Leidsch Dagblad NS: 'Sta-treinen' op proef in spits Westen telt tien dagen af 'Hergebruik oud papier schaadt bossen' Kvitfjell is er klaar voor Bloed moeder geeft uitsluitsel over foetus Palestijntjes bezorgen Canadees fotoprijs Massale vechtpartij Lisse voorkomen GOED NIEUWS VRIJDAG 11 FEBRUARI 1994 OPGERICHT 1 MAART 1860 NR. 40387 LOSSE NUMMERS ƒ1,60 Udo de Haes nu hoogleraar milieukunde in Leiden Het is lang niet zeker of het recyclen van papier en batterijen wel zo goed is voor het milieu als de overheid ons voorhoudt. Het hergebruik van oud papier en batterij en heeft ook grote nadelen. Hoe para doxaal het ook klinkt: het recyclen van pa pier doet schade aan onze bossen. En het schadelijke cadmium uit de batterijen komt door de inzameling ervan juist via andere produkten ons milieu binnen. Om dat er zoveel kanten aan milieubeleid zit ten en duidelijke oplossingen nog niet voorhanden zijn, moet meer onderzoek worden gedaan. Dat stelt professor dr. H. Udo de Haes vanmiddag in de rede ter gelegenheid van zijn benoeming als hoogleraar milieukun de aan de Rijksuniversiteit Leiden. Udo de Haes is directeur van het Leidse Centrum voor Milieukunde en ziet een belangrijke taak weggelegd voor wetenschappelijk on derzoek naar milieubescherming. „De milieubeweging is er voor actie-on dersteunend onderzoek, de adviesbureaus buigen zich over milieurapporten voor de korte termijn. De milieuspecialisten van de universiteit kunnen lange termijn on derzoek doen. De milieukunde doet pro bleemgericht onderzoek, afgestemd op de lange termijn. Zo kunnen wij een stof of een bepaald produkt van de wieg tot het graf volgen en zo de gevolgen voor het milieu nauwkeurig in kaart brengen." Aan het huidige Nederlandse afvalbeleid met de nadruk op recycling, kleven nade len, stelt Udo de Haes vast. „Niemand staat bij die nadelen stil, maar ze zijn wel belangrijk voor het resultaat van onze milieu-inspanningen. Neem bijvoorbeeld het alom bejubelde hergebruik van inge zameld papier. Uit onderzoek is gebleken dat het voor de kwaliteit van onze bossen van belang is dat ze regelmatig worden uitgedund. Dat gebeurde automatisch voor de papierproduktie. Maar nu er al ge noeg nieuw papier wordt gemaakt van oud papier, is er te weinig uitdunning. Dat is slecht voor het bos. Je zou dus de over tollige bomen kunnen verbranden voor de elektriciteitsproduktie. Maar wat heeft die papierrecycling dan voor zin?" Pagina 18: 'Overheidsvoorlichting zet ons op verkeerde been'. El Salvador 7 In El Salvador worden de mensenrechten nog regelmatig ernstig ge schonden. De VN moet blijven controleren. Gezindte a a Een samengaan van I f de rechtervleugel van de hervormden met de Gereformeerde Gezind te heeft geen toekomst. Nederlaag Q Door een nederlaag J tegen Hilversum zijn de rugbyers van DIOK hun voorsprong op de concurrentie kwijt. Jeugdsoos Hazerswoude dicht na handel in drugs hazerswoude-runduk ruud sep Het bestuur van de stichting Jeugd-, Jongeren- en Buurtwerk CJJB) heeft jeugdsoos 't Pluutje in Hazerswoude-Rijndijk voor onbepaalde tijd gesloten. Een van de redenen is dat een maand geleden iemand bij 't Pluutje werd gearresteerd, die op kleine schaal handelde in harddrugs. Hij verkocht XTC- achtige pilletjes. De politie heeft de zaak nog in onderzoek en wil op dit moment geen nadere mededelingen doen. Volgens T. Heemskerk, voor zitter van de stichting JIB, is de verkoop van drugs niet de enige reden voor sluiting