Leidsch Dagblad Nieuw plan Leids stationsgebied Overslag Haagweg gaat in juli dicht Spontane staking bij Fokker SER: Iedereen moet inleveren Ophouden met klaagzang over Leidse binnenstad Twee verdachten overval Valkenburg aangehouden GOED NIEUWS DINSDAG 15 FEBRUAR11994 OPGERICHT 1 MAART 1860 NR 40390 LOSSE NUMMERS ƒ1.60 i iRozenkraag 8 Kunstenaars ontwer pen waardigheidssym- !bolen voor 'Euroburger', zoals een rozenkraag voor Gerardjan Rijnders. Oranje vestigt hoop op de schaatsmijl uijfi Na de teleurstellende prestaties de Nederlandse schaatsers op de 500 een 5.000 meter, kijkt Oranje reikhalzend uit naar de olympische 1.500 meter van morgen. Met Rintje Ritsma, Falko Zandstra, Jeroen Straathof en Martin Hersman heeft Ne derland vier troeven voor een hoge klassering op de moeilijk ste van alle schaatsafstanden. De schaatsmijl is te lang voor een sprinter en te kort voor een stayer. Als tegenwicht voor de klap pen die de allrounders van coach Ab Krook eergisteren en de sprinters van Wopke de Vegt gisteren opliepen, kan de ge schiedenis van de olympische schaatsmijl dienen. Liefst zeven medailles kwamen in Neder landse handen terecht. Ard Schenk en Kees Verkerk, in hun hoogtijdagen specialisten op de 1.500 meter, hebben allebei een gouden en een zilveren medail le in hun prijzenkast liggen. Leo Visser stond twee jaar geleden in Albertville nog als derde op het ereschavot. Wim van der Voort behaalde tijdens de Spe len van 1952 in Oslo zilver, Hans van Helden was in 1976 in Innsbruck goed voor brons. Ritsma verkeert in de weten schap dat hij het wereldrecord (1.51,60) in zijn bezit heeft. Zandstra staat met een per soonlijk record van 1.52,17 mo menteel vierde op de wereld ranglijst aller tijden. Mochten de Oranjeklanten morgen toe slaan, dan kunnen zij het voor beeld van de Noren op de 5.000 en de Russen op de 500 meter volgen, die een dubbelslag be haalden. In tegenstelling tot het Friese duo hebben de Zuidhollanders Straathof en Hersman weinig te verliezen in Hamar. Zij debute ren op olympisch niveau, waar bij zij alleen uitkomen op de 1.500 meter. De Zoeterwoudse fanclub van Straathof en de fa milie van Sassenheimer Hers man vliegen morgen speciaal voor die ene mijl op en neer naar Noorwegen. Ex-Joegoslavië De Wereldraad van I Z Kerken houdt een besloten beraad over zijn houding tegenover de oorlog in ex-Joegoslavië. roelof arendsveen Een harde oostenwind in combinatie met een temperatuur die flink omvangrijke ijssculpturen op de meerpalen en langs de oevers. Aan de horizon zijn nog onder het nulpunt was gezakt, zorgde voor dit 'polaire beeld' aan de westkant van het vaag de contouren van de bebouwing van Rijnsaterwoude te zien. Braassemermeer. Het opgezwiepte water werd door de vorst onmiddellijk omgezet in foto wim dijkman schiphol BILL meyer Tussen de 1.200 en 1.500 mede werkers van de produktielijnen van de Fokker 50 en de Fokker 100 vanmorgen spontaan het werk neergelegd. De Fokker werknemers verzamelden zich rond negen uur in de kantine. Daar werd tekst en uitleg geëist van de reorganisatie die 1.900 mensen hun baan gaat kosten. De pioduktie-medewerkers van Fokker zijn de saneringen beu. Het is de derde keer in twee jaar tijd dat massaal banen verloren gaan. Pas over enkele maanden wordt precies bekend wie zijn baan verliest. De Fok ker-medewerkers willen niet zo lang in onzekerheid verkeren. De werkonderbreking is niet door de vakbonden of de cen trale ondernemingsraad (COR) georganiseerd. Zij staan er wel sympathiek tegenover. Be stuurslid Gert-Jan Kroon reisde vanmorgen af naar Schiphol- Oost om de werknemers de noodzaak van de sanering uit te leggen. Fokker volstond gisteren met een extra editie van het personeelsblad om de ruim tienduizend werknemers van de sanering op de hoogte te stel len. HET WOORD IS AAN Isaac Watts Enkel een dogmatische beperkt heid van geest leidt ertoe dat men zijn naasten wil betuttelen. VANDAAG Binnenland - Buitenland Cultuur Economie/Beurs Familieberichten Feiten en meningen Info Religie- Sport