hamar Meerderheid Rijnsburgse tuinders moet verdwijnen HOOFDPRIJS: MET 2 PERS. COMPLEET VERZORGD NRRR RMERIHR Loonmatiging schadelijk voor vitaliteit economie Niemand in Duitsland kent Gunda Niemann -ÖO- BEL: 071-128030 VHulshoff WOENSDAG 16 FEBRUAR11994 OPGERICHT 1 MAART 1860 NR. 40391 LOSSE NUMMERS ƒ1,60 Enquête Leidsch Dagblad: RPF straks tweede partij KATWUK WIM WEGMAN Het CDA wordt de grootste verliezer bij de ge meenteraadsverkiezingen in Katwijk. De chris ten-democraten raken, vergeleken met 1990, bijna negen procent van hun kiezers kwijt. Daarmee doet het CDA in Katwijk het nog niet eens zo slecht, want landelijk wordt nog een groter verlies voorspeld. De RPF is de grote winnaar in Katwijk. Deze partij krijgt er ruim acht procent bij en wordt daarmee de tweede partij in de Katwijkse raad. De Centrumdemocraten halen vier procent van de stemmen, wat waarschijnlijk net goed is voor één zetel in de raad. Dit blijkt uit een verkiezingsonderzoek, dat het bureau Solution heeft uitgevoerd in op dracht van het Leidsch Dagblad. De uitslag van deze enquête is gisteravond gepresenteerd tij dens het politiek café van deze leant in het Kat wijkse Tripodia. Een andere opvallende winnaar in Katwijk is Groen Links. Deze partij haalt zes procent meer kiezers. SGP/GPV daarentegen verliest vier pro cent van haar stemmen en wordt daarmee de derde partij. Opmerkelijk is verder dat D66 en de WD het in Katwijk veel minder goed doen dan in de rest van Nederland. D66 staat op een licht verlies, terwijl de WD er nauwelijks een procent bij krijgt. De schade voor de PvdA, die ongeveer anderhalf procent kwijtraakt, blijft in Katwijk beperkt. Gerommel 3 Deskundigenbureaus die werken voor Justi tie en voogdij-instellingen rommelen met hun rap porten. Druk verhoogd 7 VS en NAVO verho gen druk op Serviërs. Na verstrijken van het ul timatum worden alle wa pens gebombardeerd. Groepslessen 9 De muziekscholen in de Leidse regio zien I geen heil in groepslessen in het muziekonderwijs. Gevangenis 1 CL De )onëste maatre- I O gelen van staatsse- I cretaris Kosto zijn volgens de kerken slecht voor het I klimaat in de gevangenis. Leidse raad stemt in met 'waterig' plan autoluwe binnenstad LEIDEN. AAD RIETVELD De felicitaties waren gister avond voor wethouder J. Walenkamp (CDA/verkeer). Zonder veel oppositie loodste hij zijn plan voor een autoluwe binnenstad door de gemeente raad. De WD verzette zich weliswaar en D66 had het plan graag strenger gezien, maar de meerderheid van de raad kon zich er best in vinden. Met een stapel dikke nota's onder de arm mocht Walenkamp de ge lukwensen in ontvangst nemen. De oppositie van de WD was verwacht. Het is bekend dat de liberalen vinden dat de Leidse binnenstad al voldoende auto- luw is gemaakt. Hier en daar, nu en dan, zijn er conflicten tussen het autoverkeer en de fietsers en voetgangers, maar die zijn nauwelijks het noemen waard, zei WD-woordvoerder G. Bak ker. Zijn fractie wees de plan nen voor een autoluwe binnen stad van de hand. D66 vond de plannen van Walenkamp maar 'waterig'. ,,Het huidige beleid is niet hel der en eenduidig", vond woord voerder T. de Graaf van de de mocraten. Bepaalde delen van de Leidse binnenstad 24 uur per dag verboden zijn voor auto's, vindt D66. Groen- Links zou het daar wel mee eens zijn, veronderstelde hij. Maar dat was niet het geval. Groen Links heeft problemen met een parkeergarage aan de Boommarkt, maar verder con formeert de partij zich aan het standpunt van burgemeester en wethouders. Situatie onoverzichtelijk door uitvallen verbindingen Een zware aardbeving