van 't Pluutje. De belangrijkste pro blemen waren volgens haar de teruglopende bezoekersaantal len en de slinkende groep me dewerkers. „We waren uiteinde lijk nog maar met een stuk of vijf, zes medewerkers. Daardoor liep het allemaal erg moeilijk. De medewerkers hadden de boel niet in de hand en het op schoot er steeds vaker bij in. Bovendien werd nogal eens de hand gelicht met de sluitingstijden", aldus Heems kerk. Na overleg met het be stuur heeft Heemskerk de over gebleven medewerkers Pluutje afgelopen meegedeeld dat de tent voor onbepaalde tijd dicht gaat. Pagina 17: Al langer proble men met drugs bij 't Pluutje. Extra pendels op drukke trajecten De Nederlandse Spoorwegen beginnen in mei van dit jaar een proef met sprinters die de reizigers vooral staan plaatsen bieden. Deze nieuwe pendeldienst wordt in de spitsuren naast de reeds bestaande diensten ingezet. Voor de proef, die wordt gehouden op het traject Rotter dam - Hoek van Holland, trekken de NS een jaar uit. leiden ad van kaamPropvolle treinen in de spits en dus maar weinig comfort. Maar langer dan twee minuten hoef je nooit te wachten. En daar gaat het de reiziger in de meeste gevallen toch om. Dat hij snel op zijn bestemming is. Het eventuele ongerief neemt hij op de koop toe." Nog voordat het project ook maar van de grond is gekomen, is er al forse kritiek geuit op de Slaagt het experiment dan zet ten de NS ook spitspendels in op andere drukke trajecten. Daarbij wordt onder meer ge dacht aan Leiden - Den Haag en Haarlem - Amsterdam. Door het vervangen van een deel van de banken door staanplaatsen kunnen deze treinstellen de helft meer reizigers Het voorkomen vai wachttijden en snelle aan de klant zijn de ste argumenten voor het invoe ren van de spitspendel. Voor lichter Binnendijk van de NS: „Je kunt het vergelijken met de metro in bijvoorbeeld Londen. Wallage zwakt toegangseis voor WW af Staatssecretaris Wallage van so ciale zaken is bereid de regels voor de werkloosheidsuitkering minder aan te scherpen dan de bedoeling was. De nieuwe eis dat iemand in het jaar voor het ontslag 39 weken moet hebben gewerkt om WW te krijgen, zal waarschijnlijk met enkele we ken verlaagd worden omdat de ze aanscherping meer geld op levert dan nodig is. In overleg met de vakbewe ging heeft de bewindsman laten weten de 39-weken-eis, die vo rig jaar december nog werd voorgesteld, te willen versoepe len. Momenteel moeten werldo- zen 26 weken aaneengesloten gewerkt hebben, voordat zij een WW-uitkering kunnen krijgen. Om een bedrag van 280 miljoen gulden te kunnen bezuinigen, werd de regel aangescherpt tot 39 weken. Uit nieuwe berekeningen blijkt nu dat de aanscherping enkele tientallen miljoenen gul dens meer oplevert dan nodig is. Bovendien heeft de vakbewe ging bezwaar tegen de maatre gel, omdat in sectoren als de bouw veel werknemers nooit aan de vereiste 39 aaneengeslo ten werkweken kunnen voldoen omdat ze vaak op contractbasis werken. Zo zouden ze nooit WW kunnen krijgen, terwijl ze er wel voor betalen zolang ze werken. Ook dienstplichtigen kunnen buiten de boot vallen, omdat velen eerder afzwaaien. Een woordvoerder van de staatssecretaris bevestigt dat de bewindsman driftig naar een oplossing voor deze groepen zoekt. Volgens een FNV-woord- voerder ligt er echter nog geen t voorstel op tafel. ^<vitfieiiNiets vermoedend grazen schapen aan de skipiste van Kvitfjell. Over de veiligheid van de skiërs maken ze zich geen zor gen. Dat