Leidsch Dagblad NAVO-top geeft Serviërs 10 dagen Nederwiet te water Vet van hardleerse horeca verstopt riool Kleurrijke discussie Zoeterwoudse jeugd 'betrapt' LeMond T i Affiches SP wekken wrevel doven op WIJ GAAN DOOR Gratis vervoer Oostenrijk houdt vast aan EU-verdrag vrachtwagens GOED NIEUWS DONDERDAG 10 FEBRUARI 1994 OPGERICHT 1 MAART 1860 NR. 40386 LOSSE NUMMERS ƒ1,60 Duikers v de Haarlemmermeerse brand weer hebben afgelopen nacht een grote drugvondst gedaan. De drugs, 84 vaten met enke le duizenden kilo's marihua na, zaten in een vrachtwagen die gisteravond om acht uur bij Nieuw-Vennep in de Hoofdvaart is beland. De po litie denkt dat de verdovende middelen in Nederland zijn gekweekt (nederwiet). On derzoek door het Gerechtelijk Laboratorium in Rijswijk moet dat uitwijzen. De politie vermoedt dat de vrachtwagen met één wiel in de berm is geraakt, waardoor de chauf feur de macht over het stuur heeft verloren en het water is ingereden. Van hem ont breekt ieder spoor. Een speur tocht van de duikers in het water heeft niets opgeleverd. FOTO JAN VERHOOG Sudan i Duizenden Sudanezen Kabouter i Wieteke van Dort ex- 7 Duizenden sudanezen q zijn op de vlucht voor poseert kunst voor kin- de oorlog tussen het rege- j deren: ,,lk zou graag eens ringsleger en het Sudanese een kabouter tegenko- Volksbevrijdingsleger. PSV uitgebekerd ~\~f PSV is na de over- Z winning op Ajax te rug op aarde. NAC kegel de de ploeg uit het toer nooi om de KNVB-beker. LEIDEN AAP RIETVELDriool dicht Zat. „Horecabedrijven", vertelt K. Meijer v schap, „hebben bij hun waterafvoer een ei dig apparaatje dat het warme, vloeibare vet af vangt. Maar als dat niet tijdig wordt schoonge maakt loopt het over en komt het vet alsnog in het riool terecht. Na een tijdje stolt het en zet het zich vast op de wand van de buis. Vorig jaar zijn deze bedrijven gewaarschuwd dat zij hun vetvangers schoon moesten houden, maar dat heeft kennelijk niet geholpen", conclu deert Meijer. „Nu schakelen wij Justitie in." Twee kruisingen van het riool in de Langebrug, bij de Diefsteeg en de Pieterskerkchoorsteeg, wa ren volledig dichtgeslibt. Het schap kwam de ver stopping op het spoor na klachten van bewoners en bedrijven uit de buurt, dat hun afvoeren niet meer goed werkten. Een hoofdriool onder de Langebrug in Leiden is volledig verstopt geraakt, doordat drie horecabe drijven hun 'vetvangers' niet schoonmaakten. Zelfs met een hogedrukspuit was het aangekoekte vet amper te verwijderen. Tegen de drie bedrijven is proces-verbaal opgemaakt. Zij kunnen een boete van maximaal 10.000 gulden krijgen. In ie der geval moeten de drie de schoonmaakkosten van 3.600 gulden betalen. Het is niet voor het eerst dat het riool onder de Langebrug een ellipsvormige buis met een hoogte van zestig en een breedte van veertig cen timeter door aangekoekt horecavet volledig verstopt is geraakt. In september van het vorig jaar kregen dezelfde drie gelegenheden in de Pie- terswijk al een waarschuwing van het hoogheem raadschap, omdat door hun toedoen het hoofd- Militaire experts twijfelen aan nut luchtaanvallen De Bosnische Serviërs moeten binnen tien dagen hun zware wapens (tanks, artillerie, mortieren en raketwer pers) uit de heuvels rond Sarajevo terugtrekken, ontman telen of onder VN-toezicht plaatsen. Het ultimatum gaat morgenochtend om één uur in. Geven de Serviërs geen gehoor aan deze oproep, dan kan de NAVO met lucht aanvallen beginnen. brussel alv knollijk lichte voertuigen worden correspondent weggevoerd.