heeft afgelopen nacht op het zui delijk deel van het Indonesische eiland Sumatra min stens 117 mensen het leven gekost. Honderden mensen raakten gewond. Dat hebben de autoriteiten gemeld. Het epicentrum van de aardbeving lag in de provincie Lam- pung. De schok had een kracht van 6,5 op de schaal van Richter. JAKARTA Rtr/AFP/DPA/AP Met name de stad en regio Li- a, gelegen in de bergen, zijn ernstig getroffen en vrijwel afge sneden van de buitenwereld. Plaatselijke autoriteiten rekenen een verdere stijging van het dodental. De meeste slachtof fers werden in hun slaap door het natuurgeweld verrast. Hevi ge regenval bemoeilijkte het werk van de reddingsploegen. Driekwart van de huizen in de regio, die tienduizenden inwo ners telt, is verwoest. Openbare gebouwen, wegen en bruggen zijn vernield. De belangrijkste markt van Liwa zou tot de grond toe zijn afgebrand door de vuurzee die volgde op de be ving. De stroomvoorziening en de telefoonverbindingen vielen uit. Daardoor is ook de situatie in aangrenzende districten on duidelijk. De beving, die vijf minuten aanhield, was volgens meteolo- gen in de Indonesische hoofd stad Jakarta in sterkte vergelijk baar met de jongste aardbeving in Los Angeles. Het epicentrum lag in de Indische Oceaan, drie honderd kilometer van de zuid westkust van Sumatra. Ook in Jakarta, gelegen op het eiland Java, was de schok merkbaar. Indonesië wordt vaker getrof fen door aardbevingen. Ander half jaar geleden kwamen op het eiland Flores zo'n driedui zend mensen om het leven na dat een aardbeving een vloed golf veroorzaakte. In januari dit jaar werd het land opgeschrikt door een hele reeks schokken. De provincie Lampung ligt 200 kilometer ten noordwesten van Jakarta. In de buurt van het epicentrum botsen de Indo- Australische en Aziatische aard schollen op elkaar. In Lampung zijn meerdere actieve vulkanen. Het gebied op Zuidoost-Suma- tra werd voor het laatst 20 jaar geleden door een aardbeving getroffen. ZOETERWOUDEDe fans van de Zoeterwoudse schaatser Jeroen Straathof en de familie van Sassenheimer Martin Hersman vlogen vanmorgen naar Noorwegen om in Hamar de olympische 1.500 meter van hun fa vorieten te bekijken. In het vliegtuig zat de stemming e „Het is al mooi als ze bij de eerste zes eindigen." FOTO UNITED PHOTOS DE BOER College wil aanzien doip compleet veranderen i rijk en Van de huidige 172 Rijnsburgse tuinbouwbedrijven moeten er op termijn 130 verdwijnen. Slechts 40 moderne glastuin bouwbedrijven kunnen over blijven. Dat is de opmerkelijke conclusie die de Rijnsburgse wethouder C. Vianen gisteren trok naar aanleiding van het economisch onderzoek, dat het afgelopen jaar in Rijnsburg is uitgevoerd. Het college van burgemeester en wethouders van het bloe- mendorp wil het aanzien van het dorp in de komende jaren compleet veranderen. Rijns burg, sinds mensenheugenis een bloementelersdorp, wordt definitief een handelsdorp. Ou de glastuinbouwbedrijven moe ten verdwijnen. De gemeente wil de oude tuindersbedrijven uitkopen met steun provincie. B en W willen het moderne glastuinbouwgebied Klooster- schuur uitbreiden in de richting van Voorhout. In het gebied tussen de Vinkenweg, de Voor- houterweg en de sportvelden moeten aan de tuinbouw ver wante, industrieel getinte, be drijven zoals droogbloemenfir ma's en bloemenverpakkings- bedrijven een plaatsje krijgen. Het hele gebied tussen de Rijksweg A44, de Oegstgeester- weg en de Rijnsburgerweg is be stemd voor uitbreiding en ver sterking van de Veiling Flora en bedrijven die op de veiling werkzaam zijn. Ook wil de ge meente een tien