Leidsch Jfil Dagblad Sanering Fokker kost 1900 banen WITLOF EN KIP. EZHj 5,3% Lubbers troost Ritsma en Zandstra Temperatuur min 13 voelt aan als min 25 Tonnen schade door brand op Scheveningse pier Familie diplomaten verbaasd terug uit Belgrado BEL: 071-128030 GOED NIEUWS MAANDAG 14 FEBRUAR11994 OPGERICHT 1 MAART 1860 NR 40389 LOSSE NUMMERS ƒ1,60 Schenk: 'In deze vorm pakt Koss drie gouden plakken HAMAR RENZE LOLKEMA Gelukkig had premier Lubbers de moed nog niet verloren. Hij verleende op verbale wijze eer ste hulp toen Rintje Ritsma van zijn vijf kilometer lange wanhoopspoging stond uit te hijgen. De NOC-bestuurders Huibregtsen en Schenk blikten gisteravond terneergeslagen terug op de voor Nederland rampzalig verlopen olympi sche zondag. „In deze vorm pakt Koss drie gouden plak ken", mompelde Ard Schenk. Lubbers was gistermiddag de eerste VIP die de drie aangesla gen Nederlandse schaatsers opzocht. „Ik heb helemaal geen zin om hem weer te ont moeten", riep Bart Veldkamp, in 1992 olympisch kampioen op de tien kilometer. „Een aar dige man hoor, maar hij heeft geen verstand van sport. Dat komt mooi uit, want ik heb geen verstand van politiek. Gisteren (zaterdag, red.) ont moette ik hem voor het eerst. Vroeg-ie aan me of ik twee jaar geleden ook had meegedaan." Nadat Lubbers Ritsma (der de), Falko Zandstra (vierde) en Veldkamp (vijfde) persoonlijk een hart onder de riem had ge stoken („Wanneer is de vol gende afstand? Woensdag? Hebben jullie nog mooi de tijd om te recupereren"), vertrok hij met zijn vrouw naar Oslo om vandaar per vliegtuig huis waarts te keren. In het Hol land-House, het NOC-onder- komen nabij de olympische schaatshal, werden de feiten somberder gekleurd. Vooral chef de mission Schenk vreest het ergste voor de komende dagen. „Een har de klap? We hadden gerekend op meer, dat is duidelijk. Het hing van Koss af. En het drama wordt geaccentueerd door de zilveren medialle van die Sto relid. Voor ons rest slechts een bronzen plak, dat is niet veel. Deze dag zal de hoge verwach tingen ongetwijfeld tempe- Bij het NOC-bestuur doemde gisteravond het schrikbeeld van Albertville 1992 op, toen het twee kwellende weken duurde eer er in de Franse Savoie door Nederland goud werd gedelfd. Dat was op de laatste schaatsdag. „Zoals van daag begonnen we in Albertvil le inderdaad ook", aldus voor zitter Wouter Huibregtsen. „Maar als je Albertville hebt meegemaakt, kun je merken dat we er nu nog rustig onder zijn. Albertville leek net tanden trekken. Ik hoop dat het hier beter mag gaan. Dat heeft de olympische sport in Nederland hard nodig." Schenks sporthart sprak ver volgens relativerende woorden voor de atleten. „Natuurlijk moet je niet opgeven. Verlie zen hoort bij de sport De jon gens weten er mee om te gaan. Er moet nu een revanche-sfeer ontstaan. Volgens mij hangt Falko Zandstra deelt zijn teleurstelling met Rintje Ritsma, nadat ook hij die er al. Het is slikken, slapen zich op de toptijd van Johann Olav Koss heeft stukgereden, foto Haïir aa*n weer." anpraymond rutting Uit rancune Haring en wittebrood I Oudste O' J Amsterdamse recher cheurs speurt naar de han del en wandel van de poli tietop. Uit rancune. 8 Bij de wijding van pater Van Luyn tot bisschop I van Rotterdam bood het dekenaat Leiden zaterdag I haring en wittebrood aan. 3 Het oudste muse- I J urn van Nederland, de Galerij Willem V in Den Haag, is sinds kort weer geopend. COR en vakbonden roepen hulp overheid in Bij Fokker komen dit voorjaar 1.900 banen te vervallen. Dat is vanmorgen in een speciale editie van het perso neelsblad bekendgemaakt. Het aantal gedwongen ontsla gen is nog niet duidelijk. Het reorganisatieplan wordt over een maand gepresenteerd. In april krijgen de werk nemers te horen wie zijn baan verliest. Amsterdam bill Meyerworden er twintig Fokker 50's en veertig Fokker 100's per jaar De vakbonden en de centrale gemaakt. Besloten is veertig ondernemingsraad (COR) vra- vliegtuigen per jaar te bouwen, gen de overheid Fokker te hel- Berichten dat de produktie van pen. Gedacht wordt aan een de Fokker 50 wordt gestaakt, vorm van werktijdverkorting of worden door Fokker als 'absolu- deeltijdontslag voor een periode van anderhalfjaar. De Duits/Nederlandse raad van commissarissen van Fokker stemde zaterdag in met het sa neringsplan van de nieuwe raad van bestuur. Het bedrijf zegt door de markt tot inkrimping gedwongen te zijn. Door de re cessie in de luchtvaart stellen maatschappijen de aankoop van nieuwe vliegtuigen uit. Besloten is het produktietem- po van de Fokker 50 en de Fok ker 100 opnieuw te verlagen. Nu Er verdwijnen niet alleen ba nen op de werkvloer. Ook op kantoor gaat het mes erin. Zo worden diverse managementla- gen opgeheven. De nieuwe zes- koppige raad van bestuur zal zich direct met alle bedrijfson derdelen gaan bemoeien. Meerderheidsaandeelhouder Deutsche Aerospace (DASA) zegt tevreden te zijn met de uit komsten. Fokker-bestuursvoor zitter R. van Duinen ontkent dat de inkrimping een gevolg is van de samenwerking met DASA. Opzet van de sanering is de kostprijs van de vliegtuigen met zo'n dertig procent te laten zak ken. De twee weken geleden af getreden bestuursvoorzitter Erik-Jan Nederkoorn hoopte nog het banenverlies tot zo'n duizend te beperken. Dat lukt niet, omdat de toeleveranciers niet bereid zijn de prijs die zij aan Fokker berekenen voldoen de te verlagen. Fokker maakt zelf slechts zo'n dertig procent van de vliegtuig onderdelen. Fokker onderhan delt met de belangrijkste toele veranciers, onder wie DASA, over een prijsverlaging. DASA berekent veel te hoge prijzen voor de rompen van de Fokker 100. Deze 'wurgcontracten' kos ten Fokker honderden miljoe nen guldens. De vliegtuigbouwer heeft net een sanering achter de rug. In 1993 gingen reeds 2.300 ar beidsplaatsen verloren, 1.153 door ontslagen. Wegenwacht heeft handen vol werk E BILT/DEN HAAG De extreme kou heeft gen her en der in Nederland voor problemen gezorgd. De kou was vanmorgen het felst, aldus een woordvoerder van het KNMI in De Bilt. De tempera tuur was al zeer laag, plaatselijk 13 graden onder nul, maar door de krachtige oostenwind voelde het nog veel kouder aan. Het KNMI spreekt van een ge voelstemperatuur van min 25 graden. Toen aan het einde van de ochtend de zon ging schij nen, nam de kou iets af. Ook morgen wordt het iets minder koud, al blijft het kwik nog wel enkele graden onder nul. Het KNMI adviseert mensen zich extra dik te kleden. „Oren en handen moeten goed wor den beschermd tegen de kou, anders bestaat het gevaar op bevriezing van lichaamsdelen", aldus KNMI-woordvoerder Geurts. De combinatie van lage temperaturen en krachtige wind wordt het windchill-effect ge noemd. De laatste keer dat het windchill-effect zich voordeed was in januari 1987. Het was toen overdag min 15 graden, maar door de krachtige wind voelde het aan alsof het min 30 graden was. Het Leger des Heils in Am sterdam nam gisteravond extra maatregelen om dak- en thuis lozen op te vangen. De instellin gen voor daklozen in Amster dam, Den Haag en Rotterdam waren vannacht overvol. Ver kleumde zwervers zochten daar beschutting tegen de snijdende oostenwind. De Wegenwacht had vanmor gen als gevolg van de koudegolf de handen meer dan vol. „Het was twee- tot driehonderd pro cent drukker dan normaal op maandag", zei een ANWB- woordvoerder. In het westen van het land waren de problemen het grootst. De meeste klachten hadden volgens de woordvoer der te maken met bevroren koelwater, slechte accu's en luchtfilters die nog in de zomer - stand waren afgesteld, waar door de carburateur bevroor. Vrachtwagens waarvan de rem men op lucht werken hadden als gevolg van bevriezing van het vocht in de lucht eveneens met problemen te kampen. De gemiddelde wachttijd voor de pechvogels langs de weg be droeg gemiddeld drie kwartier. De kou is waarschijnlijk ook