Fokker Leiden stelt werknemers gerust Extreem-rechtse partijen hullen zich in stilzwijgen Randstad 'Nederkoorn kreeg steekpenningen voor verkoop Fokker' Fokker gaat maximale soberheid tegemoet 'Stortplaats Lickebaert hoeft er niet te komen' 'Andriessen had moeten ingrijpen' Levenslang geëist voor serie geweldsmisdrijven DINSDAG 15 FEBRUARI 1994 Geen schade bollen door vorst hillegomDe schade voor de bollenkwekers door de vorst zal niet groot zijn. „Het is gewoon winter, daar kunnen die bollen best tegen", aldus stafmedewerker Beentjes van de Koninklijke Algemeene Vereeniging voor de Bloembollencultuur. In de jaren dat er een Elfstedentocht is verreden, was er ook nauwelijks schade, brengt Beentjes naar voren. De bollen zitten diep in de grond en kunnen daar veel kou verdragen. De tweejarige gewas sen, zoals de narcis, staat veelal al wel een stukje boven de grond. ,,Daar kan van schade zijn, maar groot zal die echt niet zijn". Voorlichter Rozen van het Internationaal Bloembollencen trum vindt de suggesties over schade 'grote lariekoek'. ,,Er is niets aan de hand." Acties KLM-vliegers van de baan De vliegers van de KLM hebben besloten voorlopig af te zien van acties. De piloten dreigden enkele weken geleden met werkonderbrekingen. Dat naar aanleiding van uitspraken van president-directeur Pieter Bouw. Bouw zei toen dat de vlie gers niet genoeg bijdroegen aan de kostenbesparingen van het bedrijf. De Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers (VNV) is van mening dat er na de aangekondigde reorganisatie geen re den tot actie meer is. Dutch Cocoa weg uit Haarlem haarlem Dutch Cocoa Chocolate Holding B.V. (producent van Droste cacao) vertrekt uit Haarlem. Het bedrijf streeft ernaar op 1 januari 1996 onderdak te hebben gevonden in een nieuw complex 'ergens in dé regio'. Het in het oude Droste-complex aan de Harmenjansweg gevestigde bedrijf vertrekt omdat de huidige fabriek niet meer aan de eisen van de tijd voldoet. Bij het bedrijf werken zeker 200 r Weer loten uit Brno leiden* In Leiden en omgeving zijn vorige week weer loten vespreid, die de ontvanger aansporen een 06-nummer in de Do minicaanse Republiek te bellen. De loten komen, net als een paar maanden geleden het geval was, uit Brno in Slovakije. De loten zijn onder meer verspreid in Leiden, Oegstgeest en de Bol lenstreek. Bij de politie zijn enkele vragen binnengekomen over de loterij. De politie zegt niet tegen de loterij te kunnen optre den. De formulieren zijn uit het buitenland afkomstig en vallen dus niet onder de Nederlandse wetgeving. amsterdam bill to Erik-Jan Nederkoorn, de trokken topman van Fokker, in het jongste r heeft van Deutsche Aerospace blad OR Informatie. Neder- 25 miljoen D-mark smeergeld gehad voor de verkoop van Fokker. Deze beschuldiging uit Pieter Lakeman van de Stich ting Bedrijfsinformatie (SOBI) koorn wenst niet op de be schuldigingen te reageren. waarin wordt gesteld dat Ne derkoorn op een buitenlandse bankrekening smeergeld heeft gekregen. DASA zou het bedrag terugkrijgen door Nederlandse ontwikkelingskredieten over te hevelen. Lakeman zegt in een eventueel kort geding van de opgestapt na een reeks van kant van Nederkoorn met nog blunders, waaronder het rom- meer bewijsmatariaal op tafel pencontract met DASA. Hij zou te kunnen komen. weglopen van zijn verantwoor delijkheden. Lakeman meent Lakeman impliceert verder dat een juridisch onderzoek op dat Nederkoorn bij Fokker is zijn plaats zou zijn. Fokker noemt de aantijgingen var keman onzin. „Wij gaan niet reageren op anonieme brieven, Volgens een woordvoerder van Fokker was Frans SwarttouW indertijd ook al het slachtoffer van beschuldigingen van de kant van Lakeman. Die zou hij nooit hard hebben gemaakt. Voor Fokker Space Systems (FSS) in Leiden was het gisteren ook geen vrolijke dag. Het bedrijf blijft weliswaar buiten schot bij de komende reorganisatie, waardoor 