hectare groot bedrijventerrein inrichten in het gebied tussen de Maandagse Watering en Trappenberglaan. AMSTERDAM Loonmatiging helpt maar wei nig bij het scheppen van nieu we banen. Sterker: loonmati ging zou wel eens schadelijk kunnen zijn voor de vitaliteit en exportkracht van het Neder landse bedrijfsleven. Dat blijkt uit het gisteren ge publiceerde rapport 'Technolo gie, werkgelegenheid, winsten en lonen in Nederlandse bedrij ven'. Het is opgesteld door drs. N.M. Brouwer en dr. A.H. Klein- knecht, verbonden aan de Or ganisatie voor Strategisch Ar beidsmarktonderzoek (OSA). Volgens het duo ontstaan nieuwe en goede banen vooral in bedrijven die zich richten op het vernieuwen van produkten. Die bedrijven maken vaak nogal veel winst en betalen hun men sen hoge salarissen in de hoop dat die werknemers niet naar een andere baan gaan uitkijken waar ze meer kunnen verdie nen. Daarom speelt loonmati ging voor het scheppen van werk bij die bedrijven nauwe lijks een rol. Volgens de OSA-onderzoekers kan loonmatiging wel een steuntje in de rug zijn van be drijven die niet erg vernieu wend zijn en niet erg op export gericht. Die bedrijven hebben de neiging steeds minder men sen in dienst te hebben. De af braak van werkgelegenheid in die ondernemingen kan wat worden afgeremd door een ge matigde ontwikkeling van de lo- A1 met al concluderen Brou wer en Kleinknecht dat loonma tiging het proces van „creatieve destructie" vertraagt. Dat pro ces houdt in dat zwakke en ver ouderde bedrijfstakken worden verdrongen door vernieuwende bedrijvigheid. LILLEHAMMER De Duitse schaatsers zijn in Noorwegen en Nederland be kender dan in eigen land. Tij dens de persconferentie in het Deutsches Haus, aan de oevers van het Mjösa-meer in Lille- hammer, ging de aandacht vrijwel geheel naar de skiërs uit. De olympische schaats ploeg had spijt de reis uit Ha mar te hebben aanvaard. Gunda Niemann, favoriete voor drie olympische medail les, werd door de presentator gevraagd naar de veranderin gen in haar privé-leven sinds de vorige Spelen in Albertville. Niemann, die een buitenechte lijke relatie onderhoudt, kon zich maar net goed houden. Fotografen en cameramensen werd vriendelijk doch drin gend verzocht haar van de rechterkant te benaderen, de linkerzijde van Niemanns kin wordt ontsierd door een groot litteken. Stayer Frank Dittrich werd Horst genoemd, trainer Günther Schubert werd met een ander verwisseld. Vrou- wencoach Gabi Fuss, toch me de verantwoordelijk voor vele (DDR)-medailles, moest zelf de vinger opsteken toen zij bij het Lillehammer '94 voorstellen werd vergeten. „Gelukkig ben ik hier wel populair", beklemtoonde Nie mann, die bij de Europese kampioenschappen in Hamar het wereldrecord op de 5.000 meter verbeterde. Het Noorse publiek heeft de Duitse in het hart gesloten. Zelf hebben de Noren maar één schaatsvrouw om toe te juichen: sprintster Edel-Therese Hoiseth. Nie mann is er klaar voor; morgen is de 3.000 meter, de gouden medaille ligt op haar te wach ten. MAGAZIJN VERKOOP KEUKENS SANITAIR COMPLETE KEUKENS LOSSE KEUKENKASTEN OVENS KOOKPLATEN SPOELBAKKEN KOELKASTEN KRANEN MAGNETRONS AFZUIGKAPPEN DOUCHEWANDEN DOUCHEBAKKEN WHIRLPOOLS LIGBADEN TEGELS BADKAMERMEUBELEN KRUISWEG 785 - HOOFDDORP (NAAST BRUGMAN KEUKENS) 40 TOT 60% KORTING OP DE TOTALE VOORRAAD Belg vraagt asiel in Nederland Een Belgische man uit Antwer pen heeft vorige week in Neder land politiek asiel aangevraagd. In afwachting van een beslis sing van Justitie is hij zolang ondergebracht in het asielzoe kerscentrum in Rijsbergen. Een woordvoerder van het ministerie