VANDAAG OOK Schrijvende lezers HET WEER Verwachting van het KNMI tot morgenavond Minder wind Vannacht opklaringen en tempe ratuur min 6 graden. Overdag zonnig en droog. Middagtempera- tuur iets onder nul. Wind zuidoost, matig, aan de kust krachtig. Amsterdamse architect Peter Kilsdonk wil plein met schelpen TOKYO Rtr-KI De Amsterdamse architect Peter Kilsdonk heeft een nieuw ontwerp gemaakt voor de inrichting van het Leid- se stationsgebied. Een van de onderdelen is een plein dat is bedekt met witte schelpen. „Die knisperen onder je voeten als je er overheen loopt. Dat demonstreert bij uit stek dat het een gebied is dat is veroverd op het verkeer", aldus Kilsdonk in een toelichting. leiden henny van egmondaan Leiden. De minister gaf het officiële beginsein van het pro- Het plan is vanmorgen gepre- ject. senteerd tijdens het bezoek van Al maanden is het een puin- minister Maij-Weggen (verkeer) hoop voor het Leidse station. Dat blijft voorlopig nog geruime tijd zo. De werkzaamheden die nu in volle gang zijn, vormen de voorbereiding van de aanleg van de autotunnel. Bovendien zijn de NS al bezig met de bouw van het nieuwe station. Voor het nieuwe NS-gebouw komt een groot plein, waar voetgangers en fietsers het voor het zeggen hebben. In eerdere plannen wilde de gemeente twee kantoortorens naast de voorkant van het station bou wen. Die zijn uit de plannen verdwenen. Kilsdonk gaat in zijn plannen wel uit van twee hoge torens, maar die komen op andere plaatsen. De hoogste toren, die 90 meter mag worden, komt aan de kant van het belasting kantoor. Aan die zijde wordt ook een parkeergarage ge bouwd, komt het nieuwe bus station en zal een gebouw over de ingang van de tunnel komen. Langs het spoor naar Utrecht is een lager kantoorgebouw ge projecteerd. Aan de zijde van de Rijnsbur- gerweg en het Schuttersveld wil Kilsdonk het plein ook afsluften met een kantoortoren met een maximale hoogte van zeventig meter. Ook hier komt een poortgebouw dwars over de huidige Stationsweg, waar wel taxi's onderdoor kunnen. Pagina 11: Wethouders hielden financiële tegenvaller geheim. DEN HAAG NPA Iedereen zal er de komende ja ren netto op achteruit gaan, al zal de achteruitgang voor uitke ringsontvangers door een be vriezing van de uitkeringen veel groter zijn. Dat blijkt uit het concept-advies over het te voe ren economisch kabinetsbeleid van werkgevers, werknemers en onafhankelijke kroonleden in de SociaaLEconomische Raad (SER). De SER vindt dat het nieuwe ka binet vijftien miljard moet be zuinigen. Daarbij zijn extra in vesteringen van anderhalf mil jard nodig voor de infrastruc tuur (rails en wegen) en één miljard om hoogwaardige, ken nisintensieve werkgelegenheid te behouden en te scheppen. De SER stelt unaniem dat het verschil tussen lonen en uitke ringen moet worden vergroot als prikkel om aan het werk te gaan. Dat betekent bevriezing van de uitkeringen. De SER schrijft dat „de komende vier jaar een bevriezing van het mi- mimumloon en de sociale uit keringen onder ogen moet wor den gezien". Ten minste drie bij de FNV aangesloten bonden hebben grote moeite met de onderteke ning door de FNV van het ont- werp-advies. Het gaat om de Dienstenbond, de Voedings bond en de AbvaKabo. De amb tenarenbond AbvaKabo heeft vooral moeite met de passage dat er moet worden bezuinigd op de personeelsuitgaven van de overheid. „Dat kost alleen maar werkgelegenheid. Dat gaat tegen de uitgangspunten van onze bond in", aldus een woordvoerster. De FNV-bonden moeten op 28 februari beslissen over het ontwerp-advies. De SER benadrukt in het ad vies dat „alles op alles wordt ge zet voor werk aan de onderkant van de arbeidsmarkt (de laagst betaalden)". De beste remedie is arbeid voor werkgevers goed koper te maken. Voor deze ope ratie willen werkgevers, werkne mers en kroonleden vijftien mil jard gulden uittrekken. De be vriezing van de uitkeringen le vert zes miljard op. Voor het restant willen de werkgevers het geld vooral binnenhalen door verdere bezuinigingen op de so ciale zekerheid (zes tot zeven miljard). De vakcentrales voelen meer voor een eco-tax, met na me door een energieheffing. De Kroonleden zijn verdeeld. Veder pleit de SER voor flexi bele arbeidstijden, deeltijdar beid en vormen van verzor gingsverlof. Bejaarden met een aanvullend pensioen moeten AOW-premie gaan betalen. Er komen nieuwe loonschalen tus sen het minimumloon en de laagste CAO-schalen. 