1900 banen bij vliegtuigbouwer Fokker verdwijnen. Toch viel er het een en ander uit te leggen aan individuele per soneelsleden en aan de inderhaast bijeengekomen on dernemingsraad. werd aangekondigd. Woord voerder E. van Drumpt: „Het was daardoor niet eenvoudig ie dereen duidelijk te maken dat wij buiten de reorganisatie val len. Er was inderdaad onrust onder de mensen. Maar wij ma ken wel winst, in tegenstelling leiden rudolf kleun Dat kwam doordat, net als bij andere vestigingen van Fokker, ook voor de 400 FSS-medewer- kers de extra uitgave van het personeelsblad Het Trimvlak rin de reorganisatie De kantoren van Fokker Space Systems zijn sinds no vember vorig jaar aan de Ples- manlaan gevestigd. Hier zitten de ontwerpafdelingen, daar naast maakt het bedrijf gebruik van testhallen op Schiphol. Het ruimtevaartbedrijf kreeg bij de overname van Fokker door het Duitse DASA een uitzonderings positie toebedeeld. Als bouwer van zonnepanelen voor satellie ten, standregelsystemen voor die panelen en regelingen voor de warmtehuishouding van sa tellieten is FSS een regelrechte concurrent van de ruimtevaart- poot van DASA. Belangrijkste afnemer voor beide bedrijven is het Europese ruimtévaartagent- schap ESA. Bij de overname door DASA werd daarom afgesproken dat FSS zijn eigen weg zou mogen gaan. Het bedrijf kreeg daarom tot mei dit jaar de tijd een part ner te zoeken om een 'strategi sche samenwerking' aan te gaan. Eind vorig jaar werd al een intentieverklaring daarover getekend met het Franse Matra Marconi. Daarvan werd het per soneel toen ook op de hoogte gesteld. Sindsdien is het echter stil ge worden. De onderhandelingen staan al geruime tijd op een laag pitje. Van Drumpt schrijft dat voor een deel toe aan de problemen binnen de Fokker- concernleiding die de gesprek ken voert. „Ik kan me voorstel len dat ze meer aan hun hoofd hebben." Maar ook Matra zou niet veel haast aan de dag leg gen. FSS zegt dan ook inmid dels weer contacten met andere gegadigden te hebben. De omstreden stortplaats Lickebaert in Vlaardingen hoeft er niet te komen. Dit stelt de Zuidhollandse milieu-gedepu teerde J. van der Vlist. Hij meent dat Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland met min der stortplaatsen toe kunnen. In plaats van Lickebaert wil Van der Vlist afspraken maken met de gemeente Dordrecht over een langduriger gebruik (tot na 2003) van de stortplaats Derde Merwedehaven. Vlaardingen heeft zich altijd verzet tegen de aanleg van Lickebaert. Volgens de gedeputeerde is de afgelopen jaren veel minder afval aangeboden bij stortplaat sen en verbrandingsovens. Hij zegt dat dat onder meer komt door meer aandacht voor milieuzorg. Hij wil nu met zijn collega's van de provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht praten over een ge meenschappelijk afvalbeleid. Fokker gaat de komende maan den alles op alles zetten om de prijzen van zijn belangrijkste toeleveranciers (onderdelen en componenten) omlaag te krij gen. De vliegtuigen zijn veel te duur en worden vaak onder kostprijs aangeboden om mark taandeel te behouden. Om weer winst te maken moet de prijs drastisch omlaag. Waarnemend bestuursvoorzitter Van Duinen wilde niet zeggen met hoeveel. Eerdere plannen van Fokker gingen uit van een prijsverla ging van 30 procent. Indien nodig zal Fokker het werk zelf weer in huis halen, hoewel dat niet veel meer dan 200 banen kan opleveren. Met DASA wordt volgens Van Dui nen een regeling getroffen inza ke de prijs van vliegtuigrompen. „Onder druk wordt alles vloei baar, ook het contract met DA SA", aldus de bestuursvoorzit ter. Fokker gaat een paar zeer -sombere jaren tegemoet. Het was óf diep snijden in de onder neming óf ten onder gaan, zo zei Van Duinen gistermiddag in een toelichting op de reorgani satie. Het verlies van 1900 ba nen is onvermijdelijk. Fokker verkoopt niet genoeg vliegtui gen om de huidige omvang van