van justitie in Den Haag weet niet wat de man heeft bewogen om asiel te vra gen. ..Ik ken de achtergronden niet. Misschien is het een grap of is hij een beetje in de war." Ook directeur Tielemans van het asielzoekerscentrum heeft geen idee wat de Belg bezielt. Hij vindt het een vreemde zaak. „Ik heb hem niet gesproken, maar hij maakt een normale in druk. Hij is geen Hij is netjes gekleed en ziet eruit als een heertje." De justitie-woordvoerder zegt dat de Belg zeer weinig kans maakt. „België staat niet te boek als een land dat zijn onderda nen vervolgt. En dat is toch het criterium om voor de status van asielzoeker in aanmerking te komen." Justitie zal de aanvraag van de Belg net zo behandelen als die van de andere tienduizen den asielzoekers die hier jaar lijks binnenkomen. „Maar in dit geval zullen we heel snel een beslissing kunnen nemen. Bin nen enkele dagen zal hij wel te horen krijgen dat zijn verzoek is afgewezen." Nog geen abonnee? HET WOORD IS AAN Anaïs Nin Het enige abnormale is niet kun nen liefhebben. VANDAAG Economie/Beurs 6 Familieberichten Feiten en meningen Gesprek van de dag - Info RTVShow12 Sport24,25,26,27 VANDAAG OOK OMBUDSMAN PAGINA 14 HET WEER Verwachting van het KNMI tot morgenavond Overwegend zonnig Overwegend zonnig maar in het westen eerst ook wolkenvelden. Minimumtemperatuur van 0 gra den in Zeeland tot -6 in het noord oosten Middagtemperatuur onge veer plus 3 graden. Wind tussen oost en zuidoost, zwak tot matig, kracht 3. Insluiper bedreigt mensen met mes VOORSCHOTEN EGLANTINE WEU MANS Een insluiper is afgelopen nacht in Voorschoten vijf woningen binnengedrongen en heeft een aantal mensen met een mes be dreigd. Een klopjacht door de Wassenaarse politie was nodig om de man aan te houden. Hij zit momenteel vast en wil zijn identiteit niet prijsgeven. Om vier uur schrok een be woonster van de Schoolstraat wakker en trof een man met een mes naast haar bed aan. Ze gaf de man een trap waarop hij vluchtte. Kort daarna kreeg de politie weer een geval van in sluiping door, deze keer in de Prinses Irenelaan. Hier zag de politie een man lopen die vol deed aan de beschrijving. Ze kreeg hem na een achtervolging te pakken in een woning aan de Koningin Julianalaan. Nederlander maakt meeste afval in EU Hulshof! zet de trend in B *&KEAf GELDERLAND LE0LUX MONTIS DESEDEROLFBENZ*YOUNG bankstellen te kust en te keur! anders denken over zitten NIEUWE ABONNEES ONTVANGEN DE KRANT DE EERSTE Nederlanders produceren van alle burgers van de Europese Unie het meeste afval. Maar dit is lang niet zoveel afval als dat van de Amerikanen. Elke Ne derlander laat volgens Eurostat, het EU-bureau voor de statis tiek, jaarlijks een berg van 500 kilogram afval achter. In de VS is dat 720 kilo. Het gemiddelde in de EU ligt op 350 kilo, aldus de Eurostat-vcrklaring, die toe passelijk de naam Wat een troep draagt. Daar staat tegenover dat Ne derland het meeste afval herge bruikt. Zo wordt 50 procent oud papier en glas opnieuw ver werkt. Het EU-gemiddelde ligt in beide gevallen op 40 procent. In de VS wordt wordt slechts 30 procent oud papier hergebruikt en 20 procent glas. Japanners gooien jaarlijks ge middeld 420 Idlo afval weg. nog altijd minder dan de Finnen (620 kilo) en de Hongaren (460 kilo). 2 WEKEN GRATIS. Ja, dat is goed nieuws Dus neem ik nu een abonnement. Voorletters:- Adres: trole bezorging) Na de eerste 2 weken betaal ik mijn abonnement: Per maand automatisch 29,30) Per kwartaal via acceptgiro 85,55) automatisch 04.55) Nr. bank/giro: Handtekening:

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1