is de taak van de organisatie. En die laat niets aan het toe val over. Gisteren werd de laatste veiligheidsproef genomen toen de mannen een trainingssessie voor de afdaling van zondag af werkten. Die verliep zonder noemenswaardige ongelukken; alle botten bleven heel. De Oostenrijker Hannes Trinkl was de snelste in 1.45.66. FOTO»EPA the independent Een jongetje of een meisje? Doktoren in Londen zijn erin geslaagd het geslacht van een foetus vast te stellen aan de hand van het bloed van de moe der. Ze deden dat nog geen vijf weken na de be vruchting. Dit medisch succes kart in de toekomst ingrijpende vruchtwaterpuncties overbodig ma ken. plannen met de spitspendel. Met name het feit dat de 'flit strein' vooral staanplaatsen biedt, is een doorn in het oog van tegenstanders die juist meer comfort in de trein willen. De NS weerleggen die kritiek met het argument dat de spits pendel louter op korte trajecten wordt ingezet. De reistijd zal nooit langer dan elf minuten bedragen. De prijs van het kaartje blijft gelijk. Buiten de spitsuren om, zo denken de NS, kunnen de sta- treinen worden ingezet bij voet balwedstrijden, concerten en voor strandgangers. Pagina 2: NS stellen reizigers al op de proef. Snelrecht voor stenengooiers Drie Leidenaars (16, 20 en 23 jaar oud) staan binnenkort voor de rechter voor stenen gooien en het aanrichten van vernielingen in oudejaarsnacht. Het 'vuurwerkteam' van de politie pakte de afgelo pen weken 23 jongeren op. Het team verwacht binnenkort nog meer aanhoudingen te verrichten. De drie jongeren op wie nu snel recht wordt toegepast speelden een leidende rol in twee groepen van enkele tientallen jongeren, die zich met oud en nieuw in Lei- den-Noord schuldig maakten aan vernielingen en een inbraak in een winkel. Het vuurwerkteam maakte bij het achterhalen van de vernielers gebruik van een krantefoto. Dergelijke puncties, bedoeld afwijkingen zoals mongolisme in aangeboren i vroeg stadi um vast te stellen, brengen het gevaar van een miskraam met zich mee. In het bloed van zwangere vrouwen hebben de artsen cellen van de foetussen aangetroffen, die waarschijnlijk afkomstig zijn van de zich ontwik kelende moederkoek. Deze cellen bevatten DNA. waarin genetische informatie over de foetus is opgeslagen. De onderzoekers publiceren hun bevindingen morgen in het vooraanstaande medische tijd schrift The Lancet. Amsterdam De Canadees Larry Towell is vanmorgen uitgeroepen tot winnaar van de World Press Photo 1993. De jury koos de foto van Palestijn se kinderen, die met speelgoedpistolen de volwassen werkelijkheid naspelen in de Gazastrook, tot beste nieuwsfoto van vorig jaar. De foto 'Kinde ren van de Gazastrook' maakt deel uit van een serie die ook de eerste prijs in de categorie 'algemeen nieuws-series' kreeg. De winnende foto werd gekozen uit 22.775 foto's van 2429 fotografen uit 93 landen. Towell werkt voor het befaamde Amerikaanse fotopersbureau Magnum. Hij krijgt de prijs, 15.000 gulden en de Gouden-Oogtrofee, op 26 april in Amsterdam. FOTO MAGNUM LARRY TOWELL De politie heeft gisteravond voorkomen dat er in Lisse een massale vechtpartij ontstond tussen een grote groep jongeren uit dit dorp en uit Lisse en hei den afkomstige Turken en Marokkanen. Ze was tevoren getipt dat de twee groepen el kaar zouden treffen bij het win kelcentrum Blokhuis. Rond acht uur verzamelden zich bij de parkeergarage inderdaad zo'n 100 Lissese en 30 Turkse en Marokkaanse jongeren. De