de onderneming te rechtvaardi gen. Bovendien huren lucht vaartmaatschappijen liever een vliegtuig dan hem te kopen. En dat kost Fokker handen vol geld. Gisteren werd overigens niet duidelijk hoeveel gedwongen ontslagen er gaan vallen. Dat hangt af van wat sociale regelin gen en natuurlijk verloop ople veren. De raad van bestuur zegt zich sterk te willen maken voor werktijdverkorting en deeltijd- ontslag om de pijn voor de be trokken werknemers te verzach- De raad van bestuur wil de gehele sanering nog dit jaar achter de 'rug hebben. De ko mende maanden worden be steed aan een uitgewerkt her structureringsplan met als doel het behoud van een zelfschep- pende vliegtuigindustrie voor Nederland. Eind dit jaar presen teren Fokker en DASA ook een 'strategisch plan' voor de lange termijn. Volgens Van Duinen is er tegeiT 2002 behoefte aan een nieuw vliegtuig, dat Fokker in samenwerlang met DASA gaat maken. De WD stelt minister An driessen (economische ken) mede-verantwoorde lijk voor het banenverlies l?ij Fokker. Volgens WD- woordvoerster Rempt „had Andriessen de heren i Raad van Bestuur eerder tot de orde moeten roepen: met een paar ferme ge sprekken van ondernemer tot ondernemer om de zaak recht te breien". Rempt zal de minister morgen on heldering vragen. Andriessen zei gisteren erop toe te zien dat de vliegtuigindustrie niet uit Nederland verdwijnt. Dat is vorig jaar contractueel vast' gelegd bij de verkoop var Fokker aan DASA. De mi nister zei het verlies var 1900 banen bij Fokker „eni germate verwacht te heb ben". Andriessen zal zich daag door de regerings commissaris bij Fokker de Raad van Bestuur laten informeren over de gang van zaken. Extra overheids steun voor de vliegtuigbou wer wijst de minister af. De overheid heeft nog voor 1"" miljoen gulden aandelen Fokker. Daarnaast heeft het rijk honderden miljoen gul dens uitgeleend voor dt ontwikkeling van nieuwe vliegtuigen. 'Wij bekijken welke vragen we willen beantwoorden Politie rolt bende autodieven op leiden* annetv Het valt meteen op: twee witte vlekken. Waar bovenaan de kieslijsten van de andere partij en het fotootje van de lijsttrek ker prijkt, blijven Centrum De mocraten en CP '86 in het fol dertje dat bij de oproep voor de Leidse gemeenteraadsverkiezin gen is geveegd, gezichtsloos. Het is tekenend voor het gedrag van beide extreem-rechtse par tijen. In de aanloop van de verkie zingen mijden CD en CP'86 de openbaarheid. Voor de pers zijn zij nauwelijks benaderbaar. Ook niet om te praten over wat zij de komende tijd voor voor de ge meenten Leiden (CD en CP'86), Katwijk (CD) en Sassenheim (CP'86) willen betekenen. „Als u commentaar wilt, moet u maar eens de oude volkswij ken ingaan", zegt H. Otto, twee de man voor de CD in Leiden, als hij een afspraak met het Leidsch Dagblad op het laatste moment afzegt. Otto is boos over een verhaal dat eerder in deze krant stond over een jour nalist die undercover bij de Cen trumdemocraten vertoefde. CP'86 wil slechts Hue op radio of tv. „Zodat er niet gerommeld kan worden met citaten", zegt 'grote man' Tibor Mudde, die in Sassenheim bovenaan de lijst staat. Eventueel valt er nog wel een gesprek te regelen maar dan moet vooraf een lijst met vragen worden ingestuurd. „Wij bekijken dan welke vragen we willen beantwoorden. Extreme uitspraken CD-partijvoorzitter lanmaat heeft zijn achterban gewaar schuwd geen extreme dingen te zeggen, al maakte hij zelf een 'slippertje' door uitspraken over Dales, Hirsch Ballin en Gabor. Extreme uitspraken zouden niet alleen kiezers afschrikken maar ook wordt gevreesd voor voor justitiële onderzoeken. Dat overkwam de CP'86 in septem ber vorig jaar. Nada.t er ge klaagd was over de verspreiding van discriminerende pamflet ten, deed de politie invallen op vijf CP-adressen, waaronder dat van bestuurslid Mudde. Het on derzoek, dat zich richt op dèel- name aan een misdadige orga nisatie