'Onderkofferagentes' in de kou den bosch Niet alleen tegen corruptie maar ook tegen de koude moet je je wapenen, vinden deze twee 'onderkofferagentes' in de carnavalsoptocht van gisteren in Oeteldonk. Zwaar vermomd beeldden zij de perikelen uit rond het Interregionale Recherche Team (IRT). Vandaag is het alweer de laatste carnavaldag. Om middernacht stopt het feestgedruis. foto anp koen suyk Oud-wethouder Cees Waal: Dollar goedkoper Japanse beurs keldert verder sen beide landen definitief stuk. Tokyo weigert aan de eisen van Washington te voldoen. De Amerikanen ergeren zich al ja ren aan het steeds maar verder groeiende handelsoverschot van Japan ten opzichte van de VS. Dat betekent dat Japan in de VS meer verkoopt dan koopt. Washington wilde daarin veran dering brengen. Het mislukte handelsoverleg heeft de koers van de yen ten opzichte van de dollar sterk op gedreven. Niet alleen in Japan en in New York, maar ook in Europa. In Japan was de dollar gisteren met 105,69 yen 2,56 yen minder waard dan vrijdag. Vandaag sloot de Amerikaanse munt op 102,02 yen. De dollar verloor in Europa omgerekend ongeveer twee cent. In Amster dam noteerde de dollar van morgen 1,9442 tegen 1,9655 af gelopen vrijdag. Op de effectenbeurs van Tokyo zijn vandaag de aandelenkoer sen opnieuw over een breed front gekelderd. De Nikkei-in dex voor de 225 belangrijkste fondsen sloot 484,65 punten la ger op 18.974,60 punten. De da ling van 2,5 procent vandaag volgde op een achteruitgang van 531,45 punten gisteren; een daling van 5,8 procent in twee dagen. De oorzaak van de fikse koersdalingen ligt in de angst van Japanse beleggers voor strafmaatregelen van de Vere nigde Staten tegen Japan. Vrij dag liep het handelsoverleg tus- LEIDEN. HENNYV Het klagen over de slechte be reikbaarheid van de Leidse bin nenstad moet ophouden. Oud wethouder Cees Waal (PvdA), grote animator achter het ver keersbeleid in Leiden, schrijft dat vandaag in een artikel in de ze krant. Volgens Waal doet de klaag zang over de slechte bereik baarheid het centrum geen goed: „Geklaag en gezeur over slechte bereikbaarheid is net zoals mopperen over het weer misschien een leuke bezig heid aan de borreltafel. Het heeft echter geen wervings kracht; eerder leidt het ertoe dat inderdaad mensen de binnen stad gaan mijden. Beter is het gezamenlijk uit te dragen hoe VALKENBURG/NOORDWIJKERHOUT Met de aanhouding van twee Noordwijkerhouters denkt de politie in de Duin- en Bollen streek de overval op twee Val- kenburgse bloemenrijders te hebben opgelost. De verdach ten 25 en 28 jaar oud wer den vanochtend in hun woon plaats gearresteerd. Na huiszoe king in de woning van een van de mannen, nam de politie een vuurwapen en een motorfiets in beslag. Volgens een politie woordvoerder heeft een getuige de Noordwijkerhouters na de overval op die motor zien weg rijden. De overval had anderhalve week geleden plaats. Twee bloe menrijders werden onder be dreiging van een vuurwapen ge dwongen de opbrengst van een rit naar Duitsland af te geven. Overigens heeft de politie nog niets van het geld teruggevon den. LEIDEN ERNA STRAATSMA Het vuiloverslagstation aan de Haagweg in Leiden gaat 1 juli dicht. Door de gewijzig de verkeerssituatie bij het Stationsplein kunnen vrachtwagens vanaf het inzamel punt aan de Gabriël Metzustraat niet voor een goede aanvoer op de Haagweg zor gen. De Gemeenschappelijke Vuilverwer king Leiden en omgeving (Gevulei) heeft het Provinciaal Afvalverwijderingsbedrijf Zuid-Holland (Proav) daarom geadviseerd het transport per trein stop te zetten. De sluiting van de vuiloverslag aan de Haagweg heeft tot gevolg