^. Maar ook kleinere raketlanceerinstallaties zijn zonder al te veel moeite snel naar een andere plek te vervoe- De moslims moeten in dezefde periode hun zware wapens on der controle van de Verenigde Naties stellen. Dat hebben de NAVO-ambassadeurs gisteren in een marathon-zitting van ruim dertien uur in Brussel be slist. De de-militarisering van Sarajevo geldt voor een straal van twintig kilometer rond de stad. Militaire experts hebben grote twijfels over het nut van de drei ging met luchtaanvallen. Het zal zelfs met de modernste wapens niet mogelijk blijken om alle ar tillerie rond Sarajevo uit te schakelen, zo wordt gesteld in NAVO-kringen. Op veel van de Servische stel lingen rond de Bosnische hoofdstad staan gemakkelijk te verplaatsen stukken geschut van 122 millimeter. Dit geschut kan binnen 30 minuten worden gedemonteerd en op betrekke- Supermarkt zet personeel buiten 'wegens fraude' De vluchten die de in Italië gestationeerde vliegtuigen in de afgelopen anderhalf jaar boven Bosnië hebben uitgevoerd, heb ben volgens experts een schat aan foto's opgeleverd van het gebied rond Sarajevo. Maar dat betekent nog niet dat die foto's op het moment van een aanval nog betrouwbaar zijn. De meningen over de hoe veelheid zware wapens rond Sa rajevo lopen uiteen. Een VN- woordvoerder in New York sprak een dezer dagen over zo'n 300 Servische artilleriestellingen bij de Bosnische hoofdstad. An dere bronnen houden het op zeker 500. Alleen de moeilijk te verplaatsen grote stukken ge schut lenen zich goed voor aan vallen vanuit vliegtuigen. Het merendeel van de stellingen be vindt zich in een halve cirkel ten oosten en zuidoosten van Sara jevo. Alle militaire deskundigen zijn het erover eens dat met luchtaanvallen alléén de bergen rond Sarajevo niet kunnen wor den ontzet. Daarvoor zouden grondtroepen nodig zijn. Ook zouden er aanvallen moeten worden uitgevoerd op com mandocentra en aanvoerwegen om de Serviërs het verdere be leg van Sarajevo onmogelijk te maken. Dan is er nog het gevaar dat het Bosnische regeringsleger, dat zich in de laatste maanden beter heeft georganiseerd en bewapend, van de luchtaanval len gebruik maakt om de vrijge komen Servische stellingen te bestormen. Daarmee zou de 'totale oorlog' een stuk dichter bij komen. Het zou ook het sig naal voor de Bosnische Serviërs kunnen zijn om hun dreige ment van aanvallen op VN-een- heden waar te maken. Pagina 7: NAVO-besluit nog geen bombardement. Clinton vraagt moslims weer te onderhandelen. den haag De ministers Kooijmans en Pronk hebben gistermiddag mondeling overleg gevoerd met de kamercommissies van buitenlandse zaken en ontwikkelingssamenwerking. Op de agenda stond de situatie in Somalië en de Nota Inheemse Volken. De kamercommissies drongen erbij de regering op aan te ijveren voor de totstandkoming van een Universele Verklaring van Rechten van Inheemse Volken. De discussie werd gevolgd door in Nederland woonachtige leden van inheemse volken. Op de eerste rij twee indianen uit Suriname (links) en twee uit Bolivia. FOTO A/V Het supermarktbedrijf Aldi heeft alle 13 personeelsleden van het filiaal in Heerhugo- waard naar huis gezonden op beschuldiging van fraude. Ze zouden de Idanten structureel te veel in rekening hebben ge bracht om een hogere omzet- premie op te strijken. De ontsla gen en geschorste medewerkers ontkennen de beschuldigingen. Ze vechten het ontslag aan met behulp van de dienstenbond, de rechtswinkel en het arbeidsbu- Drie personeelsleden, onder