verantwoordelijk voor de storin gen waarmee het treinverkeer gisteravond te kampen had. Vooral in het westen van het land ontstonden vertragingen tot een uur. Tussen Leiden en Alphen aan den Rijn, bij Rotter dam en Den Haag waren er wis sel- en seinstoringen. In het zuiden van Nederland hadden vooral de carnavalsvier ders last van de kou. De belang stelling voor de optochten in Limburgs en Brabant was slap jes. De kou maakte in Nederland nog geen slachtoffers. In Polen, de temperatuur is gezakt DEN HAAG ANP tot 1 27, dood. ngebruikt me- weekeinde In Parijs is trostation daklozen. De koudegolf vember kostte in Frankrijk ne gen mensen het leven. Ook Japan is in de ban van de kou. Auto-, trein- en luchtver keer in Tokyo lagen afgelopen weekeinde stil door de ergste sneeuwstorm in 25 jaar. In Amerika is de bloemensector de dupe van de koudegolf. De meeste bedrijven kunnen van daag niet op tijd leveren voor Valentijnsdag. Een felle brand heeft gistermiddag voor tonnen schade aangericht op de pier van Scheveningen. Er vielen geen slachtoffers. De brand brak kort voor vier uur uit. Tegen zeven uur had de brandweer het vuur be dwongen. De uitslaande brand, die gepaard ging met een grote rookontwikkeling, werd door de harde wind aangewakkerd. Het vuur woedde op de wandelpromenade van de pier en vrat zich razendsnel een weg door de overkapping, die over tientallen meters is verwoest. Toen de brand uitbrak, zaten er 100 tot 150 mensen in het restaurant op het midden van de pier. Zij konden de pier via de onderste galerij verlaten. Een redding boot was bij de pier paraat. De oorzaak van de brand is nog niet be kend. Het vuur is waarschijnlijk ontstaan in een opslagplaats van bouwmaterialen. Op de pier wordt een restaurant van het Van der Valk-concern gebouwd. De brand trok zoveel belangstellenden dat de brandweer het strand aan weerszijden van de pier af zette. De pier werd gebouwd in 1901. Het bouwwerk werd in de Tweede Wereldoorlog vernield. In 1961 kwam er een nieuwe, 410 meter lange pier. De pier werd op 1 januari 1992 voor het symbolische bedrag van een gulden door het Van der Valk-concern over genomen van de verzekeringsmaatschappij Nationale Nederlanden. Van der Valk werk momenteel aan een grote renovatie, die 16 miljoen gulden kost. De renovatie moet in het jaar 2000 klaar zijn. Witlof, 500 gram Ctl Hele kip, verpakt, ca. 1000 gram.630" albeit heijn 's Lands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten. Bommenoefening boven Vlieland afgelast door kou LEEUWARDEN NPA De bombardementen boven Vlieland zijn vandaag niet door gegaan wegens de kou. Defen sie heeft de oefening afgelast. De harde oostenwind in combi natie met vorst veroorzaakte in de bovenlucht temperaturen van min 35 graden. „Als we er uit moeten, zouden we aan de parachute bevriezen", aldus majoor Sander Schnitzger. Op het oefenterrein de Vliehors zouden straaljagers van de luchtmacht vandaag zware bommen afwerpen als voorbe reiding voor mogelijke luchtac ties van de Verenigde Naties bo- Bosnië. Vier foto verkenningsvliegtui gen van de luchtmacht zijn van morgen vertrokken naar Vil- lafranca, van waaruit het Ne derlandse detachement VN- vluchten boven Bosnië SCHIPHOL-SARAJEVO De vier echtgenotes van ambas sadepersoneel in de Servische hoofdstad Belgrado, die gister avond aankwamen op Schiphol, zijn verbaasd over hun snelle evacuatie. Volgens hen was dat, na een oproep van Buitenland se Zaken, niet nodig geweest. „Er was daar niets aan de hand, het is er heel rustig. Het ministerie riep zaterdag familie en aanhang van diplo matiek personeel in Belgrado op de stad zo snel mogelijk te verlaten in verband met eventu ele vergeldingsacties na het NAVO-ultimatum dat aan de Bosnische Serviërs rond Saraje vo werd gesteld. Een woord voerder yan het ministerie her haalde gisteren nog eens dat de regering geen onnodige risico's wil nemen en daarom de op roep heeft gedaan. De NAVO dreigt