politie, die 19 agenten had ingezet, slaagde er in om de twee kampen gescheiden te houden. Zonder dat er verder een klap werd uitgedeeld, zijn de allochtone jongeren op de bus gezet naar Leiden. Volgens de politie hebben zich tijdens de terugreis en in Leiden geen incidenten meer voorgedaan. De groepen zochten elkaar op om enkele oude rekeningen te vereffenen. De politie meldt dat jongeren uit de beide groepen elkaar over en weer geregeld hebben mishandeld en discri minerende opmerkingen heb ben gemaakt. Waarschijnlijk hebben de Marokkaanse en Turkse jongeren steun gezocht bij leeftijdgenoten uit Leiden. De politie wil op korte termijn met beide groepen praten om het sluimerende conflict de we reld uit te helpen. „Je mag ver wachten dat ze elkaar opnieuw zullen opzoeken. Dat willen we toch maar liever voorkomen. Als een vechtpartij uitbreekt tij dens koopavond, zoals gisteren dreigde te gebeuren, dan is de ellende niet te overzien. Het is dan razend druk bij het Blok huis", aldus een politiewoord voerder. Agenten hebben gisteren geen arrestaties verricht. Voor zover bekend had geen van de jongeren wapens bij zich. Nefarma wilde Medisch Centrum West opkopen sjaak londen tony barber the independent Over tien dagen zijn de westerse bondgenoten wellicht in oorlog met de Serviërs in Bosnië-Her- cegovina. Maar het conflict is niet te vergelijken met de Golf oorlog tegen Irak in 1991. Het zal een oorlog zijn, gevoerd on der toezicht van de Verenigde Naties, maar tegen de wil van Rusland en zonder de goedkeu ring van China, twee van de vijf permanente leden van de VN- Veiligheidsraad. Afgelopen nacht is het aftel len van het ultimatum van tien dagen begonnen. Op yveg naar het middernachtelijk uur van 20 op 21 februari bepalen verschil lende factoren of het al dan niet tot deze oorlog komt. Als westerse regeringen vin den dat de Serviërs zich hebben gehouden aan het staakt-het- vuren dat woensdag rond Sara jevo werd afgekondigd en dat ze hun artillerie-posities tot meer dan 20 kilometer afstand van het centrum van de Bosnische hoofdstad hebben teruggetrok ken, dan zal er geen oorlog uit breken. Maar als de Serviërs geen aanstalten maken op hun zware geschut te verplaatsen of als ze zelfs weer op Sarajevo gaan schieten, lijkt oorlog on vermijdelijk. Als het Rusland lukt de crisis bij een volgende vergadering van de Veiligheidsraad ter dis cussie te stellen, zal dat het westerse beleid mogelijk beïn vloeden, waarna de NAVO- luchtaanvallen kunnen worden afgeblazen. Maar als het Westen vasthoudt aan haar opvatting dat de VN al een volmacht heeft gegeven voor de luchtaanvallen, kan de V-raad niet voorkomen dat de NAVO tot de aanval over gaat. Als de Bosnische Serviërs met nieuwe vredesvoorstellen ko men, dan kan het Westen be sluiten de luchtaanvallen uit te stellen om meer tijd te hebben voor onderhandelingen. Maar als westerse regeringen denken dat de Serviërs hun beloften toch niet zullen nakomen, dan wordt het oorlog. Als de druk op het Westen toeneemt om te bewijzen dat de Servische schutters verantwoor delijk zijn voor de gruwelijke granaatinslag van afgelopen za terdag op de markt in Sarajevo (waarbij 68 burgers de dood vonden), dan houdt de NAVO zich misschien niet aan haar ul timatum van tien dagen. Als er tussen nu en 20 februa ri schermutselingen uitbreken, waarbij moslim-strijdkrachten mede-verantwoordelijk zijn, zal de NAVO zich waarschijnlijk niet strikt aan het ultimatum