en discriminerende acti viteiten, wordt naar verwach ting over een maand afgerond. Het was het Fascisme Onder- De Ijzerbedevaart in het Belgische Diksmuide geldt als e gio maken jaarlijks de gang naar de Uzertoren waar de ir ri ontmoetingsplaats voor extreem-rechtse figuren. Ook enige bewoners uit de Leidse r le Eerste Wereldoorlog gesneuvelde Vlamingen worden herdacht, archieffoto het vc zoeks Kollektief (FOK) uil Am sterdam dat Justitie op het spoor zette. Het is de enige or ganisatie in Nederland die met gericht speurwerk de gangen van extreem rechts onderzoekt. Zo gaat de kerngroep bijvoor beeld ieder jaar naar de Ijzerbe devaart in het Belgische Diks muide een ontmoetings plaats voor extreem-rechtse fi guren uit de hele wereld en worden ook partijvergaderingen undercover bezocht. Enkele kandidaten voor extreem-rechts in deze regio zijn 'goede beken den'van het FOK. Onbekenden Volgens woordvoerder Hans (zijn achternaam houdt hij lie ver geheim) van het FOK zijn in Leiden zowel lijsttrekker A. ter Haar van de Centrumdemocra ten als lijsttrekker Paulus de Bruijn van de CP'86 onbeken den. „Wij zijn ze althans nooit tegengekomen", zegt hij. „Dat geldt ook voor de hele groep kandidaten die in Katwijk voor de Centrumdemocraten op de lijst staan." Anders is het in Sassenheim waar de CP'86 aan de verkiezin gen deelneemt. „De lijsttrekker Tibor Rudolf Mudde is partijsecretaris van de CP. Hij was vroeger penningmeester van het Jongeren Front Neder land en werkte daar naast Ste wart Mordaunt die nu voor de CP in de Haagse gemeenteraad zit. Mudde is een aantal maal veroordeeld, onder andere voor het verspreiden van ra'cistische pamfletten." „Het Jongeren Front Neder land werd in 1990 door de rechtbank in Breda bestempeld als misdadige organisatie. Toen heeft Mordaunt de organisatie ontbonden. Mudde is nu naast partijsecretaris nu ook fractie medewerker van Mordaunt. Te gen hem en vier andere leden van het dagelijks bestuur loopt een gerechtelijk vooronderzoek. Wij hebben goede verwachtin gen dat ze vervolgd zullen wor den en dat de CP'86 net als het JFN wordt aangemerkt als mis- Uzer bede vaart De vrouw die zowel in Leiden als in Sassenheim tweede staat op de lijst van de CP is de vrien din van Mudde, J.J. Broer. Num mer drie in Leiden C. van Snippenberg staat ook bij het FOK geregistreerd. „We hebben hem dit jaar gesignaleerd bij de Ijzerbedevaart in Diksmuide en we kennen hem ook vanwege zijn bijdragen aan Hou Kontakt, een nazi-skinblad." De Ijzerbe devaart in Diksmuide blijkt ook voor H. Otto, de nr. twee van de CD in Leiden, een jaarlijks hoogtepunt. Nummer 4 van de Centrum democraten in Leiden Hage naar R. Snijders wordt door het FOK bestempeld als een 'sterke man'. „Net onder het ni veau van Janmaat", aldus Hans. Over de rest van de CD-kandi- daten in Leiden is bij het FOK weinig bekend. Ook de kiezers komen weinig te weten over de twee partijen. Verkiezingsprogramma's stellen weinig voor of ontbreken in het geheel. CP'86 verspreidt in Lei: den een mager 'foldertje' waar op zes kernpunten staan. Naast de. eisen 'uitzetting van crimi nele en illegale vreemdelingen' en 'onmiddellijke stopzetting van de opvang van asielzoekers' gaat het om zaken als 'geen autoluwe binnenstad' en 'direc te sluiting van overlast veroor zakende coffeeshops'. Verder volgt de CP'86 in Leiden, maar ook in Sassenheim het landelij ke verkiezingsprogramma 'Ei gen volk eerst'. Programma Het programma van de Cen trumdemocraten in Katwijk be slaat anderhalf vel. Het bevat naast kreten als 'geen asielzoe kers' en 'Katwijk is vol', de sug gestie dat een hotel op de Bou levard, momenteel in gebruik als noodopvang voor asielzoe kers, een aanfluiting is voor het daarachter opgezette winkel centrum. En de roep om 'meer disco's en andere horeca-gele- genheden'. Op het Katwijkse stadhuis is er met de nodige verbazing naar gekeken. „Van de ruim 