wie de fïliaalchef, zijn gisteren op staande voet ontslagen. De overige tien medewerkers zijn twee dagen geschorst in af wachting van hun ontslag. Ze hebben een spreekverbod opge legd gekregen, ze mogen zelfs niet met hun collega's praten. Medewerkers van filialen in de omgeving houden de super markt draaiende. De Heerhugowaardse caissiè res zouden stelselmatig te veel artikelen bij de klanten in reke ning brengen. De filiaalchef wordt ervan beschuldigd hen daartoe aan te zetten. Maar vol gens de betrokkenen is dit soort fraude onmogelijk. De caissiè res slaan codes aan die corresp onderen met een artikelom schrijving en prijs op de kassa bon. De werknemers wijzen erop dat er in april een tweede filiaal in Heerhugowaard wordt ge opend, waarvoor zich 400 solli citanten beneden de 23 jaar hebben aangemeld. Die zijn jonger, en dus goedkoper, dan het huidige personeel in Heer hugowaard. Op het hoofdkantoor in Zaan dam wilde niemand iets zeggen over de kwestie. Kids krijgen eigen Van Dale zoeterwoude Tijdens een bliksembezoek aan Zoeterwoude wordt Greg LeMond gesnapt door enige jeugdi ge bewonderaars. Adrie van Diemen, de Zoeterwoudse trainer van de Amerikaanse wielervedette, kijkt toe hoe zijn pupil kort voor een gezamenlijk werkbezoek aan Kortrijk nog snel enkele handtekeningen uitdeelt. In zijn Belgische tweede woonplaats treffen LeMond en Van Diemen de laatste voorbereidingen op het Europe se wielerseizoen. FOTO HENK BOUWMAN De 'Jonge Van Dale' wordt het al genoemd. Of de 'Dunne Van Dale'. In april komt een eigen woordenboek voor kinderen tussen zes en tien jaar op de markt. Daarin worden 8.000 trefwoorden zo eenvoudig mo gelijk en met veel plaatjes uitge- legd. De uitgever van de 'Dikke Van Dale", Van Dale Lexicografie uit Utrecht, meent op basis van marktonderzoek onder docen ten in het basisonderwijs dat er grote behoefte bestaat aan een juniorenwoordenboek. Een 'normaal' woordenboek is nog te moeilijk. Net zoals Het Jeugd journaal jonge TV-kijkers weet te bereiken met een eigen 'vertaling' van het nieuws, kan De Junior Van Dale kinderen beter vertrouwd maken met het Nederlands. De 'Jonge Van Da- Ie' zal circa 500 pagina's tellen en komt voor 37,50 gulden in de boekhandel te liggen. Oostenrijk houdt onverkort vast aan het transitverdrag met de Europese Unie (EU) over vrachtverkeer door de Oosten rijkse Alpen. Mogelijk zal daar door de toetreding van Oosten rijk tot de EU, gepland voor 1 januari 1995, vertraging oplo pen. In 1992 sloot Oostenrijk in het kader van de Europese vrijhan delszone een verdrag met de EU om het transportvraagstuk op een zo ecologisch verantwoord mogelijke manier op te lossen. Het accent hierbij ligt op een De Socialistische Partij (SP) is niet van plan haar affiches met het opschrift 'Ge meente doofstom' van de verkiezingsbor den in Leiden en andere steden te verwij deren. Drie Leidse cursisten van de stich ting welzijn doven Rijnland (Weldorijn) hebben het SP-bestuur hierom gevraagd. De drie menen dat 'doofstom' voor men sen die een handicap aan hun oren heb ben uiterst kwetsend is. Volgens woordvoerster Agatha Polderdijk betekent 'doofstom' doof zijn en daardoor niet kunnen praten. „Maar dove mensen kunnen heel goed praten", bewijst ze ter plekke. „Horenden denken bij het woord 'stom' aan mensen die niet kunnen den ken, maar dove mensen hebben een pri ma verstand. Tussen horenden en ons is maar één verschil en dat is dat bij ons de oren niet werken." Volgens de Leidse wordt in Nederland