met lucht bombardementen als de Ser viërs hun wapens niet voor 21 februari tot 20 kilometer van de Bosnische hoofdstad hebben te ruggetrokken. De overdracht van zware wa pens van de Serviërs en mos lims in en rond Sarajevo aan soldaten van de Verenigde Na ties is het afgelopen weekeinde langzaam op gang gekomen. Gisteren dreigden de Serviërs nog de overdracht stop te zet ten, maar volgens een VN-func- tionaris zijn er uiteindelijk toch tenminste achttien stukken ge schut onder toezicht van de VN geplaatst, dertien van Servische en vijf van moslimkant. De medewerking van de Ser viërs was stopgezet door hun bevelhebber Milovanovic, aldus de VN. Milovanovic vindt dat de VN-macht controle over het door moslims gedomineerde Bosnische regeringsleger moet krijgen, voordat de Serviërs hun wapens onder toezicht plaatsen. Volgens de Serviërs zouden de moslims, die over veel meer manschappen beschikt, de ont mantelde Servische stellingen kunnen overrompelen. De Bosnische premier Silajd- ontkende dat hèt leger 'ge bruik zal maken van de situatie en verloren posities rond Sara jevo op de Serviërs zal herove ren'. De moslims beschouwen de plotseling brachte eis van de Serviërs als vertragingstactiek. Sinds afgelopen vrijdag zwij gen de kanonnen van de Ser viërs rond Sarajevo goeddeels. Gisteren werd slechts een enke le mortier afgevuurd. Elders in Bosnië gingen de gevechten ge woon door. Nog geen abonnee? 'Geen concert van Beatles' LONDEN AP Paul McCartney en George Har rison hebben het bericht dat de overgebleven Beatles later dit jaar een concert zullen geven in New York als onzin van de hand gewezen. Dat meldt vandaag de - Britse krant Daily Express. „De kans dat de Beatles op nieuw bijeen komen is net zo groot als de kans dat het lukt om een souffle op te warmen", zo zei McCartney volgens de krant. „Toen John nog leefde zou de mogelijkheid hebben bestaan, maar zonder John zal het nooit gebeuren." Harrison zei volgens de krant dat er geen Beatles-reunie zal komen om dat John Lennon is. Het Londense blad Mail on Sunday meldde gisteren dat McCartney, Harrison, Ringo Starr en Lennons zoons Julian en Sean later dit jaar in het Ne- wyorkse Central Park een con cert zouden geven, dat wereld wijd op televisie zou worden uitgezonden. Het optreden zou volgens de krant plaatshebben in New York bij wijze van eerbe toon aan Lennon, die in 1980 voor het Newyorkse apparte mentengebouw waar hij woon de werd vermoord. George Martin, oud-produ cent van de wereldberoemde groep is van plan volgend jaar een CD uit te brengen met Beaües-nummers die nog niet eerder op album zijn versche nen. Bij deze 'verloren liederen' is een song van Lennon en Mc Cartney, Etcetera, dat door een verbod van McCartney niet op het White Album uit 1968 is op genomen. HET WOORD IS AAN Benzel-Stemau Soms is het wijs en moedig de ogen te sluiten. VANDAAG Binnenland - Buitenland Cultuur RTV Show VANDAAG OOK LEVEN EN WONEN HET WEER Verwachting van het KNMI tot morgenavond Aanhoudend koud Vannacht opklaringen en mini mumtemperatuur omstreeks min 9 graden Overdag perioden met zon. Middagtemperatuuronge veer min 5 graden. Droog. Wind oost tot zuidoost matig tot vrij krachtig, 4 a 5, aan de kust en op het IJsselmeer krachtig tot hard, 6 De hoogste rente van de VSB Bank. Vanaf f25.000,- op de VSB HoogRendement-rekening. Op de Toprente-rekening 4,8% vanaf f 10.000,-. Volledige opnamevrijheid. Variabele rente. 'effectief rendement bij ongewijzigde rente. VSB'BANK Daar kom je verder mee. LcidschDagblad NIEUWE ABONNEES ONTVANGEN DE KRANT DE EERSTE 2 WEKEN GRATIS. )a, dat is goed nieuws Dus neem ik nu een abonnement. l !lël:. (I.v.n I I I I I I I I I I (I.v.m. controle bezorging) Na de eerste 2 weken betaal ik mijn abonnement: Per maand automatisch 29.30) Per kwartaal via acceptgiro 85,55) automatisch 84,55) Nr. bank/giro: 3-DAAGSE SUPERKOOPJES

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1