dat Proav, Ge vulei en het containerbedrijf ACTS nu al in een juridisch steekspel zijn verwikkeld over de vraag wie moet opdraaien voor een schadeclaim van ongeveer zes ton. ACTS wil deze claim indienen wegens 'contractbreuk'. Na 1 juli is de huidige route over het Stationsplein voor vrachtwagens vrijwel onbruikbaar, omdat hier twee rijbanen worden afgesloten. Dit is nodig om de tunnel onder het Stationsplein te kunnen aanleggen. Omrijden via andere routes door de stad, wil de gemeente Leiden niet. De stank- en geluidsoverlast van het vrachtverkeer, dat al groot is bij het over slagstation aan de Haagweg, zal dan on toelaatbaar toenemen. De vrachtwagens moeten daarom na 1 juli over de weg naar verwerkinginstallaties in Amsterdam en Rotterdam. „Het is uit milieu-overwegingen wel heel spijtig dat we het treintransport moe ten staken", zei wethouder J. Laurier giste ren tijdens een vergadering van de Gevul ei. Maar doorgaan met het treintransport ,zou ook de kosten doen stijgen vanwege lange omleidingsroutes. Laurier: „Dan wordt de vuilafvoer zo complex dat het rendement te gering is." De Proav heeft in 1990 een contract ge sloten met ACTS, dat eindigt op 30 juni 1994. Na die datum kan het containerbe drijf echter aanspraak maken op een 'vër- volgovereenkomst' voor de duur van een jaar. Nu de Gevulei er voor kiest het trein transport te staken, wil ACTS een schade claim indienen om de inkomsten van dat jaar alsnog binnen te halen. De negen wethouders, die samen het al gemeen bestuur van de.Gevulei vormen, gingen gisteren al uitgebreid in discussie over de schadeclaim die hen boven hei hoofd hangt. De Wassenaarse vertegen woordiger, A. Pruijs, liet onmiddellijk we ten niet bereid te zijn op te draaien voo kosten die voortvloeien uit een verbou wing van het Leidse station. Zijn War mondse collega, W.A.B. de Vos, sloot zich daar bij aan: „Toen ze in Leiden tot de verbouwing van het station besloten, had den ze zich moeten realiseren dat dit de consequentie zou zijn." Waarna het be stuur besloot om de Proav alvast te laten weten niet op voorhand bereid te zijn tot vergoeding van de gederfde inkomsten van ACTS. goed je in de Leidse binnenstad kunt komen per fiets, met het openbaar vervoer of met de au to. Aangegeven moet worden waar wel kan worden gepar keerd." Volgens de oud-wethouder zijn de plannen voor de autolu- we binnenstad, waarover de ge meenteraad vanavond een be sluit neemt, „belangrijke en noodzakelijke stappen om het centrum nieuwe impulsen te geven". Pagina 13: Samen werken aan kwaliteit binnenstad. Bergbeklimmer uit Ter Aar verongelukt De 54-jarige P. Greeuw uit Ter Aar is het afgelopen weekeinde verongelukt tijdens het bergbe klimmen in de Belgische Arden nen. Dat heeft de rijkswacht van Hamoir gisteren bevestigd. Het slachtoffer stortte zaterdag in het plaatsje Cy tien meter naar beneden toen een haak los schoot. Hij overleed zondag in een ziekenhuis in Luik aan zijn verwondingen. Leidenaar Gerard Kool zat vast aan het slachtoffer en werd in de val meegesleurd, maar liep slechts een beenbreuk op. De twee mannen maakten deel uit van een groep van vijf Ne derlandse alpinisten. Beide klimmers waren lid van de Nederlandse Bergsportvere niging. Volgens directeur H. Verhaar was Greeuw een 'zeer ervaren klimmer'. „Hij was zelfs instructeur." Ook Kool was geen beginner. Beide mannen waren in de Ardennen om te oefenen. Hoe de haak heeft kunnen losschieten, is niet be kend. Lcidsch VA Dagblad NIEUWE ABONNEES ONTVANGEN DE KRANT DE EERSTE 2 WEKEN GRATIS. Ia, dat Is goed nieuws Dus neem ik nu een abonnement. I Voorletters:- I Adres: I (l.v.m. controle bezorging) Na de eerste 2 weken betaal Ik mijn abonnement: Per maand automatisch 29, iO) Per kwartaal via acceptgiro 85,55) automatisch 84,55) Nr. bank/giro: Of bel 071-128030 OPRUIMING 50% KORTING Con&Verdonck oosterse tapijten te vinden bi| INDEN Meubelboulevard Beverwijk Tel. 02510-12481 Geestersingel 28 Alkmaar Tel. 072-157238

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1