houden. Maar als het Westen volhoudt dat de Serviërs de boosdoeners zijn, dan zijn luchtaanvallen waarschijnlijk. Oorlog is een ingrijpende aangelegenheid en bijzonder riskant wanneer het uiteindelij ke doel onduidelijk is. De NAVO heeft zichzelf voorlopig de taak gesteld het zware geschut van de Serviërs rond Sarajevo uit te schakelen, desnoods met lucht bombardementen. De NAVO heeft echter nooit duidelijk ge zegd wat haar verdere plannen voor Bosnië zijn. De komende tien dagen zul len een bekend gevoel oproe pen bij wie zich de aanloop tot de oorlog tegen Irak herinnert. Ook toen was er een ultimatum. Er werd geen gehoor aan gege ven en het Westen sloeg toe. Als de geschiedenis zich herhaalt, zullen we binnen afzienbare tijd weten of het Westen de risiko's ook dit keer goed heeft afgewo gen. vertaling: margreet heslinga HET WOORD IS AAN Gaston Durnez Als je iets uit je mouw wilt schud den, moet je zorgen dat je een stevige jas hebt. VANDAAG Binnenland - Buitenland - Cultuur Economie/Beurs Familieberichten Feiten en meningen - Gesprek v Info- VANDAAG OOK VRIJE TIJD HET WEER Verwachting van het KNMI tor morgenavond Zonnige perioden Vannacht opklaringen en lichte vorst. Overdag zonnige perioden en temperatuur iets boven het vnespunt. Droog. Oostelijke wind, toenemend tot matig, kracht 4, in het Waddengebied tot krachtig, 6 Nefarma, de overkoepelende organisatie van de farmaceuti sche industrie, heeft geprobeerd de televisieserie Medisch Cen trum West op te kopen. Dat zegt scenarioschrijver Hans Ga- lesloot vandaag in een interview met het dagblad Trouw. Volgens Galesloot speelde de kwestie in het tweede jaar van de serie naar aanleiding van een verhaal rond een patiënt die als laatste redmiddel meedeed aan een medisch experiment. In de serie raakte de patiënt, gespeeld door Henk van Ulsen, toen in coma. „Toen heeft de Nefarma tegen de TROS gezegd dat ze dit gedonder niet wilden hebben en hebben ze serieus gepro beerd het programma op te ko pen. Voor hen is het opkopen van zo'n programma natuuur- lijk (knipt met zijn vingers): dit. Maar zoiets kan natuurlijk niet. Ik zei: als dat gebeurt, kap ik." Na enkele gesprekken tussen de TROS en Nefarma koos de om roep uiteindelijk voor Galesloot. Een voormalige adviseur van Nefarma erkent dat de organi satie met de TROS heeft gepraat „maar na enkele gesprekken kwamen we tot de conclusie dat MCW zich niet zo goed voor ons doel leende en zagen we van verdere onderhandelingen af". Later is er overigens wel dege lijk gesponsord, door de Natio nale Commissie voor Chronisch Zieken en het Juliana Welzijn Fonds. Galesloot erkent dat met name het Juliana Welzijn Fonds invloed had op het script: de or ganisatie werd meerdere keren letterlijk door de acteurs ge noemd. „Dat komt op de grens van het toelaatbare... Ik vind dat dat niet zou moeten. Laat ik maar zeggen dat ik het een comrpomis-achtige situatie vind. Maar het is niet in mijn macht om de hele omroeps- tructuur te veranderen. Pagina 10: 'Ik wil van het imago 'zuster Reini' af. LcidschjQfc Dagblad NIEUWE ABONNEES ONTVANGEN DE KRANT DE EERSTE 2 WEKEN GRATIS. Ja, dat ts goed nieuws Dus neem ik nu een abonnement. Voorletters Postcode: Plaats: controle bezorging) Na de eerste 2 weken betaal ik mijn abonnement: 0 Per maand automatisch 29.30) 0 Per kwartaal Qvia acceptgiro 85.55) 0 automatisch 84.55) Nr. bank/giro: Of bel 071-128030

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1