41.000 Katwijkers hebben er slechts 747 een buitenlandse af komst. En daar rekenen we de mensen in die noodopvang al bij", zegt een woordvoerster. „Om eerlijk te zijn hadden we eigenlijk verwacht dat we door het ministerie van justitie op de vingers zouden worden getikt omdat we niet voldoen aan de regel ing opvang asielzoekers. De Leidse Centrum Democra ten hebben nog geen verkie zingsprogramma. „We zijn druk bezig", zegt een ingewijde die belooft dat alle Leidse brieven bussen van een folder wórden voorzien. Het ontbreken van een programma wordt geweten aan het feit dat de -afdeling van de grond moest worden opge bouwd en er weinig politieke ervaring voorhanden is. Ook op politieke bijeenkom sten ontbreekt de partij. Alleen op een PvdA-bijeenkomst in 't Spoortje zaten er enkele aan hangers in de zaal. „Maar dat was niet de CD, dat waren en kele individuen", verklaart CD- aanhangerTinus Laken. Voorlo pig geeft de CD er de voorkeur aan zich niet bloot te geven. De regiopolitie Kennemerland heeft met de aanhouding van negen verdachten (tussen 18 en 31 jaar) 31 overvallen en auto diefstallen opgelost. De bende maakte in drie maanden tijd voor circa 1,1 miljoen gulden buit. Dat heeft een woordvoer der van de regiopolitie gisteren bekendgemaakt. De politie kwam de bende op het spoor nadat begin januari drie ver dachten van een overval op een supermarkt in Uitgeest waren aangehouden. De politie ver denkt de acht vrouw van het plegen van vallen op drie supermarkter j drie banldïlialen, twee benzine stations en een amusementsh? in de IJmond en Leidschendanj n in november, december Ook stal de bende volgens dj politie in dezelfde periode twin tig auto's in westelijk Nederland met een totale waarde van 420.000 gulden. Daarbij werj een kapitale schade aangerichb l De arrestanten worden tenslotte verdacht van een snelkraak op 1 een motor- en fietsenhandel bezit van XTC-pillen. De buit grotendeels spoorloos. Negentien sollicitanten naar burgemeesterschap Amsterdam amsterdam anp Negentien kandidaten hebben gesolliciteerd naar het burge meesterschap van Amsterdam. Het gaat om zestien mannen en drie vrouwen. Dat heeft de commissaris van de Koningin in Noord-Holland, J. van Kemena- de, gisteren bekendgemaakt. Van Kemenade had in januari al gezegd niet meer dan vijftien a achttien reacties te verwachten. Van elf kandidaten is niet be kend welke politieke kleur ze hebben. Twee zijn er partijloos. Drie sollicitanten zijn PvdA'ers. Verder is er één D66'er CDA'er en één kandidaat hoek van De Groenen-hoek. Al leen van De Groenen-kandidaai is de naam bekend: het is de provo en ex-kabouter Roel 1 Duijn, die vorige week zelf be kend maakte dat hij zou sollici teren. Van Kemenade gaat erv; dat de nieuwe burgemeestei per 1 mei, pal voor de Tweede Kamerverkiezingen en twee ken na de installatie van nieuwe gemeenteraad op 12 april, door het kabinet kan wor den benoemd. Amsterdammer verdacht van moord amsterdam Bij het gerechtshof in Am sterdam is gisteren levens lange gevangenisstraf geëist tegen een 33-jarige Amster dammer. De man wordt ver dacht van een serie gewelds misdrijven waarbij vier men sen zijn beschoten. Bij een inbraak in Badhoevedorp werd een 69-jarige man ge dood. „Met iets minder geluk hadden we vier lijken ge had", stelde "procureur-gene raal P. Koolschijn gisteren. Ze noemde de man een koele kikker met één belang: dat van hemzelf. „Hij kan niet te rug in de samenleving} dan vallen er nog meer onschul dige slachtoffers. Zwijgen De verdachte deed er, net als bij de rechtbank in Haarlem, het zwijgen toe over de mis drijven. De rechtbank ver- oordeelde hem vorig jaar tot levenslang. Hij weigert psy chiatrisch onderzoek. Zijn advocate vroeg vrij spraak voor de inbraken en overval. Volgens haar kan niet worden bewezen dat de man de schutter is. Uitspraak 28 februari.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 18