het woord doofstom niet meer gebruikt. Het dovenpastoraat, waarvan zij deel uit maakt, probeert het woord al tientallen ja ren uit te bannen en wordt daarbij gehin derd doordat het Nederlands Bijbelge nootschap (NBG) in zijn vertalingen ook nog altijd 'doofstom' gebruikt, daar waar kan worden volstaan met 'doof. Doven- predikanten nemen de fout van het NQG dikwijls per abuis over met alle pijnlijke gevolgen vandien. De drie protesterende vrouwen verzoeken het SP-bestuur het opschrift 'Gemeente doofstom' te veranderen in 'gemeente luistert, maar doet niets'. SP-campagnelei- der T. Kox voelt er niets voor om deze sug gestie over te nemen. „Deze v kunnen net als andere i handicap weten dat de SP zich juist tot het uiterste inspant om hun positie te verbe teren. Niet wij, maar de huidige regering kwetst gehandicapten keer op keer met haar beleid." Kox meent dat 'een van de mooie dingen van de Nederlandse taal is' dat uitdrukkin gen overdrachtelijk kunnen worden ge bruikt. „Maar als allerlei groeperingen zich gekwetst voelen door teksten die niet op hen van toepassing zijn, is het einde zoek. Straks voelen criminelen zich ge kwetst omdat op andere SP-affiches Jan maat is afgedrukt met een balk over zijn ogen. Of krijgt de PvdA een proces aan haar broek van een 93-jarige vanwege de kreet 'het gaat om de toekomst'." vanuit Stevenshof naar Langegracht. Fabrikanten stelden leuke attenties GRATIS beschikbaar voor elke Digros-klant die gebruik maakt van de bus. Geen krant ontvangen IPI 071-143241 IEL. 071-128030 HET WOORD IS AAN Rita Hendriks Het land is nog vol met die je altijd netjes in je jasje hei- jen. maar die je van de trap slaan zodra je een idee gaat verkondi gen. VANDAAG Binnenland Buitenland Cultuur Economie/Beurs- Familieberichten - 21,22,23,25 - 26,27,28,29 VANDAAG OOK WEG EN WIEL PAGINA 9,10,11 HET WEER Toetreding loopt mogelijk vertraging op intensiever gebruik van de spoorwegen. Bovendien werd een bovengrens ingesteld voor het aantal vrachtwagenritten door Oostenrijk en een 38-ton- gewichtslimiet voor vrachtwa gens. Binnen een looptijd van twaalf jaar moet met dit verdrag de milieuvervuiling met zestig procent worden teruggedron gen. Voorstellen van EU-zijde om die termijn aan te passen tot drie jaar wijst Oostenrijk van de hand. Het land heeft meer tijd nodig voor de aanpassing van het spoorwegennet. Verwachting van het KNMI tot morgenavond Perioden met zon Vannacht opklaringen en mini mumtemperatuur van 3 graden in het noordelijk kustgebied tot min 2 in het binnenland Overdag perio den met zon en droog Middag- temperatuur ongeveer 4 graden Wind zwak tot matig, rond kracht 3, eerst uit noordelijke, later uit uit eenlopende richtingen. Jeroen Straathof berooid op reis zoeterwoude Jeroen Straathof is met een ka ter afgereisd naar Noorwegen. Vlak voor zijn vertrek naar de Olympische Winterspelen werd de portefeuille van de 21-jarige Zoeterwoudse schaatser in Den Haag ontvreemd. De inhoud daarvan bestond uit Neder lands, Duits en Zweeds geld en bankpassen. Straathof, die zelf geen tijd had om aangifte te doen, start volgende week woensdag in Hamar op de 1.500 Ld<isc)i£34 Dagblad NIEUWE ABONNEES ONTVANGEN DE KRANT DE EERSTE 2 WEKEN GRATIS. Voorletters:. Adres: Ja, dat is goed nieuws Dus neem ik nu een abonnement. (l.v.rn. controle bezorging) Per maand automatisch 29,30) Per kwartaal Q via acceptgiro if 85,55) automatisch 84,55) Nr. bank/giro: Of bel 071-128030

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1